Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Nuo „Erasmus“ iki „Erasmus+“. Trisdešimties metų istorija

Briuselis, 2017 m. sausio 26 d.

Šiandien Komisija pradeda „Erasmus“, vienos sėkmingiausių Europos Sąjungos programų, trisdešimties metų sukakties iškilmes.

Komisija šiandien taip pat paskelbė 2015 m. metinę programos „Erasmus+“ ataskaitą, kurioje apžvelgiami „Erasmus+“, dabartinės 2014–2020 m. švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos, antrieji gyvavimo metai.

Kokia buvo programos „Erasmus“ raida per pastaruosius 30 metų?

Programa „Erasmus“ sukurta 1987 m. – tai buvo aukštosiose mokyklose besimokančių studentų mainų programa. Nuo pat pirmųjų metų, kai programoje dalyvavo 3 200 studentų iš 11 Europos šalių (Belgijos, Danijos, Vokietijos, Graikijos, Prancūzijos, Airijos, Italijos, Nyderlandų, Portugalijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės), programa nuolat keitėsi. Šiandien programa „Erasmus+“ siūlo įvairias galimybes aukštojo mokslo, profesinio rengimo ir mokymo, mokyklinio ugdymo, suaugusiųjų švietimo, jaunimo ir sporto srityse. Jomis gali pasinaudoti besimokantys asmenys, mokytojai, dėstytojai ir su jaunimu dirbantys asmenys. Per pastaruosius 30 metų ši programa 9 mln. žmonių suteikė galimybę studijuoti, mokytis, užsiimti savanoriška veikla ar įgyti profesinės patirties užsienyje. „Erasmus+“ turi glaudesnį ryšį su darbo rinka nei jos pirmtakės – ji suteikia galimybę studentams atlikti stažuotę užsienio įmonėse arba organizacijose, o neformaliojo mokymosi patirtis jaunimą parengia darbo rinkai ir dalyvavimui pilietiniame gyvenime.

30 programos „Erasmus+“ raidos metų

Kokių sėkmingų rezultatų padėjo pasiekti programa „Erasmus“?

Per 30 metų judumas sudarė sąlygas žmonėms įgyti išsilavinimą, gauti įgūdžių ir išugdyti gebėjimų, reikalingų savarankiškam ir visaverčiam gyvenimui. Jis žmonėms taip pat leido gauti europinės patirties ir įgyti bendrumo suvokimą. Įvairiose analizėse ir poveikio vertinimuose nuolat pabrėžiama judumo vertė. Jie rodo, kad patirtis užsienyje Europos jaunuoliams suteikia dabarties ir ateities darbo rinkai reikalingų įgūdžių ir padidina sėkmingos profesinės veiklos perspektyvas. Palyginti su nejudžiais studentais, judžių studentų atveju tikimybė, kad jie susiras darbą per metus po studijų baigimo, yra du kartus didesnė, o vienas iš trijų studentų, atlikusių stažuotę užsienyje, gauna darbo pasiūlymą iš priimančiosios įmonės. Be to, nuo 2014 m. atliktų dalyvių apklausų rezultatai aiškiai rodo, kad studentai šią patirtį vertina labai palankiai – 96 proc. respondentų teigia, kad jie patenkinti, kad dalyvavo programoje.

Ką dar, neskaitant judumo, gali pasiūlyti programa „Erasmus+“?

Programa „Erasmus+“ išsiplėtė ir gali suteikti ne tik judumo galimybę, bet ir daug daugiau. Bendradarbiavimo projektai yra priemonė, kuri švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse dirbančioms organizacijoms suteikia galimybę užmegzti partnerystės ryšius tarpusavyje bei su kitais veikėjais, pavyzdžiui, su įmonėmis ir valdžios institucijomis. Šie bendradarbiavimo projektai kelia kokybę ir skatina inovacijas tuo, kad, pavyzdžiui, tobulinamos politikos priemonės, kurios turi lemiamos svarbos ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Išsami ankstesnių ir šiuo metu vykdomų projektų apžvalga pateikiama čia.

Kaip ES ketina pažymėti programos „Erasmus“ 30 metų sukaktį?

Programos 30 metų sukaktis bus pažymėta visus metus vyksiančiuose renginiuose Europos, nacionaliniu ir vietos lygmeniu, kuriuos rengti padės ir kuriems idėjas teikė žmonės, dalyvavę programoje „Erasmus“. Šiais renginiais bei per komunikaciją internete Komisija siekia paskatinti atvirą dialogą apie tai, kaip sustiprinti programą, kad ji galėtų prisidėti prie Europos visuomenės kūrimo ateityje.


Programa „Erasmus+“. Antrieji metai

2015 m. metinėje programos „Erasmus+“ ataskaitoje pateikiama antraisiais programos įgyvendinimo metais pasiektos pažangos apžvalga ir aptariama, kaip programos „Erasmus+“ prioritetus 2015 m. formavo visuomenės pokyčiai.

Kokie buvo pagrindiniai 2015 m. pokyčiai?

Programa „Erasmus+“ atlieka reikšmingą vaidmenį skatinant socialinę įtrauktį, kuri apima ir neseniai atvykusius pabėgėlius ir migrantus. Programoje dabar daugiau dėmesio teikiama jų švietimo tikslams, todėl programos internetinei kalbinei paramai papildomai skirta 4 mln. EUR, kad per artimiausius trejus metus ja galėtų pasinaudoti 100 000 pabėgėlių.

Taip pat daugiau dėmesio skirta priemonėms, kurios, vykdant programos „Erasmus+“ veiksmus, padeda spręsti radikalėjimo problemą. Švietimo ir jaunimo veiksmai atlieka lemiamą vaidmenį skatinant socialinę integraciją, stiprinant skirtingų kultūrų žmonių tarpusavio supratimą ir vykstant bendrumo suvokimą. Pagal programą „Erasmus+“ finansuojami projektai, kurie, pavyzdžiui, jauniems darbuotojams iš visos Europos ir kaimyninių regionų suteikia geresnių įgūdžių atlikti savo darbą ir remia jaunimo įtrauktį: 2015 m. skirta 28 mln. EUR, iš kurių paremta 38 000 jaunų darbuotojų, dalyvavusių programos „Erasmus+“ projektuose.

Programa „Erasmus+“. 2015 m. skaičiai

Ar 2015 m. padidėjo judumas?

2015 m. judumo veiksmai tebebuvo populiarūs – palyginti su ankstesniais metais, paraiškų skaičius padidėjo 10 proc.

Antraisiais programos „Erasmus+“ gyvavimo metais parama suteikta iš viso 678 000 besimokančių asmenų ir darbuotojų, kurie dalyvavo 19 600 visų švietimo, mokymo ir jaunimo sričių projektuose. Tam skirta 2,1 mlrd. EUR. Tai buvo daugiau nei bet kada anksčiau. Pirmą kartą Europos aukštojo mokslo institucijos galėjo teikti paraiškas mainų programoms su viso pasaulio institucijomis. Tam 28 000 asmenų buvo suteikta 110 mln. EUR paramos. Be to, antraisiais programos „Erasmus+“ gyvavimo metais tarptautiniai aukštojo mokslo institucijų konsorciumai įsteigė 32 „Erasmus Mundus“ jungtines magistrantūros studijų programas; visų jų atveju studentams iš viso pasaulio siūlomos iš ES finansuojamos stipendijos.

Kokie kiti su švietimu, mokymu ir jaunimu susiję projektai gavo finansavimą 2015 m.?

Antraisiais savo gyvavimo metais pagal programą „Erasmus+“ buvo skirtas finansavimas daugiau kaip 1 900 strateginės partnerystės projektų švietimo, mokymo ir jaunimo sektoriuose; tai leido suburti maždaug 11 000 organizacijų iš šių ir kitų sektorių. Šiais projektais sprendžiami pagrindiniai probleminiai uždaviniai, pavyzdžiui, mokymo kokybė, įsidarbinamumas, naujosios technologijos ir skaitmeniniai įgūdžiai, įtraukties ir tolerancijos skatinimas.

2015 m. pagal programą taip pat paremta dešimt naujų aukštojo mokslo institucijų ir įmonių bendradarbiavimo projektų („žinių sąjungos“), aštuoni profesinio mokymo ir rengimo institucijų ir įmonių projektai („sektorių įgūdžių sąjungos“) ir 279 iniciatyvos besivystančių šalių (pavyzdžiui, Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos) švietimo ir darbo su jaunimu sistemoms stiprinti („gebėjimų stiprinimo projektai“).

Kaip programa remia palankių sąlygų neturinčius jaunuolius?

„Erasmus“ mainuose gali dalyvauti visi, norintys pateikti paraišką. Atsižvelgiant į programos tikslą skatinti teisingumą ir įtrauktumą, pagal ją sudaromos palankios sąlygos žmonėms, susiduriantiems su kliūtimis dėl savo ekonominės padėties, neįgalumo, socialinio statuso, atokumo ar su sveikata susijusių sunkumų. Šiuo metu jie sudaro maždaug 10 proc. judžių programos dalyvių. Pagal programą „Erasmus+“, atsižvelgiant į nacionalinius kriterijus, numatytas papildomas 100–200 EUR per mėnesį finansavimas palankių sąlygų neturintiems pareiškėjams. Pagal ją jau dabar daugiau kaip 39 000 palankių sąlygų neturinčių studentų skiriamos papildomos stipendijos. Jaunimo srityje vienas iš trijų asmenų, dalyvaujančių jaunimo mainuose, yra iš mažiau socialinių ir ekonominių galimybių turinčių šeimų. Europos savanorių tarnybos veikloje ir jaunimo veikloje gali nemokamai dalyvauti visi. Pagal programą padengiamos savanorių kelionės ir gyvenimo išlaidos, skiriama kišenpinigių, savanoriai apdraudžiami ir gauna nuolaidų kortelę.

Kokie pokyčiai įvyko sporto sektoriuje?

2015 m. pagal programos „Erasmus+“ sporto paprogramę finansavimui atrinktų projektų skaičius išaugo iki 53. Aštuoni projektai buvo tiesiogiai susiję su pirmąja Europos sporto savaitę, kiti 45 apėmė labai įvairias skirtingų sporto šakų sritis; jais ypač daug dėmesio skirta sveikatinamajam fiziniam aktyvumui ir dvikryptei sportininkų karjerai.

Kokius duomenis turime apie baigtus programos „Erasmus+“ projektus?

Baigti pirmieji programos „Erasmus+“ judumo projektai, dabar jau turime 2014–2015 mokslo metais finansuotos ir baigtos vykdyti veiklos statistinius duomenis. Šie duomenys rodo, kad studentų judumas pagal programą „Erasmus+“, kai dalyvavusių judžių studentų studijų ar stažuočių tikslais skaičius yra didesnis nei 290 000, sumušė dar vieną rekordą. Trys pagrindinės siunčiančiosios šalys išliko tos pačios, kaip ir ankstesniais metais. Tai Prancūzija (39 985), Vokietija (39 719) ir Ispanija (36 842). Daugiausia studentų priima Ispanija (42 537), Vokietija (32 871) ir Jungtinė Karalystė (30 183). Vidutinė mėnesinė studento stipendija buvo 281 EUR.

Daugiau informacijos

IP/17/82

Programa „Erasmus+“ (2015 m. metinė programos „Erasmus+“ ataskaita; faktų suvestinės; vaizdo siužetai; atsiliepimai; infografikai)

MEMO/17/83


Side Bar