Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Препоръка на Комисията във връзка с мерките за ефективна борба с незаконното онлайн съдържание

Брюксел, 1 март 2018 r.

Често задавани въпроси

В съобщението си от септември 2017 г. относно борбата с незаконното онлайн съдържание Европейската комисия обеща да проследява напредъка в борбата с незаконното онлайн съдържание и да прецени дали са необходими допълнителни мерки за гарантиране на бързото и проактивното откриване и премахване на незаконното онлайн съдържание, включително евентуални законодателни мерки в допълнение на съществуващата регулаторна рамка. Като последващо действие в тази връзка днес Комисията препоръчва серия от оперативни мерки — придружени от необходимите предпазни механизми — които трябва да се предприемат от дружествата и държавите членки за активизиране на тази работа, преди тя да прецени дали ще е необходимо да се предложи законодателен акт. Тези препоръки се прилагат към всички форми на незаконното съдържание — от терористичното съдържание до подклаждането на омраза и насилие, материалите за сексуално насилие над деца, фалшифицираните продукти и нарушенията на авторското право.

Терористичното съдържание носи най-големи вреди първите няколко часа след появата си, тъй като се разпространява бързо и води до сериозни рискове за гражданите и обществото като цяло. Предвид спешния характер на въпроса и с оглед на призивите на лидерите от ЕС и международни организации, като Организацията на обединените нации и Г-7, в Препоръката акцентът се поставя по-специално върху терористичните материали: те следва да се премахнат в рамките на един час след като правоприлагащите органи и Европол са подали сигнал на платформата.

Препоръката надгражда върху текущата работа със сектора в рамките на различни доброволни инициативи, за да се гарантира, че в интернет няма незаконно съдържание, и с нея се подсилват действията, предприети по различни инициативи.

Кое се счита за незаконно онлайн съдържание?

Незаконното офлайн съдържание е незаконно и онлайн. Незаконно съдържание означава всяка информация, която не отговаря на разпоредбите на законодателството на ЕС или на държава членка. Това включва терористичното съдържание, материалите за сексуално насилие над деца (Директивата относно борбата със сексуалното насилие над деца), незаконните изказвания, пораждащи омраза (Рамковото решение относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право), търговските спекулации и измами (като например Директивата за нелоялните търговски практики или Директивата за правата на потребителите) или нарушенията на правата върху интелектуална собственост (като например Директивата относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество).

Терористично съдържание e всеки материал, който представлява терористично престъпление съгласно Директивата на ЕС относно борбата с тероризма или съгласно националното право — включително материалите, изготвени или чието авторство може да се отнесе към терористични организации от списък на ЕС или ООН. 

Каква е връзката на тази препоръка с насоките, които Комисията представи през септември 2017 г.?

Целта на тази препоръка е да се изпълнят политическите насоки от Съобщението относно борбата с незаконното онлайн съдържание, което Комисията представи през септември 2017 г. Насоките остават валидни.

Днешната препоръка представлява следваща стъпка в тази връзка и официално определя оперативните мерки, които трябва да се предприемат от дружествата и държавите членки по отношение на откриването и премахването на незаконното съдържание чрез ответни (т.нар. „съобщение и действие“) или проактивни мерки. Тя съдържа точни определения на различните аспекти на борбата с незаконното онлайн съдържание. Тя представлява следваща стъпка в признаването на значението на доверените податели на сигнали с оглед на борбата с незаконното съдържание и препоръчва как съобщенията, действията и проактивните мерки — включително автоматизираните средства — могат да се изпълняват в ЕС, за да се улеснява премахването на незаконно съдържание, като едновременно с това се приемат целесъобразните предпазни механизми от гледна точка на контрасъобщенията, прозрачността и докладването.

За терористичното онлайн съдържание в Препоръката се отбелязват отново приоритетите по Интернет форума на ЕС във връзка с премахването на терористичното съдържание от интернет и се разясняват отговорностите на дружествата и типът и обхватът на мерките, които трябва да предприемат — особено относно ответните мерки (по-специално по сигнали от компетентните органи и Европол), но също така и относно проактивните мерки. В Препоръката са определени ясни механизми за подаване и обработка на сигналите, за ефективно откриване и идентифициране на терористичното съдържание и за предотвратяване на повторната му поява, включително конкретни указания, като срокове (един час от съобщението) за оценка и последващи действия за премахване на съдържанието, например сигналите, представени от звеното на ЕС за сигнализиранe за незаконно съдържание в интернет (IRU) към Европол и съответните звена на държавите членки, за които следва да се предвидят ускорени процедури.

На последно място, вследствие на призивите на лидерите на ЕС в нея се препоръчва редовно и прозрачно докладване от страна на интернет платформите за предприетите действия и техния реален резултат. Това ще подпомогне да се оцени и консолидира осъщественият напредък и ще осигури информация за всяко решение относно необходимостта от допълнителни мерки за разширяване на действията срещу терористичното съдържание, както е посочено в съобщението на Комисията от септември 2017 г. и е изтъкнато отново в последния доклад относно Съюза на сигурност.

Какво очаква Комисията от онлайн платформите във връзка с предотвратяването, откриването и премахването на всички форми на незаконното онлайн съдържание?

В Препоръката са уточнени механизмите за сигнализиране на незаконното съдържание, които онлайн платформите следва да създадат, както и подробности за начина на обработване на съобщенията за незаконно съдържание (процедури за уведомяване и действие). Също така онлайн платформите се насърчават да предприемат проактивни мерки за идентифициране и премахване на незаконното съдържание, включително чрез автоматизирани средства, като филтри при качване на съдържание, когато това е целесъобразно.

Освен това с Препоръката се насърчават онлайн платформите да сътрудничат на държавите членки, доверените податели на сигнали и помежду си с оглед на съвместната работа и полза от най-добрите практики. Това ще подпомогне по-малките дружества в борбата с незаконното съдържание.

С Препоръката се изисква също така от онлайн платформите да предприемат серия от мерки във връзка с прозрачността, в това число относно политиката си към съдържанието, и редовно да докладват за действията си по отношение на незаконното съдържание. Също така това ще помогне на регулаторните органи да разберат дали предложените мерки са ефективни. 

Защо Препоръката разграничава терористичното съдържание от другото незаконно онлайн съдържание?

Необходими са допълнителни препоръки конкретно за терористичното съдържание с оглед на особено непосредствените рискове за гражданите и обществото във връзка с терористичното съдържание. Разпространението на това съдържание се използва за радикализиране и вербуване, за финансиране на терористични дейности, за подготовка, указания и подстрекаване към атаки.

Тази препоръка касае необходимостта от проактивни мерки, както и нужната бързина на оценката и действията срещу терористичното съдържание, особено вредно в първите часове след появата си онлайн. Това отговаря на мнението на Комисията, че следва да се вземат предвид секторните разлики, когато това е целесъобразно и обосновано.

В Препоръката се надгражда и се консолидира вече постигнатият напредък по Интернет форума на ЕС — ключово постижение на Европейската програма за сигурност — като едновременно с това се отчита спешната нужда от бърз и по-цялостен отговор. Това беше отново изтъкнато от Европейския съвет на 22 — 23 юни 2017 г., който заяви, че очаква от [интернет индустрията] да […] разработи [...] нови технологии и инструменти за подобряване на автоматизираното откриване и премахване на съдържание, което подбужда към терористични нападения. При необходимост това следва да бъде допълнено от съответни законодателни мерки на равнище ЕС. В същия дух Европейският парламент в своята резолюция относно онлайн платформите от юни 2017 г. призова платформите да засилят мерките за борба с незаконното и вредното онлайн съдържание, като същевременно прикани Комисията да представи предложения за справяне с тези проблеми.

Какъв следва да е процесът на премахване на терористичното онлайн съдържание?

В съответствие с договорените действия по Интернет форума на ЕС в Препоръката са набелязани няколко мерки за ефективно предотвратяване на качването и споделянето онлайн на терористични пропагандни материали. Сред тях са:

  • Не се хоства терористично съдържание: дружествата изрично заявяват в условията си за ползване, че няма да хостват терористично съдържание.

  • Подобрена система за подаване на сигнали: следва да се създадат специални механизми за подаване и последващи действия във връзка със сигналите от компетентните органи и звеното към Европол за сигнализиранe за незаконно съдържание в интернет, както и ускорени процедури за премахване на съдържанието в рамките на един час след сигнала. Едновременно с това държавите членки трябва да гарантират, че имат необходимия капацитет и ресурси, за да откриват, идентифицират и уведомяват интернет платформите за терористично съдържание.

  • Правило за един час за сигналите: като се има предвид, че терористичното съдържание е особено вредно първите часове след появата си онлайн, като общо правило дружествата следва да го премахват в рамките на един час от сигнализирането му от правоприлагащите органи и Европол.

  • По-бързо проактивно откриване и ефективно премахване: необходими са проактивни мерки, включително автоматизирано откриване, за ефективно и бързо откриване, идентифициране и ускорено премахване или блокиране на терористично съдържание и за предотвратяване на повторната му поява след изтриването му. Дружествата следва да споделят и оптимизират подходящи технологични средства и да създадат функциониращи механизми за по-добро сътрудничество със съответните органи, в това число Европол.

  • Предпазни механизми: за да се оцени точно терористичното съдържание, за което е подаден сигнал, или съдържанието, което е идентифицирано по автоматизиран път, дружествата трябва да създадат необходимите предпазни механизми — включително преглед от хора преди премахване на съдържанието така, че да се избегне всяко нежелано или погрешно премахване на съдържание, което не е незаконно.

    Важно е да се отбележи, че ограничаването на достъпността на терористичната пропаганда е само едната страна от цялостния отговор на предизвикателствата, които поставя терористичното онлайн съдържание. Другата е подкрепата за заслужаващите доверие мнения, разпространяващи положителни алтернативи или контрапропаганда. За целта Комисията стартира Програмата за овластяване на гражданското общество (ПОГО) по Интернет форума на ЕС, която осигурява капацитет и финансиране за партньорите на гражданското общество, за да разработват такава контрапропаганда.

Какви са предпазните механизми, за да се гарантират основните права?

От основно значение е всички действия за борба с незаконното онлайн съдържание да са предмет на адекватни и ефективни предпазни механизми, за да се гарантира, че онлайн платформите предотвратяват нежеланото премахване на съдържание, което не е незаконно.

На първо място, в Препоръката се призовава онлайн платформите да действат внимателно и пропорционално спрямо хостваното от тях съдържание, особено при обработка на съобщенията и контрасъобщенията и при решения за евентуално премахване или блокиране на достъп до съдържание, считано за незаконно.

Трябва да се предвидят конкретни предпазни механизми, а именно контрол и проверки от страна на хора, когато онлайн платформите използват автоматизирани техники за премахване на съдържание („човешко участие“), тъй като това налага оценка на съответния контекст, за да се прецени дали съдържанието трябва да се счита за незаконно.

На второ място, в Препоръката се приканват онлайн платформите да дадат възможност на тези, чието съдържание е премахнато, да оспорят това решение чрез контрасъобщение. Това ще даде възможност съдържанието, което е погрешно премахнато, да бъде възстановено.

На трето място, в Препоръката се призовава онлайн платформите редовно да публикуват доклади, в които да се разяснява на широката общественост как те прилагат политиката си за управление на съдържанието. 

Защо Препоръката се прилага към големи и малки онлайн платформи? Ще се ползват ли малките платформи от съдействие за премахване на незаконното съдържание?

Препоръката ще се прилага към всички платформи, големи и малки, тъй като все повече по-малки платформи стават лесна мишена за незаконното онлайн съдържание, особено терористичното. Въпреки това, Препоръката обръща специално внимание на малките платформи, като изисква пропорционални мерки и отчита факта, че някои платформи имат само ограничени ресурси и опит.

Комисията препоръчва засилено сътрудничество между онлайн платформите за обмен на опит и технологични решения, особено за подпомагане на по-малките платформи при изпълнение на Препоръката за незаконното съдържание, и особено терористичното съдържание. 

Изменя ли Препоръката Директивата от 2000 г. за електронната търговия, съгласно която онлайн посредниците са освободени от отговорност за съдържанието, което управляват при определени условия?

Не. Правният текст не засяга Директивата за електронната търговия и разпоредбите за отговорността, които тя съдържа. В Съобщението си от 2016 г. за онлайн платформите Комисията заяви, че тя поема ангажимент да поддържа балансиран и предсказуем режим на отговорност за онлайн платформите, тъй като основната регулаторна рамка е от ключово значение за запазването на цифровите иновации в рамките на цифровия единен пазар.

