Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Decembrski sveženj kršitev: glavne odločitve

Bruselj, 7. decembra 2017

Pregled po področjih politik

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) v mesečnem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz zakonodaje EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo zakonodaje EU v dobro državljank in državljanov ter podjetij.

Ključne odločitve Komisije so v nadaljevanju zbirno predstavljene po področjih. Komisija poleg tega zaključuje 130 zadeve, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila težave, tako da postopka ni treba nadaljevati.

Več informacij o postopku EU za ugotavljanje kršitev je na voljo v celotnem sporočilu za medije MEMO/12/12, več informacij o vseh sprejetih odločitvah pa v registru odločitev o kršitvah.

 

1. Enotni digitalni trg

(Več informacij: Nathalie Vandystadt – telefon: +32 22967083, Inga Höglund – telefon: +32 22950698)

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije

Kolektivno upravljanje pravic: Komisija začenja postopek pred Sodiščem proti BOLGARIJI, LUKSEMBURGU, ROMUNIJI in ŠPANIJI

Komisija se je danes odločila začeti postopek pred Sodiščem EU zoper Bolgarijo, Luksemburg, Romunijo in Španijo. Te države članice je namreč še niso obvestile o popolnem prenosu predpisov EU o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo. Predpisi Direktive 2014/26/EU o kolektivnem upravljanju pravic bi morali biti v nacionalno zakonodajo preneseni do 10. aprila 2016. Komisija Sodišču predlaga naložitev denarnih kazni tem 4 državam članicam, in sicer Bolgariji 19 121,60 evra na dan, Luksemburgu 12 920,00 evra na dan, Romuniji 42 377,60 evra na dan in Španiji 123 928,64 evra na dan. Navedene države, proti katerim so se postopki za ugotavljanje kršitev začeli maja 2016, Komisije do danes še niso obvestile o ukrepih za prenos direktive v nacionalno zakonodajo. Komisija se je poleg tega v ločenem postopku za ugotavljanje kršitev Romuniji maja 2016 odločila poslati uradni opomin glede izvajanja sistema obveznega kolektivnega upravljanja glasbenih del. Komisija namreč meni, da Romunija svoje zakonodaje ni uskladila z direktivo o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi ter direktivo o kolektivnem upravljanju pravic. Direktiva o kolektivnem upravljanju pravic naj bi z uvedbo skupnih standardov upravljanja, preglednosti in finančnega poslovodenja izboljšala način upravljanja vseh organizacij za kolektivno upravljanje pravic. Določa tudi skupne standarde za izdajanje večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu. Ta direktiva je bistveni del evropske zakonodaje o avtorski pravici. Vse organizacije za kolektivno upravljanje pravic morajo izboljšati svoje standarde glede upravljanja in preglednosti. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

Uradni opomin

Komisija poziva ROMUNIJO, naj zagotovi ustrezno izvajanje sistema obveznega kolektivnega upravljanja

Komisija se je odločila Romuniji poslati uradni opomin, ker je ni obvestila o popolnem prenosu predpisov EU o sistemu obveznega kolektivnega upravljanja glasbenih del. Komisija meni, da Romunija svoje zakonodaje ni uskladila z direktivo o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (Direktiva 2001/29/ES) ter direktivo o kolektivnem upravljanju pravic (Direktiva 2014/26/EU). V skladu s predpisi EU lahko avtorji dovolijo ali prepovedo priobčitev svojih del javnosti. Po romunski zakonodaji pa avtorjem ne preostane drugega, kot da upravljanje svoje pravice priobčitve glasbenih del javnosti prepustijo organizaciji za kolektivno upravljanje pravic. Komisija meni, da na podlagi zakonodaje EU odrekanje izključne pravice avtorjem do priobčitve javnosti ni upravičeno. Romunija ima zdaj na voljo dva meseca, da odgovori na ta uradni opomin.

 

2. Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

(Več informacij: Christian Wigand – telefon: +32 22962253, Sara Soumillion – telefon: +32 22967094)

Obrazloženo mnenje

Komisija poziva ITALIJO, naj jo obvesti o popolnem prenosu predpisov EU o konvenciji Mednarodne organizacije dela o delu v pomorstvu

Komisija z obrazloženim mnenjem poziva Italijo, naj jo obvesti o vseh nacionalnih ukrepih za prenos predpisov EU o Konvenciji o delu v pomorstvu iz leta 2006 (Direktiva Sveta 2009/13/ES). Direktiva uresničuje sporazum o izvajanju Konvencije o delu v pomorstvu, ki so ga sklenili socialni partnerji EU v pomorskem sektorju. Direktiva je začela veljati 20. avgusta 2013, ko je začela veljati tudi konvencija. Direktiva povzema zavezujoče določbe Konvencije o delu v pomorstvu v zvezi z življenjskimi in delovnimi razmerami pomorščakov v okviru člena 153 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti določbe o pogodbi o zaposlitvi, minimalni starosti, delovnem času, zdravju in varnosti ter dobrem počutju pomorščakov. Italija je Komisijo obvestila o številnih nacionalnih ukrepih za prenos teh predpisov, a je bilo več določb še vedno nejasnih. Na zahtevo Komisije so italijanski organi določbe sicer ustrezno pojasnili, a so se pri tem nekateri dvomi jasneje izrazili. Komisija poleg tega še vedno nima informacij o nacionalnih ukrepih za prenos nekaterih obveznosti iz direktive. Italija bi morala Komisijo o ukrepih za popoln prenos direktive obvestiti do 20. avgusta 2014 in Komisija meni, da je Italija le delno izpolnila to obveznost. Komisija Italijo zdaj poziva, naj sprejme potrebne ukrepe za popolno uskladitev z direktivo. Če Italija v dveh mesecih svoje zakonodaje ne bo uskladila z zakonodajo EU, se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention

 

3. Energetika

(Več informacij: Anna-Kaisa Itkonen -–telefon: +32 22956186, Nicole Bockstaller – telefon: +32 22952589)

Uradni opomini

Notranji energetski trg: Komisija poziva CIPER in ČEŠKO k izvajanju tretjega energetskega svežnja EU

Komisija se je odločila, da Cipru in Češki pošlje uradna opomina in od njiju uradno zahteva, da zagotovita pravilen prenos in uporabo direktive o električni energiji (Direktiva 2009/72/ES) in direktive o zemeljskem plinu (Direktiva 2009/73/ES). Direktivi sta del tretjega energetskega svežnja in vsebujeta ključne zakonske določbe za pravilno delovanje energetskih trgov.

Učinkovita raba energije: Komisija poziva GRČIJO in MALTO, naj pravilno preneseta predpise EU o energetski učinkovitosti stavb

Komisija je Grčiji in Malti poslala uradna opomina in od njiju zahtevala, naj pravilno preneseta direktivo o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU). V skladu s to direktivo morajo države članice določiti in izpolnjevati minimalne zahteve glede energijske učinkovitosti novih in obstoječih stavb, zagotoviti energijsko certificiranje stavb ter zahtevati redne preglede ogrevalnih in klimatskih sistemov. Direktiva zahteva tudi, da države članice zagotovijo, da bodo od leta 2021 dalje vse nove stavbe „stavbe s skoraj ničelno porabo energije“ (javne stavbe od leta 2019).

 

4. Okolje

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Iris Petsa – telefon: +32 22993321)

Obrazložena mnenja

Vplivi na okolje: Komisija poziva ČEŠKO, naj svoje predpise dokončno uskladi s predpisi EU

Komisija poziva Češko, naj odpravi preostale pomanjkljivosti in predpise uskladi z zakonodajo EU o presoji vplivov na okolje. (Direktiva Sveta 2011/92/ES). Cilj direktive je zagotoviti, da se za projekte, za katere je verjetno, da bodo pomembno vplivali na okolje, pred odobritvijo opravi ustrezna presoja. Komisija je formalni postopek za ugotavljanje kršitev začela aprila 2013. Večino pomislekov Komisije so češki organi leta 2015 sicer odpravili, a nekaj nerazrešenih vprašanj ostaja. Češka zakonodaja ne zajema projektov, ki še niso bili izvedeni in so bili pregledani pred 1. aprilom 2015 ali so bili spremenjeni pred izdajo soglasja za izvedbo. Češka poleg tega pri takih projektih ne zagotavlja dostopa do pravnega varstva, kot to zahteva direktiva. Češki organi imajo zdaj na voljo dva meseca, da odgovorijo, kako bodo nepravilnosti odpravili, v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči zadevo predložiti Sodišču EU.

Voda: Komisija poziva MADŽARSKO, naj upošteva predpise EU o čiščenju komunalne odpadne vode

Komisija se je odločila, da pošlje obrazloženo mnenje Madžarski zaradi neupoštevanja zahtev EU iz direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (Direktiva Sveta 91/271/EGS) v skupno 22 aglomeracijah. Neočiščena odpadna voda lahko ogrozi zdravje ljudi in onesnaži jezera, reke, tla, obalno vodo in podtalnico. Vse te aglomeracije bi se s predpisi morale uskladiti do 31. decembra 2008 (na občutljivih območjih s populacijskim ekvivalentom nad 10 000) oziroma do 31. decembra 2010 (na normalnih območjih s populacijskim ekvivalentom nad 15 000), kot je določeno v aktu o pristopu Madžarske. Komisija je formalni postopek za ugotavljanje kršitev začela februarja 2017. Najnovejši podatki madžarskih organov kažejo, da madžarska zakonodaja še ni usklajena z zakonodajo EU, iz odgovora pa tudi ni jasno, kdaj bodo neskladnosti odpravljene. Madžarski organi imajo na voljo dva meseca, da odgovorijo, kako bodo nepravilnosti odpravili, sicer se lahko Komisija odloči, da proti Madžarski začne postopek pred Sodiščem EU. Ta zadeva je del horizontalnih ukrepov v zvezi z 12 državami članicami, ki so izkoristile začasna odstopanja na podlagi pristopnih pogodb.

Zrak: Komisija poziva POLJSKO k prenosu nove zakonodaje EU o izboljšanju kakovosti zraka

Komisija poziva Poljsko, naj prenese pravila EU o referenčnih metodah, potrjevanju podatkov in umestitvi mest vzorčenja za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka (Direktiva Komisije (EU) 2015/1480). Direktiva posodablja vrsto ciljev glede kakovosti podatkov in referenčnih metod za merjenje nekaterih onesnaževal zraka. Poleg tega dopolnjuje merila za ocenjevanje podatkov o kakovosti zunanjega zraka in za umestitev mest vzorčenja. Države članice bi morale direktivo v nacionalno zakonodajo prenesti do 31. decembra 2016. Ker Poljska te obveznosti ni izpolnila, ji Komisija pošilja obrazloženo mnenje. Poljski organi imajo na voljo dva meseca za odgovor. Če se Poljska ne bo zadovoljivo odzvala, lahko Komisija proti njej začne postopek pred Sodiščem EU.

