Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

2017 m. keliautojams Europos Sąjungoje nebeliks tarptinklinio ryšio mokesčių

Briuselis, 2017 m. balandžio 19 d.

Naujausi klausimai ir atsakymai (*)

1. Tarptinklinis ryšys Europos Sąjungoje

Kaip veikia tarptinklinis ryšys Europos Sąjungoje?

Kai išvykęs į užsienį skambinate telefonu, rašote žinutes ar naršote internete naudodamasis savo mobiliuoju telefonu ar kitu įrenginiu, kuriame įdėta jūsų šalies SIM kortelė, jūs naudojatės tarptinkliniu ryšiu. Jūsų šalies ryšio operatorius moka užsienio šalies ryšio operatoriui už naudojimąsi jo tinklais. Operatorių vieno kitam mokama kaina yra vadinamoji didmeninė tarptinklinio ryšio kaina. Ši kaina yra jūsų šalies ryšio operatoriaus išlaidos, dėl to padidėja ir galutinė vartotojo sąskaita. Todėl Komisija ėmėsi priemonių didmeninėms tarptinklinio ryšio kainoms Europos Sąjungoje apriboti, o drauge siekia tiesiogiai riboti vartotojams taikomas mažmenines kainas.

Kaip skiriasi judriojo ryšio paslaugų kainos Europos Sąjungos valstybėse?

Europiečių keliavimo įpročiai visoje ES skiriasi, taigi skiriasi ir naudojimosi lankomų šalių tinklais išlaidos. Naujausias Europos Komisijos tyrimas rodo, kad mažmeninių paslaugų pasiūlymai vartotojams įvairiose valstybėse narėse taip pat skiriasi. Pvz., 2016 m. pigiausias paslaugų rinkinys, apimantis 1 GB duomenų, 600 minučių pokalbių ir 225 SMS žinutės per mėnesį, kainavo nuo 60 EUR Vengrijoje iki 8 EUR Estijoje (be PVM ir išmaniųjų telefonų subsidijų).

2. ES veiksmai prieš tarptinklinio ryšio mokesčius

Europos Komisija nuo 2007 m. sėkmingai mažino tarptinklinio ryšio kainas vartotojams. Todėl daugelio europiečių, kurie anksčiau keliaudami išjungdavo savo mobiliuosius telefonus, įpročiai pasikeitė. 2013 m. Europos Komisija pasiūlė teisės aktus dėl tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimo periodiškai keliaujantiesiems Europos Sąjungoje. 2015 m spalio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba pritarė, kad šios priemonės turėtų būti įgyvendintos 2017 m. birželio 15 d. (žr. išsamiau).

Nuo 2017 m. birželio 15 d. keliaujant po Europos Sąjungą už naudojimąsi savo mobiliuoju įrenginiu bus galima mokėti tiek pat, kiek savo šalyje, t. y. bus taikomas tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis principas, jei bus laikomasi operatoriaus nustatytų sąžiningo naudojimosi taisyklių. Pvz., jei mokate už pokalbio minučių, SMS žinučių ir duomenų kiekio per mėnesį rinkinį savo šalyje, visi jūsų pokalbiai telefonu, SMS žinutės ir duomenys, kuriais naudositės keliaudamas po kitas Europos Sąjungos valstybes, bus išskaičiuojami iš to paketo skaičiaus taip pat, kaip jūsų šalyje – be papildomų mokesčių.

Kaip mažintos tarptinklinio ryšio kainos iki šiol?

  • Nuo 2007 m. ES vidutinė mažmeninė pokalbių telefonu kaina sumažėjo 92 proc.[1]
  • Nuo 2009 m. ES vidutinė mažmeninė SMS žinutės kaina sumažėjo 92 proc.[2]
  • Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu dabar iki 96 proc. pigesnis, palyginti su 2012 m., kai ES pirmą kartą pradėta taikyti duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu mažmeninės kainos viršutinė riba[3].
  • 2008–2015 m. tarptinkliniu ryšiu perduodamų duomenų kiekis padidėjo daugiau nei šimteriopai. 

 

Reguliuojamieji tarptinklinio ryšio tarifai 2007–2016 m.

(EUR be PVM).

 

Skambinimo minutės kaina

Atsiliepto skambučio minutės kaina

SMS

Duomenys

Duomenys

 

 

 

 

Didmeninis

Mažmeninis

 

 

 

 

MB

MB

2007 m.

0,49

0,24

 

 

 

2008 m.

0,46

0,22

 

 

 

2009 m.

0,43

0,19

0,11

1,00

 

2010 m.

0,39

0,15

0,11

0,80

 

2011 m.

0,35

0,11

0,11

0,50

 

2012 m.

0,29

0,08

0,09

0,25

0,70

2013 m.

0,24

0,07

0,08

0,15

0,45

2014 m.

0,19

0,05

0,06

0,05

0,20

2015 m.

0,19

0,05

0,06

0,05

0,20

2016 m.

šalies vidaus kaina + iki 0,05

0,0114

šalies vidaus kaina + iki 0,02

0,05

šalies vidaus kaina + iki 0,05

 

Kokių priemonių reikia, kad tarptinklinio ryšio mokesčių nebeliktų?

Sutardami dėl tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis mechanizmo, Europos Parlamentas ir Taryba paprašė Komisijos parengti paramos priemonių, kad būtų galima jį praktiškai įgyvendinti:

- iki 2016 m. birželio 15 d. pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos reformos ir didžiausių kainų, kurias ryšio operatoriai taiko vieni kitiems, kai jų tinklais naudojasi tarptinklinio ryšio vartotojai. Remdamiesi Komisijos pasiūlymu, Europos Parlamentas ir valstybės narės 2017 m. sausio 31 d. pasiekė susitarimą nustatyti šias vieną po kitos taikomas didmeninės tarptinklinio ryšio kainos viršutines ribas:

  • nuo 2017 m. birželio 15 d. – 0,032 EUR už pokalbio minutę;
  • nuo 2017 m. birželio 15 d. – 0,01 EUR už SMS žinutę;
  • Penkerius metus laipsniškai mažinti duomenų perdavimo kainos viršutines ribas nuo 7,7 EUR už GB (2017 m. birželio 15 d.) iki 6 EUR už GB (2018 m. sausio 1 d.), 4,5 EUR už GB (2019 m. sausio 1 d.2019), 3,5 EUR už GB (2020 m. sausio 1 d.), 3 EUR už GB (2021 m. sausio 1 d.) ir 2,5 EUR už GB (2022 m. sausio 1 d.);

- parengti sąžiningo naudojimo taisykles dėl priemonių, kurių gali imtis ryšio operatoriai, kad užkirstų kelią piktnaudžiauti sistema, kaip antai sistemingai perpardavinėti pigaus ryšio SIM korteles nuolat naudoti kitose šalyse. Tokios sąžiningo naudojimo taisyklės reikalingos, kad būtų išvengta neigiamo poveikio savo šalies rinkos vartotojams;

- parengti išimtinių ir laikinai taikomų leidžiančių nukrypti nuostatų sistemą operatoriams, taikytiną, jei leidžia nacionalinė reguliavimo institucija, griežtai nustatytomis aplinkybėmis, kai dėl tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimo konkrečioje rinkoje galėtų išaugti operatoriaus vartotojams taikomos kainos už vietines paslaugas. Taikyti šias nukrypti leidžiančias nuostatas nacionalinė reguliavimo institucija gali leisti tik tuo atveju, jei operatoriaus nuostolis už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas sudaro ne mažiau kaip 3 proc. jo judriojo ryšio paslaugų maržos.

3. Visiems po ES keliaujantiems europiečiams tarptinklinio ryšio mokesčių nebelieka

Kaip bus panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčiai?

Judriojo ryšio operatoriai tarptinklinio ryšio paslaugas savo šalies kainomis turės siūlyti periodiškai po Europos Sąjungą keliaujantiems klientams, kurie yra operatoriaus valstybės narės gyventojai arba juos su ja sieja nuolatiniai ryšiai. Jei reikia, operatoriai gali prašyti savo klientų pateikti gyvenamosios vietos valstybėje narėje arba tokių nuolatinių ryšių su ja įrodymą.

Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai gali taikyti sąžiningus, pagrįstus ir proporcingus objektyviais rodikliais grindžiamus kontrolės mechanizmus, kad nustatytų piktnaudžiavimo ar neįprasto naudojimosi tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis riziką, kai naudojamasi ne periodinio keliavimo tikslais.

Kam bus taikoma?

Projekte numatytos taisyklės visiems keliautojams europiečiams, besinaudojantiems valstybės narės, kurioje jie gyvena arba su kuria turi nuolatinių ryšių, tarptinklinio ryšio SIM kortele, užtikrins galimybę bet kurioje kitoje ES šalyje naudotis savo mobiliuoju įrenginiu taip pat, kaip savo šalyje. Nuolatinius ryšius su darbo ar studijų šalimi turi, pvz., dirbti į kitą šalį važinėjantys pasienio gyventojai, taip pat komandiruotieji darbuotojai.

Ar turiu registruotis, kad galėčiau naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis?

Jokios oficialios registracijos, kad galėtumėte naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis, nereikalaujama. Nuo 2017 m. birželio 15 d. ši paslauga turėtų būti įtraukta kaip numatytoji į visų vartotojų judriojo ryšio paslaugų sutartis, pagal kurias ryšio operatoriai siūlo tarptinklinio ryšio paslaugas. Operatoriai gali prašyti vartotojų pateikti įrodymą, kad jų namai (gyvenamoji vieta) yra judriojo ryšio operatoriaus valstybėje narėje.

Vartotojas taip pat gali įrodyti nuolatinius ryšius, tai yra dažną ilgalaikį buvimą judriojo ryšio operatoriaus valstybės narės teritorijoje, pvz., darbo santykius ar periodinio mokymosi kursus universitete.

Kaip bus apsaugoti asmens duomenys?

Tarptinklinio ryšio sąžiningo naudojimo taisyklėse aiškiai reikalaujama, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai laikytųsi duomenų apsaugos taisyklių. Komisija konsultavosi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir atsižvelgė į jo pastabas. Siekdami patikrinti, kiek vartotojai judriojo ryšio ir duomenų perdavimo paslaugomis naudojasi užsienyje, palyginti su savo šalimi, operatoriai gali remtis tik ta informacija, kuri renkama sąskaitų išrašymo tikslais.

Ar europiečiai vis tiek galės pirkti įvairias SIM korteles įvairiose valstybėse narėse?

Taip. ES piliečiai ir toliau gali įsigyti bet kurią SIM kortelę bet kurioje ES valstybėje narėje ir su ja naršyti internete, skambinti vietos tarifais ar naudotis tarptinkliniu ryšiu. Tačiau jie gali negalėti naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis, jei šalyje, kurioje pirko kortelę, negyvena ir neturi nuolatinių ryšių, susijusių su dažnu ir ilgalaikiu buvimu toje šalyje.

Koks bus nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmuo?

Kaip nustatyta galiojančiose tarptinklinio ryšio taisyklėse, nacionalinės reguliavimo institucijos stebės ir tikrins, ar judriojo ryšio operatoriai laikosi naujų taisyklių, ir imsis veiksmų, jei jų nesilaikoma.

Ar yra kokių nors reglamentuojamų apsaugos priemonių?

Apsaugos nuo piktnaudžiavimo priemonės grindžiamos aiškiais principais ir apima rodiklius ir priemones, kurie yra pagrįsti, nediskriminaciniai, skaidrūs ir užtikrina privatumą. Siekdami aptikti galimo piktnaudžiavimo atvejus, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai gali vykdyti vartotojų naudojimosi paslaugomis modelio patikras tiek savo, tiek kitose valstybėse narėse (taikyti kontrolės mechanizmą). Tokos patikros atliekamos remiantis informacija, kurią operatoriai naudoja savo vartotojų sąskaitoms išrašyti, ir šiais aiškiais ir skaidriais rodikliais:

  • tarptinkliniu ryšiu naudojamasi daugiau nei ryšiu savo šalyje IR kitose ES valstybėse narėse būnama ilgiau nei savo šalyje (pagal prisijungimo prie tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo tinklo trukmę) per bent keturių mėnesių laikotarpį;
  • SIM kortele nesinaudojama ilgą laiką ir ji daugiausia, o galbūt išimtinai, naudojama tarptinklinio ryšio paslaugoms;
  • tas pats klientas turi keletą SIM kortelių ir pakaitomis naudojasi jomis tarptinkliniu ryšiu.

Sąžiningo naudojimo taisykles tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas turi pranešti nacionalinei reguliavimo institucijai ir jos turi būti išsamiai pateiktos paslaugų sutartyse.

Tarptinklinis ryšys savo šalies kainomis skirtas keliautojams. Norėdamas nustatyti, kad vartotojas tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis piktnaudžiauja arba naudojasi neįprastai, operatorius turėtų parodyti, kad buvo piktnaudžiaujama ne trumpesnį kaip keturių mėnesių laikotarpį. Jei klientas iš keturių mėnesių ilgiau kaip du praleidžia užsienyje ir per šį laiką paslaugomis užsienyje naudojosi daugiau nei savo šalyje, operatorius tam klientui gali nusiųsti įspėjimą. Gavęs įspėjimą, klientas per dvi savaites turi paaiškinti padėtį. Jei klientas ir toliau lieka užsienyje, operatorius galės taikyti nedidelius papildomus mokesčius (lygius didmeninių tarptinklinio ryšio kainų viršutinei ribai).

Operatorius turi turėti nustatytą skundų nagrinėjimo tvarką, kuria klientas galėtų pasinaudoti kilus nesutarimų. Nepavykus išspręsti ginčo, klientas gali pateikti skundą nacionalinei reguliavimo institucijai, o ši priima sprendimą.

Dėl konkurencingiausių sutarčių, pagal kurias duomenų kiekis neribojamas arba siūloma labai maža duomenų perdavimo savo šalyje kaina, nesiekianti didmeninės tarptinklinio ryšio kainos viršutinės ribos, numatyta su tarptinkliniu ryšiu perduodamų duomenų kiekiu susijusi apsaugos priemonė, kad būtų galima išsaugoti tokius pasiūlymus.

Ar panaikinus tarptinklinio ryšio mokesčius išaugs vietinio ryšio kainos?

Nuo tada, kai siekiant sumažinti tarptinklinio ryšio mokesčius buvo priimti ES reglamentai, vietinio judriojo ryšio kainos taip pat mažėjo. Tikėtina, kad ši tendencija išliks.

Įgyvendinimo akte, kurį Komisija priėmė 2016 m. gruodžio mėn., nustatytos išsamios taisyklės dėl dviejų apsaugos priemonių, kuriomis siekiama išvengti savo šalies rinkų iškraipymo, dėl kurio kainos galėtų padidėti: 1) sąžiningo naudojimo taisyklių, kuriomis judriojo ryšio operatoriams užtikrinama galimybė užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir neįprastam naudojimuisi tarptinklinio ryšio paslaugomis, kaip antai nuolatiniam naudojimuisi tarptinkliniu ryšiu, ir 2) išimtinių ir laikinai taikomų leidžiančių nukrypti nuostatų sistemos operatoriams, taikytinos, jei leidžia nacionalinė reguliavimo institucija, griežtai nustatytomis aplinkybėmis, kai dėl tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimo konkrečioje rinkoje galėtų išaugti kainos savo šalyje.

Prie 2016 m. birželio 15 d. pasiūlymo reguliuoti didmenines tarptinklinio ryšio rinkas pridėtame poveikio vertinime Komisija padarė išvadą, kad pritaikius tuo metu Komisijos siūlytas didmeninių kainų viršutines ribas (0,04 EUR už pokalbio minutę, 0,01 EUR už SMS žinutę, 8,5 EUR už GB duomenų) didžiajai daugumai judriojo ryšio operatorių netektų prašyti leisti pasinaudoti šia išimtinio ir laikino nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo sistema. Komisija mano, kad tuo metu padarytos išvados pasitvirtins ir pradėjus taikyti žemesnes didmeninės tarptinklinio ryšio kainos viršutines ribas, dėl kurių susitarta 2017 m. sausio 31 d..

 

 

(*) Šis pranešimas yra sutrumpinta 2017 m. balandžio 6 d. paskelbto MEMO/17/885 versija.

 

 

MEMO/17/913

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar