Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Březnové případy nesplnění povinnosti: hlavní rozhodnutí

Brusel 8. března 2018

Přehled podle oblastí politiky

Evropská komise (dále jen „Komise“) ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů pokračuje v právních krocích proti členským státům, které nesplnily své povinnosti podle práva EU. Tato rozhodnutí se týkají různých odvětví a oblastí politiky EU a jejich účelem je zajištění řádného uplatňování práva EU v zájmu občanů a podniků.

Hlavní rozhodnutí přijatá Komisí jsou uvedena níže podle jednotlivých oblastí politiky. Komise rovněž uzavírá 161 případů, v nichž byly problémy s dotyčnými členskými státy vyřešeny, aniž Komise musela pokračovat v řízení.

Další informace o řízení EU o nesplnění povinnosti jsou k dispozici v dokumentu MEMO/12/12. Podrobnější informace o všech rozhodnutích o nesplnění povinnosti naleznete zde.

 

1. Rozpočet a lidské zdroje

(Další informace: Alexander Winterstein – tel.: +32 22993265)

Výzva

Rozpočet EU: Komise žádá SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ, aby poskytlo cla do rozpočtu EU

Evropská komise se dnes rozhodla zaslat výzvu Spojenému království, protože Spojené království odmítá poskytnout clo do rozpočtu EU, jak vyžaduje právo EU. Úřad OLAF ve své zprávě za rok 2017 uvedl, že se dovozci ve Spojeném království vyhnuli zaplacení značných částek cel tím, že použili fiktivní a falešné faktury a nesprávně určili celní hodnoty při dovozu. Další inspekce Komise odhalily dramatické zvýšení rozsahu uvedeného podvodného systému založeného na podhodnocení a fungujícího prostřednictvím centra ve Spojeném království v letech 2011 až 2017. Přestože bylo Spojené království od roku 2007 informováno o rizicích podvodu v souvislosti s dovozem textilu a obuvi pocházejících z Čínské lidové republiky a přestože bylo požádáno, aby přijalo vhodná opatření ke kontrole rizik, nepodniklo kroky, aby podvodům zabránilo. Podle výpočtu Komise v důsledku porušení právních předpisů EU Spojeným královstvím vznikla rozpočtu EU v období od listopadu 2011 do prosince 2017 škoda ve výši 2,7 miliardy EUR (bez nákladů na výběr). Spojené království navíc porušilo právní předpisy EU týkající se daně z přidané hodnoty, což mohlo vést ke ztrátám pro rozpočet EU. Spojené království odpovídá za finanční důsledky toho, že porušilo právní předpisy EU.

 

2. Oblast klimatu

(Další informace: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 22956186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 22952589)

Odůvodněná stanoviska

Kvalita paliv: Komise žádá 10 členských států, aby provedly pravidla pro výpočet a podávání zpráv o emisích skleníkových plynů u paliv

Evropská komise se dnes rozhodla vydat odůvodněné stanovisko určené Belgii, České republice, Finsku, Kypru, Lotyšsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Spojenému království a Španělsku, jelikož ve svých vnitrostátních právních předpisech neprovedly pravidla EU týkající se jakosti benzinu a motorové nafty (směrnice Rady (EU) 2015/652). Směrnice stanoví pravidla pro výpočet emisí skleníkových plynů u paliv a jiné energie z nebiologických zdrojů a podávání zpráv o nich. Nařízení EU má za účel zajistit podávání dostatečně přesných zpráv, aby mohla Komise posoudit, nakolik dodavatelé plní povinnosti, které jim stanoví směrnice o jakosti paliv (směrnice 98/70/ES). Účelem směrnice o jakosti paliv je dosáhnout do roku 2020 přinejmenším 6% snížení intenzity skleníkových plynů u paliva a dodané energie. Metoda výpočtu má také tu výhodu, že omezuje administrativní zátěž pro dodavatele i členské státy. Členské státy měly pravidla EU týkající se výpočtu a podávání zpráv o emisích skleníkových plynů u paliv ve svém vnitrostátním právu provést do 21. dubna 2017. Komise již uvedeným členským státům zaslala výzvu v květnu 2017. Jestliže dotyčné členské státy nezareagují do dvou měsíců od obdržení odůvodněného stanoviska, může být věc předložena Soudnímu dvoru EU.

 

3. Hospodářská soutěž

(Další informace: Ricardo Cardoso (tel.: +32 22980100, Maria Sarantopoulou – tel.: +32 22913740)

Uzavřená řízení

Antimonopolní politika: Komise uzavírá řízení o nesplnění povinnosti u 18 členských států, které ve vnitrostátním právu provedly směrnici o žalobách o náhradu škody v případě porušení právních předpisů o hospodářské soutěži

Evropská komise se rozhodla uzavřít řízení o nesplnění povinnosti proti Belgii, České republice, Estonsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Itálii, Kypru, Lotyšsku, Maltě, Německu, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Slovinsku, Spojenému království a Španělsku, protože ve svém vnitrostátním právu již provedly směrnici o žalobách o náhradu škody v případě porušení právních předpisů o hospodářské soutěži (směrnice 2014/104/EU). Tato směrnice pomáhá občanům a podnikům při požadování náhrady škody, jestliže se stali obětí porušení pravidel EU o hospodářské soutěži, jako jsou kartely nebo zneužití dominantního postavení na trhu. Směrnice také zajišťuje poškozeným snazší přístup k důkazům, které potřebují k prokázání škody, kterou utrpěli, a poskytuje jim více času pro uplatnění jejich nároků. Uvedená směrnice je proto zásadní součástí prosazování práva EU v oblasti hospodářské soutěže. Členské státy měly povinnost provést ji ve vnitrostátním právu do 27. prosince 2016. Ve lhůtě ji provedlo sedm členských států. Po zahájení řízení o nesplnění povinnosti směrnici v roce 2017 provedlo 18 členských států. Bulharsko oznámilo provedení počátkem roku 2018 a nyní se posuzuje, zda jsou prováděcí opatření úplná. V roce 2018 přikročí Komise ke kontrole souladu provedení ve vnitrostátním právu a vyzve dva zbývající členské státy (Řecko a Portugalsko), aby podnikly nezbytné kroky k zajištění úplného provedení směrnice.

 

4. Energetika

(Další informace: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 22956186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 22952589)

Odůvodněné stanovisko

Energetická účinnost: Komise žádá ŠPANĚLSKO, aby správně provedlo právní předpisy EU

Evropská komise se dnes rozhodla zaslat Španělsku odůvodněné stanovisko, v němž je formálně žádá, aby ve vnitrostátním právu správně provedlo požadavky na individuální měřiče tepla v budovách s více bytovými jednotkami stanovené ve směrnici o energetické účinnosti (směrnice 2012/27/EU). Směrnice vyžaduje instalaci měřičů tepla a teplé vody u budov s více bytovými jednotkami – je-li to technicky proveditelné a nákladově efektivní –, a to u všech stávajících budov, kdežto vnitrostátní prováděcí opatření ukládají tento požadavek pouze u nových budov (postavených po roce 2007). Výzva byla Španělsku zaslána v říjnu 2017 a Komise nyní v řízení o nesplnění povinnosti učinila další krok. Španělsko má nyní dva měsíce na to, aby odůvodněnému stanovisku vyhovělo. Pokud tak neučiní, může Komise předložit věc týkající se tohoto členského států Soudnímu dvoru EU.

Výzvy

Energetická účinnost: Komise žádá ŘECKO, aby správně provedlo pravidla EU

Komise se rozhodla zaslat Řecku výzvu, v níž je oficiálně žádá, aby přijalo a oznámilo svou aktualizovanou dlouhodobou strategii renovace u komerčních a obytných budov, jak požaduje směrnice o energetické účinnosti (směrnice 2012/27/EU). Lhůta stanovená směrnicí pro oznámení aktualizované strategie pro renovaci budov uplynula 30. dubna 2017. Směrnice o energetické účinnosti uvádí požadavky na úspory energie u budov v zemích EU. K nim patří i požadavek, aby byly budovy ústředních vládních institucí učiněny energeticky účinnějšími a aby byly vytvořeny vnitrostátní plány pro renovaci celkového fondu budov. Dlouhodobé strategie renovace ukazují, jak hodlají členské státy podporovat investice do renovace obytných a komerčních budov. Řecko má nyní dva měsíce na to, aby na argumenty Komise reagovalo. Pokud tak neučiní, může Komise rozhodnout, že mu zašle odůvodněné stanovisko.

Dodávky plynu: Komise vyzývá POLSKO, aby správně provedlo pravidla EU

Komise se dnes rozhodla zaslat výzvu Polsku, protože nesplnilo požadavky EU týkající se nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu (nařízení (EU) 2017/1938). Polské právní předpisy ukládají podnikům dovážejícím zemní plyn do Polska povinnost skladovat zemní plyn. Podmínky pro splnění této povinnosti skladováním zemního plynu v zahraničí činí takové skladování v praxi méně přitažlivým a komplikovanějším než skladování v Polsku. Třebaže jsou na základě nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu některé povinnosti související s bezpečností dodávek možné, podléhají splnění řady podmínek, například že nenaruší nepatřičně hospodářskou soutěž nebo že nebudou bránit fungování vnitřního trhu. Komise zastává názor, že polská povinnost skladovat zemní plyn je neslučitelná s opatřeními EU k zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Nařízení stanoví požadavky, jež musí všechny členské státy dodržovat, aby se zabránilo možným narušením dodávek v EU a reagovalo na ně v případě, že k nim dojde. Polsko má nyní dva měsíce na to, aby na argumenty Komise reagovalo. Pokud tak neučiní, může Komise rozhodnout, že mu zašle odůvodněné stanovisko.

 

5. Životní prostředí

(Další informace: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Iris Petsa – tel.: +32 22993321)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Průmyslový odpad: Komise předkládá Soudnímu dvoru věc týkající se CHORVATSKA, protože nechrání občany před průmyslovým odpadem na skládce Biljane Donje.

Evropská komise se dnes rozhodla postoupit Soudnímu dvoru EU věc týkající se Chorvatska, protože nezajistilo přiměřenou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí v lokalitě „Crno brdo“ v Biljane Donje poblíž města Benkovac ve vzdálenosti méně než 50 metrů od obydlí. S odpadem mělo být nakládáno v souladu s předpisy EU o odpadech (rámcová směrnice EU o odpadech, směrnice 2008/98/ES) nejpozději do konce roku 2015. I když se Chorvatsko při několika příležitostech zavázalo řešit tuto situaci, na místě nebyl zaznamenán žádný pokrok. Během čtyř let nebyla nelegální skládka v „Crno brdo“ vyčištěna a náležitě spravována a hrozí, že budou kontaminovány podzemní vody a ovzduší. Lokalita je v současnosti využívána jako úložiště velkého množství zbytků ze zpracování feromanganu a silikomanganu. Vzhledem k tomu, že chorvatské orgány neklasifikovaly tento materiál jako odpad v souladu se směrnicí, je přibližně 140 000 tun tohoto potenciálně škodlivého kameniva uloženo přímo na půdě a ohrožuje místní obyvatele a životní prostředí. Podle právních předpisů EU mělo Chorvatsko učinit opatření k ochraně podzemních vod a k zamezení toho, aby se škodlivé částice šířily vzduchem. Evropská komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti Chorvatsku v březnu 2015 a pak mu v listopadu 2016 zaslala odůvodněné stanovisko. Jelikož nenastal žádný pokrok, pokud jde o zajištění řádného nakládání s odpady v Biljane Donje a toho, aby odpad neohrožoval lidské zdraví a nepoškozoval životní prostředí, se Komise dnes rozhodla předložit věc týkající se Chorvatska Soudnímu dvoru EU. Další informace jsou uvedeny v úplném znění tiskové zprávy.

Komise předkládá Soudnímu dvoru věc týkající se FINSKA kvůli jarnímu lovu volně žijících ptáků

Evropská komise se rozhodla předložit Soudnímu dvoru EU věc týkající se Finska kvůli protiprávnímu jarnímu lovu samců kajky mořské ve finské oblasti Ålandy. Podle směrnice o ochraně ptáků (směrnice 2009/147/ES) je usmrcování volně žijících ptáků zakázáno, ale některé druhy, například kajka mořská (Somateria mollissima), mohou být loveny, pokud k lovu nedochází během období rozmnožování či jarního stěhování, nebo za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro výjimku ze zákazu lovu. Příslušné orgány stále umožňují jarní lov samců kajky mořské v oblasti Ålandy. Směrnice o ochraně ptáků zakazuje veškerý lov stěhovavých ptáků během období odchovu mláďat nebo v jednotlivých stadiích rozmnožování. Výjimky z tohoto pravidla jsou možné za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky. Ve Finsku však tyto podmínky pro výjimky splněny nejsou. Populace kajky mořské není na uspokojivé úrovni. Podle nejnovějších posouzení populací početnost tohoto druhu v EU i ve Finsku klesá. Kromě toho lovná kvóta ve finské oblasti Ålandy překračuje přípustnou 1% míru roční úmrtnosti kajky mořské. Již v prosinci 2005 Soudní dvůr ve svém rozsudku (věc C-344/03) uvedl, že Finsko nesplnilo své povinnosti vyplývající ze směrnice o ochraně ptáků v důsledku jarního lovu samců kajky mořské, kromě jiných druhů v oblasti Ålandy. Zavržené praktiky byly ukončeny, avšak v oblasti Ålandy byly v roce 2011 obnoveny, a proto Komise v této záležitosti zahájila v listopadu 2012 řízení o nesplnění povinnosti. V prosinci 2016 Komise zaslala Finsku odůvodněné stanovisko, v němž je vyzvala, aby zastavilo jarní lov samců kajky mořské v oblasti Ålandy. Příslušné orgány v oblasti Ålandy se však rozhodly v dubnu 2017 zahájit novou jarní sezónu pro lov samců kajky mořské. Další informace jsou uvedeny v úplném znění tiskové zprávy.

Komise předkládá Soudnímu dvoru věc týkající se Španělska, protože nepřezkoumalo a neaktualizovalo své plány povodí na Kanárských ostrovech

Evropská komise se rozhodla předložit Soudnímu dvoru EU věc týkající se Španělska, protože nepřezkoumalo a neaktualizovalo plány povodí pro sedm oblastí povodí na Kanárských ostrovech (El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote a Tenerife). Plány povodí jsou základem rámcové směrnice o vodě (směrnice 2000/60/ES). Tyto plány poskytují ucelený přehled hlavních otázek pro každou oblast povodí a měly by obsahovat specifická opatření potřebná k dosažení cílů environmentální kvality. Španělsko mělo přezkoumat a aktualizovat všechny plány povodí na svém území do 22. prosince 2015 a informovat Komisi o uvedených opatřeních do 22. března 2016. Španělské orgány také nezajistily soulad s povinnostmi ohledně informování veřejnosti a konzultace při vytváření uvedených plánů. Komise opakovaně vyzvala Španělsko, aby své povinnosti splnilo: za prvé zasláním výzvy v dubnu 2017 a za druhé vydáním odůvodněného stanoviska v říjnu 2017. Další informace jsou uvedeny v úplném znění tiskové zprávy.

Odůvodněná stanoviska

Směrnice o přírodních stanovištích: Komise vyzývá ŘECKO, aby plně dodržovalo pravidla EU pro ochranu přírody

Evropská komise žádá Řecko, aby dodržovalo povinnosti podle směrnice o přírodních stanovištích (směrnice Rady 92/43/EHS), pokud jde o ochranu přírodních stanovišť a druhů zahrnutých do sítě Natura 2000. Členské státy musí vyhlásit lokality významné pro Společenství, které jsou uvedeny na seznamu EU, jako zvláštní oblasti ochrany. Rovněž musí stanovit priority a cíle ochrany, jakož i nezbytná ochranná opatření pro zachování a obnovu příznivého stavu přítomných druhů a přírodních stanovišť. Tyto kroky je třeba učinit do šesti let po zahrnutí těchto lokalit na seznam EU jako zvláštních oblastí ochrany. Třebaže Řecko formálně vyhlásilo všech svých 239 lokalit jako zvláštní oblasti ochrany, nestanovilo priority a cíle ochrany ani nezbytná ochranná opatření pro tyto lokality. Jako součást horizontálního opatření k prosazování práva vůči několika členským státům Komise zasílá Řecku další odůvodněné stanovisko. Řecko má dva měsíce na to, aby odpovědělo. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Dopady na životní prostředí: Komise žádá FINSKO, LUCEMBURSKO a RUMUNSKO, aby plně zapracovaly nová pravidla EU do své vnitrostátní legislativy

Komise vyzývá Finsko, Lucembursko Rumunsko, aby přizpůsobily své vnitrostátní právní předpisy s ohledem na úpravy směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (směrnice 2014/52/EU). Účelem této směrnice je zajistit, aby se provádělo přiměřené posouzení dopadů u záměrů dříve, než jsou schváleny. Evropská komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti třem členským státům v červenci 2017. Příslušná ustanovení zatím nebyla plně zapracována do práva Lucemburska, protože stávající právní předpisy o posouzení dopadů se nyní revidují. Pokud jde o Finsko, ačkoli jeho pevninská část směrnici provedla, Ålandské ostrovy stále ještě musí provést nezbytné změny ve svých právních předpisech. V Rumunsku se v současnosti vypracovávají právní předpisy za účelem úplného provedení směrnice. Jelikož Finsko, Lucembursko a Rumunsko dosud plně nezapracovaly pravidla EU do své vnitrostátní legislativy, zasílá jim Komise odůvodněné stanovisko. Jestliže dotyčné členské státy nezareagují do dvou měsíců od obdržení odůvodněného stanoviska, může být věc předložena Soudnímu dvoru EU.

Odůvodněné stanovisko a výzva

Komise žádá IRSKO a ŠPANĚLSKO, aby podnikly kroky k ochraně před povodněmi

Komise vyzývá Irsko a Španělsko, aby splnily požadavky směrnice o povodních (směrnice 2007/60/ES). Účelem směrnice o povodních je snížit a zvládat rizika, která povodně představují pro lidské zdraví, životní prostředí a hospodářskou činnost. Podle právních předpisů EU měly členské státy dokončit a zveřejnit plány pro zvládání povodňových rizik a oznámit je Komisi do 22. března 2016. V dubnu 2017 Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy irským orgánům kvůli tomu, že nedokončily, nezveřejnily a neoznámily plány pro zvládání povodňových rizik u sedmi oblastí povodí. Jelikož Irsko stále tyto plány neoznámilo, Komise mu zasílá odůvodněné stanovisko. Irsko má dva měsíce na to, aby odpovědělo. Kromě toho se Komise dnes rozhodla zaslat výzvu Španělsku, protože španělské orgány neinformovaly Komisi o plánech pro zvládání povodňových rizik u oblastí povodí Katalánska a Kanárských ostrovů. Španělsko má také dva měsíce na to, aby odpovědělo.

Výzvy

Odpady: Komise vyzývá POLSKO, aby správně provedlo pravidla týkající se odpadů

Evropská komise se rozhodla zaslat výzvu Polsku, protože neprovedlo správně řadu ustanovení rámcové směrnice o odpadech (směrnice 2008/98/ES). Právní předpisy EU zahrnují cíle týkající se opětovného použití a recyklace stavebního a demoličního odpadu a požadavky ohledně nebezpečného odpadu a obsahu plánů pro nakládání s odpady. Řádné uplatňování právních předpisů EU o odpadech je zásadní pro přechod k oběhovému hospodářství. Polsko má nyní dva měsíce na to, aby reagovalo na argumenty Komise. Pokud tak neučiní, může Komise rozhodnout, že mu zašle odůvodněné stanovisko.

 

6. Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů

(Další informace: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Letizia Lupini - tel.: +32 22951958)

Uzavřená řízení:

Finanční služby: Komise uzavírá šest řízení, protože členské státy oznámily Komisi pravidla pro hypoteční úvěry

Komise vítá, že Česká republika, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Lucembursko a Řecko provedly ve svém právu směrnici o hypotečních úvěrech (směrnice 2014/17/EU). Směrnice je prospěšná spotřebitelům a má vytvořit celounijní trh s hypotečními úvěry s vysokou úrovní ochrany spotřebitele. Hlavní ustanovení zahrnují pravidla jednání pro poskytovatele, včetně povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele a poskytovat informace, požadavky na schopnosti a znalosti zaměstnanců, předpisy týkající se určitých aspektů hypotečního úvěru, jako je například předčasné splacení, úvěry v cizí měně, vázaný prodej, finanční vzdělávání, oceňování nemovitostí, nedoplatky a zabavení majetku. Komise se dnes rozhodla ukončit řízení o nesplnění povinnosti zahájená s těmito členskými státy v květnu 2016.

 

7. Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

(Další informace: Lucia Caudet – tel.: +32 22956182, Maud Noyon – tel.: +32 22980379)

Odůvodněné stanovisko

Volný pohyb zboží: Komise žádá MAĎARSKO, aby ukončilo omezování maloobchodních ziskových rozpětí u zemědělských a potravinářských výrobků

Komise se dnes rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Maďarsku z důvodu, že jeho vnitrostátní pravidla týkající se maloobchodních a potravinářských produktů nejsou v souladu s právem EU. Podle maďarského práva mají maloobchodníci povinnost uplatňovat tatáž zisková rozpětí na domácí i dovážené zemědělské a potravinářské produkty. To může odrazovat od prodeje dovážených zemědělských a potravinářských produktů ve prospěch domácích produktů, neboť je kvůli tomu pro dovozce a maloobchodníky složité nabízet dovážené produkty, které jsou obvykle méně známé než domácí produkty, za atraktivnější ceny. V únoru 2017 zahájila Komise řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy. Komise zmínila obavy, že tato pravidla jsou v rozporu se zásadou volného pohybu zboží (článek 34 Smlouvy o fungování EU, SFEU) a podkopávají volnou tvorbu cen zemědělských produktů na základě spravedlivé soutěže (EU, nařízení č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty). Jelikož maďarské orgány trvají na svém postoji, rozhodla se Komise nyní zaslat odůvodněné stanovisko. Jestliže Maďarsko nezareaguje do dvou měsíců ode dne doručení uvedeného odůvodněného stanoviska, může být věc předložena Soudnímu dvoru EU.

Výzva

Tlaková zařízení: Komise vyzývá Nizozemsko, aby plnilo předpisy EU

Komise se dnes rozhodla zaslat výzvu Nizozemsku požadující správné provedení směrnice o tlakových zařízeních (směrnice 2014/68/EU). Směrnice se vztahuje na nejrůznější průmyslová zařízení, jako jsou kompresory a výměníky tepla, a rovněž i na spotřební výrobky, například hasicí přístroje a tlakové hrnce. Směrnice zvyšuje kvalitu a bezpečnost tlakových zařízení, objasňuje odpovědnost výrobců, dovozců a distributorů a zlepšuje dohled nad těmito výrobky vykonávaný subjekty posuzování shody. Komise se domnívá, že Nizozemsko rozšířilo oblast působnosti právních předpisů na některá zařízení, na které se směrnice nevztahuje. Uložením těchto dodatečných požadavků na výrobce nizozemská pravidla podkopávají řádné, jednotné a účinné uplatňování směrnice ve všech členských státech – a v konečném důsledku i hladké fungování jednotného trhu. Nizozemsko má nyní dva měsíce na to, aby reagovalo na argumenty Komise. V opačném případě může Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko.

 

8. Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost žen a mužů

(Další informace: Christian Wigand – tel.: +32 22962253, Melanie Voin – tel: +32 22958659)

Odůvodněná stanoviska

Boj proti praní peněz: Komise žádá IRSKO a SLOVENSKO, aby zcela provedly pravidla EU ve svých právních předpisech

Evropská komise se dnes rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Irsku a Slovensku v souvislosti s jejich částečným provedením 4. směrnice o boji proti praní peněz (směrnice (EU) 2015/849). Tato směrnice zpřísňuje stávající pravidla a zefektivňuje boj proti praní peněz, daňovým únikům a financování terorismu. Tato pravidla EU rovněž zvyšují transparentnost v zájmu prevence daňových úniků. Všechny členské státy měly směrnici provést do 26. června 2017. Irsko a Slovensko učinily částečná oznámení týkající se směrnice, avšak právní předpisy, kterými se tato směrnice provádí, jsou v těchto dvou zemích stále ve stádiu legislativního procesu. Irsko a Slovensko mají nyní dva měsíce na to, aby své povinnosti splnily; v opačném případě může Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU. V současné době probíhá řízení o nesplnění povinnosti s 20 členskými státy v souvislosti s tím, že neprovedly nejnovější pravidla EU pro boj proti praní peněz, deset z těchto řízení je ve fázi výzvy a dosud deset členských států obdrželo odůvodněné stanovisko (osm v prosinci loňského roku a další dva v březnu 2018). V mezidobí přijala a oznámila řada členských států prováděcí opatření. Komise nyní posuzuje úplnost oznámení členských států a v řádné době rozhodne o vhodných následných krocích.

 

9. Mobilita a doprava

(Další informace: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Alexis Perier – tel.: +32 22969143)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Ochrana letectví před protiprávními činy: Komise předkládá Soudu věc CHORVATSKA z důvodu neaktualizování vnitrostátních právních předpisů

Evropská komise se dnes rozhodla předložit věc Chorvatska Soudnímu dvoru EU, jelikož tato země neprovedla některá společná evropská pravidla v oblasti ochrany letectví (nařízení (ES) č. 300/2008). Jde o záležitost správní povahy, která nesouvisí s bezpečnostními nedostatky. Podle tohoto nařízení musí členské státy pravidelně aktualizovat své vnitrostátní právní předpisy pro ochranu letectví před protiprávními činy. Tyto právní předpisy stanoví organizační struktury, povinnosti a mechanismy ke sledování činností na vnitrostátních letištích, a to pro letecké společnosti a subjekty v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy. Zajišťuje to, aby byly všechny bezpečnostní problémy rychle odhaleny a napraveny. Navzdory opakovaným žádostem Komise však Chorvatsko dosud formálně neaktualizovalo příslušné právní předpisy. Z tohoto důvodu se Komise rozhodla, že věc Chorvatska předloží Soudnímu dvoru EU. Další informace jsou uvedeny v úplném znění tiskové zprávy.

Odůvodněná stanoviska

Silniční doprava: Komise žádá tři členské státy, aby zcela provedly pravidla EU týkající se maximálních přípustných hmotností a rozměrů určitých silničních vozidel

Komise dnes požádala Německo, Polsko a Slovinsko, aby zcela provedly ve vnitrostátním právu aktualizovaná evropská pravidla týkající se maximálních přípustných hmotností a rozměrů určitých silničních vozidel (směrnice 2015/719/EU). Tyto předpisy, které se týkají mezinárodní přepravy, hrají důležitou úlohu pro fungování vnitřního trhu a volný pohyb zboží v Evropě. Směrnice zavádí mimo jiné odchylky pro těžká nákladní vozidla s lepšími aerodynamickými vlastnostmi, nebo těžká nákladní vozidla poháněná alternativním palivem. Jde o to nepenalizovat používání čistších vozidel, která mohou být delší či těžší než konvenční vozidla. Členské státy měly tuto směrnici provést do 7. května 2017. Všechny dotyčné členské státy nyní mají dva měsíce na to, aby zajistily úplné provedení směrnice; v opačném případě může Komise předložit věc Soudnímu dvoru EU.

Výzvy

Ochrana letectví před protiprávními činy: Komise žádá ŘECKO, aby řádně monitorovalo uplatňování norem ochrany letectví před protiprávními činy

Komise se dnes rozhodla zaslat Řecku výzvu z důvodu neplnění některých společných evropských pravidel v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (nařízení (ES) č. 300/2008 a nařízení Komise (EU) č. 18/2010). Kontrola řeckého Úřadu pro správu civilního letectví ze strany Komise odhalila, že subjekty odpovědné za uplatňování norem ochrany letectví před protiprávními činy na řeckém území nebyly pravidelně monitorovány. Řecko má nyní dva měsíce na to, aby reagovalo na argumenty Komise; v opačném případě může Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko.

Řidičské průkazy: Komise vyzývá 4 členské státy, aby správně uplatňovaly společná pravidla EU

Komise se dnes rozhodla zaslat Itálii, Lotyšsku, Německu a Nizozemsku výzvy požadující, aby tyto členské státy dodržovaly společná evropská pravidla pro řidičské průkazy (směrnice 2006/126/ES ve znění pozdějších předpisů). Příloha I směrnice určuje, jak by měla být na řidičském průkazu uvedena omezení (například povinnost nosit brýle) a jiné doplňující informace. Vnitrostátní opatření v Itálii, Lotyšsku, Německu a Nizozemsku jsou však v rozporu s některými z těchto požadavků. Tyto čtyři členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby reagovaly na argumenty předložené Komisí. V opačném případě může Komise rozhodnout o zaslání odůvodněného stanoviska.

Bezpečnost silničního provozu: Komise připomíná Nizozemsku jeho povinnost podávat zprávy

Komise se dnes rozhodla připomenout Nizozemsku jeho povinnost podávat zprávy podle právních předpisů EU o silniční technické kontrole užitkových vozidel (směrnice 2000/30/ES). Směrnice vyžaduje, aby členské státy sdělovaly Komisi každý druhý rok souboru údajů shromážděných v souvislosti se silniční technickou kontrolou užitkových vozidel (autobusy, nákladní vozidla a těžká přípojná vozidla). Členské státy měly předložit zprávy o období 2015–2016 do 31. března 2017. Navzdory soustavnému úsilí o získání zprávy Nizozemsko povinnost nedodrželo. Nizozemsko má nyní dva měsíce na to, aby zjednalo nápravu; v opačném případě může Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko.

 

10. Daně a celní unie

(Další informace: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 22987183)

Výzvy

Zdanění: Komise žádá BULHARSKO, aby změnilo své předpisy o DPH pro podniky obchodující s palivy a pro neobchodní použití aktiv společnosti.

Komise se dnes rozhodla zaslat Bulharsku výzvu požadující, aby uvedlo svá pravidla pro daň z přidané hodnoty (DPH) do souladu s právem EU. Jeden případ se týká skutečnosti, že malé společnosti obchodující s palivy mají v současnosti povinnost skládat nadměrné částky peněz v předstihu jako záruku jejich schopnosti zaplatit DPH. Velké společnosti skládají pouze záruku ve výši rovnající se nezaplacené DPH z jejich transakcí. Komise má za to, že vnitrostátní právní předpisy nejsou v souladu s pravidly EU (směrnice o DPH, směrnice Rady 2006/112/ES) a svobodou podnikání (článek 16 Listiny základních práv EU). Samostatně je Bulharsko požádáno, aby změnilo svá pravidla výpočtu dlužné DPH při používání obchodních aktiv na soukromé nebo neobchodní účely a při převádění obchodních aktiv do jiného členského státu. Pokud Bulharsko na tyto žádosti nezareaguje do dvou měsíců, může Komise ohledně této záležitosti zaslat bulharským orgánům odůvodněné stanovisko.

Zdanění: Komise žádá NĚMECKO, aby uvedlo své právní předpisy do souladu s právem EU ohledně režimu DPH, který je dostupný pro zemědělce

Komise se dnes rozhodla zaslat Německu výzvu v souvislosti s jeho uplatňováním zvláštního režimu DPH pro zemědělce. Pravidla EU (směrnice o DPH) umožňují členským státům, aby uplatňovaly režim paušální DPH pro zemědělce. Podle tohoto režimu by zemědělci svým zákazníkům účtovali standartní částku – nebo „paušální náhradu“ – za své zemědělské produkty a služby namísto uplatňování běžných pravidel DPH. Na oplátku by tito zemědělci nemohli žádat náhradu za DPH, kterou již zaplatili. Tento režim je vytvořen pro zemědělce, u kterých je pravděpodobné, že se mohou potýkat s administrativními obtížemi při uplatňování běžných pravidel DPH. Německo však uplatňuje tento paušální režim standardně na všechny zemědělce, včetně majitelů velkých zemědělských podniků, kteří by takovým obtížím neměli čelit. Navíc podle údajů německého Nejvyššího kontrolního orgánu (německy: Bundesrechnungshof), výsledkem takto koncipovaného režimu paušální DPH pro zemědělce jsou nadměrné náhrady za DPH zaplacenou na vstupu. To pravidla EU nepovolují a dochází tím k závažnějším narušením hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Pokud Německo nezareaguje do dvou měsíců, může Komise ohledně této záležitosti zaslat německým orgánům odůvodněné stanovisko.

DPH na jachty: Komise zahajuje řízení o nesplnění povinnosti s KYPREM, MALTOU a ŘECKEM

Komise se dnes rozhodla zaslat Kypru, Maltě a Řecku výzvy z důvodu neuplatňování správné výše sazby daně z přidané hodnoty (DPH) při poskytování jachet. Tento problém může způsobovat závažnější narušení hospodářské soutěže a rozsáhle figuroval v odhaleních v kauze Paradise Papers. Dnes zahájená řízení o nesplnění povinnosti se konkrétněji týkají: sníženého základu DPH za leasing jachet – obecného režimu DPH na Kypru, Maltě a v Řecku.Zatímco stávající pravidla EU pro DPH umožňují členským státům, aby nedanily poskytování služeb, jestliže ke skutečnému použití a využití dochází mimo EU, neumožňují pravidla obecné paušální snížení DPH bez prokázání místa skutečného užití. Kypr, Malta a Řecko zavedly pokyny, podle kterých platí, že čím větší loď, tím méně nájmu se dle odhadu realizuje ve vodách EU. Jde tedy o pravidlo, které podstatně snižuje použitelnou sazbu DPH. Nesprávné zdanění nákupů jachet na Kypru a Maltě prostřednictví tzv. „nájmu s právem koupě“. Kyperské a maltské právní předpisy v současné době klasifikují leasing jachet jako dodávky služeb, a nikoli zboží. To způsobuje, že je DPH ve standardní sazbě zatížena pouze menší část skutečné nákladové ceny plavidla, jakmile je jachta konečně koupena, zbytek je zdaněn jako poskytování služby, a to značně sníženou sazbou. Tyto tři členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby reagovaly na argumenty předložené Komisí. Pokud nezareagují do dvou měsíců, může Komise v této záležitosti zaslat jejich orgánům odůvodněné stanovisko. Další informace jsou uvedeny v úplném znění tiskové zprávy.

Zdanění: Komise žádá POLSKO, aby uvedlo své právní předpisy do souladu s právem EU, pokud jde o spotřební daně na energetické produkty

Komise se dnes rozhodla zaslat Polsku výzvu ohledně osvobození od spotřební daně pro plynné a uhelné produkty, které je v současnosti rozšiřováno na všechny energeticky náročné podniky v rámci působnosti povinného systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Pravidla EU (směrnice o zdanění energie, směrnice Rady 2003/96/ES) vyžadují, aby podniky požívajícího takového osvobození z důvodu, že zavedly zlepšení v oblasti životního prostředí nebo zvýšily energetickou účinnost, šly na rámec toho, co vyžadují závazné nástroje EU, například EU ETS. Polské právní předpisy však takové úrovně energetické účinnosti nevyžadují a jejich přístup vede k narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Pokud Polsko nezareaguje do dvou měsíců, může Komise v této záležitosti zaslat polským orgánům odůvodněné stanovisko.


MEMO/18/1444

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar