Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

V roce 2017 končí poplatky za roaming při cestách po EU

Brusel 19. dubna 2017

Aktualizované otázky a odpovědi (*)

1. Roaming v EU

Jak funguje roaming v EU?

Cestujete-li do zahraničí a voláte tam, posíláte textové zprávy nebo surfujete po internetu pomocí svého mobilního telefonu nebo zařízení se SIM kartou ze své domovské země, používáte roaming. Váš domovský operátor platí operátorovi v cizí zemi za to, že využívá jeho síť. Cena, kterou si operátoři mezi sebou platí, se nazývá velkoobchodní roamingová cena. Pro operátora ve vaší domovské zemi představuje náklad, který se následně odrazí na vašem celkovém vyúčtování. Komise proto pracuje na tom, aby velkoobchodní roamingové ceny EU snížila, a zároveň se snaží přímo omezit i maloobchodní ceny placené spotřebiteli.

Jak se liší ceny za domácí mobilní služby v různých zemích EU?

Lidé napříč EU mají odlišné cestovní návyky a v zemích, jež navštíví, také panují různé náklady na provoz sítě. Nedávná studie Evropské komise také poukázala na to, že od jednoho členského státu k druhému se liší i maloobchodní nabídky. Například nejlevnější měsíční balíčky služeb zahrnující 1GB dat, 600 minut volání a 225 SMS zpráv se v roce 2016 pohybovaly od 60 eur v Maďarsku do 8 eur v Estonsku (bez DPH a dotovaného chytrého telefonu).

2. Kroky EU proti poplatkům za roaming

Evropská komise na snížení spotřebitelských cen za roaming úspěšně pracuje již od roku 2007. Dřívější zvyk mnoha lidí vypínat při cestě do zahraničí mobilní telefon se díky tomu změnil. V roce 2013 předložila Evropská komise legislativní návrh na zrušení poplatků za roaming pro lidi, kteří pravidelně cestují po EU. V říjnu 2015 se Evropský parlament a Rada dohodly, že zrušení by mělo začít platit od 15. června 2017 (viz podrobnosti).

Od 15. června 2017 tak budete moci své mobilní zařízení používat i při cestách po EU za stejné ceny jako doma, tzv. roam like home, a to za „podmínek přiměřeného využívání“ stanovených operátorem. Například pokud doma platíte za měsíční balíček služeb zahrnující volné minuty, SMS zprávy a data, všechny vaše hovory, SMS zprávy a datové služby během zahraniční cesty v rámci EU vám budou z balíčku odečteny stejně, jako byste byli doma, bez poplatků navíc.

Jak se ceny za roaming postupně snižovaly?

  • Od roku 2007 se EU podařilo snížit maloobchodní ceny za volání o 92 %[1]
  • Od roku 2009 se díky ní snížily i maloobchodní ceny za SMS zprávy, a to o 92 %[2]
  • V roce 2012 začal v EU poprvé platit cenový stop pro maloobchodní ceny za datový roaming. Ten od té doby zlevnil až o 96 %[3]
  • Objem datového roamingu se mezi lety 2008 a 2015 více než zestonásobil. 

 

Regulované roamingové tarify v letech 2007–2016

(v EUR bez DPH)

 

Odchozí hovor

Příchozí hovor

SMS

Data

Data

 

 

 

 

Velkoobchodní cena

Maloobchodní cena

 

 

 

 

MB

MB

2007

0,49

0,24

 

 

 

2008

0,46

0,22

 

 

 

2009

0,43

0,19

0,11

1,00

 

2010

0,39

0,15

0,11

0,80

 

2011

0,35

0,11

0,11

0,50

 

2012

0,29

0,08

0,09

0,25

0,70

2013

0,24

0,07

0,08

0,15

0,45

2014

0,19

0,05

0,06

0,05

0,20

2015

0,19

0,05

0,06

0,05

0,20

2016

domácí cena + max. 0,05

0,0114

domácí cena + max. 0,02

0,05

domácí cena + max. 0,05

 

Co je potřeba ke zrušení poplatků za roaming?

Když se Evropský parlament a Rada dohodly na mechanismu roam like home, vyzvaly Komisi, aby přijala několik podpůrných opatření, aby mechanismus mohl v praxi fungovat:

– Legislativní návrh reformy velkoobchodního roamingového trhu (předložený do 15. června 2016), který by stanovil maximální ceny, jež si mohou operátoři vzájemně účtovat za využívání jejich sítí roamingovými zákazníky. Poté co Komise návrh předložila, se Evropský parlament a členské státy 31. ledna 2017 dohodly, že maximální velkoobchodní ceny za roaming budou stanoveny takto:

  • 0,032 EUR za minutu volání, od 15. června 2017
  • 0,01 EUR za SMS, od 15. června 2017
  • postupné snižování cenových stropů za data v průběhu pěti let: 7,7 EUR/GB (od 15. června 2017), 6 EUR/GB (od 1. ledna 2018), 4,5 EUR/GB (od 1. ledna 2019), 3,5 EUR/GB (od 1. ledna 2020), 3 EUR/GB (od 1. ledna 2021) a 2,5 EUR/GB (od 1. ledna 2022)

– Pravidla „přiměřeného využívání“, která mohou operátoři zavést, aby nedocházelo ke zneužívání systému, například systematickým přeprodejem levných SIM karet k trvalému využívání v jiných zemích. Tato pravidla jsou nutná, má-li se zabránit negativnímu dopadu změn na spotřebitele na domácích trzích.

Mimořádný a dočasný systém výjimek, jež by za přesně daných okolností a pouze se souhlasem vnitrostátního regulačního orgánu platily pro operátory v případech, kdy by zrušení poplatků za roaming na určitém trhu mohlo vést k zvýšení domácích cen pro jejich zákazníky. Výjimky by vnitrostátní regulační orgán mohl schválit, pouze pokud by maloobchodní ztráty daného operátora za roamingové služby dosáhly tří nebo více procent jeho marží z mobilních služeb.

3. Konec poplatků za roaming pro všechny Evropany cestující po EU

Jak bude ukončení poplatků za roaming fungovat?

Mobilní operátoři jsou povinni nabídnout roamingové služby za domácí ceny všem zákazníkům, kteří mají obvyklé bydliště v členském státě, v němž má operátor sídlo, nebo na něj mají stálé vazby a kteří pravidelně cestují po EU. Je-li to nutné, může operátor zákazníka požádat, aby své bydliště v daném členském státě nebo stálé vazby na něj doložil.

Poskytovatelé roamingu mohou uplatňovat spravedlivé, odůvodněné a přiměřené kontrolní mechanismy vycházející z objektivních ukazatelů k odhalení rizika zneužívání či nestandardního využívání režimu roam like home, které by přesahovalo rámec pravidelného cestování.

Pro koho bude platit?

Podle pravidel budou moci všichni lidé na cestách v EU, kteří používají SIM kartu umožňující roaming z členského státu, v němž mají bydliště nebo na nějž mají stálé vazby, používat svá mobilní zařízení ve všech ostatních zemích EU stejně jako ve svém domovském státě. Příkladem „stálých vazeb“ na danou zemi je práce nebo studium v zemi, týkají se tedy například i lidí dojíždějících za prací či studiem přes hranice a vyslaných pracovníků.

Je nutné se nějak registrovat?

K tomu, abyste mohli využívat roam like home, se nemusíte nikde zvlášť registrovat. Od 15. června 2017 by měl být režim automaticky součástí mobilních služeb poskytovaných všem zákazníkům, kteří mají ve smlouvě s operátorem zahrnuté roamingové služby. Operátor od vás může požadovat doklad o tom, že v členském státě, v němž působí, máte bydliště.

Můžete také předložit doklad prokazující vaše stálé vazby na daný členský stát, neboli častý a zásadní pobyt na jeho území z důvodů, jako je pracovněprávní vztah nebo navštěvování pravidelných kurzů na vysoké škole.

Jak bude zajištěna ochrana osobních údajů?

Součástí pravidel přiměřeného využívání roamingu je výslovná povinnost poskytovatelů roamingu dodržovat příslušné předpisy o ochraně údajů. Komise konzultovala evropského inspektora ochrany údajů a jeho připomínky zohlednila. Operátoři mohou ke kontrole rozsahu, v jakém jejich zákazníci využívají mobilní a datové služby v zahraničí oproti tomu, jakou spotřebu mají doma, využívat pouze informace, které již shromažďují kvůli vyúčtování služeb.

Budou si lidé stále moci kupovat SIM karty v různých členských státech?

Ano. Občané EU si i nadále mohou koupit jakoukoliv SIM kartu v jakémkoliv členském státě EU a surfovat nebo volat s ní za místní ceny či v rámci roamingu. Nemusí však mít možnost využívat režim roam like home, pokud v zemi, kde si kartu koupili, nemají bydliště nebo na ni nemají stálé vazby implikující častý a zásadní pobyt na jejím území.

Jakou roli budou mít vnitrostátní regulační orgány?

Stejně jako za stávajících roamingových předpisů budou vnitrostátní regulační orgány dohlížet na mobilní operátory a kontrolovat, zda dodržují nové předpisy, a podnikat příslušné kroky, pokud zjistí, že tomu tak není.

Existují nějaké právní záruky?

Záruky či ochranná opatření proti zneužití stojí na jasných zásadách a zahrnují přiměřené, nediskriminační, transparentní a soukromí respektující ukazatele a nástroje. Za účelem odhalení možného zneužívání mohou poskytovatelé roamingu provádět kontroly uživatelských návyků svých zákazníků jak ve svém, tak i v jiném členském státě (kontrolní mechanismy). Kontroly budou vycházet z informací, které již daný operátor o konkrétním zákazníkovi má, aby mu mohl vystavit vyúčtování za služby, a budou se soustředit na tyto jasné a transparentní ukazatele:

  • převažující spotřeba roamingových služeb nad domácí spotřebou A převládající pobyt na území jiného členského státu EU oproti pobytu v domovském státě (přihlášení do sítě poskytovatele roamingu) zjištěné v období trvajícím nejméně čtyři měsíce
  • dlouhodobě neaktivní SIM karta využívaná většinou nebo výhradně v rámci roamingu
  • týž zákazník uzavřel několik účastnických smluv a následně při roamingu využívá několik SIM karet.

Podmínky přiměřeného využívání služeb musí poskytovatelé roamingu ohlásit vnitrostátnímu regulačnímu orgánu a podrobně je popsat ve smlouvách.

Režim roam like home je určený cestovatelům. Aby operátor mohl prohlásit, že určitý uživatel režim zneužívá nebo jej využívá nestandardním způsobem, musel by prokázat, že k takovému jednání dochází po dobu nejméně čtyř měsíců. Zákazníkovi, který více než dva ze čtyř měsíců strávil v zahraničí a za tu dobu měl v zahraničí větší spotřebu než doma, může operátor zaslat upozornění. Od okamžiku, kdy takové upozornění obdrží, má zákazník dva týdny na to, aby situaci objasnil. Pokud i nadále zůstane v zahraničí, může mu operátor začít účtovat malé příplatky (odpovídající maximálním velkoobchodním cenám roamingu).

V případě nesouhlasu zákazníka musí operátor postupovat podle reklamačního řádu zřízeného pro tyto účely. Jestliže se spor neurovná, může zákazník podat stížnost vnitrostátnímu regulačnímu orgánu a řešení sporu tak postoupit jemu.

U nejvýhodnějších smluv nabízejících neomezená data nebo velmi nízkou cenu za domácí datové služby, která je pod úrovní maximální velkoobchodní ceny za roaming, lze omezit objem roamingových dat, jejž lze využít, jako záruku, že takto výhodné nabídky bude možné udržet.

Zvýší se kvůli zrušení poplatků za roaming ceny za domácí služby?

Od doby, kdy byly přijaty předpisy EU o snížení poplatků za roaming, trvale klesají i ceny za domácí mobilní služby. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat.

Prováděcí akt Komise z prosince 2016 podrobně stanoví dvě záruky, které mají zabránit narušení domácích trhů, jež by jinak mohlo zvýšit ceny: (1) pravidla přiměřeného využívání, jež mají operátorům pomoci zabránit zneužívání či nestandardnímu využívání roamingových služeb, jako je např. trvalý roaming, a (2) mimořádný a dočasný systém výjimek, jež by za přísně daných okolností, a pouze pokud je schválí příslušný regulační orgán, platily pro operátory v případech, kdy by zrušení poplatků za roaming na určitém trhu mohlo vést k zvýšení domácích cen.

V posouzení dopadu z 15. června 2016, které je součástí návrhu na regulaci velkoobchodních roamingových trhů, Komise uvedla, že budou-li zavedeny maximální velkoobchodní ceny ve výši, kterou v té době Komise navrhovala (0,04 EUR za minutu volání, 0,01 EUR za SMS, 8,5 EUR za GB dat), převážná většina operátorů o tyto výjimky nebude muset žádat. Komise má za to, že nižší maximální velkoobchodní ceny roamingu dohodnuté 31. ledna 2017 tyto její závěry podpoří.

 

 

(*): Tato zpráva je zkrácenou verzí zprávy MEMO/17/885 ze dne 6. dubna 2017.

 

 

MEMO/17/913

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar