Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Въпроси и отговори: Международен ден за премахване на насилието срещу жените

Брюксел, 24 ноември 2017 r.

Какво прави Комисията за преодоляване на сексуалния тормоз?

ИЗЯВЛЕНИЕ/17/4848

 

Какво прави Комисията за преодоляване на сексуалния тормоз?

Комисията посвети 2017 г. на борбата с насилието срещу жените в целия ЕС и води кампания в социалните медии за повишаване на осведомеността и за ясна позиция срещу това насилие.

Комисията финансира с 15 милиона евро конкретни проекти за работа по превенция, повишаване на осведомеността и конкретни действия, като например да се гарантира, че всички специалисти, ангажирани с помощта за пострадалите жени, са добро обучени. Жените следва да бъдат уверени, че казаното от тях ще бъде прието сериозно. Това, от своя страна, ще засили решимостта им да съобщават за тормоз или сексуално насилие.

През май 2017 г. — след предложение на Комисията (вж. изявление) — Съветът прие решение за подписването на Конвенцията от Истанбул на Съвета на Европа. Конвенцията от Истанбул е правно обвързващ договор, чиято цел е борбата с насилието срещу жените и момичетата, неговото предотвратяване, защитата на жертвите и прекратяването на безнаказаността на извършителите. Комисията предприе първата важна стъпка, за да стане Европейският съюз пълноправна страна по Конвенцията съгласно международното право. Текат преговорите по решението за сключване, което ще даде възможност за ратифицирането на Конвенцията от страна на ЕС. Преди приемането на решението за сключване от Съвета е необходимо Европейският парламент да даде съгласието си за сключването на споразумението от ЕС.

Финансиране е на разположение и в други области. Програмата „Еразъм +“ подкрепя проекти и партньорства между образователни институции, целящи преодоляване на дискриминацията на основата на пола. Подкрепа получават и проекти за справяне с основаното на пола насилие в спорта, като например проекта VOICE (Гласове за истина и достойнство — борбата срещу сексуалното насилие в европейския спорт чрез гласовете на засегнатите).

Какво прави Комисията във вътрешен план за защита на своя персонал?

Комисията има политика на нулева толерантност по отношение на всякакви форми на тормоз. Вътрешните ни правила изискват всички наши служители да действат почтено и забраняват всякакви форми на тормоз.

От 2006 г. са налице мерки за предотвратяване на всички форми на тормоз в Европейската комисия. Наскоро приетата стратегия за многообразие и приобщаване засилва тези мерки и включва допълнителни превантивни мерки.

В случай на неподходящо поведение разполагаме със строги правила и процедури, които насърчават хората да говорят открито било по неофициални, или официални канали.

Екип от колеги в отдел „Човешки ресурси“ има за задача да разглежда всички жалби и да провежда разследвания, ако е необходимо.

Неотдавнашните събития по света породиха въпроси относно случаи на сексуален тормоз и в Европа — включително в рамките на европейските институции. Прави ли Комисията достатъчно?

Ние се стремим да даваме пример и поради това поемаме ангажимент за още подобрения. Ще преразгледаме нашите вътрешни правила, по-конкретно с цел кодифициране на новата съдебна практика. Нашата амбиция е през 2018 г. да разполагаме с нова, актуализирана политика за борба с тормоза.

Нека да е ясно: дори и един-единствен случай на тормоз винаги ще бъде прекалено много. Ето защо Комисията ще продължи превантивните си действия и поощряването на работна среда, в която цари уважение. Когато е необходимо, ще продължат да се прилагат процедурите за официални разследвания и налагането на санкции.

Как биват защитени и подпомагани жертвите на насилие?

От ноември 2015 г. с Директивата за правата на жертвите се предвижда набор от правно обвързващи права за жертвите на престъпления, както и ясни задължения на държавите — членки на ЕС за гарантиране на тези права на практика. С тези правила се взема под внимание факта, че жертвите на насилие, основано на пола, и на домашно насилие са особено уязвими. Жертвите имат право на защита и на достъп до служби за подкрепа в зависимост от своите нужди. (Вж. IP/15/6095 и информационния документ).

Благодарение на правилата на ЕС относно признаването на заповедите за защита жертвите на домашно насилие се ползват също така от допълнителна защита, когато се местят да живеят в друга държава от ЕС. Тези правила се състоят от директива и регламент.

Налице са също така правила относно обезщетяването на жертвите на престъпления. Съгласно Директивата за обезщетението лица, които са жертва на умишлено и тежко престъпление в друга държава — членка на ЕС, имат право да получат справедливо обезщетение от държавата, в която е извършено престъплението.

Какво се прави на равнището на ЕС за премахването на трафика на хора?

Жертвите на трафик на хора в ЕС са в голямото си мнозинство жени и момичета (80 %). ЕС счита, че трафикът на жени е форма на насилие срещу тях, и е приел всеобхватна правна и политическа рамка за изкореняването му. Директивата за борба с трафика на хора съдържа разпоредби за защита на жертвите и за предотвратяването на това още хора да станат жертви. Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г. допълва това законодателство с поредица от действия, включително действия, които поставят акцент върху свързания с пола аспект на трафика на хора. Като част от тази стратегия Комисията публикува през март 2016 г. проучване на свързания с пола аспект на трафика на хора. Също така през 2016 г. Комисията публикува първия доклад относно постигнатия напредък в борбата с трафика на хора, в който се съдържат констатации относно жените и момичетата.

Комисията ще публикува скоро своите приоритетни действия във връзка с борбата с трафика на хора. Те ще се основават на текущата работа, като отчитат постиженията на стратегията на ЕС за периода 2012—2016 г. и гарантират продължаването на усилията, включително вземане предвид на въпросите, свързани с пола, координация със заинтересованите страни и увеличаване на базата знания.

Какви данни се събират за по-доброто разбиране на това явление?

Ефективното изготвяне на политики изисква точни и сравними данни за насилието, основано на пола.

Извършеното от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) първо проучване в рамките на ЕС на различните форми на насилие, на което са подложени жените, показва, че насилието срещу жените е все още широко разпространено в Европа. По отношение на жените в проучването бе установено, че една трета от тях са били жертва на физическо и/или сексуално насилие през живота си, а 55 % са били подложени на сексуален тормоз.

С цел да бъде задълбочено проучването на Агенцията за основните права Комисията започна организацията на ново общоевропейско проучване на разпространението на насилието, основано на пола. То се координира от Евростат с участието на националните статистически институти. След приключването на пилотната фаза през 2018 г. проучването ще бъде извършено през 2019—2020 г. Евростат събира също така статистически данни относно броя на докладваните случаи на умишлено убийство, изнасилване и сексуално насилие както за мъжете, така и за жените. Данните показват, че в много държави членки при повече от половината жени — жертви на убийства, престъплението е извършено от интимен партньор, роднина или член на семейството.

Европейският институт за равенство между половете разработи методи и набор от показатели за оценка на риска от генитално осакатяване на жени. Също така агенцията разработи начин за измерване на явлението „насилие, основано на пола“ като част от своя индекс за равенство между половете.

Европейската комисия публикува също така проучване на тема „Основаното на пола насилие в спорта“. В проучването е начертана „карта на явлението“ и се прави преглед на правните и политическите рамки в държавите членки. В него са набелязани няколко най-добри практики в борбата срещу основаното на пола насилие в спорта. Отправят се и препоръки към Комисията, държавите членки и спортните организации за бъдещи действия, включително препоръка да не се допуска в Европейския съюз служители в областта на спорта, извършили престъпления, да заемат каквато и да е длъжност, свързана със спорта.

Какъв е подходът на ЕС към насилието, основано на пола, в политиката за предоставяне на убежище?

В контекста на текущата реформа на общата европейска система за убежище Европейската комисия предложи да се засилят разпоредбите за уязвимите кандидати за убежище. Това включва по-амбициозни разпоредби относно оценката на уязвимостта и задължение за държавите членки да вземат предвид специфичните нужди на жените кандидати, които са били подложени на страдания заради пола си. Засилените разпоредби целят също така да гарантират, че кандидатите за убежище имат достъп до медицинско обслужване, правна помощ, консултации предвид претърпени травми и психо-социални грижи. Предложението за нов регламент за процедурите за убежище се застъпва за съобразена с аспектите на пола международна закрила. Например на жените следва да бъде предоставена реална възможност да имат лично интервю, отделно от своя съпруг или други членове на семейството. При възможност те следва да бъдат подпомагани от жени преводачи или здравни работници, особено ако евентуално са били жертва на насилие, основано на пола.

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) също е разработила няколко инструмента с цел да се гарантира ефективното прилагане на правните разпоредби за равенство между половете.

Какво прави ЕС в подкрепа на насърчаването на равенството между половете извън Европейския съюз?

За Европейския съюз човешките права на жените и равенството между половете заемат централно място във всички негови външни политики. Той полага всички възможни усилия за това да бъдат овластени жените и момичетата, да бъде чут гласът им, както и да бъдат утвърдени техните политически, социални, икономически права по света.

Планът за действие на ЕС относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., Стратегическият ангажимент за равенство между половете (2016—2019 г.) и Глобалната стратегия на ЕС съставляват ръководната рамка за действията и сътрудничеството на ЕС с партньорските държави, международните организации и организациите на гражданското общество, а също и с частния сектор. В Плана за действие на ЕС относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. бе поставена амбициозната цел за интегрирането до 2020 г. на принципа на равенството между половете в 85 % от всички нови инициативи на ЕС. Постигнатият напредък е безспорен: отчита се, че 92 % от всички нови инициативи, приети в областта на външната политика на ЕС, и около 60 % от всички нови инициативи, приети в областта на международното сътрудничество и развитието, са основно или значително насочени към насърчаване на равенството между половете и овластяването на жените. През 2016 г. Европейската комисия задели 419 милиона евро, предназначени за конкретни действия за равенството между половете и овластяването на жените.

Тъй като равенството между половете е същностен елемент на цялата Програма до 2030 г. за устойчиво развитие и е от жизненоважно значение за постигането на всички цели за устойчиво развитие, ЕС ще съдейства по отношение на този ключов двигател на развитието, като се съсредоточи също така върху конкретни действия за борба и предотвратяване на всички форми на насилие срещу жени и момичета, като насочи институционалната култура на ЕС и неговите държави членки към успешно изпълнение на ангажиментите и като подпомага държавите партньори за създаването на по-благоприятна среда за цялостно реализиране на правата на момичетата и жените. Приетият наскоро Европейски консенсус за развитие е част от цялостния отговор на Програмата до 2030 г., като потвърждава ангажимента на ЕС за насърчаване на равенството между половете, правата на жените и момичетата и тяхното овластяване като приоритет във всички области на действие и като гарантира залагането на принципа на равенство на половете във всички наши политики и програми.

Ще обърнем специално внимание на подпомагането на жени и момичета в целия свят, чиито права са нарушени, тъй като те са лишени от достъп до образование, до пазара на труда и до политическия живот, и същевременно са изправени пред дискриминационни правила и закони в областта на наследяването, гражданството или правото на собственост върху земя. През 2017 г. ще предоставим конкретна подкрепа на жертвите на насилие в най-отдалечените и уязвими региони. За тази цел ЕС даде ход заедно с ООН на инициативата Spotlight, целяща премахване на всички форми на насилие срещу жените и момичетата.

Освен това, като част от изпълнението от страна на ЕС на Програмата за жените, мира и сигурността, ЕС е в челните редици в борбата за равенство между половете и овластяването на жените в ситуации на конфликт. Предприемаме действия в изпълнение на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността и нейните последващи седем резолюции.

Ние си взаимодействаме тясно с ООН и всички заинтересовани страни в целия свят във връзка с необходимостта от същинско включване на жените в предотвратяването на конфликти и в събитията след края на конфликтите. Към това спада и тяхното участие в мирните процеси и в усилията за борба с всички форми на насилие срещу жени, в т.ч. извършваното при конфликти основано на пола насилие и сексуално насилие.

ЕС е ангажиран активно с държави партньори в рамките на многостранни форуми, като се цели последователен принос за напредъка по отношение на равенството между половете (по-специално на годишните заседания на Комисията на ООН по статута на жените и тримесечните заседания на Съвета на ООН по правата на човека като ключови форуми на ООН за определянето на политики).

В рамките на политическите диалози, диалозите или подкомисиите по правата на човека, неофициалните работни групи и дискусиите, свързани с правата на човека, организирани с партньорските държави, ние повдигаме систематично въпроси, свързани с равенството между половете. Новите стратегии на държавите за правата на човека и демокрацията за периода 2016—2020 г. включват равенството между половете като един от основните приоритети. Освен това ЕС прави политически изявления, приема политически позиции и финансира действия за преодоляване на неравенството и дискриминацията на жените и момичетата. Въпросите, свързани с равенството между половете, са в голяма степен обхванати в нашите политики и програми в областта на наблюдението на избори, правосъдието в условия на преход, защитниците на правата на човека, както и Международния наказателен съд.

Какво прави ЕС за защита на жените при хуманитарни кризи?

Конфликтите и природните бедствия засягат жените, момичетата, момчетата и мъжете по различен начин. Ключов пример са финансираните от ЕС проекти за хуманитарна помощ в целия свят, които са приспособени към различните нужди на жените, мъжете, момчетата и момичетата. Всички проекти са съобразени с равенството между половете, за да се гарантира максимално въздействие, като помощта стига до онези, които най-много се нуждаят от нея. С цел да се гарантира, че хуманитарните ответни действия са насочени към специфичните нужди на жените и момичетата, отчитането на тяхната гледна точка се насърчава във всички финансирани от ЕС хуманитарни проекти.

Подходът на Европейската комисия към равенството на половете и основаното на пола насилие при хуманитарната помощ е очертан в политическия документ Равенството между половете в областта на хуманитарната помощ — различни нужди, адаптирана подкрепа. Този подход е доразработен в документа „Хуманитарна закрила: подобряване на закрилата с цел намаляване на рисковете за хората по време на хуманитарни кризи“. Освен това ЕС въведе инструмента маркер за пол/възраст, служещ за оценка доколко финансираните от ЕС хуманитарни действия вземат под внимание въпросите, свързани с пола и възрастта.

При хуманитарни кризи ЕС реагира на насилието, основано на пола, чрез целенасочени действия и изграждане на капацитет. През 2016 г. ЕС подкрепи 62 хуманитарни проекта, свързани с основаното на пола насилие. Тези проекти се финансират с обща сума от близо 24,5 милиона евро и ще достигнат до 3,4 милиона жени, момичета, момчета и мъже по света. От 2014 г. насам ЕС изразходва повече от 1 милиона евро годишно за проекти, които допринасят за изграждане на капацитета на хуманитарната система за справяне с въпросите на пола и основаното на пола насилие. ЕС е активен член на глобалната инициатива Призив за действие за защита от основано на пола насилие.

ЕС подкрепя също така прилагането на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW) и Пекинската декларация и платформа за действие, както и на Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието (ICDP).

От съществено значение за ЕС е и привличането на неправителствени участници. Ние работим в тясно сътрудничество с участници от гражданското общество, по-специално женски организации, частни фондации, частния сектор, и се застъпваме за тяхната кауза. Това ще спомогне за преодоляване на първопричините за неравенството между половете: липсата на достъп до финансови и материални ресурси, неравнопоставените властови отношения между половете, стигматизирането, дискриминацията, стереотипите по отношение на половете и насилието.

 

 

 

MEMO/17/4849

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar