Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Въпроси и отговори: Комисията представя своя отговор на Европейската гражданска инициатива относно глифосат и обявява, че ще работи за постигане на по-голяма прозрачност при научните оценки

Страсбург, 12 декември 2017 r.

Защо Комисията не забрани веществото глифосат?

Понастоящем няма научно или правно основание за забрана на глифосат. След всеобхватен и прозрачен научен процес, при който повече от 6000 страници с научни оценки бяха направени публично достояние, при оценката на риска в ЕС бе направено заключението, че глифосат не предизвиква рак, нито пък — ако се използва в съответствие с добрата земеделска практика — създава неприемлив риск за околната среда. След извършването на задълбочена научна оценка на всички налични данни относно глифосат и след положителен вот от страна на представителите на държавите членки на 27 ноември 2017 г. Комисията днес прие решение за подновяване на одобрението за употребата на глифосат за период от 5 години..

Националните органи в Канада, Япония, Австралия и Нова Зеландия, както и съвместната среща по остатъците от пестициди (JMPR) на ФАО и СЗО стигнаха до същото заключение. Само една агенция — Международната агенция за изследване на рака (IARC) – има различно виждане по отношение на своята оценка за възможната връзка между глифосат и раковите заболявания при хората.

Освен това оценката на ЕС на въздействието на глифосат върху околната среда не дава никакви доказателства за деградация на екосистемата, причинена от глифосат, когато това вещество се използва в съответствие с условията на разрешението и съгласно добрата земеделска практика, Комисията ще изисква от държавите членки, когато те оценяват заявленията за разрешаване на продуктите, съдържащи глифосат, да обръщат специално внимание на рисковете за биологичното разнообразие, както и на защитата на непрофесионалните потребители.

На последно място, Европейската комисия има правно задължение да отговаря на заявленията за одобряване/подновяване на одобрението, като взема предвид резултатите от оценката на риска на ЕС.

Какъв е настоящият статут на глифосат в ЕС?

На 27 ноември 2017 г. държавите — членки на ЕС гласуваха в подкрепа на предложението на Комисията одобрението за глифосат да се поднови за срок от 5 години, и то бе прието днес от Комисията. Това е резултат от инициативата на председателя на Комисията Юнкер въпросът да бъде обсъден неколкократно в рамките на колегиума, като в крайна сметка срокът в предложението за подновяване бе намален от 15 на 5 години, за да бъде взета предвид последната резолюция на Европейския парламент и да се осигури подкрепа от възможно най-голям брой държави членки. Държавите членки сега ще трябва да направят преоценка на всички продукти на основата на глифосат, които са налични на тяхната територия.                                                                                                      

Защо за 5, а не за 15 години?

Въпреки че срокът, който Комисията обикновено предлага при подновяване на одобрението на активно вещество, когато всички критерии са изпълнени, е 15 години, глифосат не е типичният случай.

В допълнение към резултатите от научните оценки на глифосат, извършени на равнището на ЕС от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), Европейската агенция по химикалите (ECHA) а също и от държавите членки, при определянето на подходящия срок за подновяване бяха взети предвид и други значими фактори. Въпреки че вече съществува голямо количество информация за активното вещество глифосат, допълнителна информация относно глифосат се публикува много по-често, отколкото за други активни вещества.

Поради това при вземането на решение за продължителността на срока на одобрение на глифосат Комисията взе предвид възможността за бъдещ бърз научен и технологичен напредък, като има предвид и факта, че глифосат е най-широко използваният хербицид в ЕС.

Освен това Комисията взе предвид последните незадължителни резолюции, приети от Европейския парламент. В официално приетата днес резолюция бе внимателно взета предвид 4та Европейска гражданска инициатива (ECI).

Какво ще се случи с продуктите на основата на глифосат, например „Раундъп“? Ще получат ли автоматично повторно разрешение?

Не. Това зависи от държавите членки. Държавите членки отговарят за разрешаването и употребата на тяхната територия на препаратите за растителна защита („пестицидите“), съдържащи активни вещества.

На равнището на ЕС се взема решение само относно одобряването на активните вещества. Основание за това разделяне на отговорността е принципът на субсидиарност, като то отразява различията в климатичните, агрономичните и екологичните условия в държавите членки.

След подновяването на разрешението на глифосат държавите членки трябва повторно да оценят всички съществуващи разрешени продукти – такива като „Раундъп“. Ако притежателите на разрешението поискат от националните органи да запазят предишните разрешения,държавите членки могат също да решат да въведат ограничения или забрани за някои или за всички тях, ако има основания за това с оглед на доказателства във връзка с конкретни обстоятелства на тяхната територия.

Вижте как се одобряват пестицидите в ЕС:

http://ec.europa.eu/assets/sante/food/plants/pesticides/lop/index.html

Какво ще направи Комисията, за да разшири достъпа на обществеността до научните изследвания, предоставяни от промишлеността?

Комисията споделя напълно становището, че прозрачността при научните оценки и процеса на вземане на решения е от изключително значение, за да се гарантира доверието в регулаторната система относно безопасността на храните. Поради това до пролетта на 2018 г. Комисията ще представи законодателно предложение, което ще увеличи прозрачността и качеството на изследванията, използвани при научната оценка на веществата. Предложението ще обхваща тези, а и други съществени аспекти, като управлението на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).

По-конкретно Комисията ще проучи възможностите да увеличи прозрачността по отношение на изследванията, поръчани от промишлеността, и да засили процеса на управление при провеждането на такива изследвания. Преди законодателното предложение ще бъде проведено обществено допитване.

Значителна част от изследванията и другата информация, предоставяна от промишлеността за оценка на активните вещества, вече е достъпна за обществеността. Това се отнася за обобщеното досие, доклада за оценка на държавата членка докладчик, за която ЕОБХ извършва обществена консултация, всички забележки от експертите на държавите членки и от обществеността, както и отговорите на тези коментари, докладите от партньорските експертни срещи, както и заключението на ЕОБХ. В случая с глифосат вече бяха предадени за публичен достъп над 6000 страници научни оценки.

Каква е възможността за обществено финансиране на научните изследвания по отношение на продукти като глифосат?

Отделните изследвания струват от няколко хиляди до няколко милиона евро. Комисията продължава да държи на принципа, че обществени средства не трябва да се използват за поръчване на изследвания, които ще помогнат на промишлеността да пуска продукти на пазара. Въпреки това през следващите месеци Комисията ще проучи въпроса дали може да се предвиди прилагането на новаторски подходи, като например финансиране на специални изследвания от агенции на ЕС в случай на сериозни съмнения относно широко използвани вещества. В подобни случаи може да се предвиди и осигуряване на участието на публични национални органи, както и засилен надзор на изследванията.

Устойчива ли е настоящата употреба на пестицидите в ЕС?

Политиката на ЕС вече е насочена към намаляване на зависимостта от пестицидите и към постигане на бъдеще без пестициди, както това се иска от Европейската гражданска инициатива „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“. Организаторите на ЕГИ призоваха за определяне на „Задължителни цели за намаляване на употребата на пестициди в целия ЕС с оглед на постигане на бъдеще без пестициди“.

Държавите членки са компетентни и отговорни за (устойчивата) употреба на пестицидите на тяхната територия. Същевременно прилагането на Директивата за устойчивата употреба на пестициди[2] остава частично. Както е показано в Доклада, публикуван през октомври 2017 г., въпреки че всички държави членки са приели национални планове за действие относно пестицидите, в много случаи със значително забавяне и със значителни различия по отношение на пълнотата и обхвата, само пет държави членки[3] са определили измерими цели на високо равнище, четири от които са свързани с намаляване на риска, а една една — с намаляване на употребата.

Комисията продължава да призовава държавите членки да положат още усилия, включително в областта на сертифицирането и обучението на професионалните потребители, дистрибуторите и съветниците, за ограничаване на продажбите на пестициди за професионална употреба само до лица, притежаващи сертификат, въвеждане на строги условия за боравене с пестициди и тяхното съхраняване, извършване на проверки на оборудването за пръскане, налагане на обща забрана за пръскане от самолети, намаляване на употребата на пестициди в специфични места, напр. обществени паркове, защита на водната среда и предоставяне на информация на обществеността.

В наскоро приетото Съобщение за бъдещето на прехраната и селското стопанство[4] на Комисията се признава необходимостта да се подкрепят целите на директивата за устойчивата употреба на пестициди.

Каква е ролята на интегрираното управление на вредителите (ИУВ)?

В Директивата за устойчивата употреба на пестициди се съдържа изискването държавите членки да насърчават управление на вредителите с минимално количество пестициди, като навсякъде, където е възможно, се отдава приоритет на нехимичните методи. Интегрираното управление на вредителите е крайъгълният камък на директивата, но съответствието с неговите принципи на равнището на отделния земеделец не се проверява систематично от държавите членки. Въпреки че държавите членки предприемат редица мерки за насърчаване на прилагането на принципите на ИУВ, това не гарантира непременно действителното прилагане на съответните техники за ИУВ от потребителите. В Доклада се прави заключението, че ИУВ не се използва пълноценно от държавите членки.

Освен това държавите членки все още не са установили ясни критерии за гарантиране на прилагането на общите принципи на интегрираното управление на вредителите от всички професионални потребители. Такива критерии са необходими, за да се провери дали очакваният резултат от ИУВ — намаляване на зависимостта от употребата на пестициди — е постигнат. Ако това не е така, държавите членки трябва да предприемат действия по принудително изпълнение.

Как Комисията ще помогне на държавите членки да намалят въздействието на пестицидите?

Комисията ще подкрепя държавите членки в разработването на методологии за оценка на съответствието с принципите на ИУВ, като взема предвид разнообразието в сектора на земеделието в ЕС и принципа на субсидиарност. Управлението на вредителите с минимално количество пестициди включва биологичното земеделие, което понастоящем се прилага на 6,2 % от селскостопанските земи на ЕС.

Комисията от своя страна също прави всичко възможно да увеличи наличието на вещества с нисък риск. Като конкретен резултат броят на одобрените от ЕС вещества с нисък риск и/или нехимични пестициди се е удвоил от 2009 г. За да увеличи допълнително наличието на вещества с нисък риск, в рамките на текущата програма за преглед Комисията отдава приоритет на оценката на активните вещества с потенциално нисък риск. С приемането неотдавна на законодателен акт, Комисията поясни съществуващите критерии за идентифициране и одобряване на веществата с нисък риск.

На последно място, Комисията също така ще продължи да работи с държавите членки за разпространяването на примери за добри практики в областта на прилагането чрез работни групи и обучения. В рамките на програмата „По-добро обучение за по-безопасни храни“ се отдава приоритет на укрепване на капацитета на държавите членки за по-добро разбиране и прилагане на принципите за устойчива употреба.

След приемането на преразгледаните национални планове за действие, и предвид наличието на актуализирана информация за тях благодарение на одита им и от други източници, през 2019 г. Комисията ще изготви допълнителен доклад за употребата на пестицидите.

Как ще се измерва напредъкът по отношение на прилагането на Директивата за устойчивата употреба на пестициди?

За да се наблюдават тенденциите при намаляването на рисковете при употребата на пестициди на равнището на ЕС, Комисията ще установи установи хармонизирани показатели за риска в допълнение към съществуващите национални показатели за риска. Те ще ѝ позволят да определя ефективността на мерките при оценяването на вариантите на политиката в бъдеще.

За повече информация:

Европейска гражданска инициатива: Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди"

Съобщение за медиите: Глифосат: Комисията представя своя отговор на Европейската гражданска инициатива и обявява, че ще работи за постигане на по-голяма прозрачност при научните оценки
 

[1] В рамките на апелативния комитет на 27 ноември 2017 г. бе постигнато положително становище на държавите членки, като 18 от тях (65,71 % от населението на ЕС) гласуваха в подкрепа на подновяването на разрешението, 9 държави (32,26 %) гласуваха против и 1 държава (2,02 %) се въздържа.

[2] https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides_en

[3] Четири държави членки имат цели, свързани с намаляването на риска (Белгия, Дания, Гърция и Германия), а една (Франция) има цел, свързана с намаляване на употребата.

[4] COM (207) 713

MEMO/17/5192

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar