Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

2017 försvinner roamingavgifterna för resenärer i EU

Bryssel den 19 april 2017

Uppdaterade frågor och svar (*)

1. Roaming i EU

Hur fungerar roaming i EU?

När du reser till ett annat land och ringer, skickar sms eller surfar med din mobiltelefon eller surfplatta och använder SIM-kortet från ditt hemland roamar du. Din operatör i ditt hemland betalar operatören i utlandet för att få använda deras nät. Det pris som operatörerna betalar till varandra kallas för roamingpriset i grossistledet. Det är en kostnad för operatören i hemlandet och påverkar konsumentens sluträkning. EU-kommissionen har därför arbetat för att minska roamingpriserna i grossistledet i EU, parallellt med sitt arbete för att minska de priser som konsumenten betalar.

Hur ser de olika nationella priserna ut för mobiltjänster i EU?

Människor i Europa har olika resvanor i EU och nätkostnaderna varierar mellan länderna. En undersökning som EU-kommissionen nyligen genomfört visar att priserna som konsumenterna erbjuds också varierar mellan de olika EU-länderna. Till exempel kunde man konstatera att det billigaste erbjudandet 2016 med 1 GB data, 600 minuter samtal och 225 sms varierade från 60 euro per månad (Ungern) till 8 euro (Estland) (exklusive moms och eventuella rabatter vid köp av mobiltelefon).

2. EU:s åtgärder mot roamingavgifter

EU-kommissionen har sedan 2007 med framgång arbetat för att sänka priserna på roaming. Detta har lett till att många som tidigare brukade stänga av sin mobiltelefon när de reser har ändrat sina vanor. Under 2013 lade kommissionen fram lagförslag för att avskaffa roamingavgifterna för personer som reser regelbundet inom EU. I oktober 2015 enades Europaparlamentet och rådet om att lagstiftningen ska börja gälla den 15 juni 2017 (läs mer här).

Från och med den 15 juni 2017 kommer du att kunna använda din mobila enhet och betala samma pris som hemma när du reser inom EU (”roaming som hemma”), förutsatt att du följer operatörernas policyer för skälig användning. Om du till exempel varje månad betalar ett paketpris för ett visst antal samtalsminuter, sms och en viss datamängd i ditt hemland kommer alla röstsamtal, sms och den datamängd du använder när du är på resa inom EU att dras av från den mängden som om du vore hemma, utan några extraavgifter.

Hur mycket har priserna för roaming minskat?

  • Sedan 2007 har EU har pressat ned konsumentpriserna på samtal med 92 % [1].
  • Sedan 2009 har EU har pressat ned konsumentpriserna på sms med 92 % [2].
  • Dataroaming är nu upp till 96 % billigare än 2012, då EU:s första konsumentpristak för dataroaming infördes [3].
  • Mellan 2008 och 2015 ökade dataroamingmängden mer än hundrafalt. 

 

Reglerade roamingavgifter 2007–2016

(euro exkl. moms)

 

Röstsamtal, ringa

Röstsamtal, svara

SMS

Datatrafik,

Datatrafik,

 

 

 

 

konsumentledet

mellan operatörer

 

 

 

 

MB

MB

2007

0,49

0,24

 

 

 

2008

0,46

0,22

 

 

 

2009

0,43

0,19

0,11

1,00

 

2010

0,39

0,15

0,11

0,80

 

2011

0,35

0,11

0,11

0,50

 

2012

0,29

0,08

0,09

0,25

0,70

2013

0,24

0,07

0,08

0,15

0,45

2014

0,19

0,05

0,06

0,05

0,20

2015

0,19

0,05

0,06

0,05

0,20

2016

pris inom landet + högst 0,05

0,0114

pris inom landet + högst 0,02

0,05

pris inom landet + högst 0,05

 

Vilka åtgärder krävs för att roamingavgifterna ska avskaffas?

När Europaparlamentet och rådet enades om ”roaming som hemma”-mekanismen bad man att kommissionen skulle vidta följande kompletterande åtgärder för att få det att fungera i praktiken:

– Ett lagförslag senast den 15 juni 2016 för att reformera roamingmarknaden i grossistledet och de priser som operatörerna högst kan ta ut av varandra för roamingkundernas användning av deras nät. Efter kommissionens förslag enades Europaparlamentet och medlemsländerna den 31 januari 2017 om följande tak för roamingavgifter i grossistledet:

  • 0,032 euro per minut för röstsamtal från och med den 15 juni 2017.
  • 0,01 euro per sms från och med den 15 juni 2017.
  • En stegvis minskning av pristaken för data under en period på fem år, från 7,70 euro per GB (från och med den 15 juni 2017) till 6 euro per GB (från och med den 1 januari 2018), 4,50 euro per GB (från och med den 1 januari 2019), 3,50 euro per GB (från och med den 1 januari 2020), 3 euro per GB (från och med den 1 januari 2021) och 2,50 euro per GB (från och med den 1 januari 2022).

– Bestämmelser om åtgärder för ”skälig användning” som operatörerna kan vidta för att förhindra att systemet missbrukas, t.ex. genom systematisk vidareförsäljning av lågt prissatta SIM-kort för permanent användning i andra länder. Sådana policyer för skälig användning är nödvändiga för att undvika negativa effekter för konsumenterna på de nationella marknaderna.

– Ett särskilt tillfälligt undantagssystem för operatörerna som bara kan användas om det godkänns av den nationella tillsynsmyndigheten och på strikta villkor, om avskaffandet av roamingavgifter på en viss marknad kan leda till inhemska prishöjningar för operatörens kunder. Den nationella tillsynsmyndigheten får bara godkänna detta om operatörens negativa nettomarginal för roaming i konsumentledet uppgår till 3 % eller mer av operatörens marginal för mobiltjänster.

3. Avskaffade roamingavgifter för alla européer som reser i EU

Hur kommer avskaffandet av roamingavgifterna att fungera?

Mobiloperatörerna måste erbjuda sina roamingtjänster till inhemska priser till konsumenter som antingen normalt är bosatta i eller har starka band till operatörens EU-land när dessa kunder reser regelbundet inom EU. Operatörerna kan vid behov be sina kunder att styrka att de är bosatta i eller har sådana starka band till EU-landet i fråga.

Roamingleverantörer får tillämpa rättvisa, rimliga och proportionella kontrollmekanismer baserade på objektiva indikatorer för att upptäcka risker för missbruk eller onormal användning av ”roaming som hemma” som går utöver regelbundet resande.

Vem kommer att omfattas?

Enligt de föreslagna reglerna kommer alla EU-resenärer som använder ett SIM-kort med roaming från det EU-land där de är bosatta eller som de har starka band till att kunna använda sin mobiltelefon eller surfplatta i alla andra EU-länder på samma sätt som hemma. ”Starka band” till det land där man arbetar eller studerar har man t.ex. om man är gränsarbetare eller utstationerad arbetstagare.

Måste jag registrera mig för att kunna ”roama som hemma”?

Man måste inte formellt registrera sig för att kunna ”roama som hemma”. Från och med den 15 juni 2017 ska det ingå som standard i alla kunders mobilavtal med operatörer som erbjuder roaming. Operatörerna kan begära att konsumenterna ska styrka att deras hem (bostadsort) ligger i mobiloperatörens EU-land.

Konsumenten kan också visa att han eller hon har starka band och ofta och under längre perioder befinner sig i mobiloperatörens land på grund av en anställning eller återkommande kurser på universitetet.

Hur skyddas personuppgifter?

Reglerna för skälig användning av roaming föreskriver uttryckligen att roamingleverantörerna måste följa gällande regler om skydd av personuppgifter. Kommissionen har samrått med Europeiska datatillsynsmannen och tagit hänsyn till synpunkterna därifrån. Operatörerna får bara använda de uppgifter som de redan samlar in för att kunna fakturera kunden för att kontrollera i vilken utsträckning kunderna använder mobil- och datatjänster utomlands jämfört med deras användning i hemlandet.

Kommer man fortfarande att kunna köpa olika SIM-kort i olika EU-länder?

Ja. Man kan fortsätta att köpa andra SIM-kort i vilket annat EU-land som helst och kan fortsätta surfa och ringa till lokala taxor eller roama med det kortet. Man kan dock eventuellt inte ”roama som hemma” om man inte är bosatt i det land där man köpt kortet eller om man inte har starka band som medför att man ofta och under längre perioder befinner sig i det landet.

Vilken uppgift har de nationella tillsynsmyndigheterna?

Precis som enligt de nuvarande roamingreglerna ska de nationella tillsynsmyndigheterna övervaka och kontrollera om mobiloperatörerna följer de nya reglerna och vidta åtgärder om de inte gör det.

Finns det något rättsligt skydd?

Skyddet mot missbruk bygger på tydliga principer och inkluderar indikatorer och verktyg som är rimliga, icke-diskriminerande och öppna och som respekterar privatlivet. I syfte att upptäcka eventuellt missbruk får roamingleverantören kontrollera kundernas användningsmönster både i det egna landet och i andra EU-länder (kontrollmekanism). När man gör det kommer man att använda uppgifter som operatörerna redan använder för att fakturera sina kunder och ta hänsyn till följande tydliga och transparenta kriterier:

  • Aktuell roamingkonsumtion jämfört med konsumtion i det egna landet OCH aktuell vistelse i andra EU-länder jämfört med vistelse i det egna landet (inloggning på roamingleverantörens nät) under minst fyra månader.
  • Långa perioder av inaktivitet för ett visst SIM-kort som huvudsakligen, eller uteslutande, används för roaming.
  • En och samma kund har flera abonnemang och byter mellan olika SIM-kort under roamingperioderna.

Roamingleverantören ska underrätta den nationella tillsynsmyndigheten om sin policy för skälig användning och redogöra för den i detalj i sina avtal.

”Roaming som hemma” är till för resenärer. För att avgöra om en kund missbrukar tjänsten eller använder ”roaming som hemma” på ett felaktigt sätt måste operatören visa att det rör sig om missbruk under en period på minst fyra månader. Om en kund tillbringar mer än två månader av fyra utomlands och om kunden har konsumerat mer utomlands än hemma under denna tid får operatören skicka en varning till kunden. När kunden har fått varningen har kunden två veckor på sig att förklara situationen. Om kunden fortsätter att vistas utomlands kan operatörerna ta ut små extraavgifter (i enlighet med taken för roamingavgifter i grossistledet).

Om kunden och operatören är fortsatt oeniga ska operatören ha förfaranden för klagomål. Om parterna inte kan komma överens kan kunden vända sig till den nationella tillsynsmyndigheten, som då fattar ett beslut i ärendet.

För de mest konkurrenskraftiga avtalen där man erbjuder obegränsade data eller data till mycket låga priser på hemmamarknaden (dvs. under pristaket för roaming i grossistledet) finns ett tak vad gäller den datavolym som kan användas vid roaming för att man ska kunna fortsätta att erbjuda dessa avtal.

Kommer de nationella priserna att öka när roamingavgifterna avskaffas?

Sedan EU-förordningarna infördes för att minska roamingavgifterna har även de nationella priserna för mobiltelefoni minskat. Denna utveckling väntas fortsätta.

Den genomförandeakt som kommissionen antog i december 2016 innehåller detaljerade regler om följande två skyddsbestämmelser varigenom snedvridningar på inhemska marknader ska undvikas som annars kan leda till prishöjningar: 1. Regler om skälig användning som gör det möjligt för mobiloperatörerna att förhindra missbruk eller onormal användning av roamingtjänster, såsom permanent roaming. 2. Ett särskilt tillfälligt undantagssystem för operatörer som bara ska användas om det godkänns av den nationella tillsynsmyndigheten och på strikta villkor, om avskaffandet av roamingavgifter på en viss marknad kan leda till nationella prishöjningar.

I den konsekvensanalys som åtföljde förslaget till förordning om grossistledet på roamingmarknader den 15 juni 2016 kom kommissionen fram till att den stora majoriteten av mobiloperatörerna inte skulle behöva ansöka om detta undantagssystem, om de högsta grossistavgifter som kommissionen föreslog då (0,04 euro per minut för röstsamtal, 0,01 euro per sms och 8,5 euro per GB data) införs. Kommissionen anser att de lägre tak för roamingavgifter i grossistledet som man enades om den 31 januari 2017 är förenliga med kommissionens slutsatser vid den tidpunkten.

 

 

(*): Detta MEMO är en förkortad version av MEMO/17/885 som offentliggjordes den 6 april 2017.

 

 

MEMO/17/913

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar