Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Od Erasmusa do Erasmus+: 30 lat historii

Bruksela, 26 stycznia 2017 r.

Komisja zaczyna dzisiaj świętować 30. urodziny Erasmusa – jednego z najbardziej udanych programów Unii Europejskiej.

Również dzisiaj Komisja opublikowała sprawozdanie roczne dotyczące programu Erasmus+ za 2015 r., obejmujące drugi rok jego funkcjonowania. Jest to aktualny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020.

Jak zmieniał się Erasmus przez 30 lat?

Program Erasmus powstał w 1987 r. jako program wymiany dla studentów szkół wyższych. W pierwszym roku wzięło w nim udział 3 200 studentów z 11 europejskich państw: Belgii, Danii, Niemiec, Grecji, Francji, Irlandii, Włoch, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Od tamtej pory program nieustannie się rozwijał. Dzisiaj Erasmus+ oferuje wiele możliwości w szkolnictwie wyższym, kształceniu i szkoleniu zawodowym, kształceniu ogólnym i kształceniu dorosłych oraz w dziedzinach młodzieży i sportu. Skorzystać z nich mogą osoby uczące się, pedagodzy i osoby pracujące z młodzieżą. Przez ostatnich 30 lat dzięki programowi 9 milionów osób mogło podjąć naukę, szkolenie lub wolontariat albo zdobyć doświadczenie zawodowe za granicą. Erasmus+ jest silniej powiązany z rynkiem pracy niż programy go poprzedzające. Umożliwia studentom odbycie praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach lub organizacjach i za pomocą uczenia się pozaformalnego przygotowuje młodych ludzi do wejścia na rynek pracy i uczestnictwa w życiu obywatelskim.

30 lat rozwoju programu Erasmus+

Jakie były największe sukcesy Erasmusa?

Od 30 lat mobilność umożliwia zdobycie edukacji, umiejętności i kompetencji potrzebnych, by prowadzić niezależne i satysfakcjonujące życie. Jej uczestnicy zyskali europejskie doświadczenia i doświadczyli poczucia przynależności do wspólnoty. Wartość dodaną mobilności podkreślano w licznych ewaluacjach i ocenach skutków. Pokazują one, że wyjazd za granicę daje młodym Europejczykom umiejętności potrzebne na rynku pracy obecnie i w przyszłości i zwiększa ich perspektywy na udaną karierę zawodową. Mobilni studenci mają dwukrotnie większe szanse na znalezienie pracy w ciągu roku od ukończenia studiów w porównaniu z osobami, które nie mają podobnych doświadczeń; co trzeci student, który wyjeżdża za granicę na praktyki, otrzymuje ofertę pracy w przedsiębiorstwie, w którym odbywał staż.Ankiety przeprowadzane wśród uczestników od 2014 r. wyraźnie pokazują też, że studenci mają pozytywne doświadczenia z Erasmusa: 96 proc. twierdzi, że jest zadowolonych z udziału w programie.

Co oferuje Erasmus+ oprócz mobilności?

Erasmus+ to obecnie znacznie więcej niż mobilność. Dzięki projektom współpracy organizacje działające w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu dysponują narzędziem do tworzenia partnerstw między sobą oraz z innymi podmiotami, takimi jak przedsiębiorstwa i organy sektora publicznego. Projekty współpracy podnoszą jakość i pobudzają innowacje, na przykład dzięki doskonaleniu polityk, które mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Kompleksowy przegląd zakończonych i bieżących projektów można znaleźć tutaj.

Jak UE będzie obchodzić 30. urodziny Erasmusa?

Erasmus będzie świętował swoje 30. urodziny przez cały rok. Przy wsparciu i dzięki inspiracji osób, które brały udział w programie, przygotowano szereg imprez na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Dzięki tym imprezom i komunikacji z obywatelami w internecie Komisja pragnie wspierać otwarty dialog na temat sposobów wzmocnienia programu, aby mógł on dalej wnosić wkład w europejskie społeczeństwo.


Erasmus+: drugi rok programu

Sprawozdanie roczne dotyczące programu Erasmus+ za 2015 r. zawiera przegląd postępów osiągniętych w trakcie drugiego roku wdrażania programu i zarys wpływu, jaki zmiany społeczne miały na priorytety programu Erasmus+ w 2015 r.

Jakie były najważniejsze zmiany w 2015 r.?

Erasmus+ ma do odegrania znaczącą rolę w promowaniu włączenia społecznego, w tym w przypadku nowo przybyłych uchodźców i migrantów. Zwiększono w nim nacisk na ich potrzeby edukacyjne, a zasoby na system wsparcia językowego online programu zwiększono o 4 mln euro. W ciągu następnych trzech lat skorzysta na tym 100 tys. uchodźców.

Zwrócono też większą uwagę na środki na rzecz walki z radykalizacją postaw za pośrednictwem działań w ramach programu Erasmus+. Kształcenie i działania na rzecz młodzieży odgrywają kluczową rolę we wspieraniu integracji społecznej, zwiększeniu zrozumienia międzykulturowego i budowaniu poczucia przynależności do wspólnoty. Erasmus+ finansuje na przykład projekty, dzięki którym młodzi pracownicy z całej Europy i regionów sąsiadujących mogą uzyskać umiejętności potrzebne do pracy i wspierające włączenie młodzieży: w 2015 r. na wsparcie dla 38 tys. osób pracujących z młodzieżą i biorących udział w projektach Erasmus+ przeznaczono około 28 mln euro.

Erasmus+ w 2015 r. w liczbach

Czy w 2015 r. mobilność wzrosła?

W 2015 r. działania na rzecz mobilności wciąż były popularne: liczba zgłoszeń wzrosła o 10 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Łącznie w drugim roku programu Erasmus+ dotacje w wysokości 2,1 mld euro otrzymało 678 tys. osób uczących się i członków personelu w 19,6 tys. projektów we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży. To więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Po raz pierwszy europejskie instytucje szkolnictwa wyższego mogły ubiegać się o wymiany z instytucjami z całego świata – 28 tys. osób otrzymało 110 mln euro w formie dotacji. W drugim roku programu Erasmus+ powstały też 32 wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus, utworzone przez międzynarodowe konsorcja instytucji szkolnictwa wyższego. Każdy z nich oferuje studentom na całym świecie finansowane przez UE stypendia.

Jakie inne projekty związane z kształceniem, szkoleniem i młodzieżą otrzymały w 2015 r. finansowanie?

W drugim roku programu Erasmus+ finansowanie otrzymało również ponad 1 900 projektów w ramach partnerstwa strategicznego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży, skupiających około 11 tys. organizacji z tych i innych sektorów. Projekty te dotyczą kluczowych wyzwań, takich jak jakość nauczania i szkolenia, szanse na rynku pracy, nowe technologie i umiejętności cyfrowe. Promują włączenie społeczne i tolerancję.

W 2015 r. wsparcie w ramach programu uzyskało też 10 nowych projektów współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwami („sojuszy na rzecz wiedzy”), 8 projektów współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z przedsiębiorstwami („sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych”) oraz 279 inicjatyw mających na celu wzmocnienie systemów kształcenia i pracy z młodzieżą w krajach rozwijających się („projektów w zakresie budowania zdolności”), na przykład w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej.

W jaki sposób program wspiera młodych ludzi ze środowisk defaworyzowanych?

O udział w wymianie w ramach programu Erasmus może ubiegać się każdy zainteresowany. Zgodnie z celem promowania równości i włączenia społecznego dostęp do programu jest łatwiejszy dla osób mających trudności związane z ich sytuacją finansową, niepełnosprawnością, pozycją społeczną, osób mieszkających na terenach oddalonych lub osób mających problemy zdrowotne. Stanowią one obecnie około 10 proc. uczestników programu mobilności. Erasmus+ przewiduje dodatkowe finansowanie w wysokości od 100 do 200 euro miesięcznie dla uczestników ze środowisk defaworyzowanych według kryteriów krajowych. Już teraz dodatkowe dotacje otrzymuje ponad 39 tys. uczniów i studentów znajdujących się w trudnej sytuacji. W dziedzinie młodzieży co trzeci młody uczestnik wymiany pochodzi ze środowisk defaworyzowanych. Udział w wolontariacie europejskim i wymianach młodzieży jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Program pokrywa koszty podróży i zakwaterowania wolontariuszy, koszty kieszonkowego, ubezpieczenia i karty zniżkowej.

Co zmieniło się w sektorze sportu?

W programie Erasmus+ Sport liczba projektów wybranych do finansowania wzrosła w 2015 r. do 53. 8 projektów było bezpośrednio związanych z pierwszą edycją Europejskiego Tygodnia Sportu, a pozostałe 45 dotyczyło wielu różnych dyscyplin. Szczególny nacisk położono na prozdrowotną aktywność fizyczną i dwutorową karierę sportowców.

Jakie dane na temat ukończonych projektów Erasmus+ są dostępne?

Pierwsze projekty w zakresie mobilności w ramach programu Erasmus+ już się zakończyły i dostępne są już dane statystyczne dotyczące zamkniętych działań finansowanych w latach 2014–2015. Wynika z nich, że w ramach Erasmus+ pobito kolejny rekord mobilności studentów: na studia lub praktykę zawodową wyjechało ponad 290 tys. studentów. Nie zmieniła się pierwsza trójka państw, z których w ostatnich latach wyjechało najwięcej osób – są to Francja (39 985), Niemcy (39 719) i Hiszpania (36 842). Z kolei państwa, do których na wymianę przyjeżdża najwięcej studentów, to Hiszpania (42 537), Niemcy (32 871) i Wielka Brytania (30 183). Średnie miesięczne stypendium wypłacane studentom wynosiło 281 euro.

Dodatkowe informacje

IP/17/82

Erasmus+ (sprawozdanie roczne dotyczące programu Erasmus+ za 2015 r.; zestawienia informacji; materiały filmowe; relacje uczestników; infografiki)

MEMO/17/83


Side Bar