Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Članak 50. Ugovora o Europskoj uniji – dokument s najčešćim pitanjima

Bruxelles, 29. ožujka 2017.

Što je članak 50.?

Člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji utvrđen je postupak kojim se državi članici omogućuje da se povuče iz Europske unije ako to želi. Prvi je put uveden 2007. Ugovorom iz Lisabona.

Kako država članica aktivira članak 50.?

Država članica o svojoj namjeri da istupi iz EU-a mora obavijestiti Europsko vijeće. Način na koji će to učiniti nije posebno propisan.

Što se događa nakon aktivacije članka 50.?

O sporazumu o povlačenju mora se pregovarati u skladu s člankom 218. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Faza 1.

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk sazvat će izvanrednu sjednicu Europskog vijeća 29. travnja.

Europsko vijeće konsenzusom će donijeti skup smjernica o uređenom povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije. Tim će se smjernicama na temelju zajedničkog interesa Europske unije i njezinih država članica odrediti opća načela kojih će se EU pridržavati tijekom pregovora.

Faza 2.

Nakon donošenja smjernica Komisija će vrlo brzo Vijeću dostaviti preporuku za otvaranje pregovora, o čemu će odlučiti Kolegij povjerenika četiri dana nakon sjednice Europskog vijeća.

Faza 3.

Vijeće će zatim morati odobriti početak pregovora donošenjem niza pregovaračkih smjernica. Te smjernice moraju se donijeti izrazitom kvalificiranom većinom (72 % od 27 država članica, odnosno 20 država članica koje čine 65 % stanovništva EU27).

Nakon donošenja smjernica pregovarač Unije, kojeg imenuje Vijeće, dobit će mandat za početak pregovora o povlačenju države članice.

Kako se sklapa sporazum o povlačenju?

Pregovori o uređenom povlačenju moraju se završiti u roku od dvije godine od trenutka aktivacije članka 50. Ako se u tom razdoblju ne postigne sporazum, na državu koja se povlači prestat će se primjenjivati Ugovori.

Na kraju pregovora pregovarač Unije predstavit će Vijeću i Europskom parlamentu prijedlog sporazuma, kojim će se utvrditi okvir budućeg odnosa Ujedinjene Kraljevine s EU-om.

Europski parlament, uz sudjelovanje zastupnika u Europskom parlamentu iz Ujedinjene Kraljevine, mora dati svoju suglasnost, i to odlučujući jednostavnom većinom.

Vijeće će sklopiti sporazum, odlučujući izrazitom kvalificiranom većinom.

Sporazum mora ratificirati i Ujedinjena Kraljevina u skladu sa svojim ustavnim odredbama.

Koliko će dakle trajati sami pregovori?

Pregovori će trajati približno 18 mjeseci (od početka lipnja 2017. do listopada/studenoga 2018.).

Tko će pregovarati u ime Europske unije?

Čelnici država ili vlada EU27 pozvali su Vijeće da imenuje Europsku komisiju pregovaračem Unije, a kao glavnog pregovarača prihvatili su Michela Barniera, kojeg je imenovala Komisija.

Europska komisija, kao pregovarač Unije, i Michael Barnier, kao glavni pregovarač Komisije, sustavno će izvješćivati Europsko vijeće, Vijeće i njegova pripremna tijela.

Michael Barnier detaljno će i redovito tijekom pregovora obavješćivati Europski parlament o razvoju događaja.

Naravno države članice izravno će sudjelovati u pripremi pregovora, davati smjernice pregovaraču Unije i procjenjivati napredak. Stoga će u Vijeću biti osnovana posebna radna skupina sa stalnim predsjednikom kako bi se zajamčilo da se pregovori vode u skladu sa smjernicama Europskog vijeća i pregovaračkim smjernicama Vijeća.

Europsko vijeće stalno će pratiti razvoj događaja i prema potrebi ažurirati svoje smjernice tijekom pregovora.

Što je s praktičnom stranom pregovora? Na kojem će se jeziku pregovarati? Koliko će se često strane sastajati?

O praktičnim pitanjima, kao što su jezični režim i struktura pregovora, dogovorit će se pregovarači EU-a i Ujedinjene Kraljevine.

Gdje će se pregovori odvijati?

Pregovori će se odvijati u Bruxellesu.

Kada će Ujedinjena Kraljevina prestati biti članica Europske unije?

Ugovori EU-a prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od datuma stupanja sporazuma na snagu ili dvije godine od obavijesti o povlačenju ako se sporazum ne potpiše. Vijeće može jednoglasno odlučiti produljiti to razdoblje.

Do povlačenja država članica ostaje članicom Europske unije sa svim pravima i obvezama koji proizlaze iz članstva, uključujući načelo lojalne suradnje u skladu s kojim si Unija i sve njezine države članice međusobno pomažu pri izvršavanju Ugovora.

Što se događa ako se ne postigne sporazum?

Dvije godine nakon obavijesti o povlačenju ugovori EU-a jednostavno će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu.

Može li država članica ponovno pristupiti EU-u nakon istupanja?

Sve zemlje koje su se povukle iz EU-a mogu podnijeti zahtjev za ponovno pristupanje, ali u tom slučaju moraju proći kroz postupak pristupanja.

Može li se članak 50. opozvati nakon aktivacije?

Aktivacija članka 50. ovisi o Ujedinjenoj Kraljevini, ali nakon što ga aktivira, taj postupak nije moguće jednostrano poništiti. Nakon obavijesti o povlačenju više nije moguć povratak na prijašnje stanje. U članku 50. nije predviđeno jednostrano povlačenje obavijesti.

Kako glasi članak 50.?

Članak 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU)

1. Svaka država članica može donijeti odluku o povlačenju iz Unije u skladu sa svojim ustavnim odredbama.

2. Država članica koja donese odluku o povlačenju, o svojoj namjeri obavješćuje Europsko vijeće. S obzirom na smjernice koje daje Europsko vijeće, Unija pregovara i sklapa s tom državom sporazum kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja, uzimajući pritom u obzir okvir za njezin budući odnos s Unijom. Sporazum se pregovara u skladu s člankom 218. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Sporazum u ime Unije sklapa Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom, uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta.

3. Ugovori se na dotičnu državu prestaju primjenjivati od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od obavijesti iz stavka 2., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s dotičnom državom članicom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

4. Za potrebe stavaka 2. i 3. član Europskog vijeća ili Vijeća, koji predstavlja državu članicu koja se povlači, ne sudjeluje ni u raspravama Europskog vijeća ili Vijeća ni u donošenju odluka koje se na nju odnose. Kvalificirana se većina utvrđuje u skladu s člankom 238. stavkom 3. točkom (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

5. Ako država koja se povukla iz Unije ponovno zatraži pristupiti Uniji, njezin zahtjev podliježe postupku iz članka 49.

HR

 

MEMO/17/648

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar

Photos