Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Erasmus-ohjelmasta Erasmus+ -ohjelmaan: 30-vuotisen historian vaiheet

Bryssel 26. tammikuuta 2017

Komissio käynnistää tänään juhlallisuudet 30 vuotta sitten perustetun Erasmus-ohjelman kunniaksi. Erasmus on ollut yksi Euroopan unionin menestyksekkäimmistä ohjelmista.

Lisäksi komissio julkaisee tänään vuotta 2015 koskevan Erasmus+ -vuosikertomuksen. Siinä käsitellään unionin nykyisen koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman eli vuosina 2014–2020 toteutettavan Erasmus+ -ohjelman toista toimintavuotta.

Miten Erasmus on kehittynyt kuluneiden 30 vuoden aikana?

Erasmus-ohjelma perustettiin vuonna 1987 korkea-asteen opiskelijoiden vaihto-ohjelmaksi. Ensimmäisenä vuonna siihen osallistui 3 200 opiskelijaa 11:stä Euroopan maasta (Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Kreikka, Portugali, Ranska, Saksa, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta), ja siitä lähtien ohjelma on kehittynyt jatkuvasti. Nykyisin Erasmus+ tarjoaa korkea-asteen koulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, perusopetuksessa, aikuiskoulutuksessa sekä nuoriso- ja urheilutoiminnassa lukuisia erilaisia mahdollisuuksia, joita voivat hyödyntää niin oppijat, kouluttajat kuin nuorisotyöntekijät. Viimeisten 30 vuoden aikana ohjelma on antanut 9 miljoonalle henkilölle tilaisuuden suorittaa opinto-, harjoittelu- ja vapaaehtoistyöjaksoja tai hankkia työkokemusta ulkomailla. Erasmus+ -ohjelmalla on tiiviimmät yhteydet työmarkkinoihin kuin sitä edeltäneillä ohjelmilla, ja sitä kautta se antaa opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa harjoittelujaksoja ulkomaisissa yrityksissä tai organisaatioissa. Sen tarjoamat epäviralliset oppimiskokemukset myös auttavat nuoria valmistautumaan työmarkkinoille ja yhteiskuntaelämään.

Erasmus+ – 30 vuotta kokemuksia

Kuinka menestyksekäs Erasmus-ohjelma on ollut?

Jo 30 vuoden ajan ihmiset ovat voineet liikkuvuuden ansiosta hankkia koulutusta, taitoja ja pätevyyksiä, joita he tarvitsevat elääkseen itsellistä ja tyydytystä tuottavaa elämää. Liikkuvuuden kautta ihmiset ovat myös saaneet kokemuksia eurooppalaisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Liikkuvuuden arvoa on korostettu useissa arvioinneissa ja vaikutustutkimuksissa. Ne osoittavat, että lähtemällä ulkomaille Euroopan nuoret hankkivat taitoja sekä nykyisiä että tulevia työmarkkinoita varten ja parantavat siten uranäkymiään. Liikkuvuuteen osallistuneilla opiskelijoilla on kaksi kertaa suurempi todennäköisyys löytää työpaikka vuoden sisällä opintojensa päättämisestä kuin kotimaassa pysyneillä opiskelutovereillaan, ja joka kolmannelle opiskelijalle, joka suorittaa harjoittelujakson ulkomailla, tarjotaan myöhemmin työpaikkaa vastaanottaneessa yrityksessä. Lisäksi osallistujille vuonna 2014 tehdyistä kyselytutkimuksista käy selvästi ilmi, miten myönteisenä opiskelijat pitävät tätä kokemusta: 96 prosenttia sanoo olevansa tyytyväisiä siihen, että he osallistuivat ohjelmaan.

Mitä Erasmus+ tarjoaa liikkuvuuden lisäksi?

Nykyisin Erasmus+ -ohjelmaan kuuluu paljon muutakin kuin liikkuvuustoimintoja. Yhteistyöhankkeet tarjoavat koulutusalalla sekä nuoriso- ja urheilualalla toimiville organisaatioille mahdollisuuden muodostaa kumppanuuksia keskenään tai esimerkiksi yritysten ja viranomaisten kanssa. Tällaiset yhteistyöhankkeet lujittavat laatua ja edistävät innovointia esimerkiksi parantamalla talouskasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta keskeistä politiikkaa. Kattava katsaus päättyneisiin ja käynnissä oleviin hankkeisiin löytyy täältä.

Miten EU juhlistaa Erasmuksen 30-vuotista historiaa?

Erasmuksen 30-vuotisjuhlavuoden merkeissä järjestetään tapahtumia koko vuoden ajan Euroopan ja jäsenmaiden tasolla sekä paikallisesti. Erasmus-ohjelman entisiä osallistujia on mukana järjestämässä – ja inspiroimassa – tapahtumia. Näiden tapahtumien sekä kansalaisten kanssa käytävän verkkoviestinnän avulla komissio haluaa edistää avointa keskustelua siitä, miten ohjelmaa olisi tehostettava, jotta sillä olisi vaikutusta eurooppalaiseen yhteiskuntaan tulevaisuudessa.


Erasmus+: toinen toimintavuosi

Erasmus+ -vuosikertomuksessa 2015 luodaan yleiskatsaus ohjelman etenemiseen sen toisena toimintavuonna ja esitetään yhteenveto siitä, miten yhteiskunnalliset tapahtumat muokkasivat Erasmus+ -ohjelman ensisijaisia tavoitteita vuonna 2015.

Mitkä olivat tärkeimmät kehitysaskeleet vuonna 2015?

Erasmus+ -ohjelmalla on merkittävä osa sosiaalisen osallisuuden edistämisessä, muun muassa äskettäin saapuneiden pakolaisten ja maahanmuuttajien keskuudessa. Ohjelma painottuu nyt entistä enemmän heidän koulutustarpeisiinsa, ja ohjelmaan kuuluvan verkossa toimivan kielitukipalvelun rahoitusta lisättiin 4 miljoonalla eurolla, niin että 100 000 pakolaista voi hyötyä siitä seuraavien kolmen vuoden aikana.

Lisäpainoa on annettu myös Erasmus+ -toimenpiteille, joilla ehkäistään radikalisoitumista. Koulutus- ja nuorisoalan toimilla on ratkaiseva merkitys, kun pyritään edistämään sosiaalista integroitumista, lisäämään kulttuurien välistä ymmärtämystä ja kehittämään yhteisöllisyyden tunnetta. Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joilla esimerkiksi autetaan eurooppalaisia ja naapurimaiden nuorisotyöntekijöitä kehittämään taitoja, joita he tarvitsevat työnsä hoitamiseksi ja nuorten integroitumisen tukemiseksi. Arviolta 38 000 Erasmus+ -hankkeisiin osallistunutta nuorisotyöntekijää sai tukea yhteensä noin 28 miljoonaa euroa vuonna 2015.

Erasmus+ 2015 lukuina

Lisääntyikö liikkuvuus vuonna 2015?

Liikkuvuustoimien suosio jatkui vuonna 2015, ja hakemusten määrä kasvoi 10 prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Tukea sai Erasmus+ -ohjelman toisena toimintavuonna yhteensä 678 000 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä. Sitä myönnettiin 19 600 hankkeen puitteissa yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sekä nuorisotoiminnan eri aloilla kaikkiaan 2,1 miljardia euroa. Määrä oli suurempi kuin koskaan ennen. Eurooppalaiset korkea-asteen oppilaitokset pystyivät ensimmäistä kertaa hakemaan opiskelija- ja henkilöstövaihtoja kaikkialla maailmassa sijaitseviin oppilaitoksiin, ja apurahoja myönnettiin 110 miljoonan euron arvosta yli 28 000 henkilölle. Lisäksi korkeakoulujen kansainväliset yhteenliittymät perustivat Erasmus+ -ohjelman toisen toimintavuoden aikana 32 yhteistä Erasmus Mundus -maisteritutkintoa, joista jokainen tarjoaa EU:n rahoittamia stipendejä opiskelijoille kaikkialta maailmasta.

Mitkä muut koulutus- ja nuorisohankkeet saivat rahoitusta vuonna 2015?

Erasmus+ -ohjelman toisena toimintavuonna rahoitettiin myös yli 1 900:aa strategisten kumppanuuksien hanketta koulutus- ja nuorisotoiminnan eri aloilla. Kumppanuuksissa oli mukana noin 11 000 organisaatiota kyseisiltä aloilta ja niiden ulkopuolelta. Hankkeissa käsiteltiin suuria haasteita, kuten yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen laatua, työllistettävyyttä, uutta teknologiaa ja digitaalisia taitoja sekä osallisuuden ja suvaitsevuuden edistämistä.

Ohjelmalla tuettiin vuonna 2015 myös kymmentä uutta yhteistyöhanketta, joita toteutettiin korkeakoulujen ja yritysten välillä (nk. tietoyhteenliittymät), kahdeksaa yhteistyöhanketta ammatillisten oppilaitosten ja yritysten välillä (nk. alakohtaiset osaamisallianssit) ja 279 aloitetta, joilla pyritään vahvistamaan koulutus- ja nuorisotyöjärjestelmiä kehitysmaissa (nk. valmiuksien kehittämishankkeet) esimerkiksi Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Miten ohjelmalla tuetaan heikoista lähtökohdista tulevia nuoria?

Erasmus-vaihtoon voivat hakea kaikki halukkaat. Ohjelman tavoitteena on oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden edistäminen, joten siinä on helpotettu niiden osallistumista, joille se on hankalaa taloudellisen tilanteen, vamman, yhteiskunnallisen aseman, maantieteellisen etäisyyden tai terveyteen liittyvän tilanteen vuoksi. Heidän osuutensa liikkuvuuteen osallistujista on nykyisin noin 10 prosenttia. Erasmus+ -ohjelmassa voidaan myöntää 100–200 euron lisärahoitus kuukaudessa heikoista lähtökohdista tuleville hakijoille kansallisten kriteerien perusteella. Lisätukea saa jo nyt yli 39 000 muita heikommassa asemassa olevaa opiskelijaa. Nuorisoalalla yksi kolmesta nuorisovaihtoon osallistuvasta nuoresta on sosioekonomiselta taustaltaan heikossa asemassa. Osallistuminen eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun ja nuorisovaihtoon on maksutonta ja kaikille avointa. Vapaaehtoistyöohjelmasta korvataan vapaaehtoisten matka- ja oleskelukustannukset sekä taskuraha, vakuutus ja alennuskortti.

Millaista kehitystä tapahtui urheilun alalla?

Erasmus+ -urheiluohjelmasta rahoitettavaksi valittujen hankkeiden lukumäärä nousi 53:een vuonna 2015. Hankkeista kahdeksan liittyi suoraan ensimmäistä kertaa järjestettyyn Euroopan urheilun teemaviikkoon, ja 45 muuta hanketta kattoivat monia erilaisia urheilun osa-alueita. Niissä korostuivat erityisesti terveyttä edistävä liikunta ja urheilijoiden kaksoisurat.

Mitä tietoja on saatavilla päättyneistä Erasmus+ -hankkeista?

Ensimmäiset Erasmus+ -liikkuvuushankkeet on saatu päätökseen, ja lukuvuoden 2014–2015 aikana rahoitettuja, jo päättyneitä hankkeita koskevat tilastotiedot ovat nyt saatavilla. Niiden mukaan Erasmus+ -opiskelijavaihdossa on jälleen lyöty aiemmat ennätykset – opinto- tai harjoittelujakson suorittaneita oli yli 290 000. Eniten opiskelijoita lähettivät vaihtoon samat kolme maata kuin edellisinä vuosina eli Ranska (39 985), Saksa (39 719) ja Espanja (36 842). Suurimman määrän opiskelijoita vastaanottavat maat ovat Espanja (42 537), Saksa (32 871) ja Yhdistynyt kuningaskunta (30 183). Opiskelijoille myönnetty keskimääräinen kuukausiavustus oli 281 euroa.

Lisätietoa

IP/17/82

Erasmus+ (Erasmus+ vuosikertomus 2015; tietosivut; videot; osallistujien kokemukset; infografiikat)

MEMO/17/83


Side Bar