Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Článek 50 Smlouvy o Evropské unii – Časté dotazy

Brusel 29. března 2017

Co je článek 50?

Článek 50 Smlouvy o Evropské unii stanoví postup, který umožňuje členskému státu vystoupit z Evropské unie. Tato možnost byla zavedena Lisabonskou smlouvou v roce 2007.

Jak může členský stát článek 50 aktivovat?

Členský stát, který se rozhodne z Unie vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. Jakou formu k tomu zvolí, není konkrétně nijak stanoveno.

Co se stane, jakmile je článek 50 aktivován?

Dohoda o vystoupení se sjednává v souladu s čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Krok č. 1

Předseda Evropské rady Donald Tusk svolá mimořádné zasedání Evropské rady. To se bude konat 29. dubna.

Evropská rada přijme na základě konsenzu soubor pokynů pro řádné ukončení členství Spojeného království v Evropské unii. V těchto pokynech budou stanoveny obecné zásady, kterých se bude EU při jednání držet a které vyjadřují společný zájem Evropské unie a jejích členských zemí.

Krok č. 2

Po přijetí těchto pokynů Komise Radě velmi záhy předloží doporučení k zahájení jednání. To bude schváleno sborem komisařů 4 dny po zasedání Evropské rady.

Krok č. 3

Rada bude poté muset schválit soubor směrnic pro jednání, čímž vydá souhlas s jeho zahájením. Soubor směrnic musí být schválen výraznou kvalifikovanou většinou (72 % z 27 členských států, tj. 20 zemí, jež představují 65 % obyvatelstva EU27).

Jakmile bude soubor směrnic schválen, vyjednavač Unie určený Radou bude zmocněn k zahájení jednání s vystupujícím členským státem.

Jak dojde k uzavření dohody o vystoupení?

Jednání o řádném vystoupení musí být dokončeno do dvou let od aktivace článku 50. Pokud strany během tohoto období nedosáhnou dohody, Smlouvy přestanou pro vystupující členský stát platit.

V závěru jednání představí vyjednavač Unie Radě a Evropskému parlamentu návrh dohody, který bude zohledňovat rámec budoucího vztahu Spojeného království s EU.

Souhlas s návrhem musí vyjádřit Evropský parlament, a to prostou většinou hlasů, přičemž tohoto hlasování se musí zúčastnit i poslanci EP ze Spojeného království.

Dohodu uzavře Rada na základě souhlasu výrazné kvalifikované většiny.

Dohodu musí ratifikovat také Spojené království, a to podle svého vlastního ústavního pořádku.

Jak dlouho tedy budou probíhat vlastní jednání?

Samotná jednání potrvají přibližně 18 měsíců (od začátku června 2017 do října/listopadu 2018).

Kdo bude jednat jménem Evropské unie?

Hlavy států a předsedové vlád 27 členských zemí vyzvali Radu, aby vedením jednání jménem Unie pověřila Evropskou komisi. Uvítali rovněž, že Komise jmenovala hlavním vyjednavačem Michela Barniera.

Ten bude jako hlavní vyjednavač Komise spolu s Evropskou komisí jakožto vyjednavačem Unie systematicky podávat zprávy Evropské radě, Radě a jejím přípravným orgánům.

Michel Barnier bude Evropskému parlamentu pravidelně podávat informace o průběhu jednání.

Členské státy budou samozřejmě úzce zapojeny do příprav jednání – budou dávat vyjednavači Unie pokyny a hodnotit dosažený pokrok. Za tímto účelem bude v Radě zřízena pracovní skupina, která bude mít stálého předsedu a jejímž úkolem bude zajistit, aby jednání byla vedena v souladu s pokyny Evropské rady a směrnicemi pro jednání Rady.

Evropská rada bude této otázce trvale věnovat svou pozornost a pokyny bude v průběhu jednání podle potřeby aktualizovat.

Jak bude jednání probíhat z praktického hlediska? V jakém jazyce bude vedeno? Jak často budou obě strany zasedat?

Praktické otázky, jako jazyk a struktura jednání, budou dojednány mezi vyjednavači EU a Spojeného království.

Kde budou jednání probíhat?

V Bruselu.

Kdy přestane být Spojené království členem Evropské unie?

Smlouvy EU přestanou být pro Spojené království platné dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo nedosáhne-li se žádné dohody, dva roky po oznámení záměru vystoupit z Unie. Rada může jednomyslně rozhodnout o prodloužení této lhůty.

Do okamžiku vystoupení z Unie zůstává Spojené království členem EU a zachovány jsou veškerá jeho práva i povinnosti vyplývající ze členství, včetně zásady loajální spolupráce, která stanoví, že Unie a členské státy se navzájem respektují a pomáhají si při plnění úkolů vyplývajících ze Smluv.

Co se stane, když se dohody nedosáhne?

V takovém případě přestanou smlouvy EU pro Spojené království platit dva roky po oznámení záměru vystoupit z Unie.

Může členský stát po svém vystoupení z EU znovu požádat o členství v Unii?

Kterýkoli stát, jenž z Unie vystoupil, se může znovu ucházet o členství. Musel by opět projít procesem přistoupení.

Je možné aktivaci článku 50 vzít zpět?

Zda bude článek 50 aktivován, záleží na Spojeném království. Jakmile je aktivován, nelze ho jednostranně zvrátit. Oznámení podle článku 50 nelze odvolat. Článek 50 nestanoví možnost jednostranného stažení oznámení.

Co je obsahem článku 50?

Článek 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU)

1. Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout z Unie vystoupit.

2. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjednává v souladu s čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jménem Unie ji uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.

3. Smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení podle odstavce 2, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě s dotyčným členským státem o prodloužení této lhůty.

4. Pro účely odstavců 2 a 3 se člen Evropské rady nebo Rady, který zastupuje vystupující členský stát, nepodílí na jednáních ani rozhodnutích Evropské rady nebo Rady, která se jej týkají. Kvalifikovaná většina je vymezena v souladu s čl. 238 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie.

5. Pokud stát, který z Unie vystoupil, požádá o nové přistoupení, podléhá tato žádost postupu podle článku 49.

CS

 

MEMO/17/648

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Photos