Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Производства от месец март за установяване на неизпълнение на задължения: основни решения

Брюксел, 8 март 2018 r.

Преглед по области на политиката

С ежемесечния пакет от решения по производства за нарушение Европейската комисия („Комисията“) предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията, са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Освен това Комисията прекратява производствата по 161 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава производствата.

За повече информация относно производството на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията по производства за нарушение.

 

1. Бюджет и човешки ресурси

(За повече информация: Alexander Winterstein — тел.: + 32 229 93265)

Официално уведомително писмо

Бюджет на ЕС: Комисията призовава настоятелно ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО да предостави суми по дължими мита на разположение на бюджета на ЕС

Днес Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на Обединеното кралство във връзка с отказа от негова страна да предостави суми по дължими мита на разположение на бюджета на ЕС, както се изисква съгласно правото на ЕС. В доклад на OLAF от 2017 г. бе констатирано, че вносители в Обединеното кралство са избегнали заплащането на значителна сума мита, като при вноса са използвали фиктивни или фалшиви квитанции, както и декларации, съдържащи неправилно определена митническа стойност. Вследствие от допълнителни проверки на Комисията беше разкрито значително увеличение на мащаба на тази измамническа схема, включваща занижена оценка на стоки и действаща чрез централа в Обединеното кралство в периода между 2011 г. и 2017 г. Въпреки че от 2007 г. Обединеното кралство беше информирано за рисковете, свързани с вноса на текстилни изделия и обувки от Китайската народна република, и че от него беше поискано да предприеме подходящи действия за контрол на риска, то не предприе действия за предотвратяване на измамата. По изчисления на Комисията нарушението на законодателството на ЕС от страна на Обединеното кралство е довело до загуби за бюджета на ЕС в размер на 2,7 милиарда евро през периода от ноември 2011 г. до декември 2017 г. Освен това Обединеното кралство също така е нарушило законодателството на ЕС относно данъка върху добавената стойност, вследствие на което е възможно да възникнат загуби за бюджета на ЕС. Обединеното кралство носи отговорност за финансовите последствия от извършените от него нарушения на законодателството на ЕС.

 

2. Действия по климата

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller — тел.: + 32 229 52589)

Мотивирани становища

Качество на горивата: Комисията настоятелно призовава 10 държави членки да транспонират правилата за изчисляване и докладване на емисиите на парникови газове от горива

Днес Европейската комисия реши да издаде мотивирани становища за Австрия, Белгия, Кипър, Чешката република, Финландия, Гърция, Латвия, Румъния, Испания и Обединеното кралство поради неизпълнение на задължението да транспонират правилата на ЕС относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета) в своето национално право. С Директивата се определят правила за изчисляване и докладване на емисиите на парникови газове от горива и други видове енергия от небиологични източници. Нормативната уредба на ЕС има за цел осъществяването на докладване с достатъчна степен на точност, която да позволи на Комисията да оцени резултатите на доставчиците на горива при изпълнението на задълженията им съгласно Директивата за качеството на горивата (Директива 98/70/ЕО). Директивата за качеството на горивата има за цел до края на 2020 г. да бъде постигнато намаление от поне 6% на интензитета на емисиите на парникови газове от доставяните горива и енергия. Методът за изчисляване има също така предимството, че намалява административната тежест както за доставчиците, така и за държавите членки. До 21 април 2017 г. държавите членки трябваше да транспонират в националното си право правилата за изчисляване и докладване на емисиите на парникови газове от горива. Комисията вече изпрати през май 2017 г. официални уведомителни писма на тези държави членки. Ако засегнатите държави членки не предприемат действия в срок от два месеца от получаването на мотивираното становище, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

 

3. Конкуренция

(За повече информация: Ricardo Cardoso — тел.: +32 229 80100, Maria Sarantopoulou – тел.: + 32 229 13740)

Прекратени производства

Антитръстови въпроси: Комисията прекратява производства за установяване на нарушение срещу 18 държави членки, които са транспонирали в националното си право Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила

Европейската комисия реши да прекрати производствата за установяване на нарушения срещу Австрия, Белгия, Кипър, Хърватия, Чешката република, Естония, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Латвия, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словения, Испания и Обединеното кралство,тъй като те вече са транспонирали Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила (Директива 2014/104/ЕС) в националното си право. С тази директива се помага на гражданите и предприятията да искат обезщетение за вреди, когато са жертва на нарушения на антитръстовите правила на ЕС, като например картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара. Благодарение на нея пострадалите също така получават по-лесен достъп до доказателствата, от които се нуждаят, за да докажат претърпените вреди, и повече време, за да предявят претенциите си. Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила е следователно важна част от прилагането на правото на ЕС в областта на конкуренцията. Държавите членки бяха задължени да я транспонират в националното си право до 27 декември 2016 г. Седем държави членки я транспонираха преди изтичането на крайния срок. През 2017 г., след образуването на производства за установяване на нарушения, 18 държави членки транспонираха Директивата. В началото на 2018 г. България изпрати уведомление, че е транспонирала Директивата, и понастоящем се извършва оценка на пълнотата на мерките за транспониране. През 2018 г. Комисията ще пристъпи към проверка на съответствието на националните мерки за транспониране на останалите две държави членки (Гърция и Португалия) и ще ги покани да предприемат необходимите стъпки за осигуряване на пълното транспониране на Директивата.

 

4. Енергетика

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller — тел.: + 32 229 52589)

Мотивирано становище

Енергийна ефективност: Комисията иска от ИСПАНИЯ да транспонира правилно законодателството на ЕС

Днес Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище до Испания с официално искане да бъдат правилно транспонирани в националното право изискванията за употребата на индивидуални измервателни уреди в многофамилни сгради, съдържащи се в Директивата относно енергийната ефективност (Директива 2012/27/ЕС). С Директивата се изисква монтиране на топломери и водомери за топла вода в многофамилните жилищни сгради — когато това е технически възможно и разходно ефективно — във всички съществуващи сгради, а националните мерки за транспониране въвеждат това изискване само по отношение на новите сгради (построени след 2007 г.). През октомври 2017 г. на Испания бе изпратено официално уведомително писмо и сега Комисията премина към следващата стъпка в производството за установяване на нарушение. Испания разполага с два месеца, за да се съобрази с мотивираното становище. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тази държава членка.

Официални уведомителни писма

Енергийна ефективност: Комисията настоятелно призовава ГЪРЦИЯ да транспонира правилно правилата на ЕС

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо до Гърция с официално искане тя да приеме актуализираната си дългосрочна стратегия за саниране на търговски и жилищни сгради и да изпрати уведомление за нейното приемане, както се изисква съгласно Директивата относно енергийната ефективност (Директива 2012/27/ЕС). Установеният в Директивата краен срок за изпращане на уведомление относно актуализираната стратегия за саниране на сградите бе 30 април 2017 г. В Директивата относно енергийната ефективност се определят изисквания за икономиите на енергия в сградите в държавите от ЕС. Сред тях са и изискванията за по-висока енергийна ефективност на сградите на централната администрация, както и за изготвянето на национални планове за саниране на целия сграден фонд. Дългосрочните стратегии за саниране показват как държавите членки планират да стимулират инвестициите в санирането на жилищни и търговски сгради. Гърция разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Доставки на газ: Комисията призовава ПОЛША да транспонира правилно правилата на ЕС

Днес Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо до Полша във връзка с неизпълнението от нейна страна на изискванията на ЕС, установени в Регламента за сигурността на доставките на газ (Регламент (ЕС) 2017/1938). Полското законодателство налага на предприятията, внасящи газ в Полша, задължение да съхраняват газ. Условията за изпълнение на това задължение посредством съхранение на газ в чужбина на практика правят такова съхранение по-непривлекателно и по-обременяващо отколкото съхранението в Полша. Макар че по силата на Регламента за сигурността на доставките на газ могат да бъдат налагани някои задължения за сигурност на доставките, тяхното налагане е обвързано със спазването на редица изисквания, като например изискването да не се нарушава ненужно конкуренцията или да не се възпрепятства функционирането на вътрешния пазар. Комисията счита, че въведеното от Полша задължение за съхранение на газ е несъвместимо с мерките на ЕС за гарантиране на сигурността на доставките на газ. С Регламента се определят изискванията, които трябва да се спазват от всички държави членки, за да се предотвратят възможни прекъсвания на доставките в ЕС и за да бъдат взети съответни мерки в отговор на такива прекъсвания. Полша разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

5. Околна среда

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Iris Petsa — тел.: + 32 229 93321)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Промишлени отпадъци: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ХЪРВАТИЯ за неизпълнение на задължението за защита на гражданите от промишлени отпадъци в депото в Biljane Donje

Европейската комисия реши днес да предяви иск срещу Хърватия пред Съда на ЕС за това, че Хърватия не е изпълнила задължението си да осигури достатъчна степен на защита на човешкото здраве и на околната среда в депото Crno brdo в Biljane Donje, близо до град Benkovac, на по-малко от 50 метра от къщите на хората. Управлението на отпадъците е трябвало да започне да се осъществява в съответствие с правилата на ЕС в областта на отпадъците (Рамковата директива на ЕС за отпадъците, Директива 2008/98/ЕО) най-късно до края на 2015 г. Въпреки че Хърватия неколкократно пое ангажимент, че ще предприеме мерки да се справи с тази ситуация, не е постигнат напредък на място. За почти четири години индустриалните отпадъци, депонирани в незаконното депо Crno brdo, не са били изчистени и не са били подложени на подходящо управление, в следствие от което подпочвените води и въздухът са заплашени от замърсяване. Мястото понастоящем се използва като хранилище за голямо количество производствен остатък от обработката на фероманган и силикоманган. Тъй като хърватските органи не са класифицирали този материал като отпадък, както се изисква от Директивата, приблизително 140 000 тона от този потенциално опасен инертен материал са депонирани направо върху почвата и представляват заплаха за местните жители и околната среда. Съгласно правото на ЕС Хърватия е следвало да въведе мерки за опазване на подпочвените води и за предотвратяване на разнасянето на вредни частици във въздуха. През март 2015 г. Европейската комисия започна производство срещу Хърватия за установяване на нарушение, а през ноември 2016. изпрати на страната мотивирано становище. Тъй като не е постигнат напредък по осигуряването на подходящо управление на отпадъците в Biljane Donje, което да гарантира, че отпадъците не представляват заплаха за човешкото здраве и не нанасят вреди на околната среда, Комисията реши днес да предяви иск срещу Хърватия пред Съда на ЕС. За повече информация вж. пълния текст на съобщението за медиите.

Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ФИНЛАНДИЯ заради пролетния лов на диви птици

Европейската комисия реши да предяви иск срещу Финландия пред Съда на ЕС заради незаконния пролетен лов на мъжки екземпляри на обикновената гага в провинция Оланд. Съгласно Директивата за птиците (Директива 2009/147/ЕО) убиването на диви птици е забранено, но някои видове, като например обикновената гага (Somateria mollissima), могат да бъдат ловувани, при условие че това не се извършва по време на размножителния период или периода на пролетната миграция или ако са изпълнени условията за въвеждане на изключение от забраната за лов. Компетентните органи продължават да разрешават практикуването на пролетния лов на мъжките екземпляри на обикновената гага в провинция Оланд. Директивата за птиците забранява всякакъв лов на прелетни птици в сезона на отглеждане на малките или по време на различните етапи на размножаване. Изключения от това правило са възможни, ако са изпълнени определени условия. Условията за допускане на изключения обаче не са изпълнени във Финландия. Популационното ниво на обикновената гага не е задоволително. Според последната оценка на популацията броят на екземплярите от този вид намалява както в ЕС, така и във Финландия. Освен това квотата за лов надвишава допустимия размер от 1 % от годишната смъртност на обикновената гага в провинция Оланд. През декември 2005 г. Съдът на ЕС вече постанови в свое решение (C-344/03), че Финландия не е изпълнила задълженията си съгласно Директивата за птиците поради това, че е допуснала пролетния лов на мъжки екземпляри на обикновената гага наред с лова на други видове в провинция Оланд. Незаконните практики престанаха, но през 2011 г. бяха подновени в провинция Оланд и това бе причината Комисията да започне производство за установяване на нарушение по този случай през ноември 2012 г. През декември 2016 г. Комисията изпрати мотивирано становище, в което призова настоятелно Финландия да прекрати пролетния лов на мъжки екземпляри на обикновената гага в провинция Оланд. Независимо от това компетентните органи в провинция Оланд решиха да открият нов пролетен ловен сезон за мъжки екземпляри на обикновената гага през април 2017 г. За повече информация вж. пълния текст на съобщението за медиите.

Комисията предявява пред Съда на ЕС иск срещу Испания заради неизпълнение на задължението за преразглеждане и актуализиране на плановете за управление на речните басейни на Канарските острови

Европейската комисия реши да предяви иск срещу Испания пред Съда на ЕС заради неизпълнение на задължението за преразглеждане и актуализиране на плановете за управление за седемте района на речни басейни на Канарските острови (Ел Хиеро, Фуертевентура, Гран Канария, Ла Гомера, Ла Палма, Лансароте и Тенерифе). Плановете за управление на речните басейни са в основата на Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕО). Тези планове дават цялостна представа за основните проблеми на всеки район на речен басейн и следва да включват конкретни мерки, необходими за постигане на поставените цели за качество на околната среда. Испания е трябвало да преразгледа и актуализира всички планове за управление на речните басейни на територията си до 22 декември 2015 г. и да информира Комисията за тези мерки до 22 март 2016 г. Испанските органи също така не са изпълнили задълженията във връзка с предоставянето на информация на обществеността и извършването на консултации при изготвянето на тези планове. Комисията неколкократно призова Испания да изпълни задълженията си. Комисията първо изпрати официално уведомително писмо през април 2017 г., след което издаде мотивирано становище през октомври 2017 г. За повече информация вж. пълния текст на съобщението за медиите.

Мотивирани становища

Директива за местообитанията: Комисията призовава ГЪРЦИЯ да спазва изцяло правилата за опазване на природата

Европейската комисия настоятелно призовава Гърция да изпълнява задълженията съгласно Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета) за защита на естествените местообитания и видовете, включени в мрежата „Натура 2000“. Държавите членки трябва да определят териториите, включени в списъка на териториите от значение за Общността (ТЗО), за специални защитени зони (СЗЗ). Те също така трябва да определят приоритетите и целите на опазването, както и необходимите мерки за опазване с цел запазване или възстановяване на съществуващите видове и местообитания в благоприятно състояние. Това трябва да бъде направено в срок от шест години от включването на тези територии като ТЗО в списъка на ЕС. Макар че Гърция официално е определила всички свои 239 територии за СЗЗ, тя не е определила нито приоритетите и целите на опазването, нито необходимите мерки за опазване за тези територии. Като част от хоризонтални действия по правоприлагане, насочени срещу няколко държави членки, Комисията изпраща на Гърция допълнително мотивирано становище. Гърция разполага със срок от два месеца, за да представи отговор. При липса на отговор Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Въздействие върху околната среда: Комисията призовава настоятелно ФИНЛАНДИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ и РУМЪНИЯ да въведат изцяло новите правила на ЕС в националното законодателство

Европейската комисия призовава Финландия, Люксембург и Румъния да адаптират своето национално законодателство, така че в него да бъдат отразени измененията на Директивата за оценка на въздействието върху околната среда (Директива 2014/52/ЕС). Тази директива има за цел да гарантира извършването на подходяща оценка на въздействието на проекти върху околната среда, преди те да бъдат одобрени. През юли 2017 г. Европейската комисия започна производствата срещу 3-те държави членки за установяване на нарушение. Въпросните разпоредби все още не са въведени изцяло в правото на Люксембург, защото понастоящем се извършва преразглеждане на действащото законодателство относно оценката на въздействието. Що се отнася до Финландия, въпреки че в нейната континентална част Директивата е транспонирана, остров Оланд все още не е осъществил необходимите промени на законодателството си. В Румъния понастоящем се изготвя законодателство, с което Директивата да бъде транспонирана изцяло. Тъй като Финландия, Люксембург и Румъния все още не са транспонирали изцяло разпоредбите на ЕС в националното си законодателство, Комисията изпраща мотивирано становище. Ако засегнатите държави членки не предприемат действия в срок от два месеца от получаването на мотивираното становище, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Мотивирано становище и официално уведомително писмо

Комисията призовава настоятелно ИРЛАНДИЯ и ИСПАНИЯ да вземат мерки за защита срещу наводнения

Комисията призовава Ирландия и Испания да се съобразят с изискванията на Директивата за наводненията (Директива 2007/60/ЕО). С Директивата се цели намаляване и управление на рисковете от наводненията за здравето на човека, околната среда и икономическата дейност. Съгласно правото на ЕС държавите членки трябваше да изготвят планове за управлението на риска от наводнения, да публикуват тези планове и да уведомят Комисията за тях до 22 март 2016 г. През април 2017 г. Комисията започна производство за установяване на нарушение, като изпрати официално уведомително писмо на ирландските органи във връзка с неизпълнението на задължението за изготвяне, публикуване и съобщаване на планове за управлението на риска от наводнения за седем района на речни басейни. Тъй като Ирландия все още не е изпратила уведомление за тези планове, Комисията изпраща мотивирано становище. Ирландия разполага със срок от два месеца, за да представи отговор. Освен това Комисията днес реши да изпрати официално уведомително писмо до Испания, тъй като испанските органи не са информирали Комисията за плановете за управление на риска от наводнения за районите на речни басейни на Каталония и Канарските острови. Испания също разполага със срок от два месеца, за да представи отговор.

Официални уведомителни писма

Отпадъци: Комисията призовава ПОЛША да транспонира правилно правилата за отпадъците

Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо до Полша поради неизпълнение на задължението за правилно транспониране на редица разпоредби на Рамковата директива за отпадъците (Директива 2008/98/ЕО). Законодателството на ЕС включва цели за повторна употреба и рециклиране на отпадъците от строителство и разрушаване, както и изисквания относно опасните отпадъци и съдържанието на плановете за управление на отпадъците. Правилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на отпадъците е от основно значение за прехода към кръгова икономика. Полша разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

6. Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: +32 229 56194, Letizia Lupini — тел.: +32 229 51958)

Прекратени производства:

Финансови услуги: Комисията прекратява производствата по 6 случая, след като държавите членки я уведомиха за уредбата си относно ипотечните кредити

Комисията приветства транспонирането на Директивата за ипотечните кредити (Директива 2014/17/ЕС) от Хърватия, Чешката република, Дания, Финландия, Гърция и Люксембург. Директивата е в полза на потребителите и има за цел да се създаде пазар на ипотечните кредити, който да обхваща целия ЕС и да осигурява високо равнище на защита на потребителите. Основните разпоредби на Директивата включват правила за доставчиците във връзка с извършването на дейността им, в това число задължение за извършване на оценка на кредитоспособността и правила относно оповестяването на информация, изисквания за компетентността и познанията на служителите, разпоредби, отнасящи се до някои аспекти на ипотечния кредит, като например предсрочното погасяване, кредитите в чуждестранна валута, практиките на обвързване, финансовото образование, оценяването на имотите, просрочените задължения и реализирането на обезпечението. Днес Комисията реши да прекрати производствата за установяване на нарушение, образувани срещу посочените държави членки през май 2016 г.

 

7. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

(За повече информация: Lucia Caudet — тел.: +32 229 56182, Maud Noyon — тел.: +32 229 80379)

Мотивирано становище

Свободно движение на стоки: Комисията призовава настоятелно УНГАРИЯ да спре да ограничава маржовете на печалбата при продажбата на дребно на селскостопански и хранителни продукти

Комисията реши днес да изпрати мотивирано становище на Унгария поради това, че националната ѝ правна уредба на продажбата на дребно на селскостопански и хранителни продукти е несъвместима с правото на ЕС. Съгласно унгарското право търговците на дребно са задължени да прилагат едни и същи маржове на печалба спрямо местните и вносните селскостопански и хранителни продукти. Това може да подейства демотивиращо върху продажбите на вносни селскостопански и хранителни продукти в сравнение с местните продукти, тъй като за вносителите и търговците на дребно може да е по-трудно да предлагат на по-атрактивни цени вносните продукти, които обикновено не са добре познати на местните потребители. През февруари 2017 г. Комисията започна производство за установяване на нарушение като изпрати официално уведомително писмо. Комисията изрази опасения, че националната правна уредба е в противоречие с принципа за свободно движение на стоките (член 34 от Договора за функционирането на Европейския съюз, ДФЕС) и подкопава свободното образуване на продажните цени на селскостопанските продукти в условията на лоялна конкуренция (Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти). Тъй като унгарските органи поддържат позицията си, Комисията реши да изпрати мотивирано становище. Ако Унгария не предприеме действия в срок от два месеца от получаването на мотивираното становище, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Официално уведомително писмо

Съоръжения под налягане: Комисията призовава Нидерландия да се съобрази с разпоредбите на ЕС

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо до Нидерландия с искане за правилно транспониране на Директивата за съоръженията под налягане (Директива 2014/68/ЕС). В приложното поле на Директивата попада широк набор промишлено оборудване, като например компресори и топлобменници, както и потребителски изделия, като пожарогасители и тенджери под налягане. Тя повишава качеството и безопасността на съоръженията под налягане, изяснява задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите и подобрява контрола върху тези продукти от органите за оценка на съответствието. Според Комисията Нидерландия е разширила приложното поле на законодателството, така че да обхваща някои инсталации, за които то не се прилага. Налагайки тези допълнителни задължения на производителите, нидерландските разпоредби възпрепятстват правилното, еднообразно и ефикасно прилагане на Директивата във всички държави членки и в крайна сметка пречат на гладкото функциониране на единния пазар. Нидерландия разполага с два месеца, за да предприеме действия в отговор на коментарите на Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

8. Правосъдие, потребители и равенство между половете

(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253, Melanie Voin — тел.: +32 229 58659)

Мотивирани становища

Борба с изпирането на пари: Комисията призовава настоятелно ИРЛАНДИЯ и СЛОВАКИЯ да транспонират разпоредбите на ЕС

Европейската комисия реши днес да изпрати мотивирани становища на Ирландия и Словакия във връзка с частичното транспониране от тяхна страна на 4та Директива относно борбата с изпирането на пари (Директива (ЕС) 2015/849). С тази директива се укрепват действащите разпоредби и се повишава ефективността на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Разпоредбите на ЕС повишават също така прозрачността с цел предотвратяване на избягването на данъци. Всички държави членки трябваше да транспонират тази директива до 26 юни 2017 г. Ирландия и Словакия направиха частично уведомяване във връзка с Директивата, но основните закони за нейното транспониране са все още във фазата на приемане в рамките на националния законодателен процес в тези две страни. Ирландия и Словакия разполагат с два месеца, за да изпълнят задълженията си. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС. Понастоящем са започнати производства за установяване на нарушение срещу 20 държави членки във връзка с това, че те не са транспонирали последните разпоредби на ЕС в областта на борбата с изпирането на пари — 10 от тези производства са на етап изпращане на официално уведомително писмо и 10 държави членки са получили вече мотивирано становище (8 през декември миналата година и още 2 през март 2018 г.). Междувременно няколко държави членки приеха мерки за транспониране и уведомиха Комисията за тях. Понастоящем Комисията извършва преценка на пълнотата на уведомленията, направени от държавите членки, и ще време своевременно решение за подходящите последващи действия.

 

9. Мобилност и транспорт

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Alexis Perier — тел.: +32 229 69143)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Сигурност на въздухоплаването: Комисията предявява иск срещу ХЪРВАТИЯ пред Съда на ЕС поради липса на актуализиране на националното законодателство

Европейската комисия реши днес да предяви иск срещу Хърватия пред Съда на ЕС поради това, че тази държава не е изпълнила някои от общите европейски правила в областта на сигурността на въздухоплаването (Регламент (ЕО) № 300/2008). Това е въпрос от административен характер, който не е свързан със слабости от гледна точка на сигурността. Съгласно Регламента държавите членки трябва редовно да актуализират своето национално законодателство в областта на сигурността на въздухоплаването. Това законодателство определя организационните структури, отговорностите и механизмите за наблюдение на дейностите на националните летища, що се отнася до авиокомпаниите и образуванията, свързани със сигурността на въздухоплаването. С това се цели да се гарантира бързо откриване и отстраняване на всички проблеми, свързани със сигурността. При все това и въпреки многократните искания от страна на Комисията, Хърватия все още не е актуализирала официално съответното си законодателство. Ето защо Комисията реши да сезира Съда на ЕС. За повече информация вж. пълния текст на съобщението за медиите.

Мотивирани становища

Автомобилен транспорт: Комисията призовава 3 държави членки да транспонират изцяло разпоредбите на ЕС относно максимално допустимите маси и размери на някои пътни превозни средства

Днес Комисията поиска от Германия, Полша и Словения да транспонират изцяло в националния си правен ред актуализираните европейски разпоредби относно максимално допустимите маси и размери на някои пътни превозни средства (Директива 2015/719/ЕС). Тези разпоредби, отнасящи се до международния трафик, имат важна роля за функционирането на вътрешния пазар и за свободното движение на стоки в Европа. Наред с друго директивата въвежда дерогации за тежкотоварните превозни средства с подобрени аеродинамични характеристики или за тези, които се захранват с алтернативно гориво. С това не се цели да се накаже използването на по-екологични превозни средства, които може да са по-дълги или по-тежки от конвенционалните. Тази директива трябваше да бъде транспонирана от държавите членки до 7 май 2017 г. Всички засегнати държави членки разполагат със срок от два месеца, за да осигурят пълното транспониране на Директивата. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Официални уведомителни писма

Сигурност на въздухоплаването: Комисията призовава настоятелно ГЪРЦИЯ да извършва подходящо наблюдение върху прилагането на стандартите за сигурност на въздухоплаването

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Гърция поради това, че тази държава не се е съобразила с някои от общите европейски правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване (Регламент (ЕО) № 300/2008 и Регламент (ЕС) № 18/2010 на Комисията). В резултат на извършена от Комисията проверка на съответния гръцки орган в областта на гражданското въздухоплаване бе установено, че образуванията, отговарящи за прилагането на стандартите за сигурност на въздухоплаването на територията на Гърция, не са били обект на редовно наблюдение. Гърция разполага със срок от два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Свидетелства за управление на превозни средства: Комисията призовава 4 държави членки да прилагат правилно общите правила на ЕС

Комисията реши днес да изпрати официални уведомителни писма на Германия, Италия, Латвия и Нидерландия, с които да призове настоятелно тези държави членки да спазват общите европейски правила относно свидетелствата за управление на превозни средства (Директива 2006/126/ЕО с измененията). В приложение I към Директивата се определя начинът, по който следва да се посочват в свидетелството за управление ограниченията по отношение на свидетелството (напр. изискването за носене на очила) и другата допълнителна информация. Националните мерки в Германия, Италия, Латвия и Нидерландия обаче противоречат на някои от тези изисквания. Четирите държави членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Пътна безопасност: Комисията напомня на Нидерландия за задължението ѝ да съобщава събраните данни

Комисията реши днес да напомни на Нидерландия за задължението ѝ за съобщаване на събраните данни, предвидено в законодателството на ЕС относно крайпътните технически проверки на търговски превозни средства (Директива 2000/30/ЕО). Директивата изисква от държавите членки да съобщават на Комисията на всеки две години събраните данни, свързани с крайпътните технически проверки на търговски превозни средства (автобуси, камиони и тежки ремаркета). Държавите членки трябваше да предоставят събраните данни за периода 2015—2016 г. до 31 март 2017 г. Въпреки многократните усилия на Комисията да получи събраните данни, Нидерландия не изпълни задължението си. Държавата членка разполага със срок от два месеца, за да коригира положението. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

10. Данъчно облагане и митнически съюз

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – тел.: +32 229 87183)

Официални уведомителни писма

Данъчно облагане: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ да промени разпоредбите си относно ДДС, приложими за дружествата, търгуващи с горива, и за използването на активите на дружествата за нестопански цели

Комисията реши днес да изпрати официални уведомителни писма на България с искане да приведе разпоредбите си за данъка върху добавената стойност (ДДС) в съответствие с правото на ЕС. Единият от случаите е свързан с факта, че понастоящем малките дружества, търгуващи с горива, са задължени да плащат авансово прекомерно високи суми, за да гарантират, че могат да платят дължимото от тях ДДС. За големите дружества е достатъчно само да внесат гаранция в размер, равен на дължимото по сделките им ДДС. Комисията смята, че националното законодателство не е съвместимо с нормите на ЕС (Директивата за ДДС, Директива 2006/112/ЕО на Съвета) и със свободата на стопанска инициатива (член 16 от Хартата на основните права на ЕС). Отделно от това България се приканва да промени правилата си за начисляване на дължимия ДДС в случаите когато стопански активи се използват за частни или нестопански цели и когато стопански активи се прехвърлят в друга държава членка. Ако България не предприеме действия по тези две искания в следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на българските органи.

Данъчно облагане: Комисията иска от ГЕРМАНИЯ да хармонизира правилата си относно режима на ДДС, предвиден за земеделските производители, с правото на ЕС

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Германия във връзка с това, че тя прилага специален режим на ДДС за земеделските производители. Правилата на ЕС (Директивата за ДДС) позволяват на държавите членки да прилагат режим на единна данъчна ставка за земеделските производители. При този режим земеделските производители начисляват на клиентите си стандартна сума — или „компенсация по единна ставка“ — върху своите земеделски продукти и услуги, вместо да прилагат общите правила за ДДС. От своя страна тези земеделски производители не могат да претендират компенсация за вече платения от тях ДДС. Идеята е този режим да се използва от земеделски производители, които вероятно ще срещнат административни затруднения, ако следват общите правила за ДДС. Германия обаче прилага по правило режима на единна данъчна ставка спрямо всички земеделски производители, включително и спрямо собствениците на големи земеделски стопанства, които не биха изпитали подобни затруднения. Освен това по данни от върховната одитна институция на Германия (на немски: Bundesrechnungshof) по този начин единната данъчна ставка, прилагана за земеделските производители, води до свръхкомпенсация за платения от тях ДДС, начислен върху входящите ресурси. Според правилата на ЕС това не е разрешено и води до значителни нарушения на конкуренцията във вътрешния пазар. Ако Германия не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на германските органи.

Начисляване на ДДС върху яхтите: Комисията започва процедури за установяване на нарушение срещу КИПЪР, ГЪРЦИЯ и МАЛТА

Комисията реши днес да изпрати официални уведомителни писма на Кипър, Гърция и Малта за това, че не са събирали правилния размер на данъка върху добавената стойност (ДДС) при предоставянето на яхти. Този проблем може да доведе до значително нарушаване на конкуренцията и на него беше отделено значително внимание при отразяването на изтеклата информация в контекста на скандала Paradise Papers миналата година. Започнатите днес производства за установяване на нарушение се отнасят по-конкретно за прилагането на намалена данъчна основа за облагане с ДДС при отдаване под наем на яхти — общ режим на ДДС, прилаган от Кипър, Гърция и Малта. Макар действащите правила на ЕС за ДДС да позволяват на държавите членки да не облагат с данък доставките на услуги, когато ефективното ползване и потребяване на продукта е извън ЕС, те не допускат да се прилага общо фиксирано намаление без да са налице доказателства за мястото на действителното ползване. Малта, Кипър и Гърция са въвели насоки, съгласно които колкото по-голям е плавателният съд, толкова по-малко се смята, че ползването му при наем се извършва във водите на ЕС, като това правило значително намалява приложимата ставка на ДДС. Производствата за установяване на нарушение се отнасят също така за неправилното данъчно облагане в Кипър и Малта на покупките на яхти посредством договор за „продажба на лизинг“. Кипърското и малтийското законодателство определят понастоящем лизинга на яхти като доставка на услуга, а не на стока. В резултат на това ДДС се начислява по стандартната ставка върху малка част от реалната продажна цена на плавателния съд, след като яхтата бъде окончателно закупена, а останалата част се облага като доставка на услуга, и то при силно намалена ставка. Трите държави членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. Ако в рамките на този срок не предприемат действия, Комисията може да изпрати мотивирано становище на техните органи. За повече информация вж. пълния текст на съобщението за медиите.

Данъчно облагане: Комисията иска от ПОЛША да хармонизира правната си уредба за акциза върху енергийните продукти с правото на ЕС

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на Полша във връзка с освобождаване от акциз върху газови и въглищни продукти, което понастоящем обхваща всички енергоемки предприятия, попадащи в приложното поле на задължителната схема на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). Съгласно разпоредбите на ЕС (Директивата за данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията — Директива 2003/96/ЕО на Съвета) предприятията, които се ползват от такова освобождаване, тъй като въвеждат подобрения за повишаване на опазването на околната среда и на енергийната ефективност, трябва да надхвърлят рамките на изискванията, предвидени в правно обвързващи инструменти на ЕС, като например СТЕ на ЕС. Полското законодателство обаче не изисква такова равнище на енергийна ефективност и възприетият в него подход води до нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар. Ако Полша не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на полските органи.

MEMO/18/1444

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar