Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Od Erasmu k Erasmu+: příběh trvající 30 let

Brusel 26. ledna 2017

Komise dnes zahajuje oslavy u příležitosti 30. výročí programu Erasmus, jednoho z nejúspěšnějších programů Evropské unie.

Komise dnes také vydává výroční zprávu o programu Erasmus+ za rok 2015, která zahrnuje druhý rok fungování Erasmu+, současného programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020.

Jak se program Erasmus za posledních 30 let vyvíjel?

Erasmus byl zřízen v roce 1987 jako výměnný program pro vysokoškolské studenty. Již od prvního roku své existence, kdy se ho účastnilo 3 200 studentů z 11 evropských zemí (Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko a Spojené království), se program nestále rozvíjel. Dnes Erasmus+ nabízí širokou škálu příležitostí v oblasti vysokého školství, odborného vzdělávání a přípravy, základního školství, vzdělávání dospělých, mládeže a sportu. Účastnit se ho mohou všichni, co právě procházejí vzdělávacím procesem, vyučující a pracovníci s mládeží. Během uplynulých 30 let dal program možnost 9 milionům osob studovat, odborně se vzdělávat, působit jako dobrovolník nebo čerpat profesní zkušenosti v zahraničí. Erasmus+ je daleko více spjat s pracovním trhem než jeho předchůdci. Studenti díky němu mohou absolvovat zahraniční stáže v podnicích a organizacích. Mladí lidé se tak prostřednictvím neformálního vzdělávání připravují na to, jak se uplatnit na pracovním trhu a zapojit do společnosti.

30 let programu Erasmus+

Jakých úspěchů program Erasmus dosáhl?

Během těchto tří desetiletí mobilita účastníkům programu pomohla získat vzdělání, dovednosti a kompetence, které potřebují, aby mohli vést nezávislý a plnohodnotný život. Také jim umožnila zažít evropský rozměr vzdělání a pocit sounáležitosti s evropským společenstvím. Řada hodnocení a posouzení dopadů hodnotu mobility zdůrazňují. Dokazují, že mladí lidé v Evropě získávají díky zkušenosti ze zahraničí dovednosti, které upotřebí nejen na současném trhu práce, ale i v budoucnosti, a že jejich vyhlídky na úspěšnou profesní dráhu jsou daleko lepší. Studenti, kteří absolvují stáž v zahraničí, mají dvojnásobnou šanci najít si zaměstnání do jednoho roku po ukončení studia v porovnání se studenty, kteří zahraniční zkušenost nemají. Každému třetímu studentovi, který byl na zahraniční stáži, pak nabídl pracovní místo jeho hostitelský podnik.Průzkum vedený od roku 2014 mezi účastníky programu mimo jiné také jasně ukazuje, jak pozitivně studenti tuto zkušenost hodnotí: 96 % prohlásilo, že jsou velmi rádi, že se do programu zapojili.

Co kromě mobility program Erasmus+ ještě nabízí?

Erasmus+ je daleko více než jen program mobility. Organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu mohou využít projekty spolupráce, aby navázaly partnerství s dalšími stejně založenými organizacemi nebo jinými aktéry, jakými jsou podniky nebo veřejnoprávní orgány. Tyto projekty spolupráce přinášejí kvalitu a inovace. Zdokonalují například politické koncepce, které jsou důležité pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst. Zevrubný přehled o ukončených a probíhajících projektech je k dispozici zde.

Jak bude Unie třicáté výročí Erasmu oslavovat?

Třicátiny Erasmu budou oslavovány po celý rok sérií akcí, které proběhnou na evropské, vnitrostátní a místní úrovni s podporou a za přispění těch, kteří se programu účastnili. Prostřednictvím těchto akcí a online komunikace s občany chce Komise podnítit otevřený dialog o tom, jak program posílit, aby mohl i nadále přinášet evropské společnosti prospěch.


Erasmus+: rok druhý

Výroční zpráva o programu Erasmus+ za rok 2015 poskytuje přehled o pokroku, kterého bylo dosaženo ve druhém roce jeho fungování, a popisuje jak byly priority programu Erasmus+ v roce 2015 ovlivněny vývojem ve společnosti.

Jaké byly hlavní události v roce 2015?

Erasmus+ sehrál významnou úlohu při podpoře sociálního začleňování, a to i nově příchozích uprchlíků a migrantů. Program se v současnosti na vzdělávací potřeby těchto osob daleko více zaměřuje. Jeho služba online jazykové podpory byla navýšena o 4 miliony eur, aby ji v příštích třech letech mohlo využít 100 000 uprchlíků.

Větší důraz byl rovněž kladen na opatření, která v rámci akcí programu Erasmus+ bojují proti radikalizaci. Akce v oblasti vzdělávání a mládeže sehrávají zásadní úlohu při podpoře sociálního začlenění, zvyšují porozumění mezi kulturami a rozvíjejí pocit sounáležitosti. Erasmus+ financuje projekty, které například pomáhají mladým lidem v Evropě a sousedních regionech zvyšovat si kvalifikaci a integrovat se do společnosti: v roce 2015 bylo vynaloženo přibližně 28 milionů eur na podporu 38 000 pracovníků s mládeží, kteří se účastnili projektů Erasmus+.

Erasmus+ 2015 v číslech

Zvýšila se v roce 2015 mobilita?

Akce v oblasti mobility byly i v roce 2015 velmi populární: v porovnání s předchozím rokem vzrostl počet přihlášek o 10 %.

Celkově 678 000 studentů a pracovníků účastnících se 19 600 projektů ze všech oblastí vzdělávání, odborné přípravy a mládeže získalo v průběhu druhého roku fungování programu Erasmus+ granty ve výši 2,1 miliardy eur. Jedná se o rekordně vysoká čísla. Poprvé mohly evropské instituce vysokoškolského vzdělávání zažádat o výměny s institucemi z okolního světa, a 28 000 osob tak čerpalo granty v celkové výši 110 milionů eur. V druhém roce fungování Erasmu+ bylo navíc mezinárodními konsorcii vysokoškolských institucí zřízeno 32 magisterských programů Erasmus Mundus, z nichž každý nabízí studentům z celého světa stipendia financovaná Evropskou unií.

Jaké další projekty v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže získaly v roce 2015 finanční prostředky?

V druhém roce svého fungování program Erasmus+ rovněž financoval více než 1 900 projektů strategického partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, a umožnil tak spolupráci přibližně 11 000 organizací působících nejenom v těchto oblastech. Cílem těchto projektů je řešit klíčové otázky, jako je kvalita výuky a odborné přípravy, zaměstnatelnost, nové technologie a digitální dovednosti a podpora začleňování a tolerance.

V roce 2015 program rovněž podpořil 10 nových projektů spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky („znalostní aliance“), 8 projektů spolupráce mezi institucemi odborného vzdělávání a přípravy a podniky („aliance odvětvových dovedností“) a 279 iniciativ na posílení systémů vzdělávání a práce s mládeží v rozvojových zemích („projekty budování kapacit“) např. v Asii, Africe a Latinské Americe.

Jak program podporuje mladé lidi ze znevýhodněných poměrů?

Výměny v rámci tohoto programu jsou přístupné pro každého, kdo se do nich chce přihlásit. Program v souladu s cílem podporovat rovnost a začlenění usnadnil přístup lidem, kteří čelí překážkám kvůli své ekonomické situaci, postižení, společenskému postavení, zeměpisné odloučenosti nebo zdravotním problémům. V současnosti tito lidé představují přibližně 10 % účastníků mobility. Program Erasmus+ počítá s tím, že na základě vnitrostátních kritérií uchazečům ze znevýhodněných poměrů přidá 100 až 200 eur měsíčně. Již dnes poskytuje více než 39 000 znevýhodněných studentů doplňující granty. V oblasti mládeže pochází každý třetí účastník výměnných pobytů ze znevýhodněných socioekonomických poměrů. Účast v Evropské dobrovolné službě a na výměnných pobytech mládeže je bezplatná a neomezená. Program dobrovolníkům platí cestovní náklady a diety, kapesné, pojištění a slevovou kartu.

Jaký byl vývoj v oblasti sportu?

V části programu Erasmus+ věnované sportu se v roce 2015 počet financovaných projektů zvýšil na 53. 8 projektů přímo souviselo s prvním ročníkem Evropského týdne sportu, zatímco 45 zbývajících se zabývalo širokou škálou různých sportovních odvětví se zvláštním důrazem na zdraví prospěšnou tělesnou aktivitu a dvojí kariéru sportovců.

Jaké údaje lze najít o ukončených projektech Erasmus+?

První projekty mobility v rámci programu Erasmus+ byly završeny a již nyní jsou k dispozici statistiky o ukončených aktivitách v akademickém roce 2014–15. Tyto statistiky ukazují, že mobilita studentů v rámci programu Erasmus+, která dosáhla dosud nejvyššího počtu v historii (více než 290 000 aktivit v oblasti mobility za účelem studia a stáže), znovu překonala všechny rekordy. Seznam tří zemí, které vysílají nejvíce studentů, se za posledních pár let nezměnil: Francie (39 985), Německo (39 719) a Španělsko (36 842). Země, které přijímají nejvíce studentů jsou Španělsko (42 537), Německo (32 871) a Spojené království (30 183). Průměrná výše měsíčního stipendia pro studenty byla 281 eur.

Další informace

IP/17/82

Erasmus+ (výroční zpráva o programu Erasmus+ za rok 2015; informační přehledy; videoklipy; zkušenosti; infografika)

MEMO/17/83


Side Bar