Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

През 2017 г. се слага край на таксите за роуминг, налагани на пътуващите в рамките на ЕС

Брюксел, 19 април 2017 r.

Актуализирани въпроси и отговори*

1. Роумингът в ЕС

Как функционира роумингът в ЕС?

Вие сте в режим роуминг, когато пътувате в чужбина и звъните, изпращате текстови съобщения или влизате в интернет с телефона си или друго електронно устройство, ползвайки SIM картата, предоставена от оператора във вашата държава. Вашият оператор плаща на оператора в чужбина, за да използва мрежата му. Договорената между операторите цена се нарича цена на едро за роуминг. Тя представлява разход за вашия оператор и като такава се отразява на крайната ви потребителска сметка. Поради това, успоредно с пряката си дейност за ограничаване на плащаните от потребителите цени на дребно за роуминг в ЕС, Комисията се стреми да ограничи и цените на едро.

Какви са цените на мобилните услуги в различните държави членки на ЕС?

Европейците имат различни навици на пътуване в ЕС, а и цените на мрежовите услуги в посещаваните държави варират. От скорошно проучване на Европейската комисия също стана ясно, че предлаганите услуги на дребно в отделните държави членки са различни. През 2016 г. например най-евтината оферта за 1 гигабайт данни, 600 минути разговори и 225 текстови съобщения на месец се е движела между 60 евро в Унгария и 8 евро в Естония (без ДДС, нито покупка на смартфон с намаление).

2. Мерките на ЕС срещу таксите за роуминг

От 2007 г. насам Комисията успешно действа за намаляване на потребителските цени на роуминга. Това промени навиците на много европейци, които преди това при пътуване изключваха мобилните си телефони. През 2013 г. Европейската комисия предложи законодателни актове с цел да се сложи край на таксите за роуминг за периодично пътуващите в ЕС. През октомври 2015 г. Европейският парламент и Съветът се съгласиха, че таксите следва да бъдат прекратени от 15 юни 2017 г. (вж. повече по темата).

От 15 юни 2017 г. ще можете, при пътуване в ЕС, да използвате мобилния си телефон, като плащате същата цена, която плащате и във вашата държава, т.е. роумингът ще бъде на национални цени, стига да спазвате политиката на съответния оператор за почтено използване на услугите. Така ако във вашата държава имате план с включени брой минути, текстови съобщения и обем данни на месец, всяко гласово повикване, текстово съобщение или използван обем данни при пътуване в ЕС ще се приспадат от включените в плана ви, все едно, че ги потребявате в национален мащаб.

Как поевтиня роумингът досега?

  • От 2007 г. насам цените на дребно в ЕС за разговори поевтиняха с 92 %[1]
  • От 2009 г. насам цените на дребно в ЕС за разговори поевтиняха с 92 %[2]
  • Понастоящем достъпът до данни в режим роуминг е с до 96 % по-евтин спрямо 2012 г., когато ЕС въведе първите максимални цените на дребно за достъп до данни[3]
  • Между 2008 и 2015 г. обемът на ползваните в режим роуминг данни се увеличи над 100 пъти. 

 

Регламентирани тарифи на роуминг 2007—2016 г.

(в евро, без ДДС)

 

Изходящи повиквания

Входящи повиквания

Текстови съобщения

Данни

Данни

 

 

 

 

Цени на едро

Цени на дребно

 

 

 

 

мегабайт

мегабайт

2007 г.

0,49

0,24

 

 

 

2008 г.

0,46

0,22

 

 

 

2009 г.

0,43

0,19

0,11

1,00

 

2010 г.

0,39

0,15

0,11

0,80

 

2011 г.

0,35

0,11

0,11

0,50

 

2012 г.

0,29

0,08

0,09

0,25

0,70

2013 г.

0,24

0,07

0,08

0,15

0,45

2014 г.

0,19

0,05

0,06

0,05

0,20

2015 г.

0,19

0,05

0,06

0,05

0,20

2016 г.

национална цена + до 0,05

0,0114

национална цена + до 0,02

0,05

национална цена + до 0,05

 

Какви мерки са необходими за премахването на таксите за роуминг?

При съгласието си за това роумингът да бъде на национални цени Европейският парламент и Съветът поискаха от Комисията да разработи мерки в подкрепа на практическото въвеждане на този механизъм:

- законодателно предложение до 15 юни 2016 г. за реформиране на пазара на цените на едро за роуминг, т.е. на максималната цена, които даден оператор определя на друг, за да могат потребителите в режим роуминг да използват мрежата му. В резултат на предложението на Комисията, на 31 януари 2017 г. Европейският парламент и държавите членки се съгласиха да въведат следните максимални цени на едро за роуминг:

  • 0,032 евро на минута за гласови повиквания от 15 юни 2017 г.
  • 0,01 евро за SMS от 15 юни 2017 г.
  • постепенно намаляване, в рамките на 5 години, на цените на достъп до данни: от 7,7 евро за гигабайт (от 15 юни 2017 г.) на 6 евро за гигабайт (от 1.1.2018 г.), 4,5 евро за гигабайт (от 1.1.2019 г.), 3,5 евро за гигабайт (от 1.1.2020 г.), 3 евро за гигабайт (от 1.1.2021 г.) и 2,5 евро за гигабайт (от 1.1.2022 г.)

- правила за мерките във връзка с „почтеното използване“, които операторите могат да предприемат, за да възпрепятстват злоупотребите като например систематичното препродаване на евтини SIM карти за постоянно използване в други държави. Такава политика на почтеното използване е необходима, за да се избегне отрицателното въздействие върху потребителите на националните пазари.

- ако премахването на таксите за роуминг на даден пазар би могло да доведе до поскъпване на националните цени за клиентите на даден оператор — въвеждане на извънредна и временна дерогация за такива оператори, които могат да прибегнат до нея при строги условия и само ако са получили разрешение от националния регулаторен орган. Националният регулаторен орган може да разреши тази дерогация, ако загубата на даден оператор от премахването на таксите на дребно за роуминг може да достигне или надхвърли 3 % от маржа му на печалба от предоставянето на мобилни услуги.

3. Край на таксите за роуминг за всички европейци, пътуващи в рамките на ЕС

Как на практика ще бъдат премахнати таксите за роуминг?

Мобилните оператори ще трябва да предоставят роуминг на национални цени на потребителите, които обичайно пребивават в държавата членка на оператора или имат стабилни връзки с нея, като същевременно пътуват в ЕС. Ако се налага операторите могат да поискат от клиентите си да им предоставят доказателство, че живеят в дадената държава членка или че имат стабилни връзки с нея.

Доставчиците на роуминг могат да прилагат справедливи, логични, пропорционални и основани на обективни показатели контролни механизми, за да установяват евентуалното непочтено или необичайно използване на роуминга на национални цени извън периодичните пътувания.

Кой ще се възползва?

Проекторазпоредбите ще позволят на всички пътуващи европейци, които използват позволяваща роуминг SIM карта от държавата, в която пребивават или с която имат стабилни връзки, да използват мобилното си устройство в друга държава от ЕС по същия начин, както в собствената си държава. „Стабилни връзки“ с държавата на работа или обучение имат например трансграничните или командированите трудещи се.

Нужна ли е регистрация, за да ползвам роуминг на национални цени?

За да се ползва роуминг на национални цени не е нужна официална регистрация. От 15 юни 2017 г. тази възможност следва да е включена автоматично във всички договори за мобилни услуги с включен роуминг. Мобилните оператори могат да поискат от потребителите да им предоставят доказателство, че местожителството или местопребиваването им е в държавата на съответния оператор.

Потребителите също така могат да докажат пред мобилния оператор стабилните си връзки — често и продължително пребиваване на територията на държавата членка на мобилния оператор — като например трудови правоотношения или следване в университет.

Как ще бъдат защитени личните данни?

Правилата за почтено използване на роуминга изрично изискват от доставчиците на тази услуга да спазват съответните норми относно защитата на данните. Комисията се допита до Европейски надзорен орган по защита на данните и взе бележките му предвид. Операторите могат да използват информацията, която по принцип събират за платежни цели, само за да проверяват използването от потребителите на мобилните услуги и достъпа до данни в чужбина спрямо потреблението им, когато не пътуват.

Ще могат ли европейците да купуват отделни SIM карти в отделните държави членки?

Да. Гражданите на ЕС ще могат да продължат да купуват SIM карти във всяка държава членка на ЕС и с тях да говорят по телефона или да влизат в интернет на национални тарифи или в режим роуминг. От друга страна те може и да не са в състояние да се ползват от роуминг на национални цени, ако местожителството им не е в държавата, в която са купили картата, или ако нямат стабилни връзки, които водят до често и продължително пребиваване в тази държава.

Каква ще е ролята на националните регулаторни органи?

Както и при сегашните норми относно роуминга, националните регулаторни органи ще наблюдават и проверяват дали мобилните оператори спазват новите норми и при нередност ще действат.

Има ли нормативни защитни механизми?

Защитните механизми срещу злоупотреба се основават на ясни принципи, а използваните показатели и средства са логични, недискриминационни, прозрачни и уважаващи личното пространство. С цел да установи потенциалната злоупотреба доставчикът на роуминг може да проверява потребителските модели на клиентите си както в собствената им държава, така и в другите държави членки (контролен механизъм). При тези проверки ще се използва информацията, която операторите по принцип събират с оглед на фактурирането на клиентите си, като самите проверки ще се основават на следните ясни и прозрачни показатели:

  • наблюдавано в рамките на поне четири месеца по-голямо потребление в режим роуминг спрямо националното потребление И по-дълго пребиваване в други държави членки на ЕС отколкото в собствената държава (ползване на мрежата на доставчика на роуминг);
  • дълго неизползване на дадена SIM карта, свързано с използване главно, и дори изключително, при роуминг;
  • абонамент и последователно използване на многобройни SIM карти от един и същи клиент при роуминг.

Политиката на доставчика на роуминг за почтено използване трябва да бъде съобщена на националния регулаторен орган и подробно описана в договорите.

Роумингът на национални цени е предназначен за пътуващите. За да определи, че даден клиент използва роуминга на национални цени по непочтен или необичаен начин, операторът ще трябва да докаже, че тази практика е налице най-малко четири месеца. Ако даден клиент прекарва в чужбина над два месеца от общо четири и потреблението му в чужбина надвишава това в държавата му, операторът може да му изпрати уведомление. След получаването на уведомлението клиентът ще разполага с две седмици, за да изясни положението. Ако той продължи да пребивава в чужбина, операторът може да въведе малка допълнителна такса (равна на максималните цени на едро за роуминг).

При спор операторът ще е длъжен да открие процедура за завеждане на жалба. Ако спорът продължи, клиентът може да подаде жалба до съответния национален регулаторен орган, който ще реши въпроса.

За най-привлекателните договори с включен неограничен обем от данни или достъп до данни на много ниска национална цена, която е под максималните цени на едро за роуминг, се предвижда обемът на достъпните при роуминг данни да бъде ограничен, за да се запазят тези оферти.

Дали премахването на таксите за роуминг ще увеличи националните цени?

От въвеждането на регламентите на ЕС за намаляване на таксите за роуминг националните цени на мобилните услуги също започнаха да намаляват. Тази тенденция се очаква да се запази.

В приетия от Комисията през декември 2016 г. акт за изпълнение са предвидени подробни разпоредби относно два защитни механизма за избягване на изкривяване на националните пазари, което би довело до увеличение на цените: 1) разпоредби относно почтеното използване, за да могат мобилните оператори да предотвратят непочтеното или необичайното използване на услугите за доставка на роуминг като постоянния роуминг, както и 2) извънредна и временна дерогация за операторите, до която те могат да прибегнат при строги условия, ако премахването на таксите за роуминг на даден пазар би могло да доведе до поскъпване на националните цени.

В оценката на въздействието, придружаваща предложението за регламентиране на пазара на роуминг на едро от 15 юни 2016 г., Комисията заключи, че с предложените тогава от нея максимални такси на едро (0,04 евро на минута за гласово повикване, 0,01 евро за текстово съобщение и 8,5 евро за гигабайт данни) повечето оператори няма да имат нужда да искат тази извънредна и временна дерогация. Комисията смята, че товашните ѝ заключения ще бъдат подкрепени от одобрените на 31 януари 2017 г. по-ниски максимални цени на едро за роуминг.

 

 

* Настоящото MEMO е съкратена версия на публикуваното на 6.4.2017 г. MEMO/17/885.

 

 

MEMO/17/913

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar