Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Ei enää roaming-maksuja EU:ssa matkaileville

Bryssel 19. huhtikuuta 2017

Päivitys: Kysymyksiä ja vastauksia (*)

1. Verkkovierailut EU:ssa

Mitä roaming- eli verkkovierailukäytöllä tarkoitetaan?

Kun henkilö matkustaa ulkomaille ja käyttää kotimaansa SIM-kortin sisältävää puhelinta tai muuta mobiililaitetta puheluihin, tekstiviesteihin tai internetissä surffaamiseen, puhutaan roaming-käytöstä. Kotimaasi operaattori maksaa ulkomaiselle operaattorille sen verkkojen käytöstä. Tätä ulkomaiselle operaattorille maksettavaa hintaa kutsutaan verkkovierailun tukkuhinnaksi. Se on kotimaan operaattorille aiheutuva kustannuserä, joka voi sen vuoksi näkyä myös kuluttajan lopullisessa laskussa. Tämän vuoksi komissio on pyrkinyt rajoittamaan niin verkkovierailun tukkuhintoja EU:ssa kuin kuluttajan maksamia vähittäishintoja.

Kuinka paljon mobiilipalvelujen kotimaanhinnat vaihtelevat EU:ssa?

Eurooppalaisten matkustustavat vaihtelevat, ja niin vaihtelevat myös mobiilipalvelujen hinnat eri maissa. Euroopan komission äskettäin toteuttamasta tutkimuksesta käy ilmi, että eri maissa kuluttajille tarjottujen palvelujen vähittäishinnoissa on eroa. Esimerkiksi vuonna 2016 edullisin kuukausiliittymä, johon kuuluu 1 gigatavu (Gt) dataa, 600 minuuttia puheluita ja 225 tekstiviestiä, oli Unkarissa hinnaltaan 60 euroa ja Virossa vain 8 euroa (ilman alv:tä ja kytkysopimukset pois lukien).

2. Mihin toimiin EU on ryhtynyt verkkovierailumaksujen poistamiseksi?

Euroopan komission työn ansiosta verkkovierailumaksut ovat vuodesta 2007 lähtien halventuneet kuluttajien eduksi. Tämä on tarjonnut uusia mahdollisuuksia niille EU:n kansalaisille, joilla aiemmin oli tapana sammuttaa puhelimensa matkustaessaan EU:ssa. Vuonna 2013 Euroopan komissio antoi lainsäädäntöehdotuksen verkkovierailumaksujen poistamisesta EU:ssa matkailevilta. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät vuoden 2015 lokakuussa, että roaming-maksut poistettaisiin 15. kesäkuuta 2017 (lue lisää täältä).

Siitä lähtien mobiililaitteen käyttö toisiin EU-maihin suuntautuvilla matkoilla tulee olemaan samanhintaista kuin kotona. Näihin kotimaanhintaisiin verkkovierailuihin (”Roam Like at Home”) sovelletaan operaattoreiden kohtuullisen käytön politiikkaa. Jos kuukausiliittymääsi kuuluu esimerkiksi tietty määrä puheaikaa, tekstiviestejä ja dataa kotimaassasi, toisessa EU-maassa soittamasi äänipuhelut, lähettämäsi tekstiviestit ja käyttämäsi data vähennetään liittymääsi kuuluvista määristä samalla tavalla kuin jos olisit kotimaassasi. Puhelimen käyttö matkoilla toisessa EU-maassa ei siis aiheuta sinulle lisäkustannuksia.

Miten roaming-hinnat ovat laskeneet vuosien kuluessa?

  • Vuodesta 2007 alkaen puheluiden vähittäishinnat ovat laskeneet EU:ssa 92 prosenttia[1]
  • Vuodesta 2009 alkaen myös tekstiviestien vähittäishinnat ovat laskeneet EU:ssa 92 prosenttia[2]
  • Data on nyt jopa 96 prosenttia halvempaa kuin vuonna 2012, jolloin ensimmäinen vähittäishintakatto tuli voimaan EU:ssa[3]
  • Vuosina 2008–2015 datan käyttö verkkovierailujen aikana on yli satakertaistunut. 

 

Säännellyt verkkovierailumaksut 2007–2016

(€ ilman alv:tä)

 

Soitetut puhelut

Vastaanotetut puhelut

Tekstiviestit

Data

Data

 

 

 

 

Tukkuhinta

Vähittäishinta

 

 

 

 

Mt

Mt

2007

0,49

0,24

 

 

 

2008

0,46

0,22

 

 

 

2009

0,43

0,19

0,11

1,00

 

2010

0,39

0,15

0,11

0,80

 

2011

0,35

0,11

0,11

0,50

 

2012

0,29

0,08

0,09

0,25

0,70

2013

0,24

0,07

0,08

0,15

0,45

2014

0,19

0,05

0,06

0,05

0,20

2015

0,19

0,05

0,06

0,05

0,20

2016

kotimaanhinta + enintään 0,05

0,0114

kotimaanhinta + enintään 0,02

0,05

kotimaanhinta + enintään 0,05

 

Mikä on ollut verkkovierailumaksujen poistamisen edellytyksenä?

Jotta kotimaanhintaisista verkkovierailuista voitiin päästä sopimukseen, Euroopan parlamentti ja neuvosto pyysivät komissiota kehittämään tukitoimia järjestelyn toimivuuden takaamiseksi:

- komissio antoi 15. kesäkuuta 2016 lainsäädäntöehdotuksen verkkovierailun tukkuhintojen uudistamisesta niiden enimmäishintojen määrittämiseksi, joita operaattorit voivat laskuttaa toisiltaan korvaukseksi asiakkaidensa verkkovierailuista ulkomailla. Komission ehdotuksen pohjalta Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot pääsivät 31. tammikuuta 2017 sopimukseen seuraavista tukkuhintojen ylärajoista:

  • 0,032 euroa/min. puhelujen osalta 15.6.2017 alkaen
  • 0,01 euroa/tekstiviesti 15.6.2017 alkaen
  • datan ylärajat alenevat asteittain viiden vuoden aikajänteellä: 7,7 euroa/Gt (15.6.2017) 6 euroa/Gt (1.1.2018), 4,5 euroa/Gt (1/1/2019), 3,5 euroa/Gt (1/1/2020), 3 euroa/Gt (1/1/2021) ja 2,5 euroa/Gt (1/1/2022)

- Kohtuullisen käytön säännöt, joita operaattorit voivat soveltaa estääkseen järjestelmän väärinkäytön, kuten edullisten SIM-korttien järjestelmällisen jälleenmyynnin jatkuvaan käyttöön muissa maissa. Nämä kohtuullisen käytön säännöt ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa, ettei järjestelystä aiheudu haittaa kuluttajille kotimaan markkinoilla.

- Väliaikainen poikkeusjärjestely, jota operaattorit voivat käyttää vain kansallisen sääntelyviranomaisen niin salliessa ja poikkeuksellisissa olosuhteissa silloin, kun roaming-maksujen poistuminen tietyillä markkinoilla voisi johtaa kotimaanhintojen nousuun. Kansallinen sääntelyviranomainen voi sallia kyseisen poikkeuksen ainoastaan, jos operaattorille aiheutuvat tappiot olisivat vähintään 3 prosenttia sen matkaviestintäpalvelujen katteesta.

3. Verkkovierailumaksut poistuvat kaikilta EU:ssa matkustavilta eurooppalaisilta

Mitä verkkovierailumaksujen poistumisesta seuraa?

Operaattoreiden on sallittava kotimaanhintaiset verkkovierailut EU:ssa ajoittain matkustaville kuluttajille, jotka joko asuvat operaattorin kotimaassa tai joilla on pysyviä yhteyksiä kyseiseen maahan. Operaattorit voivat tarvittaessa pyytää asiakkaitaan toimittamaan todisteet asuinpaikastaan tai pysyvistä yhteyksistä tähän maahan.

Ne voivat myös hyödyntää roaming-käytön seurannassa oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja oikeasuhteisia valvontamekanismeja, jotka perustuvat objektiivisiin indikaattoreihin ja joiden tarkoituksena on havaita muusta kuin ajoittaisesta matkustelusta kertovat väärinkäytökset tai epätavallinen käyttö.

Ketkä voivat hyötyä kotimaanhintaisista verkkovierailuista?

Jos matkailijan mobiililaitteessa on verkkovierailut salliva SIM-kortti, jonka hän on hankkinut asuinjäsenvaltiossaan tai siinä jäsenvaltiossa, johon hänellä on pysyvät yhteydet, hän voi tulossa olevien sääntöjen mukaan käyttää mobiililaitettaan kaikkialla EU:ssa samalla tavoin kuin kotonaan. Esimerkkejä pysyvistä yhteyksistä asuin- tai opiskelumaahan ovat myös rajatyöntekijät ja komennuksella olevat työntekijät.

Pitääkö minun rekisteröityä, jotta voin hyötyä kotimaanhintaisista verkkovierailuista?

Ei tarvitse. Kotimaanhintaisten verkkovierailujen pitäisi 15.6.2017 alkaen sisältyä oletusarvoisesti kaikkiin sopimuksiin, joihin sisältyy roaming-palveluita. Operaattorit voivat pyytää asiakkailtaan todisteet siitä, että heidän kotinsa (asuinpaikkansa) sijaitsee samassa maassa kuin operaattorin kotipaikka.

Asiakkaita saatetaan myös pyytää todistamaan, että heillä on pysyvät yhteydet kyseiseen maahan eli he oleskelevat siellä säännöllisesti ja suuren osan ajastaan. Todisteeksi käy esimerkiksi työsuhde tai täysipäiväinen opiskelu yliopistossa.

Miten henkilötiedot suojataan?

Kohtuullisen käytön säännöissä edellytetään yksiselitteisesti, että roaming-palveluja tarjoavien operaattoreiden on noudatettava asianmukaisia tietosuojasääntöjä. Komissio on tähän liittyen kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua. Operaattorit voivat käyttää ainoastaan laskutusta varten jo keräämiään tietoja tarkistaakseen, kuinka paljon niiden asiakkaat käyttävät mobiili- ja datapalveluja ulkomailla verrattuna kotimaahan.

Voivatko kuluttajat edelleen ostaa ulkomaisia SIM-kortteja matkustaessaan muissa jäsenvaltioissa?

Kyllä. EU:n kansalaiset voivat jatkossakin ostaa SIM-kortteja muissa EU-maissa ja käyttää niitä verkkovierailuihin taikka surffaamiseen ja puheluiden soittamiseen paikallisin hinnoin. He eivät kuitenkaan välttämättä voi hyötyä kotimaanhintaisista verkkovierailuista, jos he eivät asu maassa, josta SIM-kortti on hankittu, tai heillä ei ole kyseiseen maahan pysyviä yhteyksiä.

Mikä on kansallisten sääntelyviranomaisten tehtävä?

Voimassaolevien verkkovierailusääntöjen mukaisesti kansalliset sääntelyviranomaiset valvovat, noudattavatko operaattorit uusia sääntöjä, ja ryhtyvät toimiin, jos sääntöjä ei noudateta.

Onko verkkovierailupalveluja varten olemassa suojatoimia?

Väärinkäytöksiä koskevat sääntelytakeet perustuvat selkeisiin periaatteisiin, indikaattoreihin ja työkaluihin, joissa noudatetaan kohtuullisuuden, syrjimättömyyden, avoimuuden ja yksityisyydensuojan periaatteita. Mahdollisten väärinkäytösten havaitsemiseksi operaattori voi verrata asiakkaiden kulutuskäyttäytymistä asuinmaassa kulutuskäyttäytymiseen jossain muussa maassa. Tätä valvontamekanismia varten operaattorit hyödyntävät tietoja, joita ne ovat jo keränneet laskutusta varten, ja arvioivat niitä seuraavien indikaattoreiden avulla:

  • kulutus ulkomailla ylittää vähintään neljän kuukauden ajalta kulutuksen kotimaassa JA henkilö oleskelee (ja käyttää näin ollen ulkomaisen operaattorin verkkoa) enemmän jossakin muussa EU-maassa kuin kotimaassaan;
  • SIM-kortti voi olla välillä pitkään käyttämättä, mutta sitä käytetään useimmiten ellei yksinomaan verkkovierailujen yhteydessä;
  • samalla kuluttajalla on useita SIM-kortteja, joita hän käyttää peräkkäin verkkovierailujen yhteydessä.

Roaming-palvelujen tarjoajan on ilmoitettava kohtuullisen käytön politiikastaan kansalliselle sääntelyviranomaiselle, ja kohtuullisen käytön politiikasta on oltava sopimuksissa yksityiskohtainen maininta.

Kotimaanhintaiset verkkovierailut on tarkoitettu matkailijoille. Voidakseen todeta, että asiakas syyllistyy kotimaanhintaisten verkkovierailujen osalta väärinkäytökseen tai epätavanomaiseen käyttöön, operaattorin pitäisi pystyä osoittamaan, että väärinkäyttö on jatkunut vähintään neljän kuukauden ajan. Jos neljästä kuukaudesta vähintään kaksi on vietetty ulkomailla ja liittymää on tänä aikana käytetty enemmän ulkomailla kuin kotona, operaattori voi lähettää asiakkaalle huomautuksen. Saatuaan huomautuksen asiakkaalla on kaksi viikkoa aikaa toimittaa selvitys tilanteestaan. Jos asiakas jatkaa ulkomailla oleskelua, operaattori voi periä häneltä pientä lisämaksua (enimmäistukkuhintojen puitteissa).

Riitatilanteita varten operaattorilla on oltava käytössä valitusmenettely. Jos kiistaa ei saada ratkaistua, kuluttaja voi valittaa kansallisille sääntelyviranomaisille, jotka ratkaisevat asian.

Jos kotimaan liittymääsi kuuluu rajoittamaton tai erittäin edullinen mobiilidata (alle enimmäistukkuhinnan), käytettävissä olevaan roaming-datan määrään voidaan soveltaa suojarajaa, jottei kotimaan sopimusten hintoja tarvitsisi vastaavasti nostaa vaan edullisia sopimuksia voitaisiin tarjota jatkossakin.

Johtaako roaming-maksujen poistuminen hintojen nousuun kotimaan markkinoilla?

EU:n säädöksillä on viime vuosina onnistuttu laskemaan roaming-maksuja, ja samalla kotimaisten mobiilipalvelujen hinnat ovat laskeneet. Todennäköisesti tämä suuntaus jatkuu.

Vuoden 2016 joulukuussa hyväksytyssä komission täytäntöönpanosäädöksessä vahvistetaan kaksi suojatoimea ja niitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joiden tarkoituksena on välttää kotimaan markkinoiden vääristyminen, joka voisi johtaa hintojen nousuun: 1) kohtuullisen käytön säännöt, joiden tarkoituksen on estää verkkovierailupalvelujen vilpillinen tai poikkeava käyttö, kuten jatkuva käyttö, 2) väliaikainen poikkeusjärjestely, jota operaattorit voivat käyttää vain kansallisen sääntelyviranomaisen niin salliessa ja poikkeuksellisissa olosuhteissa siinä tapauksessa, että roaming-maksujen poistuminen tietyillä markkinoilla voisi johtaa kotimaanhintojen nousuun.

Komission 15.6.2016 julkaisemassa vaikutustenarvioinnissa, joka liittyy verkkovierailujen tukkumarkkinoita koskevaan asetukseen, komissio toteaa, että komission ehdottamien tukkuhintojen ylärajojen (0,04 euroa/min puhelu, 0,01 euroa/tekstiviesti, 8,5 euroa/gigatavu dataa) ansiosta suurin osa operaattoreista välttyisi soveltamasta kyseistä poikkeusjärjestelyä. Komissio katsoo, että myös 31.1.2017 sovittu tukkuhintojen ylärajojen alentaminen on linjassa kyseisten päätelmien kanssa.

 

 

(*) Tämä lehdistötiedote on lyhennetty versio 6.4.2017 julkaistusta tiedotteesta MEMO/17/885 (vain englanniksi).

 

 

MEMO/17/913

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar