Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Член 50 от Договора за Европейския съюз — Въпроси и отговори

Брюксел, 29 март 2017 r.

Какво представлява член 50?

Член 50 от Договора за Европейския съюз урежда процедурата, по която една държава членка може да се оттегли от Европейския съюз, ако желае да направи това. Тя бе въведена за първи път с Договора от Лисабон през 2007 г.

По какъв начин държавата членка задейства член 50?

Държавата членка трябва да нотифицира Европейския съвет за намерението си да напусне Съюза. Няма специфични изисквания относно формата за нотифициране.

Какво се случва, след като член 50 бъде задействан?

Споразумението за оттегляне трябва да се договори в съответствие с член 218, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Етап 1

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск ще свика извънредно заседание на Европейския съвет. Това ще се случи на 29 април.

Европейският съвет ще приеме с консенсус набор от насоки за структурираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз. Изхождайки от общите интереси на Съюза и неговите държави членки, той ще определи в тези насоки общите принципи, които ЕС ще следва по време на преговорите.

Етап 2

След приемането на насоките Комисията много бързо ще представи на Съвета препоръка за започване на преговорите. Решението за това ще бъде взето от колегиума на членовете на Комисията 4 дни след заседанието на Европейския съвет.

Етап 3

След това Съветът ще трябва да разреши започването на преговорите, като приеме указания за воденето им. Указанията трябва да бъдат приети със засилено квалифицирано мнозинство (72 % от 27-те държави членки, т.е. 20 държави членки, представляващи 65 % от населението на ЕС-27).

След като указанията бъдат приети, определеният от Съвета преговарящ на Съюза се упълномощава да започне преговорите с оттеглящата се държава членка.

Как се сключва споразумението за оттегляне?

Преговорите по структурираното оттегляне трябва да приключат до две години, считано от момента на задействане на член 50. Ако в този срок не бъде постигнато споразумение, Договорите ще спрат да се прилагат спрямо оттеглящата се държава членка.

В края на срока за преговори преговарящият на Съюза ще представи на Съвета и Европейския парламент предложение за споразумение, в което се вземат предвид рамките на бъдещите отношения на Обединеното кралство с ЕС.

Европейският парламент трябва да даде одобрението си посредством гласуване с обикновено мнозинство, в което участват и членовете на Европейския парламент от Обединеното кралство.

Съветът ще сключи споразумението, като решението за това се взема чрез гласуване със засилено квалифицирано мнозинство.

Обединеното кралство също трябва да ратифицира споразумението в съответствие със собствената си конституционна уредба.

Колко време остава в такъв случай за самите преговори?

Сами по себе си преговорите ще продължат около 18 месеца (от началото на юни 2017 г. до октомври/ноември 2018 г.).

Кой ще преговаря от името на Европейския съюз?

Държавните и правителствените ръководители на ЕС-27 приканиха Съвета да определи Европейската комисия за преговарящ на Съюза. Те приветстваха назначаването от Комисията на Мишел Барние за главен преговарящ.

Европейската комисия като преговарящ на Съюза и Мишел Барние като главен преговарящ на Комисията ще докладват систематично на Европейския съвет и на Съвета и неговите подготвителни органи.

Мишел Барние ще информира редовно и в подробности Европейския парламент по време на преговорите.

Без съмнение държавите членки ще участват отблизо в подготовката на преговорите, като дават насоки на преговарящия на Съюза и оценяват напредъка. За тази цел в Съвета ще бъде създадена специална работна група с постоянен председател, която да гарантира, че преговорите се водят в съответствие с насоките, дадени от Европейския съвет, и указанията за водене на преговори, приети от Съвета.

Европейският съвет ще следи въпроса непрекъснато и ако е необходимо ще актуализира насоките си в хода на преговорите.

Как ще бъдат организирани преговорите на практика? На какъв език ще се провеждат те? Колко често ще се срещат двете страни?

Практическите въпроси, като езиковия режим и структурата за водене на преговорите, ще бъдат договорени съвместно от преговарящите на ЕС и Обединеното кралство.

Къде ще се провеждат преговорите?

Те ще се провеждат в Брюксел.

Кога Обединеното кралство ще престане да бъде член на Европейския съюз?

Договорите за ЕС ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумението или след изтичане на две години от нотификацията за оттегляне, в случай че не бъде постигнато споразумение. Съветът може да реши с единодушие да удължи този срок.

До оттеглянето си държавата членка остава член на Европейския съюз, с всички права и задължения, произтичащи от това членство, включително принципа на лоялно сътрудничество, според който Съюзът и всички негови държави членки си съдействат при изпълнението на Договорите.

Какво ще се случи, ако не бъде постигнато споразумение?

Договорите за ЕС просто ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство след изтичането на две години след нотификацията.

Възможно ли е държава членка да поиска да се присъедини отново, след като е напуснала ЕС?

Всяка оттеглила се от ЕС държава може да поиска да се присъедини отново. В такъв случай тя ще трябва да премине през процедурата за присъединяване.

Възможно ли е прилагането на член 50 да бъде преустановено, след като той бъде задействан?

Обединеното кралство само решава дали да задейства член 50. Веднъж задействан обаче, процесът не може се спре едностранно. Представянето на нотификацията за намерението за оттегляне е моментът, от който няма връщане назад. Член 50 не предвижда възможност за едностранно оттегляне на нотификацията.

Какво гласи член 50?

Член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС)

1. Всяка държава членка може да реши, в съответствие със своите конституционни изисквания, да се оттегли от Съюза.

2. Държавата членка, която реши да се оттегли, нотифицира за намерението си Европейския съвет. В съответствие с насоките, дадени от Европейския съвет, Съюзът договаря и сключва споразумение с тази държава, с което се определят редът и условията за нейното оттегляне, като се вземат предвид рамките на бъдещите ѝ отношения със Съюза. Това споразумение се договаря в съответствие с член 218, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Съветът сключва споразумението от името на Съюза, като действа с квалифицирано мнозинство след одобрение от Европейския парламент.

3. Договорите престават да се прилагат спрямо засегнатата държава от датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне, или при липса на такова, две години след нотификацията, посочена в параграф 2, освен ако Европейският съвет в съгласие със засегнатата държава членка не реши с единодушие да продължи този срок.

4. За целите на параграфи 2 и 3, членът на Европейския съвет и на Съвета, който представлява оттеглящата се държава членка, не участва нито в обсъжданията, нито в решенията на Европейския съвет и на Съвета, които се отнасят до нея. Квалифицираното мнозинство се определя в съответствие с член 238, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз.

5. Ако оттеглилата се от Съюза държава поиска да се присъедини отново, по отношение на нейната молба се прилага процедурата, посочена в член 49.

 BG

 

MEMO/17/648

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Photos