Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Överträdelser i december: de viktigaste besluten

Bryssel den 7 december 2017

Ärenden efter politikområde

Kommissionen beslutar varje månad om rättsliga åtgärder mot de EU-länder som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten spänner över många sektorer och politikområden och syftar till att se till att EU-rätten tillämpas korrekt, vilket gynnar både enskilda och företag.

Här redogörs för kommissionens viktigaste beslut, indelade efter politikområden. Kommissionen avslutar också 130 ärenden där frågorna har lösts med de berörda länderna utan att kommissionen behövt fortsätta förfarandet.

Mer information om EU:s överträdelseförfarande finns i MEMO/12/12. Mer information om samtliga beslut finns i registret över överträdelseförfaranden.

 

1. Den digitala inre marknaden

(Mer information: Nathalie Vandystadt - tfn: +32 2 296 70 83, Inga Höglund – tfn: +32 2 295 06 98)

Ärenden som gått vidare till EU-domstolen

Kollektiv förvaltning av rättigheter: Kommissionen väcker talan mot BULGARIEN, LUXEMBURG, RUMÄNIEN och SPANIEN i EU-domstolen

Kommissionen beslutade idag att väcka talan mot Bulgarien, Luxemburg, Rumänien och Spanien i EU-domstolen för att de inte har anmält att de i sin nationella lagstiftning har införlivat EU:s bestämmelser om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och om gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet. I enlighet med direktiv 2014/26/EU skulle de ha anmält detta senast den 10 april 2016. Kommissionen uppmanar domstolen att påföra de 4 länderna viten (Bulgarien – 19 121,60 euro per dag, Luxemburg – 12 920,00 euro per dag, Rumänien – 42 377,60 euro per dag och Spanien – 123 928,64 euro per dag). Överträdelseförfarandena mot dessa länder inleddes i maj 2016. De har dock ännu inte underrättat kommissionen om att de vidtagit några åtgärder för att införliva direktivet i nationell lagstiftning. I ett separat överträdelseförfarande som rör Rumänien beslutade kommissionen i maj 2016 att sända en formell underrättelse om genomförandet av systemet för obligatorisk kollektiv förvaltning av musikaliska verk. Kommissionen anser att rumänsk lag inte uppfyller kraven i direktivet om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätten och närstående rättigheter i informationssamhället och i direktivet om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Direktivet om kollektiv förvaltning av upphovsrätt syftar till att förbättra kollektiva förvaltningsorganisationers funktion genom att fastställa gemensamma normer för styrelseformer, öppenhet och ekonomisk förvaltning. Direktivet innehåller också gemensamma normer för gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet. Direktivet om kollektiv förvaltning av upphovsrätt är en viktig del av EU:s lagstiftning om upphovsrätt. Alla kollektiva förvaltningsorganisationer måste förbättra sina regler om styrelseformer och öppenhet. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

Formell underrättelse

Kommissionen uppmanar RUMÄNIEN att se till att systemet för obligatorisk kollektiv förvaltning tillämpas korrekt

Kommissionen har beslutat att sända en formell underrättelse till Rumänien för att landet inte har anmält att EU:s bestämmelser om systemet för obligatorisk kollektiv förvaltning av musikaliska verk har genomförts. Kommissionen anser att rumänsk lag inte uppfyller kraven i direktivet om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätten och närstående rättigheter i informationssamhället (direktiv 2001/29/EG) och i direktivet om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (direktiv 2014/26/EU). Enligt EU-rätten kan upphovsmän tillåta eller förbjuda att deras verk överförs till allmänheten. Enligt rumänsk lag har dock upphovsmän inget val utan måste överlåta förvaltningen av rättigheterna att överföra musikaliska verk till allmänheten till en kollektiv förvaltningsorganisation. Detta innebär att upphovsmännen fråntas ensamrätten att besluta om överföring av verk till allmänheten, vilket enligt kommissionen inte tillåts i EU-rätten. Rumänien har nu två månader på sig att svara.

 

2. Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

(Mer information: Christian Wigand – tfn: +32 2 296 22 53, Sara Soumillion – tfn: +32 2 296 70 94)

Motiverat yttrande

Kommissionen uppmanar ITALIEN att anmäla införlivandet av EU:s bestämmelser om Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete till sjöss

Kommissionen uppmanar i ett motiverat yttrande Italien att anmäla samtliga nationella åtgärder som införlivar EU:s bestämmelser om 2006 års konvention om arbete till sjöss (rådets direktiv 2009/13/EG). Genom direktivet genomförs det avtal om konventionen som ingåtts mellan arbetsmarknadens parter inom sjöfartssektorn. Direktivet trädde i kraft samma dag som konventionen, dvs. den 20 augusti 2013. Det omfattar de bindande bestämmelser i konventionen som gäller arbets- och levnadsförhållanden för sjömän och som omfattas av artikel 153 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt bestämmelserna om anställningsavtal, minimiålder, arbetstid, arbetsmiljö och välfärd. Italien har anmält ett antal nationella införlivandeåtgärder, men ett flertal bestämmelser är fortfarande otydliga. Kommissionen har bett de italienska myndigheterna om förtydliganden, vilket de har inkommit med. Några frågetecken kunde rätas ut tack vare svaret men det saknas fortfarande information om nationella åtgärder för införlivande av vissa skyldigheter i direktivet. Kommissionen anser därför att Italien endast delvis har anmält de åtgärder som har antagits för att direktivet skulle ha genomförts senast den 20 augusti 2014. Kommissionen uppmanar Italien att vidta nödvändiga åtgärder för att efterleva bestämmelserna i direktivet. Om Italien inte ser till att den nationella lagstiftningen överensstämmer med EU-rätten inom två månader kan kommissionen besluta att väcka talan vid EU-domstolen.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32009L0013

 

3. Energi

(Mer information: Anna-Kaisa Itkonen – tfn: +32 2 295 61 86, Nicole Bockstaller – tfn: +32 2 295 25 89)

Formella underrättelser

Den inre marknaden för energi: Kommissionen uppmanar CYPERN och TJECKIEN att genomföra det tredje energipaketet

Kommissionen har beslutat att sända formella underrättelser till Cypern och Tjeckien och kräva att de fullständigt genomför och tillämpar eldirektivet (direktiv 2009/72/EG) och gasdirektivet (direktiv 2009/73/EG). Direktiven ingår i det tredje energipaketet och innehåller de viktigaste rättsliga bestämmelserna för att energimarknaderna ska kunna fungera korrekt.

Energieffektivitet: Kommissionen uppmanar GREKLAND och MALTA att korrekt genomföra EU:s bestämmelser om byggnaders energiprestanda

Kommissionen sänder formella underrättelser till Grekland och Malta för att försäkra sig om att direktivet om byggnaders energiprestanda (direktiv 2010/31/EU) genomförs korrekt. Enligt direktivet måste EU-länderna fastställa och tillämpa minimikrav på energiprestandan för både nya och befintliga byggnader, se till att byggnaderna energicertifieras och kräva regelbundna inspektioner av värme- och luftkonditioneringssystem. Dessutom ska medlemsländerna enligt direktivet se till att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader från och med 2021 (2019 för offentliga byggnader).

 

4. Miljö

(Mer information: Enrico Brivio – tfn: +32 2 295 61 72, Iris Petsa – tfn: +32 2 299 33 21)

Motiverade yttranden

Miljökonsekvenser: Kommissionen uppmanar TJECKIEN att följa EU:s bestämmelser

Kommissionen uppmanar Tjeckien att vidta åtgärder för att rätta till de kvarstående bristerna i efterlevnaden av EU:s lagstiftning om miljökonsekvensbedömning (direktiv 2011/92/EU). Syftet med direktivet är att garantera att projekt som kan få betydande miljökonsekvenser blir ordentligt utredda innan de godkänns. Kommissionen inledde ett formellt överträdelseförfarande i april 2013. De flesta av de problem kommissionen påtalade åtgärdades av tjeckiska myndigheter under 2015. Ett antal problem kvarstår emellertid. Den tjeckiska lagstiftningen omfattar inte projekt som ännu inte har genomförts, som har granskats före den 1 april 2015 eller som ändrats innan de godkändes. Dessutom garanteras sådana projekt inte tillgång till rättslig prövning såsom föreskrivs i direktivet. Tjeckien har två månader på sig att svara hur de kommer att rätta till situationen, i annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot landet i EU-domstolen.

Vatten: Kommissionen uppmanar UNGERN att respektera EU:s bestämmelser om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

Kommissionen har beslutat att sända ett motiverade yttrande till Ungern eftersom landet inte har följt EU:s krav i fråga om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (rådets direktiv 91/271/EEG) i totalt 22 tätbebyggda områden. Orenat avloppsvatten kan utgöra en risk för människors hälsa och förorena sjöar, floder, mark, kustvatten och grundvatten. Bestämmelserna skulle ha införlivats i alla dessa tätbebyggda områden senast 31 december 2008 (i känsliga områden med mer än 10 000 personekvivalenter) och den 31 december 2010 (i normala områden med mer än 15 000 personekvivalenter), såsom fastställs i Ungerns anslutningsakt. Kommissionen inledde ett formellt överträdelseförfarande i februari 2017. De senaste uppgifterna som inkommit från de ungerska myndigheterna visar att EU:s lagstiftning inte efterlevs, och det framgår inte av Ungerns svar när detta kommer att ske. De ungerska myndigheterna har två månader på sig att svara hur de kommer att rätta till situationen, i annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot Ungern vid EU-domstolen. Ärendet ingår i en övergripande åtgärd som gäller 12 medlemsländer som alla beviljades tillfälligt undantag i sina respektive anslutningsfördrag.

Luft: Kommissionen uppmanar POLEN att införliva ny EU-lagstiftning om förbättrad luftkvalitet

Kommissionen uppmanar Polen att införliva EU:s bestämmelser om referensmetoder, datavalidering och placering av provtagningspunkter för utvärdering av luftkvaliteten (kommissionens direktiv (EU) 2015/1480). Genom direktivet uppdateras ett antal mål för datakvalitet och referensmetoder för att mäta vissa luftföroreningar. Det kompletterar också kriterierna för utvärdering av luftkvaliteten och placeringen av provtagningspunkterna. EU-länderna skulle ha införlivat direktivet senast den 31 december 2016. Eftersom Polen inte har införlivat direktivet sänder kommissionen ett motiverat yttrande som de polska myndigheter måste svara på inom två månader. Om Polen inte lämnar ett tillfredsställande svar kan kommissionen väcka talan vid EU-domstolen.

Plastkassar: kommissionen uppmanar PORTUGAL att införliva EU:s bestämmelser om bärkassar av plast

Kommissionen uppmanar Portugal att slutföra införlivandet av EU:s avfallslagstiftning (direktiv (EU) 2015/720 om plastbärkassar) i sin nationella lagstiftning. För att minska slöseriet med resurser och nedskräpningen skulle EU-länderna i enlighet med direktivet senast den 27 november 2016 anta åtgärder för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar. För att uppnå de gemensamma målen kan EU-ländernas regeringar välja från en lista över åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är ekonomiska instrument, såsom avgifter. Ett annat alternativ är nationella minskningsmål: EU-länderna ska se till att högst 90 kassar per person och år förbrukas senast 2019. I slutet av 2025 ska antalet ha sjunkit till högst 40 kassar per person. Målen kan nås antigen genom obligatoriska åtgärder eller genom avtal med de berörda branscherna. Det är också möjligt att förbjuda plastkassar under förutsättning att ett sådant förbud inte går längre än direktivet, så att den fria rörligheten för varor på EU:s inre marknad bibehålls. Kommissionen kontrollerar om EU-länderna har fullgjort sin skyldighet att införliva direktivet. I dag sänder kommissionen ett motiverat yttrande till Portugal eftersom landet fortfarande inte anmält sina åtgärder till kommissionen. De portugisiska myndigheterna har nu två månader på sig att svara. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot Portugal vid EU-domstolen.

 

Formella underrättelser

Vatten: Kommissionen uppmanar UNGERN att införliva EU:s bestämmelser om dricksvatten

Kommissionen uppmanar Ungern att se till att parametervärdena för arsenik, bor och fluor enligt dricksvattendirektivet (rådets direktiv 98/83/EG) följs i landets alla vattenförsörjningsområden. Ett tillfälligt undantag gällde för 365 vattenförsörjningsområden i Ungern fram till den 25 december 2012. En rapport från de ungerska myndigheterna visade att kraven i direktivet fortfarande inte var uppfyllda i flera av dessa områden i april 2016. Kommissionen inledde därför ett överträdelseförfarande genom att i maj 2016 sända ett formellt yttrande som omfattade de 66 vattenförsörjningsområden som inte uppfyller kraven i direktivet. En ny rapport från Ungern visade dock att den tidigare rapporten innehöll felaktiga uppgifter för flera områden. Kommissionen beslutade därför idag att sända ytterligare en formell underrättelse till Ungern rörande 28 vattenförsörjningsområden som inte uppfyller kraven i direktivet. Ungern har två månader på sig att bemöta kommissionens argument. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande.

Djurskydd: Kommissionen uppmanar UNGERN att korrekt införliva åtgärderna för skydd av försöksdjur

Kommissionen har beslutat att sända en formell underrättelse till Ungern på grund av att flera av EU:s bestämmelser om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (direktiv 2010/63/EU) inte har införlivats korrekt i ungersk lagstiftning. Direktivet skulle ha införlivats senast den 10 november 2012. Det säkerställer en hög djurskyddsnivå samtidigt som det garanterar att den inre marknaden fungerar väl. Det syftar också till att minimera antalet försöksdjur och kräver att alternativ ska användas när det är möjligt. De ungerska myndigheterna har inte införlivat direktivet på ett korrekt sätt i den nationella lagstiftningen och de måste därför vidta åtgärder på flera punkter där direktivet inte efterlevs. Trots att de ungerska myndigheterna säger sig vara villiga att ta itu med de flesta av dessa frågor har de nödvändiga ändringarna i lagstiftningen ännu inte antagits. Ungern har två månader på sig att bemöta kommissionens argument. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande.

Buller: Kommissionen uppmanar FRANKRIKE och GREKLAND att anta handlingsplaner för omgivningsbuller

Kommissionen uppmanar Frankrike och Grekland att följa de viktigaste bestämmelserna i bullerdirektivet (direktiv 2002/49/EG). Omgivningsbuller – som orsakas av väg-, järnvägs- och flygtrafik, – är den näst vanligaste orsaken till förtida dödsfall efter luftföroreningar. Enligt bullerdirektivet ska EU-länderna utarbeta bullerkartor som visar bullerexponeringen inom större tätbebyggda områden, längs större järnvägslinjer och vid större flygplatser. Dessa kartor ska sedan ligga till grund för åtgärderna i handlingsplanerna för buller. När det gäller Frankrike saknas handlingsplaner för 58 tätbebyggda områden och för ett betydande antal större vägar, större järnvägslinjer eller större flygplatser. Grekland har fortfarande inte antagit alla bullerkartor och handlingsplaner för tätbebyggelse och större vägar, och har inte heller sett över den befintliga handlingsplanen för en större flygplats. Vidare har Frankrike och Grekland inte heller på ett korrekt sätt identifierat all befintlig större infrastruktur inom sina territorier. Kommissionen sänder därför en formell underrättelse till båda medlemsländerna som har två månader på sig att rätta till situationen. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande. Kommissionen har sedan 2016 inlett övergripande överträdelseförfaranden mot 13 medlemsländer gällande miljöbuller.

Miljökonsekvenser: Kommissionen uppmanar SPANIEN att tillämpa EU:s bestämmelser på korrekt sätt när de reglerar vissa projekt

Kommissionen har beslutat att inleda ett överträdelseförfarande mot Spanien till följd av klagomål rörande konsekvenserna av ett stadsutvecklingsprojekt som planeras på en turistanläggning på ön Fuerteventura i Spanien. Kommissionen anser att projektet hade godkänts utan att det har tagits ett korrekt beslut avseende behovet av att först genomföra en miljökonsekvensbedömning i enlighet med direktiv 2011/92/EU och utan en korrekt konsekvensbedömning av dess inverkan på särskilda skyddsområden enligt kraven i habitatdirektivet (rådets direktiv 92/43/EEG). Dessutom har projektet ogiltigförklarats av spansk domstol, men byggnadsarbetena upphörde inte utan fortsatte inom ramen för ett ändrat projekt. Kommissionen sänder därför en formell underrättelse och uppmanar Spanien att säkerställa att bestämmelserna i direktivet om miljökonsekvensbedömning och i habitatdirektivet efterlevs när olagliga byggnadsarbeten regleras enligt Kanarieöarnas regionala lagstiftning. Spanien har två månader på sig att svara. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande.

 

5. Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

(Mer information: Lucia Caudet – tfn: +32 2 295 61 82, Maud Noyon – tfn: +32 2 298 03 79)

Ärenden som gått vidare till EU-domstolen

Sena betalningar: Kommissionen väcker talan mot ITALIEN i EU-domstolen för underlåtenhet att se till att leverantörer betalas i tid

EU-kommissionen beslutade i dag att väcka talan mot Italien i EU-domstolen på grund av att de italienska myndigheterna systematiskt betalat sina räkningar för sent, vilket bryter mot EU:s bestämmelser om betalningsvillkor (direktiv 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner). Enligt direktiv 2011/7/EU måste myndigheter betala för de varor och tjänster de köper inom 30 dagar, eller i mycket exceptionella fall inom 60 dagar, efter det att de mottagit fakturan. Kommissionen anser, liksom flera EU-länder, att det är mycket viktigt att vidta åtgärder mot problemet med myndigheter som inte håller betalningsfristerna och övervakar därför strikt att direktivet om sena betalningar följs. Att räkningar betalas i tid är särskilt viktigt för små och medelstora företag vars ekonomiska förvaltning, konkurrenskraft och i många fall även överlevnad är beroende av ett positivt kassaflöde. Kommissionen har noterat den italienska regeringens arbete för att komma till rätta med situationen sedan överträdelseförfarandet inleddes med en formell underrättelse som sändes i juni 2014, följt av ett motiverat yttrande i februari 2017. Det har dock gått mer än tre år sedan överträdelseförfarandet inleddes och de italienska myndigheterna dröjer fortfarande i genomsnitt ungefär 100 dagar med att betala sina räkningar. I vissa fall tar det betydligt längre än så. Kommissionen väcker därför talan mot Italien i EU-domstolen. Mer information finns i pressmeddelandet.

Kommissionen väcker talan i EU-domstolen mot UNGERN på grund av lagen om högre utbildning

Kommissionen beslutade i dag att väcka talan i EU-domstolen mot Ungern med anledning av lagen om högre utbildning, som efter en ändring den 4 april 2017 på ett oproportionerligt sätt begränsar universitetens verksamhet både i och utanför EU och därför måste ändras så att den är förenlig med EU-rätten. Kommissionen anser att den ändrade lagen inte är förenlig med friheten för högskolor och universitet att tillhandahålla tjänster och etablera sig i vilket EU-land som helst. Kommissionen anser dessutom fortfarande att den nya lagstiftningen strider mot den akademiska friheten, rätten till utbildning och näringsfriheten enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och unionens rättsliga skyldigheter enligt internationell handelsrätt (det allmänna tjänstehandelsavtalet Gats som ingåtts inom ramen för Världshandelsorganisationen WTO). Överträdelseförfarandet mot Ungern inleddes i april 2017. Eftersom Ungern i sina svar på den formella underrättelsen, det motiverade yttrandet och det kompletterande motiverade yttrandet vidhöll sin ståndpunkt och inte ändrade sin lag om högre utbildning så att den är i linje med EU-rätten har kommissionen beslutat att låta ärendet gå vidare till EU-domstolen. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

Ärenden som gått vidare till EU-domstolen, en formell underrättelse och ett motiverat yttrande

Yrkeskvalifikationer: Kommissionen väcker talan mot BELGIEN, FRANKRIKE och TYSKLAND samt inleder överträdelseförfarande mot CYPERN

Kommissionen har beslutat att väcka talan mot Belgien, Frankrike och Tyskland i EU-domstolen eftersom dessa länder inte har anmält att de fullt ut genomfört EU-rätten om erkännande av yrkeskvalifikationer (direktiv 2013/55/EU). Det reviderade direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 18 januari 2016. Kommissionen sände motiverade yttranden till de belgiska, franska och tyska myndigheterna i september 2016. Belgien, Frankrike och Tyskland har dock fortfarande inte anmält att de genomfört direktivet. Trots att länderna, framför allt Tyskland och Frankrike, har gjort stora framsteg har kommissionen beslutat att väcka talan mot dem i EU-domstolen. Kommissionen yrkar att domstolen påför Belgien ett dagligt vite på 22 260,48 euro, Frankrike ett dagligt vite på 53 287,52 euro och Tyskland ett dagligt vite på 62 203,68 euro från och med dagen för domen tills direktivet är helt infört i den nationella lagstiftningen. Kommissionen uppmanar även Cypern att avskaffa de begränsningar i regleringen av vissa yrken som är oförenliga med EU-rätten. Kommissionen sänder en formell underrättelse till Cypern eftersom landet inte erkänner utbildning i teknik och arkitektur som cypriotiska medborgare avlagt i andra EU-länder, vilket verkar strida mot direktiv 2005/36/EG. De nationella bestämmelserna är inte heller i alla avseenden i linje med principen om automatiskt erkännande av arkitektutbildning som avlagts utomlands enligt artikel 49 i direktiv 2005/36/EG. Cypern har nu två månader på sig att rätta till situationen. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande till Cypern. Mer information finns i pressmeddelandet.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32005L0036

 

Ärenden som gått vidare till EU-domstolen och en formell underrättelse

Offentlig upphandling: Kommissionen väcker talan mot 4 medlemsländer i EU-domstolen och inleder ett nytt ärende

EU-kommissionen har beslutat att väcka talan mot Österrike, Luxemburg, Slovenien och Spanien i EU-domstolen eftersom de inte har anmält att de har införlivat EU:s bestämmelser om offentlig upphandling och koncessioner (direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU) i nationell lagstiftning. Alla EU-länder var tvungna att anmäla införlivandet av de senaste bestämmelserna om offentlig upphandling senast den 18 april 2016. Kommissionen sände i maj 2016 formella underrättelser till 21 EU-länder som inte hade införlivat bestämmelserna och följde upp dessa med motiverade yttranden till 15 av dessa länder i december 2016. Österrike, Luxemburg, Spanien och Slovenien har fortfarande inte anmält att de har införlivat följande lagstiftning: Österrike och Luxemburg – direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU, Spanien – direktiv 2014/23/EU och 2014/25/EU och Slovenien – direktiv 2014/23/EU. Kommissionen har således väckt talan mot dessa 4 länder i EU-domstolen. Kommissionen yrkar att domstolen, beroende på det berörda direktivet, påför Österrike ett dagligt vite på 52 972 euro, 42 377,6 euro respektive 42 377,6 euro, Luxemburg ett dagligt vite på 12 920 euro, 11 628 euro respektive11 628 euro, Slovenien ett daglig vite på 8 992,32 euro och Spanien ett dagligt vite på 61 964,32 respektive123 928,64 euro från och med dagen för domen tills direktivet är helt infört i den nationella lagstiftningen. Kommissionen sänder samtidigt en formell underrättelse till Nederländerna på grund av att landet inte betraktar nederländska bostadsbolag som upphandlande myndigheter trots att de deltar i offentlig upphandling. Kommissionen anser att Nederländerna har brutit mot kraven på öppenhet och insyn i direktiv 2014/23/EU och direktiv 2014/24/EU. Nederländerna har två månader på sig att bemöta kommissionens argument. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

Ett ärende som gått vidare till EU-domstolen och ett avslutat ärende

Tjänster: Kommissionen väcker talan mot ÖSTERRIKE i EU-domstolen och avslutar ett ärende mot CYPERN

Kommissionen beslutade i dag att väcka talan mot Österrike i EU-domstolen på grund av landets allt för begränsande bestämmelser om tjänster som tillhandahålls av arkitekter, ingenjörer, patentombud och veterinärer. Kommissionen avslutar samtidigt ett ärende mot Cypern eftersom landet har följt kommissionens uppmaning att avlägsna begränsningar för ingenjörsbyråer. Lagstiftningen i Österrike innehåller flera krav när det gäller reglerade yrken, t.ex. krav på var arkitekter, ingenjörer och patentombud har sitt säte, krav på juridisk form och allt för stränga krav på innehav av aktiekapital för arkitekter, ingenjörer, patentombud och veterinärer samt begränsningar för arkitekter, ingenjörer och patentombud i fråga om företag med verksamhet på flera områden. Kommissionen anser att dessa krav skapar omotiverade hinder för utövandet av dessa yrken och att de strider mot friheten att tillhandahålla tjänster (artiklarna 49 och 56 i EUF-fördraget) och mot tjänstedirektivet (artiklarna 14, 15 och 25 i direktiv 2006/123/EG). Österrike har uppmanats att se till att EU-rätten följs, först i en formell underrättelse som sändes i juni 2015 och sedan i ett motiverat yttrande som sändes i februari 2016, följt av ett kompletterande motiverat yttrande som sändes i november 2016 efter skriftväxling med myndigheterna i landet. Eftersom Österrike vidhöll sin ståndpunkt går nu kommissionen vidare med ärendet till EU-domstolen. Kommissionen har vidare beslutat att avsluta ett ärende mot Cypern gällande kravet på att ingenjörsbyråer som är registrerade som aktiebolag i landet måste inneha 100 % av aktierna. Enligt bestämmelserna i Cyperns lagstiftning måste alla aktieinnehavare i sådana företag vara kvalificerade yrkesutövare och de måste förfoga över alla rösträtter i företaget. Kommissionen anser att dessa krav är oproportionerliga och strider mot etableringsrätten och mot tjänstedirektivet (direktiv 2006/123/EG). Efter det att kommissionen beslutade att låta ärendet gå vidare till EU-domstolen i november 2016 ändrade Cypern lagen så att yrkesutövarna bara behövde ha en enkel majoritet av aktiekapitalet och rösträtterna. Kommissionen har därför i dag beslutat att avsluta ärendet. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

Formell underrättelse

Fri rörlighet för varor: Kommissionen uppmanar SPANIEN att avlägsna begränsningarna på homeopatiska läkemedel

Kommissionen beslutade i dag att sända en formell underrättelse till Spanien gällande begränsningarna på parallellimport av homeopatiska läkemedel. Nuvarande praxis gör det omöjligt att föra in homeopatiska läkemedel som saluförs i ett annat EU-land på den spanska marknaden. Kommissionen anser att detta strider mot EU:s bestämmelser om fri rörlighet för varor (artikel 34 i EUF-fördraget) och direktivet om humanläkemedel (artiklarna 6 och 13.1 i direktiv 2001/83/EG). Spanien har två månader på sig att bemöta kommissionens argument. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande till Spanien.

 

Avslutade ärenden

Kommissionen avslutar överträdelseförfaranden och klagomål inom spelsektorn

EU-kommissionen beslutade i dag, i linje med det politiska åtagandet att tillämpa EU-rätten på ett mer strategiskt sätt, att avsluta överträdelseförfarandena och handläggningen av klagomål på spelområdet. Från början har Junckerkommissionen fokuserat på sina politiska prioriteringar och beslutsamt fullföljt dem. Detta gäller även hur man hanterar överträdelseförfaranden. I meddelandet EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning beskrivs hur kommissionen prioriterar på ett strategiskt sätt och noggrant väger olika allmänna och privata intressen mot varandra. I linje med detta har EU-kommissionen i dag beslutat att avsluta överträdelseförfarandena på området onlinespel och handläggningen av klagomålen mot en rad medlemsländer. EU-domstolen har flera gånger konstaterat att EU-länderna har rätt att begränsa speltjänster, om det är nödvändigt för att skydda minderåriga, bekämpa spelberoende och hindra oriktigheter och bedrägerier. Kommissionen bekräftar att medlemsstaternas reglering av speltjänster sker i allmänhetens intresse, vilket har bred politisk legitimitet. Kommissionen noterar också att medlemsländerna strävar efter att modernisera reglerna för onlinespel, styra människors efterfrågan på spel från olagliga till tillåtna och kontrollerade webbplatser och se till att spelföretagen betalar skatt. Därför väljer kommissionen att inte använda sin befogenhet när det gäller överträdelser för främja en inre marknad för onlinespeltjänster. Kommissionen vill fortsätta stödja medlemsländernas arbete för att modernisera sina nationella regler för onlinespel och underlätta samarbetet mellan olika nationella organ som lagstiftar om speltjänster. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

6. Rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet

(Mer information: Christian Wigand – tfn: +32 2 296 22 53, Melanie Voin – tfn: +32 2 295 86 59)

Ett ärende som gått vidare till EU-domstolen

Kommissionen väcker talan mot UNGERN på grund av lagen om ideella organisationer

Kommissionen väcker i dag talan mot Ungern i EU-domstolen med anledning av landets lag om ideella organisationer som finansieras med utländska medel. Detta är det tredje steget i överträdelseförfarandet. Det följer på den formella underrättelse som kommissionen sände den 14 juli och det motiverade yttrande som sändes den 4 oktober i år. Kommissionen hade beslutat att inleda ett rättsligt förfarande mot Ungern, eftersom landet inte uppfyllt sina skyldigheter enligt fördragets bestämmelser om fri rörlighet för kapital. Bestämmelserna i Ungerns lag om ideella organisationer innebär indirekt diskriminering och begränsar på ett oproportionerligt sätt donationer från utlandet till det civila samhällets organisationer. Kommissionen anser dessutom att Ungern bryter mot föreningsfriheten och respekten för privatlivet och familjelivet enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna samt mot EU-fördragets bestämmelser om fri rörlighet för kapital. Ungern inkom med svar på kommissionen formella underrättelse den 14 augusti och 7 september. Efter en noggrann granskning av de förklaringar som Ungern lämnat drog EU-kommissionen slutsatsen att de allvarliga brister den påtalat inte har åtgärdats, och sände därför ett motiverat yttrande. Ungern uppmanades vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla kraven i det motiverade yttrandet inom en månad. De ungerska myndigheterna svarade emellertid inte på det motiverade yttrandet inom tidsfristen. Ungern har inte heller till dags dato ändrat eller upphävt de ifrågasatta bestämmelserna i lagen om ideella organisationer så att de är förenliga med EU-rätten. Kommissionen har därför beslutat att väcka talan i EU-domstolen i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Mer information finns i pressmeddelandet.

 

Motiverade yttranden och formella underrättelser

Kommissionen uppmanar 8 EU-länder att införliva det fjärde penningtvättsdirektivet

Kommissionen uppmanar i dag Bulgarien, Cypern, Grekland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen och Rumänien att införliva det s.k. Fjärde penningtvättsdirektivet (direktiv (EU) 2015/849) i den nationella lagstiftningen. Direktivet skärper de befintliga bestämmelserna och kommer att göra kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism effektivare. Alla EU-länder skulle ha införlivat direktivet senast den 26 juni 2017. De 8 medlemsländerna har inte anmält några åtgärder för införlivande av direktivet och lagförslagen behandlas fortfarande inom ramen för den nationella beslutsprocessen. Efter att ha gett dessa 8 länder möjlighet att lämna synpunkter på de formella underrättelser som sändes i juli 2017 uppmanar kommissionen dem nu att vidta nödvändiga åtgärder för att till fullo följa direktivet. Om länderna inte ser till att deras nationella lagstiftning överensstämmer med EU-rätten inom de kommande två månaderna kan kommissionen besluta att väcka talan vid EU-domstolen. Förutom de överträdelseförfaranden som kommissionen inledde mot ett antal medlemsländer i juli inleddes nya överträdelseförfaranden den 23 november 2017, då formella underrättelser sändes till Belgien och Spanien. Kommissionen ansåg att de åtgärder de två länderna anmält inte innebar att bestämmelserna i penningtvättsdirektivet till alla delar har införlivats i den nationella lagstiftningen. Belgien och Spanien har två månader på sig att svara. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande.

 

Ett avslutat ärende

Kommissionen och ITALIEN löser tvisten om paketresor för att skydda konsumenterna ifall researrangören går konkurs

Kommissionen avslutar i dag överträdelseförfarandet mot Italien, eftersom landets nationella bestämmelser om paketresor nu har ändrats så att de är i linje med EU-direktivet om paketresor (rådets direktiv 90/314/EEG). Enligt EU-lagstiftningen måste researrangören ha insolvensskydd för att garantera att konsumenterna får pengarna tillbaka och hemresa om reseföretaget går i konkurs. Kommissionen uppmärksammades på problemet med den nationella italienska garantifonden (Fondo Nazionale di Garanzia) tack vare ett klagomål från en italiensk konsumentorganisation 2011. Efter att researrangören Todomondo gick i konkurs 2009 mottog fonden mer än 4 000 anspråk på ersättning, motsvarande nästan 7 miljoner euro. Fonden förfogade dock inte över tillräckliga medel för att betala ut dessa ersättningar. Till följd av detta inledde kommissionen ett överträdelseförfarande 2012. Den italienska lagstiftningen ändrades från och med juli 2016 och de italienska myndigheterna har i stället för den otillräckligt finansierade nationella garantifonden infört en skyldighet för researrangörer och resebyråer att teckna en försäkring eller ställa bankgarantier för alla betalningar de får från konsumenterna. Skyddet kan även tillhandahållas genom privata gemensamma fonder. Resenärer som anlitar italienska researrangörer är nu skyddade ifall företaget skulle gå i konkurs. Italien har även vidtagit åtgärder för att alla resenärer som förlorat pengar på grund av tidigare fall av insolvens ska få ersättning.

 

7. Havsfrågor och fiske

(Mer information: Enrico Brivio – tfn: +32 2 295 61 72, Iris Petsa – tfn: +32 2 299 33 21)

Ärenden som gått vidare till EU-domstolen

EU:s integrerade havspolitik: Kommissionen väcker talan i EU-domstolen mot BULGARIEN, FINLAND och GREKLAND

EU-kommissionen beslutade i dag att väcka talan mot Bulgarien, Finland och Grekland eftersom de inte har anmält eller endast delvis anmält vilka åtgärder de vidtagit för att genomföra EU:s bestämmelser om fysisk planering i kust- och havsområden (direktiv 2014/89/EU). Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 18 september 2016. Kommissionen kommer att yrka på viten på 14 089,60 euro per dag för Bulgarien, 7 739,76 euro per dag för Finland och 31 416,00 euro per dag för Grekland från och med dagen för domen tills direktivet är helt infört i den nationella lagstiftningen. Överträdelseförfarandena mot Bulgarien, Finland och Grekland inleddes i november 2016 och motiverade yttranden sändes till dem i juli 2017. Bulgarien och Grekland har ännu inte underrättat kommissionen om att de antagit de åtgärder som krävs för att införliva direktivet. Finland har bara informerat kommissionen om åtgärder som gäller det finska fastlandet men inte Åland, som också omfattas av direktivet. Konkurrensen om havsområden, för bl.a. förnybar energiproduktion, sjöfart, fiske och vattenbruk, har visat på behovet att gemensamt ta hand om våra vatten på ett mer konsekvent sätt. Fysisk planering i kust- och havsområden känner inga nationsgränser och ska se till att mänsklig verksamhet till havs är effektiv, säker och hållbar. Fysisk planering i kust- och havsområden innebär ett direkt stöd som underlättar Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. I strategins mål ingår hög sysselsättning och produktivitet samt social sammanhållning och delaktighet. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

8. Migration, inrikes frågor och medborgarskap

(Mer information: Tove Ernst – tfn: +32 2 298 67 64, Katarzyna Kolanko - tfn: +32 2 296 34 44)

Ärenden som gått vidare till EU-domstolen

Omplacering av flyktingar: Kommissionen väcker talan mot TJECKIEN, UNGERN och POLEN

EU-kommissionen beslutade i dag att väcka talan i EU-domstolen mot Tjeckien, Ungern och Polen på grund av att deras lagstiftning inte uppfyller de rättsliga skyldigheterna i fråga om omplacering. Kommissionen inledde den 15 juni 2017 överträdelseförfaranden mot Tjeckien, Ungern och Polen. Ländernas svar var inte tillfredsställande och kommissionen gick därför vidare till nästa steg i överträdelseförfarandet och sände motiverade yttranden den 26 juli 2017. Trots att EU-domstolen i en dom av den 6 september 2017 bekräftade att omplaceringsprogrammet är giltigt fortsätter Tjeckien, Ungern och Polen att åsidosätta sina rättsliga skyldigheter. De svar som inkom var återigen inte tillfredsställande, och de tre medlemsländerna har inte visat några tecken på att de kommer att bidra till genomförandet av systemet för omplacering i nödsituationer. De överträdelser som konstaterades i de motiverade yttrandena föreligger alltså fortfarande, och därför går kommissionen vidare till nästa steg i överträdelseförfarandet. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

Motiverade yttranden

Migration: Kommissionen trappar upp överträdelseförfarandet mot UNGERN om landets asyllag

EU-kommissionen har i dag beslutat att gå vidare i överträdelseförfarandet mot Ungern och sända ett motiverat yttrande om landets asyllagstiftning. Överträdelseförfarandet mot Ungern inleddes i december 2015. Till följd av skriftväxling både på politisk och teknisk nivå med de ungerska myndigheterna och de frågor som väcktes i och med ändringarna av den ungerska lagstiftningen från mars i år beslutade kommissionen att sända ett kompletterande motiverat yttrande den 17 maj 2017. De ungerska myndigheternas svar har granskats och mot bakgrund av den nya lagstiftning som det ungerska parlamentet antog i oktober kommer kommissionen inte att gå vidare med 4 av de 11 brister som påtalades i det kompletterande motiverade yttrandet. Ungerns svar konstaterades dock fortfarande vara otillräckligt eftersom största delen av bristerna inte hade åtgärdats. Kommissionen anser fortfarande att den ungerska lagstiftningen strider mot EU-rätten, i synnerhet mot direktiv 2013/32/EU om asylförfaranden, direktiv 2008/115/EG om återvändande och direktiv 2013/33/EU om normer för mottagande samt mot flera bestämmelser i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

Formella underrättelser:

Laglig migration: Kommissionen uppmanar GREKLAND, NEDERLÄNDERNA och PORTUGAL att ompröva avgifterna för uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare och uppmanar RUMÄNIEN att korrekt genomföra direktiven om laglig migration

Kommissionen beslutade i dag att sända formella underrättelser till Grekland, Nederländerna och Portugal för att de tagit ut för höga och oproportionerliga avgifter för uppehållstillstånd som beviljats enligt EU:s direktiv om laglig migration. En formell underrättelse har även sänts till Rumänien med anledning av att vissa bestämmelser i EU-direktiven om laglig migration inte har införlivats och genomförts korrekt. Direktiven gäller villkor för inresa och bosättning för vissa kategorier av migranter, t.ex. studerande, forskare och högkvalificerade arbetstagare, men även varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare och personer som omfattas av bestämmelserna om familjeåterförening. EU-länderna får visserligen ta ut administrativa avgifter för handläggning av ansökningar, men alltför höga och oproportionerliga avgifter strider mot de sökandes rättigheter. Överträdelserna gäller genomförande av direktivet om studerande (rådets direktiv 2004/114/EG), direktivet om forskare (rådets direktiv 2005/71/EG), blåkortsdirektivet (rådets direktiv 2009/50/EG) och direktivet om kombinerat tillstånd (direktiv 2011/98/EU) i alla 4 länder samt genomförandet av direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare (rådets direktiv 2003/109/EG) och direktivet om familjeåterförening (rådets direktiv 2003/86/EG) i Grekland, Portugal och Rumänien. Kommissionen anser vidare att Grekland inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare, eftersom uppehållstillstånden inte automatiskt har förnyats utan har förlängts på vissa villkor. Kommissionen inledde i dag även ett överträdelseförfarande mot Rumänien för inkorrekt införlivande och genomförande av de bestämmelser i EU-direktiven om laglig migration som gäller avslag på ansökan om uppehållstillstånd och skyldigheten att motivera varför ansökan avslagits. De berörda direktiven är direktivet om familjeåterförening (rådets direktiv 2003/86/EG), direktivet om studerande (rådets direktiv 2004/114/EG), direktivet om forskare (rådets direktiv 2005/71/EG), blåkortsdirektivet (rådets direktiv 2009/50/EG) och direktivet om kombinerat tillstånd (direktiv 2011/98/EU). Grekland, Nederländerna, Portugal och Rumänien har två månader på sig att bemöta kommissionens argument.

 

9. Transport och rörlighet

(Mer information: Enrico Brivio – tfn: +32 2 295 61 72, Alexis Perier - tfn: +32 2 296 91 43)

Motiverat yttrande

Hållbara transporter: Kommissionen uppmanar ÖSTERRIKE att införliva bestämmelserna om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Kommissionen har uppmanat Österrike att införliva EU:s bestämmelser om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (direktiv 2014/94/EU). Huvudsyftet med direktivet är att skapa en gemensam ram för storskalig utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen i Europa. Detta är nödvändigt för att man ska kunna minska beroendet av olja för transport, mildra miljöpåverkan och därmed förverkliga strategin för utsläppsnål rörlighet, som kommissionen antog den 20 juni 2016. I direktivet fastställs minimikrav för utbyggnaden av en infrastruktur för alternativa bränslen, bland annat laddningsstationer för elfordon och tankstationer för naturgas och väte. Direktivet skulle ha genomförts senast den 18 november 2016. Österrike har dock endast delvis anmält till kommissionen att de vidtagit åtgärder för att införliva direktivet i nationell lagstiftning. Österrike har nu två månader på sig att anmäla sådana åtgärder till kommissionen. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot landet i EU-domstolen.

 

Formella underrättelser

Trafiksäkerhet: Kommissionen uppmanar CYPERN att införliva bestämmelserna om trafiksäkerhetsprovningar

EU-kommissionen har beslutat att sända en formell underrättelse till Cypern och uppmana landet att införliva och genomföra EU-rätten om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet (direktiv 2014/45/EU). Direktivet gäller för alla slags fordon och innehåller harmoniserade krav på vilka komponenter som ska omfattas av trafiksäkerhetsprovningen, provningsmetoder samt defekter och bedömningen av dessa. Om direktivet inte införlivas och genomförs kommer bestämmelserna att tillämpas på olika sätt i EU, vilket är negativt för trafiksäkerheten. Cypern har nu två månader på sig att se till att EU-rätten följs. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande om detta.

Sjöfolk: Kommissionen uppmanar IRLAND att respektera EU:s bestämmelser om ömsesidigt erkännande av certifikat för sjöfolk

EU-kommissionen har beslutat att sända en formell underrättelse till Irland för att landet inte följer EU-rätten om ömsesidigt erkännande av certifikat för sjöfolk (direktiv 2005/45/EG). De irländska myndigheterna offentliggjorde i februari 2017 en kungörelse enligt vilken certifikat som har utfärdats av läroanstalter som är godkända av en behörig myndighet i ett annat EU-land inte godkänns för utbildning i Irland. Irland har nu två månader på sig att se till att EU-rätten följs. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande om detta.

Sjöfolk: Kommissionen uppmanar ITALIEN att följa EU:s bestämmelser om minimikrav på utbildning för sjöfolk

Kommissionen har beslutat att sända en formell underrättelse till Italien som inte har följt EU:s bestämmelser om minimikrav på utbildning för sjöfolk (direktiv 2008/106/EG i dess ändrade lydelse). Kommissionen uppmanar Italien att vidta korrigerande åtgärder, särskilt när det gäller maritima utbildningsprogram samt utformning, översyn och godkännande av kurser, erkännande av certifikat, utfärdande och intyg om erkännande av behörighetscertifikat för maskinbefäl samt krav på certifiering. Italien har nu två månader på sig att se till att EU-rätten följs. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande.

Kommissionen uppmanar RUMÄNIEN att införliva EU-lagstiftningen om ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

EU-kommissionen beslutade i dag att sända en formell underrättelse till Rumänien med anledning av brister i tillämpningen av EU:s bestämmelser om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (direktiv 2012/34/EU). Den formella underrättelsen gäller ny internationell persontrafik på järnväg, tillstånd för järnvägsföretag, information om villkor för tillgänglighet samt avgifter för tjänster vid terminaler, stationer och verkstäder. I den nationella lagstiftningen föreskrivs ingen skyldighet att samråda med järnvägssektorn om nya avtal och de befintliga avtalen har inte anpassats till de nya bestämmelserna. Den nationella lagstiftningen borde också innehålla ett krav på insyn i förfarandet för val av beslutsfattande personal till regleringsorganet för järnvägen. Rumänien har nu två månader på sig att se till att EU-rätten följs. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande om detta.

 

10. Beskattning och tullunion

(Mer information: Vanessa Mock – tfn: +32 2 295 61 94, Patrick Mc Cullough – tfn: +32 2 298 71 83)

Ett ärende som gått vidare till EU-domstolen

Skatter: Kommissionen väcker talan mot ÖSTERRIKE på grund av momsreglerna för följerättsersättning vid försäljning av konstverk

EU-kommissionen har beslutat att väcka talan mot Österrike i EU-domstolen eftersom landet felaktigt har tagit ut moms på följerättsersättning till konstnärer vid vidareförsäljning av konstverk. Följerätten, dvs. rätten till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk, är en icke överlåtbar och oförytterlig rätt som ger upphovsmannen till ett originalkonstverk rätt till en ekonomisk del i senare vidareförsäljningar av det berörda verket. Följerätten ger konstnären rätt att på vissa villkor få en procentandel av försäljningspriset på ett konstverk när det säljs vidare. Enligt österrikisk lag måste konstnärer som får eller andra personer som har rätt till ersättning vid vidareförsäljning av ett originalkonstverk betala moms på denna ersättning. Detta strider mot EU-rätten enligt vilket moms endast ska tas ut på varor eller tjänster som tillhandahålls mot betalning (rådets direktiv 2006/112/EG). EU-domstolen har i en tidigare dom fastställt att om en person tillhandahåller tjänster utan att få direkt betalning så finns det ingen beräkningsgrund eller inget belopp på vilket moms kan tas ut. Domstolen anser därmed att sådana tjänster inte omfattas av moms ( C-16/93 av den 3 mars 1994, R.J.Tolsma). Eftersom följerättsersättningen sker i form av betalning för varor eller tjänster som tillhandahålls av konstnären bör moms inte tas ut. EU-kommissionen beslutade att sända ett motiverat yttrande till Österrike i juli 2016. Eftersom Österrike inte har anpassat sin lagstiftning till EU-rätten har kommissionen beslutat att väcka talan mot landet vid EU-domstolen. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

Motiverat yttrande

Skatter: Kommissionen uppmanar LETTLAND att anpassa de nationella skattereglerna till EU-rätten när det gäller kapitaltillskott i form av fastigheter till företag

Kommissionen beslutade i dag att sända ett motiverat yttrande till Lettland för att landet överträtt EU:s bestämmelser om indirekta skatter på kapitalanskaffning (rådets direktiv 2008/7/EG). Den lettiska lagstiftningen innehåller i dag ett tak på registreringsavgifter när äganderätten till andra fastigheter än bostadsfastigheter överlåts genom ett köpe- eller bytesavtal eller genom auktion. Det finns dock inget tak för det fall att överlåtandet av äganderätten sker i form av ett kapitaltillskott. I vissa fall leder detta till ogynnsam behandling av kapitaltillskott, vilket strider mot EU-rätten. Kommissionens uppmaning sker i form av ett motiverat yttrande. Om Lettland inte lämnar ett tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

 

Motiverade yttranden och avslutade ärenden

Skatter: Kommissionen uppmanar BELGIEN att införliva de nya öppenhetsreglerna om förhandsbesked i skattefrågor och avslutar ärendena för BULGARIEN, CYPERN och PORTUGAL

Kommissionen sänder ett motiverat yttrande till Belgien, som inte har anmält införlivandet av de nya bestämmelserna om automatiskt utbyte av förhandsbesked i skattefrågor mellan skattemyndigheterna i EU (rådets direktiv (EU) 2015/2376). EU-länderna skulle ha införlivat dessa bestämmelser senast den 31 december 2016. De nya bestämmelserna är utformade för att hjälpa till att motverka gränsöverskridande skatteflykt, aggressiv skatteplanering och skadlig skattekonkurrens. Kommissionens uppmaning sker i form av ett motiverat yttrande. Om Belgien inte lämnar ett tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen. Samtidigt konstaterar kommissionen att de nya åtgärderna har införlivats av Bulgarien, Cypern och Portugal och avslutar i dag överträdelseförfarandena mot dessa länder.

Skatter: Kommissionen uppmanar CYPERN att införliva de nya bestämmelserna om automatiskt utbyte av skatteupplysningar land för land och avslutar ärendena för 6 EU-länder

Kommissionen har beslutat att sända ett motiverat yttrande till Cypern, som inte har anmält införlivandet av de nya bestämmelserna om obligatoriskt automatiskt utbyte av skatteupplysningar mellan skattemyndigheterna i EU (rådets direktiv (EU) 2016/881). EU-länderna skulle ha införlivat dessa bestämmelser senast den 4 juni 2017. De nya bestämmelserna är utformade för att hjälpa till att motverka gränsöverskridande skatteflykt, aggressiv skatteplanering och skadlig skattekonkurrens. Kommissionens uppmaning sker i form av ett motiverat yttrande. Om Cypern inte lämnar ett tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen. Samtidigt konstaterar kommissionen att de nya bestämmelserna har införlivats av Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Grekland, Portugal och Storbritannien och avslutar i dag överträdelseförfarandena mot dessa länder.

 

Formella underrättelser

Skatter: Kommissionen uppmanar FRANKRIKE att anpassa de nationella reglerna om skatt på obligationer och om avdragsgilla kostnader till EU:s bestämmelser

Kommissionen beslutade i dag att sända en formell underrättelse till Frankrike som har begränsat möjligheten att kvitta kapitalförluster till att endast gälla dem som tecknat obligationer som utfärdats av enheter med säte i landet. Kommissionen sänder även en formell underrättelse till Frankrike för oförmånlig behandling av skattebetalare utan hemvist i landet. Enligt befintliga franska regler får skattebetalare med hemvist i landet dra av alla kostnader som har att göra med aktieinnehav, medan kostnaderna bara är delvis avdragsgilla för skattebetalare utan hemvist i landet. Dessa begränsningar strider mot EU-rätten om etableringsfrihet (artikel 49 i EUF-fördraget) och fri rörlighet för kapital (artikel 63 i EUF-fördraget) samt mot artiklarna 31 och 40 i EES-avtalet som garanterar etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital i EU och EES. Om Frankrike inte vidtar några åtgärder inom de närmaste två månaderna kan kommissionen besluta att sända ett motiverat yttrande i ärendet.

 

Avslutade ärenden

Skatter: Kommissionen avslutar 4 ärenden där EU-länderna har anmält införlivandet av bestämmelserna om obligatoriskt automatiskt utbyte av information

EU-kommissionen välkomnar införlivandet av bestämmelserna om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar om beskattning (rådets direktiv 2014/107/EU) i Cypern, Kroatien, Malta och Slovakien. Enligt bestämmelserna ska information om finansiella inkomster, som utbetalningar och kapitalvinster, och om kontosaldon utbytas automatiskt inom EU. Kommissionen beslutade i dag att avsluta de överträdelseförfaranden som inleddes mot dessa medlemsländer i januari 2016.

MEMO/17/4767

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar