Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Odporúčanie Komisie k opatreniam účinného boja proti nelegálnemu obsahu na internete

Brusel 1. marec 2018

Často kladené otázky

Vo svojom oznámení zo septembra 2017 o boji proti nelegálnemu obsahu na internete Európska komisia sľúbila, že bude monitorovať pokrok dosahovaný v boji proti nelegálnemu obsahu na internete a posúdi potrebu prijatia ďalších opatrení, ktoré zaručia rýchle a proaktívne odhaľovanie a odstraňovanie nelegálneho obsahu na internete vrátane možných právnych opatrení, ktorými sa doplní existujúci právny rámec. V reakcii na toto oznámenie dnes Komisia odporúča firmám a členským štátom prijať súbor operatívnych opatrení doplnený o potrebné záruky, v záujme ďalšieho zintenzívnenia predmetného úsilia pred tým, ako rozhodne o potrebe prijatia nových právnych predpisov. Tieto odporúčania sa týkajú všetkých foriem nelegálneho obsahu – od teroristických informácií, cez podnecovanie k nenávisti a násiliu, materiály obsahujúce sexuálne zneužívanie detí, falšovanie výrobkov až po porušovanie autorských práv.

Príspevky s teroristickým obsahom sú najnebezpečnejšie hneď po ich zverejnení, pretože sa rýchlo šíria a predstavujú vážne riziko pre občanov a spoločnosť ako takú. Vzhľadom na naliehavosť situácie, ako aj na základe výziev vedúcich predstaviteľov EÚ a medzinárodných organizácií ako OSN a G7 sa v odporúčaní kladie osobitný dôraz na materiál s teroristickým obsahom: orgány na presadzovanie práva, ako aj Europol, by ich mali odstrániť do jednej hodiny od predloženia podnetu o ich uverejnení.

Ide o výsledok prebiehajúceho úsilia v spolupráci so zástupcami priemyselného odvetvia formou rôznych dobrovoľných iniciatív, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa na internete nevyskytoval nelegálny obsah a v rámci rôznych iniciatív prijímali opatrenia na zabránenie jeho výskytu.

Čo sa považuje za nelegálny obsah na internete?

To, čo je nelegálne offline, je nelegálne aj online. Nelegálny obsah znamená akékoľvek informácie, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi EÚ alebo jej členských štátov. Za nelegálny obsah sa považujú teroristické informácie, materiály obsahujúce sexuálne zneužívanie detí (smernica o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí) nelegálne nenávistné prejavy (rámcové rozhodnutie Rady o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva), klamlivé a podvodné postupy v obchodnom styku (ako napr. smernica o nekalých obchodných praktikách alebo smernica o právach spotrebiteľov), prípadne porušenia práv duševného vlastníctva (ako napr. smernica o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti).

Teroristickým obsahom sú všetky materiály, ktoré podnecujú k páchaniu teroristických činov v zmysle smernice EÚ o boji proti terorizmu alebo vnútroštátnych právnych predpisov vrátane materiálu, ktorého obsah priamo pochádza od teroristických organizácií uvedených na zoznamoch EÚ alebo OSN, prípadne im ho možno pripísať.  

Aká je súvislosť medzi týmto odporúčaním a usmerneniami, ktoré Komisia predstavila v septembri 2017?

Cieľmi tohto odporúčania je uviesť do platnosti politické usmernenia stanovené v oznámení o boji proti nelegálnemu obsahu na internete, ktoré Komisia predstavila v septembri 2017. Usmernenia zostávajú naďalej v platnosti.

Dnešné odporúčanie posúva celé úsilie o krok vpred a formálne stanovuje operatívne opatrenia, ktoré majú prijať firmy a členské štáty v súvislosti s odhaľovaním a odstraňovaním nelegálneho obsahu použitím reaktívnych (zásada „oznám a konaj“) alebo proaktívnych opatrení. Obsahuje presné definície rôznych aspektov potláčania výskytu nelegálneho obsahu na internete. Ide o ďalší krok, ako v boji proti nelegálnemu obsahu rozpoznať dôveryhodných oznamovateľov a ako možno zásadu „oznám a konaj“ spolu s proaktívnymi opatreniami vrátane automatizovaných nástrojov uplatniť v rámci EÚ na uľahčenie odstraňovania nelegálneho obsahu a zároveň prijať vhodné záruky týkajúce sa vznesenia námietky, transparentnosti a podávania správ.

Pokiaľ ide o teroristický obsah na internete, v odporúčaní sa odkazuje na priority stanovené v rámci internetového fóra EÚ týkajúce sa odstraňovania teroristického obsahu z internetu a vysvetľujú povinnosti firiem, ako aj typ a rozsah opatrení, ktoré by mali prijať, najmä pokiaľ ide o reaktívne opatrenia (konkrétne nahlasovanie podnetov príslušnými orgánmi a Europolom), ale aj proaktívne opatrenia. V odporúčaní je uvedených niekoľko jasných mechanizmov predkladania a spracovania hlásených podnetov v záujme účinného odhaľovania a identifikácie teroristického obsahu, ako aj zabránenia jeho opätovného zverejnenia vrátane špecifických časových lehôt (jedna hodina od ich nahlásenia) na ich posúdenie a prijatie následných krokov na odstránenie takéhoto obsahu, napr. pokiaľ ide o podnety hlásené oddelením Europolu pre nahlasovanie internetového obsahu (IRU) v rámci EÚ, ako aj oddeleniami pre nahlasovanie internetového obsahu v jednotlivých členských štátoch, ktoré si vyžadujú zrýchlené konanie.

V neposlednom rade sú na základe výzvy vedúcich predstaviteľov EÚ v odporúčaní uvedené možnosti, ako pravidelne a transparentne podávať správy o prijatých opatreniach a ich reálnom vplyve. Vďaka nim bude možné posúdiť a skonsolidovať doterajší pokrok a informovať o každom rozhodnutí prijať ďalšie opatrenie na zvýšenie úsilia v boji proti teroristickému obsahu tak, ako je to uvedené v oznámení Komisie zo septembra 2017 a opätovne potvrdené v správe o bezpečnostnej únii.

Čo očakáva Komisia od online platforiem, pokiaľ ide o prevenciu, odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem nelegálneho obsahu z internetu?

V odporúčaní sú špecifikované mechanizmy označovania nelegálneho obsahu, ktoré by online platformy mali zaviesť, ako aj podrobnosti o tom, ako by sa mali spracovávať oznámenia nelegálneho obsahu (postupy podľa zásady „oznám a konaj“). Online platformy sa zároveň vyzývajú prijímať proaktívne opatrenia na identifikáciu a odstraňovanie nelegálneho obsahu vrátane automatizovaných nástrojov, napr. v prípade vhodnosti tzv. uploadovacích filtrov.

Okrem toho sa v odporúčaní podporuje vzájomná spolupráca online platforiem, ich spolupráca s členskými štátmi a dôveryhodnými oznamovateľmi v snahe vzájomne si vymieňať osvedčené postupy. Pomôže to menším podnikom bojovať proti nelegálnemu obsahu.

V odporúčaní sa od online platforiem vyžaduje aj celá škála opatrení zameraných na transparentnosť vrátane ich nakladania s obsahom, ako aj pravidelného podávania správ o ich zásahoch v prípade nelegálneho obsahu. Vďaka tomu budú môcť regulačné orgány lepšie pochopiť účinnosť navrhovaných opatrení. 

Prečo sa v odporúčaní rozlišuje medzi teroristickým obsahom a iným nelegálnym obsahom na internete?

Dodatočné odporúčania týkajúce sa konkrétne teroristického obsahu sú potrebné najmä z dôvodu mimoriadne vážnych rizík, ktoré pre občanov a spoločnosť predstavuje nelegálny obsah. Rozširovanie takéhoto obsahu sa využíva na radikalizáciu a nábor nových členov, ako aj získavanie prostriedkov na financovanie teroristických aktivít, prípravu, plánovanie a uskutočňovanie teroristických útokov.