Препоръката е незадължителна мярка и не може да измени достиженията на правото на ЕС. Въпреки това, тя се основава на обхвата по Директивата за електронната търговия по отношение на възможността за саморегулаторни усилия от страна на сектора или възможността за държавите членки да установяват специални изисквания във връзка с премахването на незаконното онлайн съдържание. 

Какви са връзките между Препоръката и правилата на ЕС за аудиовизуалните медийни услуги, с които се цели да се осигури онлайн защита на непълнолетните лица?

Препоръката не засяга настоящите преговори във връзка с прегледа на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ). Тя допълва прегледа, тъй като ДАВМУ включва специални законодателни мерки за онлайн защитата на непълнолетните лица, като гарантира, че социалните медийни платформи защитават непълнолетните лица от вредно съдържание, а всички граждани — от изказванията, пораждащи омраза. Сред конкретните мерки са инструменти, даващи възможност на ползвателите да докладват и маркират вредно съдържание, системи за проверка на възрастта или за родителски контрол. 

Какви са следващите стъпки?

Комисията ще следи отблизо действията, предприети от онлайн платформите в отговор на тази препоръка, и ще прецени дали са необходими допълнителни стъпки, включително законодателни. Комисията ще продължи анализа на осъществения напредък и идните седмици ще започне обществена консултация по този въпрос.

Държавите членки и дружествата трябва да представят съответната информация за премахването на терористично съдържание в срок до три месеца, а за незаконно съдържание — в срок до шест месеца.

За терористичното онлайн съдържание Интернет форумът на ЕС ще продължи доброволното си сътрудничество във връзка с напредъка по амбициозния си план за борба с терористичното онлайн съдържание, включващ използването на автоматизирано откриване на такова незаконно съдържание, споделянето на свързани технологии и инструменти с по-малки дружества и постигането на пълното прилагане и употреба на хеш-базата данни и предоставящ възможност на гражданското общество да отговори с алтернативни варианти.

За материалите за сексуално насилие над деца Комисията ще продължи да работи с държавите членки по изпълнението на Директивата относно борбата със сексуалното насилие над деца и да подкрепя Глобалния алианс „Ние защитаваме“ (WeProtect Global Alliance) за преустановяване на сексуалната експлоатация на деца онлайн и ангажиментите на държавите и партньорите от сектора в тази връзка.

За безопасността на потребителите Комисията понастоящем работи с няколко онлайн платформи за подобрение на безопасността на продуктите, продавани онлайн. Очаква се платформите да поемат допълнителни доброволни ангажименти за подобрение на безопасността на продуктите, надхвърлящи техните правни задължения.

Комисията ще продължи да следи изпълнението на Кодекса за поведение във връзка с незаконните онлайн изказвания, пораждащи омраза, от страна на участващите ИТ дружества с помощта на организациите на гражданското общество. Целта е да се разшири инициативата и до други онлайн платформи. Препоръката надгражда върху осъществения напредък по Кодекса и го допълва, като разглежда въпроси, като прозрачността и обратната връзка с ползвателите.

Комисията предложипакет документи във връзка с интелектуалната собственост, включително насоки за Директивата за прилагането на правата върху интелектуална собственост. Също така тя ще продължи работата си по създаването на меморандум за разбирателство с различните посредници, за да се набележат конкретни решения за премахването на фалшифицираните стоки, предлагани онлайн. 

За повече информация:

Съобщение за медиите: Европа, която защитава: Комисията засилва енергичния отпор на ЕС срещу незаконното онлайн съдържание

Информационен документ за незаконното онлайн съдържание

Първоначална оценка на въздействието и други полезни връзки

Съобщение за медиите: Съюз на сигурност: Комисията продължава борбата с терористичната радикализация

Изявление: Премахване на незаконното онлайн съдържание: Комисията призовава за повече усилия и напредък от всички страни

Съобщение за медиите: Съюз на сигурност: Комисията увеличава усилията си за борба с незаконното съдържание онлайн

Съобщение: Борба с незаконното онлайн съдържание — повишаване на отговорността на онлайн платформите

MEMO/18/1170

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar