Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej – pytania i odpowiedzi.

Bruksela, 29 marca 2017 r.

Czego dotyczy artykuł 50?

Artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej określa zasady wystąpienia z Unii Europejskiej państwa członkowskiego, które sobie tego życzy. Opcja ta została wprowadzona w 2007 r. traktatem lizbońskim.

W jaki sposób uruchomiony zostaje ten artykuł?

Państwo członkowskie powinno poinformować Radę Europejską o swoim zamiarze opuszczenia kraju. Nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące formy takiego powiadomienia.

Co dzieje się po uruchomieniu?

Umowę w sprawie wystąpienia z Unii negocjuje się zgodnie z art. 218 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Krok 1

Przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk, zwoła nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej. Nastąpi to w dniu 29 kwietnia.

Rada Europejska przyjmie w drodze konsensusu szereg wytycznych, które pozwolą, by wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej odbyło się w sposób uporządkowany. Wytyczne te określają ogólne zasady, które UE będzie stosować w trakcie negocjacji, dążąc do ochrony wspólnego interesu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich.

Krok 2

Po przyjęciu wytycznych Komisja szybko przedstawi Radzie zalecenie dotyczące rozpoczęcia negocjacji. Zalecenie to musi zostać zatwierdzone przez kolegium komisarzy, 4 dni po posiedzeniu Rady Europejskiej.

Krok 3

Rada będzie następnie musiała wyrazić zgodę na rozpoczęcie negocjacji, przyjmując szereg wytycznych negocjacyjnych. Muszą one zostać przyjęte zdecydowaną większością kwalifikowaną (72 proc. państw członkowskich, tj. 20 z 27 państw członkowskich, reprezentujących 65 proc. ludności UE-27).

Po przyjęciu wytycznych unijny negocjator, wyznaczony przez Radę, zostanie upoważniony do rozpoczęcia negocjacji z występującym państwem członkowskim.

W jaki sposób zawarta zostaje umowa w sprawie wystąpienia z Unii?

Negocjacje dotyczące uporządkowanego wystąpienia z Unii muszą zostać zakończone w ciągu dwóch lat od momentu uruchomienia artykułu 50. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte w tym czasie, traktaty przestają mieć zastosowanie wobec występującego z Unii państwa członkowskiego.

Po zakończeniu okresu negocjacji unijny negocjator przedstawi Radzie i Parlamentowi Europejskiemu propozycję umowy, uwzględniając ramy przyszłych stosunków Zjednoczonego Królestwa z UE.

Parlament Europejski musi wyrazić zgodę, w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w tym głosów posłów do Parlamentu Europejskiego ze Zjednoczonego Królestwa.

Umowa zostanie zawarta przez Radę, stanowiącą zdecydowaną większością kwalifikowaną.

Zjednoczone Królestwo musi też ratyfikować umowę zgodnie z własnymi wymogami konstytucyjnymi.

Ile czasu zostaje zatem na faktyczne negocjacje?

Same negocjacje potrwają około 18 miesięcy (początek czerwca 2017 r. – październik/listopad 2018 r.).

Kto poprowadzi negocjacje w imieniu Unii Europejskiej?

Szefowie państw i rządów UE 27 wezwali Radę do wyznaczenia Komisji Europejskiej na negocjatora unijnego. Z zadowoleniem przyjęli mianowanie przez Komisję Michela Barniera na głównego negocjatora.

Komisja Europejska, jako unijny negocjator, i Michel Barnier, jako główny negocjator Komisji, będą regularnie informować Radę Europejską, Radę i jej organy przygotowawcze.

Michel Barnier będzie informować Parlament Europejski dokładnie i regularnie przez cały czas trwania negocjacji.

Oczywiste jest, że państwa członkowskie będą ściśle zaangażowane w przygotowanie negocjacji, formułowanie wytycznych dla negocjatora Unii, a także ocenę postępów. W tym celu utworzona zostanie specjalna grupa robocza w Radzie, posiadająca stałego przewodniczącego, aby zagwarantować, że negocjacje są prowadzone zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej i wytycznymi negocjacyjnymi Rady.

Rada Europejska nadal będzie trwale zaangażowana w tę kwestię, a w razie konieczności będzie aktualizować swoje wytyczne w trakcie negocjacji.

Jakie są praktyczne aspekty negocjacji? W jakim języku będą prowadzone negocjacje? Jak często strony będą się spotykały?

Kwestie praktyczne, takie jak reżim językowy oraz struktura negocjacji zostaną ustalone wspólnie przez negocjatorów z ramienia UE i Zjednoczonego Królestwa.

Gdzie odbędą się negocjacje?

Negocjacje odbędą się w Brukseli.

Kiedy Zjednoczone Królestwo przestanie być członkiem Unii Europejskiej?

Traktaty UE przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub – jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte – w terminie 2 lat od daty powiadomienia o zamiarze wyjścia z UE. Rada może jednomyślnie podjąć decyzję o przedłużeniu tego okresu.

Do momentu opuszczenia Unii państwo członkowskie pozostaje jej członkiem ze wszystkimi prawami i obowiązkami, jakie wynikają z członkostwa, w tym zobowiązane jest przestrzegać zasady lojalnej współpracy, która stanowi, że Unia i jej państwa członkowskie udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów.

Co się stanie w przypadku, gdy porozumienie nie zostanie osiągnięte?

Traktaty UE po prostu przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa dwa lata po powiadomieniu.

Czy państwo członkowskie może ubiegać się o ponowne przyjęcie do UE?

Każdy kraj, który zrezygnował z członkostwa w UE, może ponownie ubiegać się o przystąpienie. Będzie wtedy zobowiązany przejść procedurę akcesyjną.

Czy po uruchomieniu artykuł 50 może zostać wycofany?

To Zjednoczone Królestwo uruchamia artykuł 50. Jednak po uruchomieniu nie można się z niego jednostronnie wycofać. Od złożonej notyfikacji nie ma odwrotu. Artykuł ten nie przewiduje jednostronnego wycofania notyfikacji.

Jaka jest treść artykułu 50?

Artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)

1. Każde Państwo Członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii.

2. Państwo Członkowskie, które podjęło decyzję o wystąpieniu, notyfikuje swój zamiar Radzie Europejskiej. W świetle wytycznych Rady Europejskiej Unia prowadzi negocjacje i zawiera z tym Państwem umowę określającą warunki jego wystąpienia, uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z Unią. Umowę tę negocjuje się zgodnie z artykułem 218 ustęp 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest ona zawierana w imieniu Unii przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

3. Traktaty przestają mieć zastosowanie do tego Państwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, o której mowa w ustępie 2, chyba że Rada Europejska w porozumieniu z danym Państwem Członkowskim podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

4. Do celów ustępów 2 i 3 członek Rady Europejskiej i Rady reprezentujący występujące Państwo Członkowskie nie bierze udziału w obradach ani w podejmowaniu decyzji Rady Europejskiej i Rady dotyczących tego Państwa. Większość kwalifikowaną określa się zgodnie z artykułem 238 ustęp 3 litera b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

5. Jeżeli Państwo, które wystąpiło z Unii, zwraca się o ponowne przyjęcie, jego wniosek podlega procedurze, o której mowa w artykule 49.

PL

 

MEMO/17/648

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar

Photos