Toto odporúčanie rieši potrebu prijatia proaktívnych opatrení, ako aj rýchleho posúdenia a následného zásahu proti teroristickému obsahu, ktorý je najviac škodlivý pár hodín po jeho uverejnení na internete. To je v súlade s názorom Komisie na to, že by sa v prípade ich vhodnosti a opodstatnenia mali zohľadniť rozdiely v rámci jednotlivých sektorov.

Odporúčanie vychádza z doterajšieho pokroku a snaží sa ho konsolidovať v rámci internetového fóra EÚ ako kľúčového parametra Európskeho programu v oblasti bezpečnosti, pričom sa v ňom potvrdzuje naliehavá potreba konať rýchlo a koordinovanejšie. Táto skutočnosť bola potvrdená aj na zasadnutí Európskej rady 22. a 23. júna 2017, na ktorom odznelo, že „sa od odvetvia očakáva […], že vyvinie nové technológie a nástroje, ktoré zlepšia automatické odhaľovanie obsahu, ktorý podnecuje na páchanie teroristických činov, a jeho odstraňovanie. Dopĺňať by to v prípade potreby mali príslušné legislatívne opatrenia na úrovni EÚ.“ Podobne aj Európsky parlament vo svojom uznesení o online platformách z júna 2017 vyzval platformy, „aby posilnili opatrenia na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu“, a zároveň požiadal Komisiu, aby predložila návrhy na riešenie týchto otázok.

Ako by sa mal odstraňovať teroristický obsah z internetu?

V súlade s činnosťami navrhnutými v rámci internetového fóra EÚ sa v odporúčaní uvádza niekoľko opatrení na účinné zabraňovanie uvádzaniu a šíreniu teroristickej propagandy na internete. Medzi ne patrí:

  • Zákaz hostiteľských služieb v prípade informácií s teroristickým obsahom: firmy by mali vo svojich podmienkach poskytovania služieb jasne uviesť, že nebudú poskytovať hostiteľské služby v prípade informácií s teroristickým obsahom.

  • Lepší systém nahlasovania: mali by sa zaviesť osobitné mechanizmy podávania a sledovania hlásení príslušných orgánov vrátane oddelenia Europolu pre nahlasovanie internetového obsahu zároveň so zrýchlenými postupmi odstraňovania obsahu do jednej hodiny po podaní hlásenia. Zároveň musia členské štáty zaručiť potrebný potenciál a dostatočné zdroje na odhaľovanie, identifikáciu a oznámenie teroristického obsahu internetovým platformám.

  • Nahlásenie do jednej hodiny: keďže teroristický obsah je najškodlivejší najmä v prvých hodinách po jeho zverejnení na internete, firmy by ho mali spravidla odstrániť do jednej hodiny po jeho nahlásení orgánmi na presadzovanie práva a Europolom.

  • Rýchlejšie proaktívne odhaľovanie a účinné odstraňovanie: treba prijať proaktívne opatrenia, vrátane automatizovaného odhaľovania, na účinné a rýchle odhalenie, identifikovanie a okamžité odstránenie alebo zablokovanie príspevku s teroristickým obsahom, prípadne zabránenie jeho opätovného uverejnenia po jeho odstránení. Firmy by mali spoločne využívať a optimalizovať vhodné technologické nástroje a zaviesť také pracovné metódy, ktoré zlepšia ich spoluprácu s príslušnými orgánmi vrátane Europolu.

  • Záruky: aby mohli firmy označený teroristický obsah alebo obsah odhalený využitím automatizovaných nástrojov presne posúdiť, musia zaviesť nevyhnutné záruky vrátane využitia ľudskej kontroly pred odstránením obsahu, aby sa tak vyhli neželanému alebo nenáležitému odstráneniu obsahu, ktorý nie je nelegálny.

    Je dôležité vedieť, že v snahe úplne vyriešiť problém teroristického obsahu na internete je obmedzenie prístupu k teroristickej propagande iba jedným z riešení. Tým druhým je podpora uverejňovania dôveryhodných hlasov šíriacich na internete pozitívne, prípadne protichodné stanoviská. Na tento účel zriadila Komisia v rámci internetového fóra EÚ program posilnenia občianskej spoločnosti (CSEP), ktorým chce posilniť kapacitu a financovanie partnerov z občianskej spoločnosti uverejňujúcich takéto stanoviská.

Ako sú zaručené základné práva?

Je dôležité, aby bolo každé opatrenie, ktoré sa prijme v boji proti nelegálnemu obsahu na internete, podmienené adekvátnymi a účinnými zárukami, že online platformy zabránia neželanému odstraňovaniu obsahu, ktorý nie je nelegálny.

V prvom rade sa v odporúčaní vyzýva k tomu, aby online platformy pristupovali k obsahu, ktorý uverejňujú, dôsledne a primerane, najmä ak posudzujú oznámenia a vznesené námietky a rozhodujú o možnom odstránení alebo zablokovaní prístupu k obsahu, ktorý je považovaný za nelegálny.

Záruky typu ľudský dohľad a overovanie ľuďmi by sa mali použiť najmä v prípadoch, keď online platformy využívajú automatizované techniky na odstraňovanie obsahu (ide o tzv. princíp zapojenia ľudského faktora), keďže z hľadiska daného obsahu je potrebné posúdiť príslušný kontext a následne rozhodnúť o jeho legálnosti.

V druhom rade sa online platformy v odporúčaní vyzývajú, aby autorom odstráneného obsahu umožnili napadnúť rozhodnutie vznesením námietky. To umožní opätovné zverejnenie obsahu, ktorý bol omylom odstránený.

Do tretice sa online platformy v odporúčaní vyzývajú, aby pravidelne uverejňovali správy, v ktorých širokej verejnosti vysvetlia, akým spôsobom uplatňujú svoje postupy nakladania s obsahom. 

Bude sa odporúčanie týkať veľkých aj malých online platforiem? Budú môcť malé platformy využívať nejakú podporu pri odstraňovaní nelegálneho obsahu?

Odporúčanie sa vzťahuje na všetky platformy (veľké i malé), keďže malé platformy sa čoraz častejšie stávajú ľahkým terčom nelegálneho internetového obsahu, najmä teroristického. V odporúčaní je preto venovaná osobitná pozornosť malým platformám, od ktorých sa vyžaduje prijatie primeraných opatrení a zároveň sa ním uznáva to, že niektoré platformy majú len obmedzené zdroje a odborné skúsenosti.

Komisia vyzýva k intenzívnejšej spolupráci medzi online platformami, ktoré by si tak vzájomne vymieňali skúsenosti a technické riešenia, a predovšetkým by pomáhali menším platformám pri vykonávaní odporúčania v prípade nelegálneho, a najmä teroristického obsahu. 

Mení sa odporúčaním smernica o elektronickom obchode z roku 2000, na základe ktorej sa za určitých podmienok vzťahujú na online sprostredkovateľov výnimky zo zodpovednosti za obsah, ktorý spravujú?

Nie. Jeho právne znenie platí bez toho, aby bola dotknutá smernica o elektronickom obchode a jej ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti za obsah. Komisia vo svojom oznámení z roku 2016 o online platformách uviedla, že sa zaväzuje zachovávať vyrovnaný a predvídateľný režim zodpovednosti online platforiem, pretože kľúčový právny rámec je základom podpory digitálnych inovácií na digitálnom jednotnom trhu.

Odporúčanie nie je právne záväzné a nemôže meniť acquis EÚ. Vychádza však z rozsahu pôsobnosti smernice o elektronickom obchode, ktorý umožňuje zástupcom priemyselného odvetvia snažiť sa o samoreguláciu alebo členským štátom stanoviť osobitné požiadavky na odstraňovanie nelegálneho internetového obsahu. 

Ako súvisí odporúčanie s pravidlami EÚ v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, ktoré sú zamerané na ochranu maloletých na internete?

Odporúčanie nijako neovplyvňuje priebeh súčasných rokovaní o revízii smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Naopak, dopĺňa ho, keďže súčasťou smernice o audiovizuálnych mediálnych službách sú osobitné právne ustanovenia týkajúce sa ochrany maloletých na internete, ktoré majú zaručiť, aby sociálne médiá ochraňovali maloletých pred škodlivým obsahom a všetkých občanov pred prejavmi nenávisti. Podrobné opatrenia zahŕňajú nástroje, vďaka ktorým môžu používatelia nahlásiť a označiť škodlivý obsah, a systémy na overovanie veku či systémy rodičovskej kontroly. 

Ďalšie kroky?

Komisia bude pozorne monitorovať opatrenia prijaté online platformami v reakcii na toto odporúčanie a rozhodne o potrebe podniknutia ďalších krokov vrátane tých legislatívnych. Komisia bude aj naďalej analyzovať dosiahnutý pokrok a v nasledujúcich týždňoch otvorí verejnú konzultáciu.

Členské štáty a firmy musia príslušné informácie o odstraňovaní teroristického obsahu predložiť do troch a informácie o nelegálnom obsahu do šiestich mesiacov.

V prípade teroristického obsahu na internete bude internetové fórum EÚ aj naďalej na dobrovoľnej báze spolupracovať tak, aby naplnilo ambiciózne ciele svojho akčného plánu boja proti teroristickému obsahu na internete, ktoré súvisia s používaním automatizovaného odhaľovania nelegálneho obsahu, spoločným využívaním technológií a nástrojov s menšími firmami, s dosahovaním úplnej realizácie a využívania „databázy hashov“ a so splnomocnením občianskej spoločnosti uverejňovať alternatívny obsah.

Pokiaľ ide o materiál so sexuálnym zneužívaním detí, Komisia bude aj naďalej spolupracovať s členskými štátmi na vykonávaní smernice o sexuálnom zneužívaní detí a bude podporovať iniciatívu globálnej aliancie zameranej na ukončenie sexuálneho vykorisťovania detí online WeProtect, ako aj plnenie záväzkov vyplývajúcich zástupcom štátov a priemyselného odvetvia v rámci tejto iniciatívy.

V oblasti bezpečnosti spotrebiteľov dnes Komisia spolupracuje s viacerými online platformami s cieľom zlepšiť bezpečnosť výrobkov predávaných na internete. V tomto smere sa na účely zvýšenia bezpečnosti výrobkov počíta s dobrovoľnými záväzkami zo strany platforiem, ktoré presahujú rámec ich právnych povinností.

Komisia bude aj naďalej s podporou organizácií občianskej spoločnosti monitorovať dodržiavanie etického kódexu v oblasti boja proti nelegálnym nenávistným prejavom na internete zúčastnenými spoločnosťami podnikajúcimi v oblasti IT. Cieľom je rozšíriť túto iniciatívu na ďalšie online platformy. Toto odporúčanie stavia na pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť v rámci etického kódexu a dopĺňa ho o témy, akými sú transparentnosť a spätná väzba od používateľov.

Komisia predložila balík opatrení týkajúcich sa práv duševného vlastníctva vrátane usmernení k smernici o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. Zároveň bude pokračovať v úsilí o prijatie memoránd o porozumení s rozličnými sprostredkovateľmi v snahe nájsť konkrétne riešenia pri odstraňovaní falšovaných výrobkov na internete. 

Ďalšie informácie

Tlačová správa: Európa, ktorá chráni: Komisia zintenzívňuje reakciu EÚ na nelegálny obsah na internete

Informačný prehľad o nelegálnom obsahu na internete

Prvotné posúdenie vplyvu a iné užitočné odkazy

Tlačová správa: Bezpečnostná únia: Komisia podniká ďalšie kroky proti radikalizácii teroristov

Vyhlásenie: Odstraňovanie nelegálneho obsahu na internete: Komisia vyzýva všetky strany na ďalšie úsilie a rýchlejší pokrok

Tlačová správa: Bezpečnostná únia: Komisia sa intenzívnejšie snaží bojovať proti nelegálnemu obsahu na internete

Oznámenie: Boj proti nelegálnemu obsahu na internete – zvyšovanie zodpovednosti online platforiem

MEMO/18/1170

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar