Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

Fra Erasmus til Erasmus+: en 30-årig succeshistorie

Bruxelles, den 26. januar 2017

Kommissionen indleder i dag festlighederne i anledning af 30-året for Erasmus, ét af EU's allermest vellykkede programmer.

I dag offentliggør Kommissionen også årsrapporten om Erasmus+ for 2015. Denne rapport dækker det andet år med Erasmus+, som er det nuværende program for uddannelse, undervisning, ungdom og idræt fra 2014 til 2020.

Hvordan har Erasmus udviklet sig igennem de sidste 30 år?

Erasmus-programmet blev oprettet i 1987 som et udvekslingsprogram for studerende på videregående uddannelser. I det første år deltog 3 200 elever fra 11 europæiske lande (Belgien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Frankrig, Irland, Italien, Nederlandene, Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige) i programmet, som har været under løbende udvikling lige siden. I sin nuværende form tilbyder Erasmus+ et bredt udbud af muligheder inden for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, praktik, undervisning, voksenuddannelse, ungdomsaktiviteter og idræt. Disse muligheder er åbne for studerende, undervisere og ungdomsarbejdere. I løbet af de seneste 30 år har programmet givet 9 mio. mennesker mulighed for at studere, tage på praktikophold, udføre frivilligt arbejde og tilegne sig arbejdserfaring i udlandet. Erasmus+ har stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, end dets forgængere havde, og giver således studerende mulighed for at tage på praktikophold i virksomheder og organisationer i udlandet og forbereder gennem uformelle læringserfaringer de unge til at deltage på arbejdsmarkedet og i samfundslivet.

Erasmus+ 30 år undervejs

Hvor vellykket har Erasmus-programmet været?

I 30 år har mobilitet været bidragende for, at mennesker har kunnet få den uddannelse og de færdigheder og kompetencer, som de behøver for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Samtidig har de fået en europæisk oplevelse og en følelse af at tilhøre et fællesskab. Diverse evalueringer og konsekvensanalyser har understreget værdien af mobilitet. Disse viser, at et udlandsophold udruster Europas unge med arbejdsmarkedskvalifikationer både på kortere og længere sigt og forbedrer deres udsigter til en fremgangsrig karriere. Mobile studerende har dobbelt så stor chance for at være i arbejde ét år efter afsluttet uddannelse sammenlignet med deres ikke-mobile medstuderende, og én ud af tre studerende, som tager på praktikophold i udlandet, bliver tilbudt ansættelse hos den pågældende værtsvirksomhed.Hertil kommer, at spørgeundersøgelser med programmets deltagere siden 2014 tydeligt har vist, hvor positiv denne erfaring har været for dem: 96 % siger, at de er tilfredse med at have deltaget.

Ud over mobilitet, hvad kan Erasmus+ ellers tilbyde?

Erasmus+ har udviklet sig til at være meget andet end bare mobilitet. Samarbejdsprojekter er et redskab, som giver organisationer inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdomsaktiviteter og idræt mulighed for at indgå partnerskaber både indbyrdes og med andre aktører, såsom virksomheder og offentlige myndigheder. Disse samarbejdsprojekter forbedrer kvaliteten og fremmer innovation, eksempelvis ved at forbedre de politikker, som er af afgørende betydning for økonomisk vækst og jobskabelse. En udførlig oversigt over tidligere og igangværende projekter kan findes her.

Hvordan markerer EU 30-året for Erasmus?

30-årsjubilæet vil blive fejret med et helt års program med arrangementer på europæisk, nationalt og lokalt plan med støtte og inspiration fra personer, der selv har deltaget i Erasmus. Kommissionen ønsker gennem disse begivenheder og gennem online kommunikation med borgerne at stimulere til en åben dialog om, hvordan man styrker programmet for derved at bidrage til udviklingen af det europæiske samfund.


Erasmus+: det andet år

Årsrapporten om Erasmus+ for 2015 indeholder en oversigt over, hvilke fremskridt der er gjort i løbet af det andet år af programmets gennemførelse, og skitserer, hvordan prioriteterne for Erasmus+ i 2015 var præget af den samfundsmæssige udvikling.https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/erasmus-plus-annual-report-2015.pdf

Hvad var de vigtigste tendenser i 2015?

Erasmus+ har en vigtig rolle at spille med hensyn til at fremme social inklusion, herunder også integrering af nyligt ankomne flygtninge og migranter. Programmet har fået skærpet fokus på denne gruppes uddannelsesbehov, og dets sproglige onlinesupport blev udvidet med 4 mio. EUR til gavn for 100 000 flygtninge fordelt på de kommende tre år.

Desuden lægges der nu større vægt på foranstaltninger til at bekæmpe radikalisering gennem Erasmus+-aktioner. Uddannelses- og ungdomsaktiviteterne spiller en nøglerolle i arbejdet med at styrke integrationen, øge tværkulturel forståelse og udvikle følelsen af at tilhøre et fællesskab. Erasmus+ finansierer projekter, som bl.a. medvirker til at give unge arbejdstagere i hele Europa og Europas nærområde bedre færdigheder til at udføre deres arbejde og støtter inddragelsen af unge: I 2015 blev der ydet ca. 28 mio. EUR i støtte til gavn for omkring 38 000 ungdomsarbejdere, der deltager i Erasmus+-projekter.

Erasmus+ i 2015 fortalt i tal

Var der øget mobilitet i 2015?

Mobilitetsaktionernes popularitet fortsatte i 2015: Antallet af ansøgninger steg med 10 % i forhold til det foregående år.

I alt modtog 678 000 studerende og ansatte støtte i 19 600 projekter fra alle uddannelses- og ungdomsområder i løbet af det andet år af Erasmus+ med tilskud på sammenlagt 2,1 mia. EUR. Dette er mere end nogensinde tidligere. Videregående uddannelsesinstitutioner i Europa fik som noget helt nyt mulighed for at ansøge om midler til akademiske udvekslinger med institutioner i hele verden, hvilket affødte 110 mio. EUR i støtte til mere end 28 000 personer. I det andet år af Erasmus+ blev 32 fælles kandidat- og masteruddannelser under Erasmus Mundus oprettet af internationale konsortier af videregående uddannelsesinstitutioner, som hver især giver studerende fra hele verden adgang til EU-finansierede stipendier.

Hvilke andre projekter på uddannelses- og ungdomsområdet har modtaget tilskud i 2015?

I løbet af sit andet år finansierede Erasmus+ også over 1 900 strategiske partnerskabsprojekter på tværs af uddannelses- og ungdomssektorer, der samler ca. 11 000 organisationer både i og uden for disse sektorer. Disse projekter tog fat på centrale udfordringer såsom kvalitet i undervisning og uddannelse, beskæftigelsesegnethed, nye teknologier, digitale færdigheder samt fremme af inklusion og tolerance.

I 2015 blev der endvidere ydet støtte til 10 nye samarbejdsprojekter mellem videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder ("videnalliancer"), 8 mellem fag- og erhvervsuddannelsesinstitutioner og virksomheder ("alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer") og 279 initiativer til at styrke uddannelse og ungdomsarbejde i udviklingslande ("kapacitetsopbygningsprojekter") i bl.a. Asien, Afrika og Latinamerika.

Hvordan støtter programmet unge med underprivilegeret baggrund?

Erasmus er åbent for alle ansøgere. I overensstemmelse med målsætningen om at fremme social lighed og inklusion har programmet lettet adgangen for mennesker med hindringer, der skyldes økonomiske forhold, handicap, social status, geografisk isolation eller helbred. Disse mennesker udgør i øjeblikket omkring 10 % af de mobile deltagere. Det forventes, at Erasmus+ vil yde supplerende støtte på 100-200 EUR pr. måned til ansøgere med underprivilegeret baggrund ud fra nationale kriterier. Der ydes allerede nu supplerende tilskud til over 39 000 dårligt stillede studerende. På ungdomsområdet er det hver tredje deltager i ungdomsudveksling, som kommer fra ugunstige socioøkonomiske forhold. Deltagelse i den europæiske volontørtjeneste og ungdomsudveksling er gratis og åben for enhver. Programmet dækker den frivilliges rejse- og leveomkostninger, lommepenge, forsikring og et rabatkort.

Hvad skete der på idrætsområdet?

I idrætsprogrammet i Erasmus+ steg antallet af projekter, der fik tildelt midler, til 53 i 2015. 8 af projekterne var direkte knyttede til afholdelsen af den første europæiske idrætsuge, mens de resterende 45 var fordelt på en række forskellige idrætsrelaterede temaer, dog med særlig fokus på sundhedsfremmende fysisk aktivitet og dobbelte karrierer for idrætsudøvere.

Hvilke data foreligger der om de afsluttede projekter under Erasmus+?

De første mobilitetsprojekter under Erasmus+ er afsluttet, og statistikker for afsluttede aktiviteter, der blev finansieret i det akademiske år 2014‑15, foreligger nu. Tallene viser, at der igen er sat ny rekord i de studerendes mobilitet over 290 000 studerendes på studie- og praktikophold. De tre største afsenderlande var fortsat de samme som i de foregående år: Frankrig (39 985), Tyskland (39 719) og Spanien (36 842). De lande, der modtog flest studerende, var Spanien (42 537), Tyskland (32 871) og Det Forenede Kongerige (30 183). Den gennemsnitlige månedlige støtte til de studerende lå på 281 EUR.

Yderligere oplysninger

IP/17/82

Erasmus+ (årsrapport om Erasmus+ for 2015, faktablade, videoklip, deltagerberetninger, infografik)

MEMO/17/83


Side Bar