Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

От „Еразъм“ до „Еразъм+“: една 30-годишна история

Брюксел, 26 януари 2017 r.

Днес Комисията дава начало на честванията по случай 30-та годишнина от започването на „Еразъм“ – една от най-успешните програми на Европейския съюз.

Също днес Комисията публикува годишния доклад за „Еразъм+“ за 2015 г. – втората година на настоящата програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Как се е развила програма „Еразъм“ през последните 30 години?

Програма „Еразъм“ е създадена през 1987 г. като програма за обмен на студенти. Още от първата година, когато в нея участват 3200 студенти от 11 европейски страни (Белгия, Дания, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Португалия и Франция), програмата непрекъснато се развива. Днес програма „Еразъм+“ предлага широк набор от възможности в областта на висшето образование, професионалното образование и обучение, училищното образование, образованието за възрастни, младежта и спорта. Те са предназначени за учащи, преподаватели и младежки работници. През последните 30 години благодарение на програмата 9 милиона души са учили, работили като доброволци или придобили професионален опит в чужбина. Програма „Еразъм+“ има по-тесни връзки с трудовия пазар в сравнение с предшестващите я програми. Тя дава възможност на студентите да проведат стаж в предприятия или организации в чужбина и помага на младите хора да се подготвят за пазара на труда и за участие в гражданския живот чрез неформално учене.

„Еразъм+“ – 30 години развитие

Доколко успешна е програма „Еразъм“?

В продължение на 30 години мобилността помага на хората с образование, умения и компетенции да водят независим и пълноценен живот. Тя също така дава възможност за придобиване на европейски опит и развитие на чувство за принадлежност към една общност. В различни оценки се подчертават ползите от мобилността. Те показват, че благодарение на престоя си в чужбина младите хора в Европа получават уменията, необходими за днешния и утрешния пазар на труда, и подобряват своите перспективи за успешна кариера. При студентите, които са учили в чужбина по време на следването си, вероятността да намерят работа една година след дипломирането си е два пъти по-голяма, отколкото при останалите, а всеки трети студент, който проведе стаж в чужбина, след това получава предложение за работа от предприятието, където е стажувал.Освен това проучванията сред участниците от 2014 г. насам ясно показват колко положително гледат студентите на този опит. 96% казват, че са доволни от участието си в програмата.

Какво друго предлага „Еразъм+“ освен мобилност?

„Еразъм+“ се е превърнала в нещо много повече от програма за мобилност. Проектите за сътрудничество са инструмент, който организациите, работещи в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да използват, за да създават партньорства помежду си, както и с други заинтересовани страни, например предприятия и публични органи. С тези проекти се повишава качеството и се стимулират иновациите, например чрез подобряване на политиките, които са от съществено значение за икономическия растеж и създаването на работни места. На платформата за проекти по „Еразъм+“ ще намерите информация за всички минали и бъдещи проекти.

Как ЕС ще отбележи 30-та годишнина на програма „Еразъм“?

30-та годишнина ще бъде отбелязана с едногодишна програма от прояви на европейско, национално и местно равнище с подкрепа – и вдъхновение – от хора, които са участвали в програма „Еразъм“. Чрез тези събития и онлайн комуникация с гражданите Комисията иска да насърчи открит диалог за начините за укрепване на програмата, така че тя да може да бъде от полза за европейското общество и в бъдеще.


„Еразъм+“ – втората година

В доклада за „Еразъм+“ за 2015 г. се прави преглед на постигнатия напредък през втората година от изпълнението на програмата и се посочва как приоритетите на „Еразъм+“ през 2015 г. са били повлияни от обществените промени.

Какви са основните промени през 2015 г.?

„Еразъм+“ играе важна роля за насърчаването на социалното приобщаване, включително на наскоро пристигналите бежанци и мигранти. Програмата вече е насочена в по-голяма степен към техните образователни нужди. Средствата за онлайн езиковата подкрепа бяха увеличени с 4 млн. евро, за да може от нея да се възползват 100 000 бежанци през следващите три години.

По-силен акцент е поставен и върху мерките за подпомагане на борбата с радикализацията чрез действия по „Еразъм+“. Образованието и младежките дейности играят централна роля за насърчаване на социалната интеграция, подобряване на междукултурното разбирателство и развитие на чувство за принадлежност към една общност. По „Еразъм+“ например се финансират проекти, които дават възможност на младежките работници в Европа и съседните региони да подобряват уменията си и да подпомагат приобщаването на младите хора. През 2015 г. са изразходени приблизително 28 млн. евро за проекти с участието на около 38 000 младежки работници.

„Еразъм+“ в цифри: 2015 г.

Увеличила ли се е мобилността през 2015 г.?

Действията за мобилност са били популярни и през 2015 г. – броят на кандидатурите се е увеличил с 10% в сравнение с предишната година.

През втората година от програма „Еразъм+“ общо 678 000 учащи и служители, участвали в 19 600 проекта в областта на образованието, обучението и младежта, са получили финансова подкрепа в размер на 2,1 млрд. евро. Това е повече от всякога. За първи път европейски висши учебни заведения имаха възможност да кандидатстват за обмен с институции от целия свят – повече от 28 000 души са получили безвъзмездни средства на обща стойност 110 млн. евро. Освен това международни консорциуми от висши училища са създали 32 съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“. По всяка от тях се предлагат финансирани от ЕС стипендии на студенти от целия свят.

Какви други проекти, свързани с образованието, обучението и младежта, са получили финансиране през 2015 г.?

През втората година на „Еразъм+“ са финансирани и повече от 1900 проекта за стратегически партньорства в секторите на образованието, обучението и младежта. В тях са участвали около 11 000 организации от и извън тези сектори. Проектите са свързани с основни предизвикателства, като например качеството на преподаването и обучението, пригодността за заетост, новите технологии и цифровите умения и насърчаването на приобщаването и толерантността.

През 2015 г. по програмата са подкрепени и 10 нови проекта за сътрудничество между висши учебни заведения и предприятия („алианси на познанията“), 8 проекта с участието на институции за професионално образование и обучение и предприятия („секторни алианси на уменията“) и 279 инициативи за укрепване на системите за образование и работа с младежта в развиващи се страни („проекти за изграждане на капацитет“) в Азия, Африка, Латинска Америка и др.

Как се подпомагат младите хора в неравностойно положение?

Възможностите за обмен по „Еразъм“ са достъпни за всеки, който желае да участва. В съответствие с целта на програмата за насърчаване на справедливостта и приобщаването е улеснен достъпът на хора, които се сблъскват с различни пречки, свързани с тяхната икономическа ситуация, увреждания, социален статус, географска отдалеченост или здравни проблеми. В момента те са около 10% от участниците в дейности за мобилност. В рамките на „Еразъм+“ е предвидено допълнително финансиране от 100 – 200 евро на месец за кандидатите в неравностойно положение въз основа на национални критерии. 39 000 студенти в неравностойно положение вече получават допълнителни средства. В областта на младежта всеки трети млад човек, участващ в младежки обмен, е с неравностоен социално-икономически произход. Участието в Европейската доброволческа служба и младежки обмени е безплатно и достъпно за всички. Програмата покрива разходите за пътуване и издръжка на доброволците, джобни пари, застраховка и карта за намаление.

Какво е развитието в сектора на спорта?

Броят на проектите в областта на спорта, избрани за финансиране по „Еразъм+“ през 2015 г., се е увеличил на 53. Осем проекта са пряко свързани с първото издание на Европейската седмица на спорта. Останалите 45 се отнасят до широк набор от въпроси в тази област, като се поставя особен акцент върху укрепващата здравето физическа активност и двойната кариера на спортистите.

Какви данни са налични за приключените проекти по програма „Еразъм+“?

Изпълнението на първите проекти за мобилност по „Еразъм+“ завърши и вече са достъпни статистически данни за приключените дейности, финансирани през академичната 2014 – 2015 година. Те показват, че отново е постигната рекордна мобилност на студенти – над 290 000 студенти са учили или стажували в рамките на дейности за мобилност по „Еразъм+“. Първите 3 изпращащи страни са същите като през предишните години – Франция (39 985), Германия (39 719) и Испания (36 842). Държавите, приемащи най-голям брой студенти, са Испания (42 537), Германия (32 871) и Обединеното кралство (30 183). Средният размер на месечната стипендия за студенти е 281 евро.

За повече информация

Съобщение за медиите (IP/17/82)

Еразъм+ (годишен доклад за „Еразъм+“ за 2015 г., информационни документи, видеоклипове, лични истории, инфографики)

MEMO/17/83


Side Bar