Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Od Erasmusa do Erasmus+: 30 let zgodbe o uspehu

Bruselj, 26. januarja 2017

Komisija je danes začela slovesnosti ob 30. obletnici začetka programa Erasmus, enega najuspešnejših programov Evropske unije.

Danes je Komisija objavila tudi letno poročilo o izvajanju programa Erasmus+ , za leto 2015, ki pokriva drugo leto Erasmus+, zdajšnjega programa za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v obdobju 2014–2020.

Kako se je Erasmus razvijal v zadnjih 30 letih?

Ob svojem nastanku leta 1987 je bil program Erasmus namenjen izmenjavam visokošolskih študentov. Od tedaj, ko je sodelovalo 3 200 študentov iz 11 evropskih držav (Belgije, Danske, Nemčije, Grčije, Francije, Irske, Italije, Nizozemske, Portugalske, Španije in Združenega kraljestva), se je program neprestano razvijal. Danes Erasmus+ študentom, učiteljem in mladinskim delavcem ponuja pestro paleto priložnosti v visokem šolstvu, poklicnem izobraževanju in usposabljanju, šolskem izobraževanju in izobraževanju za odrasle in mladino ter izobraževanje na področju športa. V preteklih 30 letih je program 9 milijonom ljudi omogočil študij, usposabljanje, prostovoljno delo ali pridobivanje delovnih izkušenj v tujini. Erasmus+ je v primerjavi s prejšnjim programom tesneje povezan s trgom dela in študentom omogoča, da opravijo prakso v podjetjih ali organizacijah v tujini ter se prek neformalnega učenja pripravijo na trg dela, obenem pa na splošno postanejo aktivni državljani.

Erasmus+: 30 let izkušenj

Kako uspešen je bil program Erasmus?

Mobilnost že 30 let mladim pomaga do izobrazbe, znanj in spretnosti ter veščin, ki jih potrebujejo za samostojno in polnovredno življenje. Prav tako jim je program prinesel evropske izkušnje in občutek pripadnosti skupnosti. V številnih vrednotenjih in ocenah učinka je bil poudarjen pomen mobilnosti. Kažejo, da bivanje v tujini mladim Evropejkam in Evropejcem prinese znanja in spretnosti za današnji in jutrišnji trg dela ter izboljša njihove obete za uspešno kariero. V primerjavi s študenti, ki se programa niso udeležili, imajo mobilni študenti dvakrat več možnosti, da najdejo delo v enem letu po diplomi, tretjini študentov, ki je opravila prakso v tujini, pa je gostiteljsko podjetje ponudilo službo. Poleg tega raziskave, v katerih so sodelovali udeleženci od leta 2014 jasno kažejo, kako pozitivno vrednotijo to izkušnjo: 96 % jih je z udeležbo v programu zadovoljnih. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf

Kaj poleg mobilnosti še prinaša Erasmus+?

Erasmus+ je prav tako postal mnogo več kot zgolj mobilnost. Projekti sodelovanja so orodje, ki organizacijam, dejavnim na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa ponuja priložnost za oblikovanje medsebojnih partnerstev, pa tudi partnerstev z drugimi akterji, kot so podjetja in javni organi. Ti projekti izboljšujejo kakovosti in spodbujajo inovacije, na primer z izboljšanjem politik, ki so bistvenega pomena za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Celovit pregled preteklih in tekočih projektov najdete tu.

Kako bo EU obeležila 30. obletnico programa Erasmus?

30. obletnico bomo obhajali s celotnim programom dogodkov na evropski, nacionalni in lokalni ravni s podporo in navdihom ljudi, ki so se udeležili programa Erasmus. S temi dogodki in spletnim stikom z državljani želi Komisija spodbuditi odprt dialog o tem, kako program okrepiti, da bi prispeval k evropski družbi v prihodnje.


Erasmus+: drugo leto

Letno poročilo o izvajanju programa Erasmus+ za leto 2015 vsebuje pregled napredka, doseženega v drugem letu izvajanja programa Erasmus + in opisuje, kako je na prednostne naloge v letu 2015 vplival družbeni razvoj.

Kateri so bili glavni dosežki v letu 2015?

Erasmus+ ima pomembno vlogo pri spodbujanju socialnega vključevanja, tudi kar zadeva novo prispele begunce in migrante. Večji poudarek programa je po novem na njihovih učnih potrebah, spletna jezikovna podpora pa je bila povečana za 4 milijone evrov, da bi jo v naslednjih treh letih izkoristilo 100 000 beguncev in begunk.

Več poudarka je v okviru ukrepov programa Erasmus+ tudi na ukrepih za boj proti radikalizaciji. Mladinske in izobraževalne dejavnosti imajo osrednjo vlogo pri spodbujanju socialne vključenosti, krepitvi medkulturnega razumevanja in razvijanju občutka pripadnosti skupnosti. Program Erasmus+ finančno podpira projekte, s katerimi se mladinske delavce po Evropi in v sosednjih državah lahko bolje usposobi za njihovo delo in podpira vključevanje mladih: leta 2015 je približno 38 000 mladinskih delavcev, ki sodelujejo pri projektih programa Erasmus+ prejelo podporo v višini 28 milijonov evrov.

Erasmus + v letu 2015 v številkah

Se je mobilnost v letu 2015 povečala?

Mobilnost je bila v letu 2015 še naprej priljubljena: število prijav se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo za 10 %.

Skupaj 678 000 študentov in študentk ter osebja v 19 600 projektih z vseh področij izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela je v drugem letu prejelo podporo Erasmus+ z nepovratnimi sredstvi v višini 2,1 milijarde evrov. To je več kot kdaj koli poprej. Evropske visokošolske ustanove so se prvič lahko prijavile na izmenjave z ustanovami po vsem svetu, kar je pomenilo 110 milijonov evrov nepovratnih sredstev za več kot 28 000 posameznikov. Poleg tega so mednarodni konzorciji visokošolskih ustanov v drugem letu Erasmus+ pripravili 32 skupnih magistrskih študijskih programov Erasmus Mundus in vsak izmed njih je študentom po vsem svetu omogočal štipendije, ki jih financira EU.

Kateri drugi projekti na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine so prejeli sredstva v letu 2015?

V drugem letu je bilo v okviru programa Erasmus+ financiranih več kot 1 900 strateških partnerstev na področju izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela, pri čemer je sodelovalo približno 11 000 organizacij s teh področij in tudi zunaj njih. Ti projekti obravnavajo ključne izzive, kot so kakovost poučevanja in usposabljanja, zaposljivost, nove tehnologije ter digitalna znanja in spretnosti, kot tudi spodbujanje vključevanja in strpnosti.

Leta 2015 je program podprl tudi 10 novih projektov sodelovanja med visokošolskimi ustanovami in podjetji („koalicije znanja“), 8 projektov med ustanovami za poklicno izobraževanje in usposabljanje in podjetji („zavezništva za panožna znanja in spretnosti“) ter 279 pobud za izboljšanje sistemov izobraževanja in mladinskega dela v državah v razvoju („projekti za razvoj zmogljivosti“), na primer v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki.

Kako program podpira mlade iz zapostavljenih okolij?

Izmenjave študentov v okviru programa Erasmus so odprte za vsakogar, ki se nanje želi prijaviti. V skladu s svojim ciljem spodbujanja enakih možnosti in vključenosti program olajšuje dostop za ljudi, ki se soočajo z ovirami, povezanimi z njihovim finančnim položajem, invalidnostjo, družbenim položajem, zemljepisno oddaljenostjo ali zdravstvenimi pogoji. Trenutno predstavljajo približno 10 % udeležencev mobilnosti. Erasmus+ predvideva dodatno financiranje v višini od 100 do 200 evrov na mesec za kandidate iz zapostavljenih okolij, ki temelji na nacionalnih merilih. Z dodatnimi nepovratnimi sredstvi pomaga že več kot 39 000 študentom in študentkam z omejenimi sredstvi. Na področju mladinskega dela tretjina mladih, ki sodelujejo v mladinski izmenjavi, prihaja iz socialno-ekonomsko zapostavljenega okolja. Sodelovanje v Evropski prostovoljni službi in mladinskih izmenjavah je brezplačno in odprto za vse. Program zajema stroške potovanja in bivanja prostovoljcev, žepnino, zavarovanje in kartico popustov.

Kakšen napredek je bil dosežen na področju športa?

Na področju športa se je v letu 2015 število projektov v okviru programa Erasmus+, izbranih za financiranje, povečalo na 53. 8 projektov je bilo neposredno povezanih s prvo izdajo evropskega tedna športa, 45 pa se jih je nanašalo na široko paleto športnih dejavnosti, s posebnim poudarkom na zdravju koristni telesni aktivnosti in dvojnih poklicnih poteh športnikov.

Kateri podatki so na voljo o končanih projektih Erasmus+?

Prvi projekti mobilnosti iz programa Erasmus+ so se zaključili in statistični podatki za končane dejavnosti, financirane v obdobju 2014–2015, so zdaj na voljo. Kažejo, da je mobilnost študentov programa Erasmus+, z višjim številom kot kdaj koli prej – več kot 290 000 študentskih mobilnosti za študij in prakso – podrla še en rekord. 3 države na vrhu lestvice pošiljateljic so iste kot v prejšnjih letih: Francija (39 985), Nemčija (39 719) in Španija (36 842). Države, ki so sprejele največ študentov, so: Španija (42 537), Nemčija (32 871) in Združeno kraljestvo (30 183). Povprečna mesečna štipendija za študente je znašala 281 evrov.

Več informacij

IP/17/82

Erasmus+ (letno poročilo o programu Erasmus+ za leto 2015 informativni listi; videoposnetki; izkušnje udeležencev; infografika)

MEMO/17/83


Side Bar