Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Člen 50 Pogodbe o Evropski uniji – vprašanja in odgovori

Bruselj, 29. marca 2017

Kaj je člen 50?

V členu 50 Pogodbe o Evropski uniji je določen postopek, v skladu s katerim lahko posamezna država članica izstopi iz Evropske unije, če to želi. Prvič je bil uveden z Lizbonsko pogodbo leta 2007.

Kako država članica začne postopek v skladu s členom 50?

Država članica mora o svoji nameri uradno obvestiti Evropski svet. Oblika obvestila ni posebej predpisana.

Kaj se zgodi po začetku postopka v skladu s členom 50?

Izvedejo se pogajanja o sporazumu o izstopu v skladu s členom 218(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Korak 1

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk bo sklical izredno zasedanje Evropskega sveta, in sicer 29. aprila.

Evropski svet bo soglasno sprejel sklop smernic za urejen izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. V smernicah bodo opredeljena splošna načela na podlagi skupnega interesa Evropske unije in njenih držav članic, po katerih se bo EU ravnala med pogajanji.

Korak 2

Po sprejetju smernic bo Komisija Svetu hitro predložila priporočilo za začetek pogajanj. O priporočilu se bo kolegij komisarjev dogovoril štiri dni po zasedanju Evropskega sveta.

Korak 3

Nato bo moral Svet odobriti začetek pogajanj s sprejetjem sklopa pogajalskih smernic. Smernice morajo biti sprejete s prepričljivo kvalificirano večino (72 % od 27 držav članic, tj. 20 držav članic, ki predstavljajo 65 % prebivalstva EU-27).

Po sprejetju smernic se za začetek pogajanj z državo članico, ki izstopa, pooblasti pogajalec Unije, ki ga določi Svet.

Kako se sklene sporazum o izstopu?

Pogajanja o urejenem umiku je treba končati v dveh letih od začetka postopka v skladu s členom 50. Če v tem obdobju ni dosežen dogovor, se za izstopajočo državo članico Pogodbi prenehata uporabljati.

Pogajalec Unije bo ob koncu pogajalskega obdobja Svetu in Evropskemu parlamentu predstavil predlog sporazuma, ki upošteva okvir prihodnjih odnosov Združenega kraljestva z EU.

Evropski parlament mora dati soglasje k sporazumu z navadno večino, vključno s poslanci Evropskega parlamenta iz Združenega kraljestva.

Svet sporazum sklene s prepričljivo kvalificirano večino.

Združeno kraljestvo mora prav tako ratificirati sporazum v skladu s svojimi ustavnimi pravili.

Koliko časa torej ostane za pogajanja?

Pogajanja bodo trajala približno 18 mesecev (od začetka junija 2017 do oktobra/novembra 2018).

Kdo se bo pogajal v imenu Evropske unije?

Voditelji držav ali vlad EU-27 so pozvali Svet, naj za pogajalca Unije imenuje Evropsko komisijo. Kot glavnega pogajalca so sprejeli Michela Barnierja, ki ga je imenovala Komisija.

Evropska komisija, ki se pogaja v imenu Unije, in Michel Barnier kot njen glavni pogajalec bosta redno poročala Evropskemu svetu, Svetu in pripravljalnim telesom Sveta.

Michel Barnier bo med pogajanji podrobno in redno obveščal Evropski parlament.

Države članice bodo seveda tesno sodelovale pri pripravi pogajanj, dajanju navodil pogajalcu Unije in ocenjevanju napredka. V ta namen bo v Svetu ustanovljena namenska delovna skupina, ki jo bo vodil stalni predsednik ter katere namen bo zagotoviti skladnost pogajanj s smernicami Evropskega sveta in pogajalskimi smernicami, ki jih je opredelil Svet.

Evropski svet bo še naprej stalno spremljal zadevo in med pogajanji svoje smernice po potrebi posodabljal.

In praktična plat pogajanj? V katerem jeziku bodo potekala? Kako pogosto se bosta strani sestajali?

Praktična vprašanja, kot sta jezik in struktura pogajanj, bodo predmet skupnega dogovora med pogajalci EU in Združenega kraljestva.

Kje bodo potekala pogajanja?

V Bruslju.

Kdaj bo prenehalo članstvo Združenega kraljestva v Evropski uniji?

Pogodbi EU se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, če tak sporazum ne bo sklenjen, pa dve leti po uradnem obvestilu o izstopu. Svet lahko soglasno sklene, da se to obdobje podaljša.

Država članica do izstopa ostaja članica Evropske unije z vsemi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz članstva, vključno z načelom lojalnega sodelovanja, po katerem si Unija in vse njene države članice pomagajo pri izpolnjevanju Pogodbe.

Kaj pa, če ni dogovora glede sporazuma?

Pogodbi EU se za Združeno kraljestvo preprosto prenehata uporabljati dve leti po uradnem obvestilu.

Ali lahko država članica po izstopu zaprosi za ponoven pristop?

Vsaka država, ki je izstopila iz EU, lahko zaprosi za ponoven pristop k EU. V tem primeru se uporabi pristopni postopek.

Ali je mogoče postopek v skladu s členom 50 preklicati, potem ko je bil začet?

Glede začetka postopka v skladu s členom 50 se mora odločiti Združeno kraljestvo. Ko pa ga enkrat začne, ga ne more enostransko preklicati. Po uradnem obvestilu odstop od odločitve ni mogoč. Člen 50 ne omogoča enostranskega umika uradnega obvestila.

Kaj predpisuje člen 50?

Člen 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU)

1. Vsaka država članica se lahko v skladu s svojimi ustavnimi pravili odloči za izstop iz Unije.

2. Država članica, ki se odloči izstopiti, o svoji nameri uradno obvesti Evropski svet. Na podlagi smernic, ki jih določi Evropski svet, se Unija pogaja in sklene s to državo sporazum o podrobnostih izstopa, ki upošteva okvir njenih prihodnjih odnosov z Unijo. Pogajanja o tem sporazumu potekajo v skladu s členom 218(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Svet s kvalificirano večino po odobritvi Evropskega parlamenta sklene sporazum v imenu Unije.

3. Pogodbi se za zadevno državo prenehata uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po uradnem obvestilu iz odstavka 2, razen če Evropski svet po dogovoru z zadevno državo članico soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

4. Za namene odstavkov 2 in 3 član Evropskega sveta in Sveta, ki predstavlja državo članico, ki izstopa, v Svetu in v Evropskem svetu ne sodeluje niti v razpravah niti pri sprejemanju sklepov v tej zadevi. Kvalificirana večina se določi v skladu s členom 238(3)(b) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

5. Če država, ki je izstopila iz Unije, zaprosi za ponoven pristop, prošnjo vloži po postopku iz člena 49.

SL

 

MEMO/17/648

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Photos