Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

Līguma par Eiropas Savienību 50. Pants – Jautājumi un atbildes

Briselē, 2017. gada 29. martā

Kas ir 50. pants?

Līguma par Eiropas Savienību 50. pantā izklāstīta procedūra, kas jāievēro, lai dalībvalsts varētu izstāties no Eiropas Savienības, ja tā to vēlas. Tā tika pirmo reizi ieviesta ar Lisabonas līgumu 2007. gadā.

Kā dalībvalsts sāk 50. pantā paredzēto procedūru?

Dalībvalstij ir jāpaziņo Eiropadomei par savu nodomu izstāties. Īpašu prasību attiecībā uz formātu nav.

Kas notiek pēc tam, kad ir uzsākta 50. pantā paredzētā procedūra?

Par izstāšanās līgumu jāveic sarunas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 3. punktu.

1. solis.

Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks sasauks Eiropadomes ārkārtas sanāksmi. Tā notiks 29. aprīlī.

Eiropadome vienprātīgi pieņems pamatnostādņu kopumu par Apvienotās Karalistes sakārtotu izstāšanos no Eiropas Savienības. Šīs pamatnostādnes definēs vispārējos principus, ko ES tieksies ievērot sarunu laikā, balstoties uz Eiropas Savienības un tās dalībvalstu kopējām interesēm.

2. solis.

Pēc pamatnostādņu pieņemšanas Komisija ļoti ātri iesniegs Padomei ieteikumu sākt sarunas. Par to vienosies Komisāru kolēģija 4 dienas pēc Eiropadomes sanāksmes.

3. solis.

Padomei tad būs jādod atļauja sākt sarunas, pieņemot sarunu direktīvu kopumu. Tās ir jāpieņem ar pārliecinošu kvalificēto vairākumu (72 % no 27 dalībvalstīm, t.i., 20 dalībvalstīm, kas pārstāv 65 % no ES-27 iedzīvotājiem).

Tiklīdz šīs direktīvas būs pieņemtas, Savienības sarunu vedējs, kuru norīkojusi Padome, ir pilnvarots sākt sarunas ar dalībvalsti, kura izstājas.

Kā tiek noslēgts izstāšanās līgums?

Sarunas par sakārtotu izstāšanos jāpabeidz divu gadu laikā no brīža, kad uzsākta 50. pantā paredzētā procedūra. Ja šajā laikposmā netiks noslēgts līgums, Līgumi dalībvalstij, kura izstājas, vairs nebūs saistoši.

Sarunu laikposma beigās Savienības sarunu vedējs iesniegs Padomei un Eiropas Parlamentam līguma priekšlikumu, ņemot vērā Apvienotās Karalistes turpmākās attiecības ar ES.

Eiropas Parlamentam ir jādod sava piekrišana ar vienkāršu balsu vairākumu, ieskaitot Eiropas Parlamenta deputātus no Apvienotās Karalistes.

Padome noslēgs līgumu, balsojot ar pārliecinošu kvalificētu vairākumu.

Apvienotajai Karalistei arī ir jāratificē līgums saskaņā ar savām konstitucionālajām prasībām.

Cik daudz laika atliek pašām sarunām?

Pašas sarunas ilgs aptuveni 18 mēnešus (no 2017. gada jūnija sākuma līdz 2018. gada oktobrim/novembrim).

Kas risinās sarunas Eiropas Savienības vārdā?

ES-27 valstu vai valdību vadītāji aicināja Padomi izvirzīt Eiropas Komisiju kā Savienības sarunu vedēju. Viņi atzinīgi novērtēja Mišelu Barnjē kā Komisijas iecelto sarunu galveno vedēju.

Eiropas Komisija kā Savienības sarunu vedēja un Mišels Barnjē kā Komisijas galvenais sarunu vedējs sistemātiski ziņos Eiropadomei, Padomei un tās sagatavošanas struktūrām.

Mišels Barnjē sarunu gaitā rūpīgi un regulāri informēs Eiropas Parlamentu.

Ir skaidrs, ka dalībvalstis būs cieši iesaistītas sarunu sagatavošanā, sniedzot norādes Savienības sarunu vedējam un izvērtējot progresu. Šajā nolūkā Padomē tiks izveidota īpaša darba grupa ar pastāvīgu priekšsēdētāju, lai nodrošinātu, ka sarunas notiek atbilstīgi Eiropadomes pamatnostādnēm un Padomes sarunu direktīvām.

Eiropadome saglabās pastāvīgu pārraudzību šajā jautājumā un vajadzības gadījumā sarunu gaitā minētās pamatnostādnes atjauninās.

Kāda būs sarunu praktiskā puse? Kādā valodā tās notiks? Cik bieži abas puses tiksies?

Par praktiskiem jautājumiem, piemēram, valodu režīmu un sarunu struktūru, tiks panākta kopīga vienošanās ES un Apvienotās Karalistes sarunu vedēju starpā.

Kur notiks sarunas?

Sarunas notiks Briselē.

Kad Apvienotā Karaliste vairs nebūs Eiropas Savienības dalībvalsts?

ES līgumi Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no dienas, kad stājas spēkā izstāšanās līgums, vai 2 gadu laikā pēc paziņojuma par izstāšanos, ja līgums netiek panākts. Padome var vienprātīgi nolemt pagarināt šo laikposmu.

Līdz izstāšanās brīdim dalībvalsts turpina būt Eiropas Savienības dalībniece ar visām no dalības izrietošajām tiesībām un pienākumiem, tostarp lojālas sadarbības principu, kas nosaka, ka Savienība un visas tās dalībvalstis palīdz cita citai īstenot Līgumu.

Kas notiek tad, ja līgums netiek panākts?

Divus gadus pēc paziņojuma ES līgumi Apvienotajai Karalistei vairs nav saistoši.

Vai dalībvalsts var pieteikties atkārtotai dalībai pēc tam, kad tā izstājusies?

Jebkura valsts, kura ir izstājusies no ES, var pieteikties atkārtotai dalībai. Tai būs jāiziet iestāšanās procedūra.

Ja 50. pantā paredzētā procedūra ir uzsākta, vai to var atsaukt?

Apvienotās Karalistes ziņā ir uzsākt 50. pantā paredzēto procedūru. Taču, ja tā ir uzsākta, to nevar vienpusēji apturēt. Paziņojums ir galīgs. 50. pants neparedz paziņojuma vienpusēju atsaukšanu.

Kas ir minēts 50. pantā?

50. Pants – Līgums par Eiropas Savienību (LES)

1. Jebkura dalībvalsts var nolemt izstāties no Savienības saskaņā ar savām konstitucionālajām prasībām.

2. Dalībvalsts, kura nolemj izstāties, par savu nodomu paziņo Eiropadomei. Ievērojot Eiropadomes paustās nostādnes, Savienība risina sarunas un noslēdz līgumu ar šo valsti, nosakot tās izstāšanās kārtību un ņemot vērā tās turpmākās attiecības ar Savienību. Par šo līgumu veic sarunas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 3. punktu. To noslēdz Padome ar kvalificētu balsu vairākumu, saņēmusi Eiropas Parlamenta piekrišanu.

3. Līgumi attiecīgai valstij vairs nav saistoši no dienas, kad stājas spēkā izstāšanās līgums, vai, ja tāds nav noslēgts, divus gadus pēc 2. punktā minētā paziņojuma, ja vien Eiropadome, vienojoties ar attiecīgo dalībvalsti, vienprātīgi nenolemj šo laikposmu pagarināt.

4. Piemērojot 2. un 3. punktu, Eiropadomes vai Padomes loceklis no tās dalībvalsts, kura izstājas, nepiedalās nedz Eiropadomes vai Padomes pārrunās, nedz lēmumu pieņemšanā attiecībā uz šo valsti. Kvalificēto vairākumu nosaka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 238. panta 3. punkta b) apakšpunktu.

5. Ja valsts, kura ir izstājusies no Savienības, lūdz atkārtotu pievienošanos, uz tās lūgumu attiecas 49. pantā minētā procedūra.

LV

 

MEMO/17/648

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Photos