Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnis. Klausimai ir atsakymai

Briuselis, 2017 m. kovo 29 d.

Kas yra 50 straipsnis?

Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnyje nustatoma procedūra, pagal kurią valstybė narė gali išstoti iš Europos Sąjungos, jei ji to pageidauja. Šis straipsnis buvo įvestas Lisabonos sutartimi 2007 m.

Kaip valstybė narė pradeda taikyti 50 straipsnį?

Valstybė narė apie savo ketinimą pasitraukti iš ES turi pranešti Europos Vadovų Tarybai. Pranešimo formai netaikomi jokie ypatingi reikalavimai.

Kas vyksta pradėjus taikyti 50 straipsnį?

Dėl išstojimo susitarimo turi būti deramasi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 3 dalį.

1 etapas

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas sušauks Europos Vadovų Tarybos neeilinį posėdį. Jis įvyks balandžio 29 d.

Europos Vadovų Taryba bendru sutarimu priims tvarkingo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos gaires. Šiose gairėse bus apibrėžti bendrais Europos Sąjungos ir jos valstybių narių interesais grindžiami bendrieji principai, kurių per derybas laikysis ES.

2 etapas

Priėmus gaires, Komisija labai greitai pateiks Tarybai rekomendaciją pradėti derybas. Sprendimą šiuo klausimu per 4 dienas nuo Europos Vadovų Tarybos posėdžio dienos priims Komisijos narių kolegija.

3 etapas

Tada Taryba turės priimti derybų nurodymus ir leisti pradėti derybas. Derybų nurodymai turi būti priimti aiškia kvalifikuota balsų dauguma (72 % iš 27 valstybių narių, t. y. 20 valstybių narių, atstovaujančių 65 % ES 27 gyventojų interesams).

Priėmus derybų nurodymus Tarybos paskirtas Sąjungos derybininkas įgaliojamas pradėti derybas su išstojančia valstybe nare.

Kaip sudaromas išstojimo susitarimas?

Derybos dėl tvarkingo išstojimo turi būti užbaigtos per dvejus metus nuo 50 straipsnio taikymo pradžios. Jei per šį laikotarpį nebus pasiekta susitarimo, išstojančiai valstybei narei Sutartys nustos galioti.

Derybų laikotarpio pabaigoje Sąjungos derybininkas pateiks Tarybai ir Europos Parlamentui siūlomą susitarimą, kuriame atsižvelgiama į pagrindinius būsimų JK santykių su ES principus.

Paprasta balsų dauguma siūlomam susitarimui turi pritarti Europos Parlamentas, įskaitant JK deleguotus Europos Parlamento narius.

Taryba sudarys susitarimą, jei tam bus pritarta aiškia kvalifikuota balsų dauguma.

JK taip pat turi ratifikuoti susitarimą pagal savo šalies konstitucinę tvarką.

Taigi kiek laiko lieka faktinėms deryboms?

Pačios derybos truks maždaug 18 mėnesių (nuo 2017 m. birželio pradžios iki 2018 m. spalio–lapkričio mėn.).

Kas derėsis Europos Sąjungos vardu?

ES 27 valstybių ar vyriausybių vadovai paprašė Tarybos Sąjungos derybininke paskirti Europos Komisiją. Jie palankiai įvertino tai, kad Komisija vyriausiuoju derybininku paskyrė Michelį Barnier.

Europos Komisija, kaip Sąjungos derybininkė, ir Michelis Barnier, kaip Komisijos vyriausiasis derybininkas, teiks reguliarias ataskaitas Europos Vadovų Tarybai, Tarybai ir jos parengiamiesiems organams.

Per visą derybų laikotarpį Michelis Barnier nuolat išsamiai informuos Europos Parlamentą.

Akivaizdu, kad rengiantis deryboms valstybės narės aktyviai dalyvaus procese – teiks gaires Sąjungos derybininkui ir vertins padarytą pažangą. Tam Taryboje bus sudaryta speciali nuolatinio pirmininko vadovaujama darbo grupė, užtikrinsianti, kad derybos būtų vedamos laikantis Europos Vadovų Tarybos gairių ir Tarybos derybų nurodymų.

Europos Vadovų Taryba nuolat derybas stebės ir prireikus joms vykstant gaires atnaujins.

Kokia praktinė derybų pusė? Kokia kalba jos vyks? Ar dažnai susitiks abi derybų šalys?

Sprendimus dėl praktinių dalykų, kaip antai kalbų režimo ir derybų struktūros, bendrai priims ES ir JK derybininkai.

Kur vyks derybos?

Derybos vyks Briuselyje.

Kada baigsis Jungtinės Karalystės narystė Europos Sąjungoje?

ES sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei nuo susitarimo įsigaliojimo dienos, arba – jei susitarimas nebūtų pasirašytas – praėjus 2 metams nuo pranešimo apie išstojimą pateikimo. Taryba gali vienbalsiai tą laikotarpį pratęsti.

Iki išstojimo valstybė narė lieka Europos Sąjungos valstybe nare ir turi laikytis visų narės teisių ir pareigų, įskaitant lojalaus bendradarbiavimo principą, pagal kurį Sąjunga ir visos valstybės narės viena kitai padeda vykdyti Sutartį.

Kas nutiks, jei susitarimas nebus pasiektas?

Praėjus dviem metams po pranešimo ES sutartys tiesiog nustos galioti Jungtinei Karalystei.

Ar po išstojimo valstybė narė gali teikti prašymą vėl įstoti į ES?

Bet kuri iš ES išstojusi šalis gali prašyti vėl ją priimti į ES. Ji turės laikytis stojimo procedūros.

Ar pradėtas 50 straipsnio taikymo procesas gali būti nutrauktas?

Sprendimą dėl 50 straipsnio taikymo priima Jungtinė Karalystė. Tačiau pradėjus jį taikyti, vienašališkai šio proceso sustabdyti ji negalės. Pranešimu apie išstojimą pradėtas procesas yra negrįžtamas. 50 straipsniu nenumatytas vienašališkas pranešimo atšaukimas.

Kas rašoma 50 straipsnyje?

Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnis

1. Bet kuri valstybė narė pagal savo konstitucines nuostatas gali nuspręsti išstoti iš Sąjungos.

2. Nusprendusi išstoti iš Sąjungos valstybė narė apie savo ketinimą praneša Europos Vadovų Tarybai. Vadovaudamasi Europos Vadovų Tarybos pateiktomis gairėmis, Sąjunga susidera ir sudaro su ta valstybe susitarimą, kuriame nustatoma išstojimo iš Sąjungos tvarka atsižvelgiant į pagrindinius būsimų tos valstybės santykių su Sąjunga principus. Dėl šio susitarimo deramasi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 3 dalį. Gavusi Europos Parlamento pritarimą, jį Sąjungos vardu sudaro Taryba spręsdama kvalifikuota balsų dauguma.

3. Jei Europos Vadovų Taryba, susitarusi su išstojančia valstybe nare, vieningai nenusprendžia pratęsti termino, Sutartys tai valstybei nustoja galioti nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nėra, praėjus dvejiems metams po to, kai gaunamas šio straipsnio 2 dalyje nurodytas pranešimas.

4. Taikant 2 ir 3 dalį, Europos Vadovų Tarybos ar Tarybos narys, atstovaujantis išstojančiai valstybei narei, nedalyvauja Europos Vadovų Taryboje ar Taryboje dėl išstojančios valstybės vykstančiose diskusijose ar dėl jos priimant sprendimus. Kvalifikuota balsų dauguma apibrėžiama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 238 straipsnio 3 dalies b punktą.

5. Jei iš Sąjungos išstojusi valstybė vėl prašo ją priimti į Sąjungą, tokiam prašymui taikoma 49 straipsnyje nustatyta tvarka.

LT

 

MEMO/17/648

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Photos