Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen – vanliga frågor

Bryssel den 29 mars 2017

Vad är artikel 50?

Artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) beskriver det förfarande som ska följas när ett medlemsland vill lämna Europeiska unionen. Artikeln infördes genom Lissabonfördraget 2007.

Hur aktiverar ett medlemsland artikel 50?

Medlemslandet ska anmäla sin avsikt att gå ur EU till Europeiska rådet. Det finns inga särskilda krav på hur det ska gå till.

Vad händer när artikel 50 har aktiverats?

Ett utträdesavtal måste förhandlas fram i enlighet med artikel 218.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Steg 1

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk kommer att sammankalla ett extra möte i Europeiska rådet. Det kommer att hållas den 29 april.

Europeiska rådet ska enhälligt anta en riktlinjer för Storbritanniens organiserade utträde ur EU. I riktlinjerna slår man fast de allmänna principer som EU ska driva i förhandlingarna på grundval av EU:s och medlemsländernas gemensamma intressen.

Steg 2

När riktlinjerna har antagits ska kommissionen snabbt lägga fram en rekommendation för rådet om att inleda förhandlingar. Kommissionärskollegiet ska anta denna fyra dagar efter Europeiska rådets möte.

Steg 3

Rådet ska därefter godkänna att förhandlingarna inleds genom att anta förhandlingsdirektiv. De måste antas med stor kvalificerad majoritet (72 procent av de 27 medlemsländerna, dvs. 20 länder som företräder 65 procent av befolkningen i EU27).

När förhandlingsdirektiven har antagits får EU:s förhandlare, som utsetts av rådet, i uppdrag att inleda förhandlingarna med det utträdande medlemslandet.

Hur ingås utträdesavtalet?

Förhandlingarna om ett organiserat utträde måste avslutas inom två från den dag då artikel 50 aktiveras. Om inget avtal har nåtts inom den perioden kommer fördragen att upphöra att gälla för det utträdande medlemslandet.

I slutet av förhandlingsperioden ska EU:s förhandlare lägga fram ett avtalsförslag för rådet och Europaparlamentet, med beaktande av Storbritanniens framtida förbindelser med EU.

Europaparlamentet måste ge sitt medgivande genom en omröstning med enkel majoritet. De brittiska Europaparlamentarikerna får delta i omröstningen.

Rådet ska ingå avtalet genom en omröstning med stor kvalificerad majoritet.

Storbritannien måste också ratificera avtalet i enlighet med sina konstitutionella arrangemang.

Hur mycket tid finns det för de faktiska förhandlingarna?

Förhandlingarna kommer att ta ungefär 18 månader (början av juni 2017–oktober/november 2018).

Vem förhandlar på EU:s vägnar?

Stats- och regeringschefer i de övriga 27 medlemsländerna har uppmanat rådet att utse Europeiska kommissionen till EU:s förhandlare och välkomnar kommissionens utnämning av Michel Barnier till chefsförhandlare.

Europeiska kommissionen som EU:s förhandlare och Michel Barnier i egenskap av kommissionens chefsförhandlare ska regelbundet rapportera till Europeiska rådet, rådet och dess förberedande organ.

Michel Barnier ska direkt och regelbundet informera Europaparlamentet under förhandlingarna.

Medlemsländerna kommer självklart att vara nära involverade i förhandlingarna och ge råd till EU:s förhandlare och utvärdera resultaten. En särskild arbetsgrupp med en ständig ordförande kommer därför att tillsättas i rådet för att säkerställa att förhandlingarna drivs i linje med Europeiska rådets riktlinjer och rådets förhandlingsdirektiv.

Europeiska rådet kommer att fortsätta sin kontinuerliga behandling av frågan och kommer vid behov att uppdatera riktlinjerna under pågående förhandlingar.

Hur kommer förhandlingarna att gå till rent praktiskt? Vilket språk kommer de att hållas på? Hur ofta kommer de båda parterna att träffas?

Praktiska frågor, t.ex. språkfrågan och hur förhandlingarna ska organiseras, kommer att beslutas gemensamt av EU:s och Storbritanniens förhandlare.

Var kommer förhandlingarna att äga rum?

De kommer att hållas i Bryssel.

När är Storbritannien inte längre medlem av Europeiska unionen?

EU:s fördrag gäller inte längre för Storbritannien från den dag då utträdesavtalet träder i kraft eller, om inget avtal nåtts, senast två år efter det att avsikten att lämna EU anmäldes. Rådet kan enhälligt besluta att förlänga perioden.

Fram till utträdet är landet medlem av EU med alla de rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet, bland annat principen om lojalt samarbete som säger att EU och alla medlemsländerna ska bistå varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen.

Vad händer man inte kan enas om något avtal?

EU:s fördrag slutar helt enkelt att gälla för Storbritannien två år efter anmälan om utträde.

Kan ett före detta medlemsland ansöka om att bli medlem igen?

Ett land som har lämnat EU kan ansöka om att bli medlem igen. Det måste då gå igenom anslutningsförfarandet.

Kan man ångra sig när artikel 50 väl har aktiverats?

Det är upp till Storbritannien att aktivera artikel 50. Men när artikeln är aktiverad kan man inte ensidigt ångra sig. Efter anmälan finns ingen återvändo. Artikel 50 tillåter inte att en part enhälligt återkallar anmälan.

Vad säger artikel 50?

Artikel 50 i EU-fördraget

1. Varje medlemsstat får i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser besluta att utträda ur unionen.

2. Den medlemsstat som beslutar att utträda ska anmäla sin avsikt till Europeiska rådet. Mot bakgrund av Europeiska rådets riktlinjer ska unionen förhandla fram och ingå ett avtal med denna stat där villkoren för dess utträde fastställs, med beaktande av dess framtida förbindelser med unionen. Detta avtal ska förhandlas i enlighet med artikel 218.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det ska ingås på unionens vägnar av rådet som ska besluta med kvalificerad majoritet efter Europaparlamentets godkännande.

3. Fördragen ska upphöra att vara tillämpliga på den berörda staten från och med den dag då avtalet om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter den anmälan som avses i punkt 2, om inte Europeiska rådet i samförstånd med den berörda medlemsstaten med enhällighet beslutar att förlänga denna tidsfrist.

4. Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 får den medlem i Europeiska rådet och rådet som företräder den medlemsstat som utträder inte delta, vare sig i de överläggningar eller i de beslut i Europeiska rådet och rådet som rör den medlemsstaten. Kvalificerad majoritet ska definieras i enlighet med artikel 238.3 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5. Om den stat som har utträtt ur unionen begär att på nytt få ansluta sig, ska dess begäran omfattas av förfarandet i artikel 49.

SV

 

MEMO/17/648

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Photos