Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artikla – kysymyksiä ja vastauksia

Bryssel 29. maaliskuuta 2017

Mistä 50 artiklassa on kysymys?

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklassa määrätään menettelystä, jota noudatetaan, jos jokin jäsenvaltio haluaa erota Euroopan unionista. Menettely otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella vuonna 2007.

Miten jäsenvaltio käynnistää 50 artiklan mukaisen menettelyn?

Jäsenvaltion on ilmoitettava aikomuksestaan erota Euroopan unionista Eurooppa-neuvostolle. Ilmoituksen muodolle ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia.

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun 50 artiklan mukainen menettely on käynnistetty?

Erosopimus neuvotellaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Vaihe 1

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kutsuu koolle Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen. Kokous järjestetään 29. huhtikuuta.

Eurooppa-neuvosto hyväksyy yksimielisesti suuntaviivat, jotka koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan hallittua eroa Euroopan unionista. Suuntaviivoissa määritellään yleisellä tasolla periaatteet, joiden pohjalta EU käy neuvotteluja. Ne perustuvat Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden yhteiseen etuun.

Vaihe 2

Suuntaviivojen hyväksymisen jälkeen komissio esittää neuvostolle viipymättä suosituksen neuvottelujen aloittamisesta. Suositus hyväksytään komissaarien kokouksessa neljä päivää Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen.

Vaihe 3

Neuvosto antaa tämän jälkeen luvan neuvottelujen aloittamiselle hyväksymällä neuvotteluohjeet vahvistetulla määräenemmistöllä (72 prosenttia 27 jäsenvaltiosta eli 20 jäsenvaltiota, joiden väestö muodostaa 65 prosenttia kaikkien 27 jäsenvaltion väestöstä).

Kun neuvotteluohjeet on hyväksytty, neuvoston nimeämä unionin neuvottelija saa valtuudet aloittaa neuvottelut eroavan jäsenvaltion kanssa.

Miten erosopimus tehdään?

Eroneuvottelut on saatettava päätökseen kahden vuoden kuluessa siitä, kun 50 artiklan mukainen menettely on aloitettu. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen kahden vuoden kuluessa, perussopimusten soveltaminen eroavaan jäsenvaltioon lakkaa.

Neuvottelujakson lopussa unionin neuvottelija esittää neuvostolle ja Euroopan parlamentille erosopimusta koskevan ehdotuksen ottaen huomioon puitteet, jotka sääntelevät Yhdistyneen kuningaskunnan myöhempiä suhteita EU:hun.

Erosopimukselle tarvitaan Euroopan parlamentin hyväksyntä. Asiasta päätetään parlamentissa yksinkertaisella enemmistöllä, ja äänestykseen osallistuvat myös Yhdistyneestä kuningaskunnasta valitut Euroopan parlamentin jäsenet.

Sopimuksen tekee neuvosto, joka tekee ratkaisunsa vahvistetulla määräenemmistöllä.

Myös Yhdistyneen kuningaskunnan on ratifioitava sopimus perustuslaillisia järjestelyjään noudattaen.

Miten paljon aikaa varsinaisia neuvotteluja varten jää?

Varsinaiset neuvottelut kestävät noin 18 kuukautta (kesäkuun 2017 alusta loka-marraskuuhun 2018).

Mikä taho edustaa neuvotteluissa Euroopan unionia?

EU:n 27 jäsenvaltion valtion- tai hallitusten päämiehet kehottivat neuvostoa nimittämään unionin neuvottelijaksi Euroopan komission. He hyväksyivät komission suunnitelman nimittää Michel Barnier pääneuvottelijaksi.

Euroopan komissio – unionin neuvottelijana – ja Michel Barnier – komission pääneuvottelijana – raportoivat säännöllisesti Eurooppa-neuvostolle sekä neuvostolle ja sen valmisteluelimille.

Michel Barnier tiedottaa neuvotteluista Euroopan parlamentille tiiviisti ja säännöllisesti koko neuvottelujakson ajan.

On selvää, että jäsenvaltiot ovat tiiviisti mukana neuvottelujen valmistelussa, unionin neuvottelijan ohjeistamisessa ja neuvottelujen edistymisen arvioinnissa. Tätä varten neuvostoon perustetaan työryhmä, jolla on pysyvä puheenjohtaja. Työryhmän tehtävänä on varmistaa, että neuvotteluissa noudatetaan Eurooppa-neuvoston suuntaviivoja ja neuvoston neuvotteluohjeita.

Eurooppa-neuvosto seuraa tiiviisti tilannetta ja päivittää antamiaan suuntaviivoja neuvottelujen aikana tarpeen mukaan.

Miten neuvottelut toteutetaan käytännössä? Millä kielellä neuvottelut käydään? Miten usein osapuolet tapaavat?

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvottelijat sopivat keskenään kielijärjestelyistä, neuvottelujen rakenteesta ja muista käytännön seikoista.

Missä neuvottelut käydään?

Neuvottelut käydään Brysselissä.

Milloin Yhdistynyt kuningaskunta lakkaa olemasta Euroopan unionin jäsen?

EU:n perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan erosopimuksen voimaantulopäivänä, tai jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua eroilmoituksesta. Neuvosto voi pidentää näitä määräaikoja yksimielisellä päätöksellä.

Jäsenvaltio pysyy eroonsa asti Euroopan unionin jäsenenä, ja sillä on kaikki jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Näihin kuuluu myös vilpittömän yhteistyön periaate, jonka mukaan unioni ja kaikki sen jäsenvaltiot avustavat toisiaan perussopimuksista johtuvia tehtäviä hoitaessaan.

Mitä tapahtuu, jos sopimusta ei saada aikaan?

EU:n perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kahden vuoden kuluttua eroilmoituksesta.

Voiko EU:sta eronnut jäsenvaltio hakea uudelleen jäsenyyttä?

EU:sta eronnut jäsenvaltio voi hakea jäsenyyttä uudelleen. Sen on tällöin käytävä liittymismenettely läpi uudelleen.

Voidaanko jo aloitettu 50 artiklan mukainen menettely peruuttaa?

Päätöksen 50 artiklan mukaisen menettelyn aloittamisesta tekee Yhdistynyt kuningaskunta. Kun menettely on aloitettu, sitä ei enää voida yksipuolisesti peruuttaa. Eroilmoitus on peruuttamaton. Artiklassa ei ole määräystä, jonka mukaan ilmoitus voitaisiin yksipuolisesti peruuttaa.

Mitä 50 artiklassa sanotaan?

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 50 artikla

1. Jäsenvaltio voi valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti päättää erota unionista.

2. Jäsenvaltio, joka päättää erota, ilmoittaa aikomuksestaan Eurooppa-neuvostolle. Unioni neuvottelee ja tekee kyseisen jäsenvaltion kanssa sopimuksen eroamiseen sovellettavista yksityiskohtaisista määräyksistä Eurooppa-neuvoston antamien suuntaviivojen perusteella ja ottaen huomioon puitteet, jotka sääntelevät kyseisen valtion myöhempiä suhteita unioniin. Kyseinen sopimus neuvotellaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Sen tekee unionin puolesta neuvosto, joka tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan.

3. Perussopimuksia lakataan soveltamasta asianomaiseen jäsenvaltioon sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua 2 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä asianomaisen jäsenvaltion kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

4. Sovellettaessa 2 ja 3 kohtaa eroavaa jäsenvaltiota edustava Eurooppa-neuvoston ja neuvoston jäsen ei osallistu kyseistä jäsenvaltiota koskevan asian käsittelyyn eikä sitä koskevien päätösten tekemiseen Eurooppa-neuvostossa tai neuvostossa. Määräenemmistö määräytyy Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 238 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti.

5. Jos unionista eronnut jäsenvaltio hakee uudelleen jäsenyyttä, sen hakemus käsitellään 49 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

FI

 

MEMO/17/648

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Photos