Plastične vrečke: Komisija poziva PORTUGALSKO k prenosu predpisov EU o lahkih plastičnih nosilnih vrečkah

Komisija poziva Portugalsko, naj dokončno prenese predpise EU o odpadkih v nacionalno zakonodajo (direktiva o plastičnih vrečkah, Direktiva (EU) 2015/720). Da bi preprečili razsipavanje z viri in onesnaževanje, so morale države članice v skladu z direktivo do 27. novembra 2016 sprejeti ukrepe za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Nacionalne vlade lahko za uresničitev skupno dogovorjenih ciljev izbirajo med številnimi ukrepi, med katerimi so ekonomski instrumenti, kot so davki ali dajatve. Druga možnost so nacionalni cilji za zmanjšanje potrošnje, pri čemer morajo države članice zagotoviti, da do konca leta 2019 potrošnja teh plastičnih vrečk ne presega 90 vrečk na osebo na leto. Do konca leta 2025 bi se to število moralo znižati na največ 40 vrečk na osebo. Obe možnosti se lahko dosežeta bodisi z zavezujočimi ukrepi bodisi s sporazumi z gospodarskimi sektorji. Plastične vrečke se lahko tudi prepove, vendar pod pogojem, da prepoved ne presega omejitev, določenih z direktivo, zato da se ohrani prosti pretok blaga znotraj enotnega evropskega trga. Komisija prednostno preverja, ali so države članice izpolnile obveznost prenosa te direktive. Danes Portugalski pošilja obrazloženo mnenje, ker je ta država članica že večkrat ni obvestila o sprejetih ukrepih. Portugalski organi imajo zdaj na voljo dva meseca za odgovor, v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči zadevo predložiti Sodišču EU.

 

Uradni opomini

Voda: Komisija poziva MADŽARSKO k prenosu predpisov EU o pitni vodi

Komisija poziva Madžarsko, naj vrednosti parametrov za arzen, bor in fluorid uskladi z določbami direktive o pitni vodi (Direktiva Sveta 98/83/ES) na vseh območjih v državi. Začasno odstopanje, ki je bilo odobreno 365 madžarskim območjem, se je izteklo 25. decembra 2012. Poročilo madžarskih organov je aprila 2016 pokazalo, da vrsta teh območij še vedno ne izpolnjuje zahtev iz direktive. Komisija je zato začela formalni postopek za ugotavljanje kršitev in Madžarski maja 2016 poslala uradni opomin za 66 območij, ki niso bila skladna s predpisi. Nedavno poročilo madžarskih organov pa je nato pokazalo, da so bili podatki iz predhodnega poročila za več območij napačni. Komisija se je zato danes odločila Madžarski poslati dodaten uradni opomin za 28 območij, neskladnih s predpisi. Madžarska ima za odgovor na voljo dva meseca, v nasprotnem primeru ji Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje.

Dobrobit živali: Komisija poziva MADŽARSKO, naj pravilno prenese predpise o zaščiti laboratorijskih živali

Komisija se je odločila poslati uradni opomin Madžarski, ker je ta več določb zakonodaje EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (Direktiva 2010/63/EU) nepravilno prenesla v nacionalno zakonodajo. Namen direktive, ki bi v nacionalno zakonodajo morala biti prenesena do 10. novembra 2012, je ob zagotavljanju pravilnega delovanja notranjega trga doseči visoko raven dobrobiti živali. Direktiva naj bi poleg tega čim bolj zmanjšala število živali, uporabljenih v poskusih, in zahteva uporabo alternativnih možnosti, kadar je to mogoče. Madžarski organi so direktivo v nacionalno zakonodajo prenesli nepravilno in morajo torej odpraviti več neskladnosti. Madžarska je sicer izrazila pripravljenost odpraviti večino teh neskladnosti, a potrebne zakonodajne spremembe do danes niso bile sprejete. Madžarska ima za odgovor na voljo dva meseca, v nasprotnem primeru ji Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje.

Hrup: Komisija poziva FRANCIJO in GRČIJO, naj sprejmeta akcijske načrte o okoljskem hrupu

Komisija poziva Francijo in Grčijo, naj upoštevata ključne določbe direktive o okoljskem hrupu (Direktiva 2002/49/ES). Okoljski hrup, ki ga povzroča cestni, železniški in letalski promet, je za onesnaženim zrakom drugi najpogostejši vzrok prezgodnje smrti. V skladu z direktivo o okoljskem hrupu morajo države članice sprejeti karte hrupa, ki kažejo izpostavljenost hrupu znotraj strnjenih naselij, ob glavnih železnicah in cestah ter letališčih. Na podlagi teh kart so nato opredeljeni ukrepi v akcijskih načrtih o okoljskem hrupu. Kar zadeva Francijo, manjkajo akcijski načrti za 58 ugotovljenih strnjenih naselij in večje število glavnih cest, železnic ali letališč. Grčija pa še vedno ni sprejela vseh kart hrupa in akcijskih načrtov glede okoljskega hrupa za strnjena naselja in glavne ceste ter prav tako še ni pregledala obstoječega akcijskega načrta za eno glavno letališče. Poleg tega Francija in Grčija prav tako nista pravilno opredelili vseh glavnih obstoječih infrastruktur na svojih ozemljih. Zato se je Komisija odločila, da obema državama članicama pošlje uradni opomin in jima da na voljo dva meseca, da odpravita pomanjkljivosti, sicer jima Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje. Od leta 2016 je Komisija glede okoljskega hrupa sprožila horizontalne ukrepe v zvezi s kršitvami proti 13 državam članicam.

Vplivi na okolje:Komisija poziva ŠPANIJO, naj pri regularizaciji določenih projektov pravilno uporablja predpise EU

Zaradi pritožb o posledicah projekta razvoja mestnih območij, ki se načrtuje v letovišču na španskem otoku Fuerteventura, se je Komisija odločila, da danes začne formalni postopek za ugotavljanje kršitev proti Španiji. Komisija meni, da je bil projekt odobren, ne da bi bila ustrezno ugotovljena potreba po predhodni presoji vplivov na okolje v skladu z direktivo o presoji vplivov na okolje (Direktiva 2011/92/EU) in opravljena ustrezna presoja vplivov na posebna ohranitvena območja v skladu z direktivo o ohranjanju naravnih habitatov (Direktiva Sveta 92/43/EGS). Poleg tega so španska sodišča projekt razglasila za ničen, vendar gradbena dela niso bila zaustavljena in so se nadaljevala v okviru spremenjenega projekta. Zato Komisija Španiji pošilja uradni opomin, s katerim zahteva, da pri regularizaciji nezakonitih gradenj na podlagi regionalne zakonodaje Kanarskih otokov zagotovi skladnost z direktivo o presoji vplivov na okolje in direktivo o habitatih. Španija ima na voljo dva meseca za odgovor, sicer ji Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje.

 

5. Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja

(Več informacij: Lucia Caudet – telefon: +32 22956182, Maud Noyon – telefon: +32 22980379)

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije

Zamude pri plačilih: Komisija začenja postopek pred Sodiščem proti ITALIJI, ker ni zagotovila pravočasnega plačevanja dobaviteljev

Komisija se je danes odločila, da bo začela postopek pred Sodiščem EU proti Italiji zaradi sistematične zamude pri plačilih s strani italijanskih javnih organov v trgovinskih poslih, s čimer kršijo pravila EU o ureditvi plačil, (Direktiva 2011/7/EU o zamudah pri plačilih). V skladu z direktivo o zamudah pri plačilih morajo javni organi naročeno blago in storitve plačati v 30 ali v izjemnih okoliščinah v 60 dneh od prejema računa. Komisija obravnavi vprašanja zamud državnih organov pri plačilih, ugotovljenih tudi v več drugih državah članicah, pripisuje velik pomen in si prizadeva za dosledno politiko izvrševanja direktive o zamudah pri plačilih. Pravočasna plačila so zlasti pomembna za mala in srednja podjetja, ki se za svoje finančno poslovanje, konkurenčnost in – v številnih primerih – preživetje, zanašajo na pozitiven denarni tok. Komisija sicer priznava prizadevanja italijanske vlade za izboljšanje položaja od začetka postopka za ugotavljanje kršitev z uradnim opominom junija 2014 in naknadnega obrazloženega mnenja februarja 2017, vendar več kot tri leta po začetku postopka italijanski javni organi za poravnavo računov še vedno porabijo približno 100 dni, v nekaterih primerih pa še precej več. Komisija se je zato odločila, da proti Italiji začne postopek pred Sodiščem EU. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

Komisija proti MADŽARSKI začenja postopek pred Sodiščem EU zaradi zakona o visokem šolstvu

Komisija se je danes odločila sprožiti postopek pred Sodiščem EU zoper Madžarsko, ker madžarski zakon o visokem šolstvu, kot je bil spremenjen 4. aprila 2017, nesorazmerno omejuje delovanje evropskih in neevropskih univerz ter ga je treba ponovno uskladiti z zakonodajo EU. Komisija je postopek pred Sodiščem začela, ker spremenjeni zakon ni v skladu s svobodo ustanavljanja in opravljanja storitev kjer koli v EU, ki jo imajo visokošolske institucije. Poleg tega Komisija še vedno meni, da je nova zakonodaja v nasprotju s pravico do akademske svobode, pravico do izobraževanja in svobodo gospodarske pobude, kot izhajajo iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in pravnih obveznosti Unije na podlagi mednarodnega trgovinskega prava (Splošni sporazum o trgovini s storitvami, GATS, v okviru Svetovne trgovinske organizacije). Komisija je aprila 2017 začela postopek za ugotavljanje kršitev proti Madžarski. Ker so madžarski organi v odgovorih na uradni opomin, obrazloženo mnenje in dodaten uradni opomin vztrajali pri svojem stališču ter zakona o visokem šolstvu niso uskladili z zakonodajo EU, se je Komisija odločila zadevo predložiti Sodišču EU. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije, uradni opomin in obrazloženo mnenje

Poklicne kvalifikacije: Komisija začenja postopek pred Sodiščem proti BELGIJI, FRANCIJI in NEMČIJI in postopek za ugotavljanje kršitev proti CIPRU

Komisija se je odločila, da proti Belgiji, Franciji in Nemčiji začne postopek pred Sodiščem EU, ker je niso uradno obvestile o popolnem prenosu prava EU o priznavanju poklicnih kvalifikacij (Direktiva 2013/55/EU). Revidirano direktivo je bilo treba v nacionalno zakonodajo prenesti do 18. januarja 2016. Komisija je poslala obrazložena mnenja belgijskim, francoskim, in nemškim organom septembra 2016. Vse od tedaj Belgija, Francija in Nemčija Komisije še niso uradno obvestile o popolnem prenosu direktive. Čeprav je bil dosežen precejšen napredek, zlasti to velja za Nemčijo in Francijo, se je Komisija odločila, da proti 3 državam začne postopek pred Sodiščem EU. Komisija bo Sodišču predlagal, naj Belgiji naloži dnevno kazen 22 260,48 evrov, Franciji 53 287,52 evrov in Nemčiji 62 203,68 evrov od izreka sodbe do datuma, ko bodo te direktive v celoti prenesene v veljavno nacionalno zakonodajo. Obenem Komisija poziva Ciper, naj odpravi omejitve pri reguliranju določenih poklicev, ki niso v skladu s pravom Unije. Komisija je poslala uradni opomin Cipru zaradi nepriznavanja poklicnega usposabljanja na področjih inženirstva in arhitekture, ki ga opravijo ciprski državljani v drugih državah članicah, kar naj ne bi bilo v skladu z Direktivo 2005/36/ES. Poleg tega nacionalni predpisi ne upoštevajo v celoti načela avtomatičnega priznavanja poklicnih kvalifikacij, ki jih arhitekti pridobijo v tujini, kot je določeno v členu 49 Direktive 2005/36/ES. Ciper ima zdaj na voljo dva meseca za odpravo neskladnosti, sicer se Komisija lahko odloči, da mu pošlje obrazloženo mnenje. Več informacij je na voljo v celotnemsporočilu za medije.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32005L0036

 

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije in uradni opomin

Javno naročanje: Komisija je začela postopek pred Sodiščem proti 4 državam in odprla novo zadevo

Evropska komisija je sklenila, da proti Avstriji, Bolgariji, Luksemburgu, Sloveniji in Španiji začne postopek pred Sodiščem EU, ker je niso uradno obvestili o popolnem prenosu pravil EU o javnih naročilih in koncesijah (direktive 2014/23/EU,2014/24/EU,2014/25/ES) v nacionalno pravo. Vse države članice so morale do 18. aprila 2016 Komisijo uradno obvestiti o prenosu najnovejših predpisov o javnem naročanju. Komisija je maja 2016 poslala uradne opomine 21 državam članicam, ki teh predpisov niso prenesle, nato pa decembra 2016 15 od teh držav še obrazložena mnenja. Štiri države članice Komisije še vedno niso uradno obvestile o prenosu naslednje zakonodaje: Avstrija in Luksemburg: direktive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU; Španija: direktivi 2014/23/EU, 2014/25/EU; Slovenija: Direktiva 2014/23/EU. Komisija se je zato odločila, da proti četverici začne postopek pred Sodiščem EU. Komisija bo Sodišču predlagala, naj glede na zadevno direktivo naloži plačilo dnevne denarne kazni  52 972, 42 377,6 in 42 377,6 evrov Avstriji, 12 920, 11 628 in 11 628 evrov Luksemburgu, 8 992,32 evrov Sloveniji in 61 964,32 ter 123 928,64 evrov Španiji, in sicer od dne sodbe, dokler te direktive ne bodo v celoti uveljavljene in začele veljati v nacionalnem . Hkrati je Komisija poslala uradni opomin Nizozemski, ker nizozemskih stanovanjskih družb ne opredeljuje kot naročnike, čeprav sklepajo javna naročila. Komisija meni, da je Nizozemska kršila obveznost glede transparentnosti iz direktiv 2014/23/EU in 2014/24/EU. Nizozemska ima na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije, sicer ji Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje. Več informacij je na voljo v celotnemsporočilu za medije.

 

Predložitev zadeve Sodišču Evropske unije in zaključek zadeve

Storitve: Komisija je začela postopek pred Sodiščem proti AVSTRIJI in zaključila postopek proti CIPRU

Komisija se je danes odločila, da proti Avstriji začne postopek pred Sodiščem EU zaradi preveč omejevalnih predpisov o opravljanju storitev za arhitekte, inženirje, patentne zastopnike (Patentanwälte) in veterinarje. Hkrati je Komisija zaključila postopek proti Cipru, saj se je odzval na pomisleke Komisije in odstranil omejitve za inženirska podjetja. Avstrijska zakonodaja za regulirane poklice nalaga številne zahteve: zahteve glede sedeža za arhitekte, inženirje in patentne zastopnike; zahteve glede pravne oblike in pretirane zahteve glede lastniškega deleža za arhitekte, inženirje, patentne zastopnike in veterinarje; omejitve glede multidisciplinarnih podjetij za arhitekte, inženirje in patentne zastopnike. Komisija meni, da te zahteve ustvarjajo neupravičene ovire za opravljanje storitev v teh poklicih in so v nasprotju s svobodo opravljanja storitev (člena 49 in 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije, PDEU ) in direktivo o storitvah (členi 14, 15 in 25 Direktive 2006/123/ES). Od Avstrije se je zahtevala odprava kršitve prava EU, najprej junija 2015 z uradnim opominom, nato z obrazloženim mnenjem februarja 2016 in dodatnim obrazloženim mnenjem po izmenjavi z avstrijskimi organi novembra 2016. Ker so avstrijski organi vztrajali pri svojem stališču, se je Komisija odločila, da proti Avstriji začne postopek pred Sodiščem EU. Poleg tega je Komisija tudi sklenila zaključiti postopek proti Cipru glede zahteve po 100 %-lastniškem deležu za inženirska podjetja, ki so registrirana na Cipru. Ciprsko pravo je zahtevalo, da morajo biti vsi delničarji takih družb kvalificirani strokovnjaki in jim morajo pripadati vse glasovalne pravice. Komisija je menila, da so take omejitve nesorazmerne in v nasprotju s pravico do ustanavljanja in direktivo o storitvah (Direktiva 2006/123/ES). Po odločitvi Komisije novembra 2016, da zadevo predloži Sodišču EU, je Ciper s spremembo zakona omogočil, da imajo strokovnjaki navadno večino kapitalskih deležev in glasovalnih pravic. Komisija je na podlagi tega sklenila, da zadevo danes zaključi. Več informacij je na voljo v celotnemsporočilu za medije.

 

Uradni opomin

Prosti pretok blaga: Komisija poziva ŠPANIJO, naj odpravi omejitve za uvoz homeopatskih zdravil

Komisija se je danes odločila, da Španiji pošlje uradni opomin glede omejitev vzporednega uvoza homeopatskih zdravil. Zdajšnje prakse onemogočajo dejanski uvoz homeopatskih zdravil, ki so zakonito dana v promet v drugih državah članicah EU, na španski trg. Komisija meni, da je takšna praksa v nasprotju s pravili EU o prostem pretoku blaga (člen 34 PDEU) in Direktivo o zdravilih za uporabo v humani medicini (člena 6 in 13(1) Direktive 2001/83). Španija ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije, sicer ji Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0083&from=en

 

Zaključek zadev

Komisija je zaključila postopke za ugotavljanje kršitev in obravnavo pritožb v sektorju iger na srečo

Evropska komisija se je v skladu s politično zavezo za bolj strateško ukrepanje pri izvrševanju prava EU danes odločila, da bo zaključila postopke za ugotavljanje kršitev in obravnavo pritožb na področju iger na srečo. Komisija pod vodstvom predsednika Junckerja se od vsega začetka osredotoča na zastavljene politične prednostne naloge in njihovo učinkovito izvajanje. Ta politični pristop se izraža tudi v načinu, kako Komisija obravnava primere kršitev. Komisija je v sporočilu „Pravo EU: z boljšo uporabo do boljših rezultatov“ opredelila pristop do strateškega dajanja prednosti primerom ob skrbnem pretehtanju različnih zadevnih javnih in zasebnih interesov. Na podlagi navedenega se je Komisija danes odločila, da bo zaključila postopke za ugotavljanje kršitev na področju spletnih iger na srečo in obravnavo zadevnih pritožb zoper več držav članic. Sodišče Evropske unije je večkrat priznalo pravice držav članic do omejitve iger na srečo, če je to potrebno za zaščito ciljev v javnem interesu, kot so varstvo mladoletnih oseb, boj proti zasvojenosti z igrami na srečo ter boj proti nepravilnostim in goljufijam. Komisija priznava širšo politično legitimnost ciljev v javnem interesu, ki si jih države članice prizadevajo doseči pri urejanju iger na srečo. Komisija priznava tudi prizadevanja držav članic, da bi posodobile pravni okvir za spletne igre na srečo, preusmerile povpraševanje državljanov po igrah na srečo z neregulirane ponudbe na pooblaščena in nadzorovana spletišča ter zagotovile, da bodo gospodarski subjekti plačevali davke. Ob upoštevanju tega si Komisija ne prizadeva, da bi svoje pristojnosti za sprožitev postopka za ugotavljanje kršitev uporabila za spodbujanje enotnega trga EU na področju spletnih iger na srečo. Komisija bo še naprej podpirala države članice pri prizadevanjih za posodobitev nacionalnih pravnih okvirov za spletne igre na srečo in olajšanje sodelovanja med nacionalnimi regulatorji iger na srečo. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

6. Pravosodje, potrošniki in enakost spolov

(Več informacij: Christian Wigand – telefon: +32 22962253, Melanie Voin – telefon: +32 22958659)

Predložitev zadeve Sodišču Evropske unije

Komisija začenja postopek pred Sodiščem EU proti MADŽARSKI zaradi zakona o nevladnih organizacijah

Komisija je danes začela postopek pred Sodiščem EU proti Madžarski zaradi zakona o nevladnih organizacijah, ki se financirajo iz tujine. To je tretja faza postopka za ugotavljanje kršitev. Sledi uradnemu opominu, ki ga je Komisija poslala 14. julija in obrazloženemu mnenju z dne 4. oktobra letos. Komisija se je odločila, da proti Madžarski začne sodni postopek, ker ni izpolnila obveznosti iz Pogodbe v zvezi s prostim pretokom kapitala, saj določbe zakona o nevladnih organizacijah posredno diskriminirajo in nesorazmerno omejujejo donacije iz tujine, ki so namenjene organizacijam civilne družbe. Poleg teh pomislekov Komisija tudi meni, da Madžarska krši pravico do svobode združevanja ter pravico do zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov, kakor so določene v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah v povezavi z določbami Pogodbe EU o prostem pretoku kapitala. Madžarska je na uradni opomin Komisije odgovorila 14. avgusta in 7. septembra. Ker je Komisija po skrbni proučitvi pojasnil, ki jih je predložila Madžarska, ugotovila, da njeni resni pomisleki niso bili obravnavani, je izdala obrazloženo mnenje. Madžarska je imela na voljo en mesec, da bi sprejela potrebne ukrepe za uskladitev s tem obrazloženim mnenjem. Madžarski organi na obrazloženo mnenje niso odgovorili v roku niti Madžarska do danes v skladu z zakonodajo EU ni spremenila ali razveljavila spornih določb zakona o nevladnih organizacijah. Zato se je Komisija odločila, da zadevo na podlagi člena 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) predloži Sodišču. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3663_en.htm

 

Obrazložena mnenja in uradna opomina

Komisija poziva 8 držav članic, naj prenesejo 4. direktivo o preprečevanju pranja denarja

Komisija je danes pozvala Bolgarijo, Ciper, Grčijo, Luksemburg, Malto, Nizozemsko, Poljsko in Romunijo, naj prenesejo 4. direktivo o preprečevanju pranja denarja (Direktiva (EU) 2015/849) v svojo nacionalno zakonodajo. Novi predpisi EU bodo okrepili obstoječe zahteve glede preprečevanja pranja denarja in izboljšali boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Vse države članice so morale direktivo prenesti do 26. junija 2017. Osmerica držav članic ni uradno sporočila ukrepov za prenos, osnutki zakonov pa so še vedno v zakonodajnem postopku. Potem ko jim je dala možnost, da v odgovorih na uradne opomine iz julija 2017 predložijo svoje pripombe, Komisija zdaj teh 8 držav poziva, naj sprejmejo potrebne ukrepe za popolno skladnost z direktivo. Če te države članice v dveh mesecih svojih nacionalnih zakonodaj ne bodo uskladile s pravom EU, se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU. Poleg postopkov za ugotavljanje kršitev proti več državam članicam, ki jih je Komisija začela julija lani, je Komisija 23. novembra 2017 začela nove postopke za ugotavljanje kršitev in poslala uradne opomine Belgiji in Španiji, saj je ocenila, da uradno sporočeni ukrepi ne pomenijo popolnega prenosa predpisov EU v zvezi z direktivo za preprečevanje pranja denarja v nacionalne pravne sisteme. Belgija in Španija imata na voljo dva meseca za odgovor na uradni opomin Komisije, sicer jima Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje.

 

Zaključek zadeve

Komisija in ITALIJA sta uspešno razrešili vprašanje paketnih potovanj za zaščito potrošnikov v primeru stečaja organizatorja potovanja

Komisija je danes zaključila postopek za ugotavljanje kršitev proti Italiji, ker je ta svoje nacionalne predpise o paketnih potovanjih uskladila z direktivo EU o paketnem potovanju (Direktiva Sveta 90/314/EGS). Zakonodaja EU od organizatorjev paketnih potovanj zahteva jamstvo, ki potrošnikom zagotavlja, da v primeru plačilne nesposobnosti organizatorja prejmejo povračilo in se vrnejo domov. Zaradi pritožbe italijanske organizacije za zaščito potrošnikov leta 2011 je Komisija izvedela za težavo v zvezi z italijanskim nacionalnim jamstvenim skladom (v italijanščini: Fondo Nazionale di Garanzia). Po stečaju organizatorja potovanj Todomondo leta 2009 je sklad prejel več kot 4 000 zahtevkov v skupni višini skoraj 7 milijonov evrov. Vendar pa sklad ni imel dovolj denarja, da bi jih pokril. Zato je Komisija leta 2012 začela postopek za ugotavljanje kršitev. S spremembami italijanske zakonodaje, ki so začele veljati julija 2016, so italijanski organi nadomestili nezadostno financirani nacionalni jamstveni sklad z obveznostjo organizatorjev potovanj in potovalnih agencij, da sklenejo zavarovanje ali zagotovijo bančno jamstvo za vsa plačila, ki jih prejmejo od strank. Ta zaščita se lahko zagotovi tudi z zasebnimi kolektivnimi skladi. Potniki, ki potujejo z italijanskimi organizatorji potovanj, so zdaj v celoti zaščiteni, če bi šlo podjetje v stečaj. Italija je prav tako sprejela ureditve za povračila za vse potnike, ki so zaradi plačilne nesposobnosti izgubili denar v preteklosti.

 

7. Pomorske zadeve in ribištvo

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Iris Petsa – telefon: +32 22993321)

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije

Evropska integrirana pomorska politika: Komisija proti BOLGARIJI, FINSKI in GRČIJI začenja postopek pred Sodiščem in predlaga kazni

Evropska komisija se je danes odločila, da proti Bolgariji, Finski in Grčiji začne postopek pred Sodiščem EU, ker niso v celoti uradno sporočile ukrepov za prenos predpisov EU o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje (Direktiva 2014/89/EU) ali pa so to storile le delno. Države članice so morale direktivo v nacionalno pravo prenesti do 18. septembra 2016. Komisija bo Sodišču predlagala, da Bolgariji naloži dnevno kazen 14 089,60 evrov, Finski 7 739,76 evrov in Grčiji 31 416,00 evrov od izreka sodbe do dne, ko bo direktiva v celoti uveljavljena in bo začela veljati po nacionalnem pravu. Postopki za ugotavljanje kršitev so bili proti Bolgariji, Finski in Grčiji začeti novembra 2016, obrazložena mnenja pa so bila poslana julija 2017. Bolgarija in Grčija Komisije nista uradno obvestili o sprejetju ukrepov, potrebnih za prenos Direktive. Finska je Komisijo uradno obvestila o sprejetju ukrepov, potrebnih za prenos Direktive, vendar se ti ukrepi uporabljajo samo na celinskem Finskem in ne v provinci Åland, ki prav tako sodi na področje uporabe Direktive. S konkurenco za pomorski prostor – za opremo za pridobivanje energije iz obnovljivih virov, ladjarstvo, ribolov, akvakulturo in druge rabe – se je izpostavila potreba po bolj skupnem in usklajenem upravljanju naših voda. Pomorsko prostorsko načrtovanje je čezmejno in medsektorsko, zagotavlja pa učinkovitost, varnost in trajnostnost človeških dejavnosti na morju. Pomorsko prostorsko načrtovanje neposredno podpira in olajšuje izvajanje strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Med njenimi glavnimi cilji so visoka stopnja zaposlenosti in produktivnosti ter socialna kohezija in vključenost. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

8. Migracije, notranje zadeve in državljanstvo

(Več informacij: Tove Ernst – telefon: +32 22986764, Katarzyna Kolanko – telefon: +32 22963444)

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije

Premestitev: Komisija začenja postopek pred Sodiščem proti ČEŠKI, MADŽARSKI in POLJSKI

Evropska komisija se je danes odločila, da proti Češki, Madžarski in Poljski začne postopek pred Sodiščem EU, ker niso izpolnile svojih pravnih obveznosti glede premestitev. Komisija je 15. junija 2017 začela postopke za ugotavljanje kršitev proti Češki, Madžarski in Poljski. Ugotovljeno je bilo, da odgovori trojice niso bili zadovoljivi, in Komisija se je s poslanimi obrazloženimi mnenji 26. julija 2017 odločila, da preide na naslednjo fazo postopka za ugotavljanje kršitev. Čeprav je Sodišče EU v sodbo z dne 6. septembra potrdilo veljavnost programa premestitev, Češka, Madžarska in Poljska še naprej kršijo svoje pravne obveznosti. Za prejete odgovore je bilo ponovno ugotovljeno, da niso zadovoljivi, te države članice pa niso z ničimer nakazale, da bodo prispevale k izvajanju programa za nujne premestitve. Zato je Komisija sklenila, da z današnjim prehodom na naslednjo fazo postopka za ugotavljanje kršitev potrdi, da kršitve, ki jih je ugotovila v obrazloženih mnenjih, še vedno niso odpravljene. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

Obrazložena mnenja

Migracije: Komisija nadaljuje s postopkom za ugotavljanje kršitev proti MADŽARSKI v zvezi z azilno zakonodajo

Komisija se je danes odločila, da nadaljuje s postopkom za ugotavljanje kršitev proti Madžarski v zvezi z njeno azilno zakonodajo in ji pošlje obrazloženo mnenje. Komisija je postopek za ugotavljanje kršitev proti Madžarski začela decembra 2015. Po številnih izmenjavah z madžarskimi organi na politični in tehnični ravni ter pomislekih zaradi sprememb madžarskega azilnega prava iz marca letos se je Komisija odločila, da 17. maja 2017 pošlje dodaten uradni opomin. Po analizi odgovora madžarskih organov in glede na novo zakonodajo, ki jo je madžarski parlament sprejel oktobra, bo Komisija opustila štiri od enajstih vprašanj iz dodatnega uradnega opomina. Odgovor madžarskih organov je bil sicer še vedno nezadovoljiv, saj ni zadeval večine pomislekov. Komisija še vedno meni, da madžarska zakonodaja ni v skladu s pravom EU, zlasti z Direktivo 2013/32/EU o azilnih postopkih, Direktivo 2008/115/ES o vračanju in Direktivo 2013/33/EU o pogojih za sprejem ter več določbami Listine o temeljnih pravicah. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

Uradni opomini

Zakonite migracije: Komisija poziva GRČIJO, NIZOZEMSKO in PORTUGALSKO, naj ponovno preučijo pristojbine za dovoljenja za prebivanje državljanov tretjih držav, in poziva ROMUNIJO, naj pravilno izvaja direktive o zakonitih migracijah

Komisija se je danes odločila, da pošlje uradne opomine: Grčiji, Nizozemski in Portugalski, ker za dovoljenja za prebivanje na podlagi direktiv EU o zakonitih migracijah zaračunavajo previsoke in nesorazmerne takse, Romuniji pa zaradi nepravilnega prenosa in izvajanja nekaterih določb direktiv EU o zakonitih migracijah. Te direktive zajemajo pogoje za vstop in prebivanje za določene kategorije migrantov, na primer študente, raziskovalce in visoko kvalificirane delavce, pa tudi rezidente za daljši čas in upravičence na podlagi pravil o ponovni združitvi družin. Čeprav je državam članicam dovoljeno, da zaračunavajo upravne takse za obdelavo vlog, previsoke in nesorazmerne takse kršijo pravice prosilcev. Pri vseh 4 državah članicah se opomini nanašajo na izvajanje direktive o študentih (Direktiva Sveta 2004/114/ES), direktive o raziskovalcih (Direktiva Sveta 2005/71/ES), direktive o modri karti (Direktiva Sveta 2009/50/ES) in direktive o enotnem dovoljenju (Direktiva 2011/98/EU), pri Grčiji, Portugalski in Romuniji pa na izvajanje direktive o rezidentih za daljši čas (Direktiva Sveta 2003/109/ES) in direktive o ponovni združitvi družin (Direktiva Sveta 2003/86/ES). Komisija prav tako meni, da Grčija ni izpolnila svojih obveznosti na podlagi direktive o rezidentih za daljši čas, ker je postavila pogoje za podaljšanje dovoljenj za prebivanje za daljši čas namesto, da bi jih avtomatično podaljšala. Poleg tega je Komisija danes začela postopek za ugotavljanje kršitev proti Romuniji zaradi nepravilnega prenosa in izvajanja določb, ki se nanašajo na zavrnitev vlog za dovoljenja za prebivanje in obveznost, da utemelji razloge za odklonitev iz direktiv EU o zakonitih migracijah. Zadevne direktive so direktiva o ponovni združitvi družin (Direktiva Sveta 2003/86/ES), direktiva o študentih Direktiva Sveta 2004/114/ES), direktiva o raziskovalcih (Direktiva Sveta 2005/71/ES), direktiva o modri karti (Direktiva Sveta 2009/50/ES) in direktiva o enotnem dovoljenju (Direktiva 2011/98/EU). Grčija, Nizozemska, Portugalska in Romunija imajo zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0114&from=slhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=celex%3A32009L0050http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0098

 

9. Mobilnost in promet

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Alexis Perier – telefon: +32 22969143)

Obrazloženo mnenje

Trajnostni promet: Komisija AVSTRIJO poziva, naj prenese predpise o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva

Komisija je pozvala Avstrijo, naj v celoti prenese predpise EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (Direktiva 2014/94/EU). Glavni namen Direktive je oblikovati skupni okvir za obsežno izgradnjo infrastrukture za alternativna goriva v Evropi. To je ključnega pomena za zmanjšanje odvisnosti prometa od nafte, ublažitev njegovega vpliva na okolje in s tem uresničevanje evropske strategije za mobilnost z nizkimi emisijami, ki jo je Komisija sprejela 20. junija 2016. Direktiva določa minimalne zahteve za izgradnjo infrastrukture za alternativna goriva, vključno s polnilnimi postajami za električna vozila ter oskrbovalnimi mesti za zemeljski plin in vodik. Direktivo je bilo treba prenesti najpozneje do 18. novembra 2016, vendar je Avstrija Komisijo le delno uradno obvestila o ukrepih za prenos Direktive v nacionalno zakonodajo. Avstrija ima zdaj na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o takih ukrepih, sicer se lahko Komisija odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

 

Uradni opomini

Varnost v cestnem prometu: Komisija poziva CIPER, naj v celoti prenese pravila o tehničnih pregledih

Evropska komisija se je odločila, da pošlje uradni opomin Cipru in zahteva, naj v celoti prenese ter izvaja pravo EU o rednih tehničnih pregledih za motorna vozila in priklopnike (Direktiva 2014/45/EU). Direktiva zajema vse vrste vozil in določa usklajene zahteve za postavke, ki jih je treba preveriti med tehničnim pregledom, metode, pomanjkljivosti in njihovo oceno. Če se Direktiva ne prenese in izvaja, se predpisi po EU nedosledno uporabljajo, kar škodljivo vpliva na varnost v cestnem prometu. Ciper ima zdaj na voljo dva meseca za uskladitev s pravom EU, sicer mu Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje o tej zadevi.

Pomorščaki: Komisija poziva IRSKO, naj spoštuje predpise EU o vzajemnem priznavanju spričeval pomorščakov

Komisija se je odločila, da Irski pošlje uradni opomin, ker ne upošteva prava EU o vzajemnem priznavanju spričeval pomorščakov (Direktiva 2005/45/ES). Irski organi so februarja 2017 izdali pomorsko obvestilo, ki med drugim določa, da spričevala, ki jih izdajo ponudniki usposabljanja, ki jih odobri pristojni organ druge države članice, niso veljavna za usposabljanje, ki se izvaja na Irskem. Irska ima zdaj na voljo dva meseca za uskladitev s pravom EU, sicer ji Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje o tej zadevi.

Pomorščaki: Komisija poziva ITALIJO, naj zagotovi skladnost s predpisi EU o minimalni ravni usposabljanja za pomorščake

Komisija se je odločila, da pošlje uradni opomin Italiji zaradi neskladnosti z evropskimi predpisi o minimalni ravni usposabljanja za pomorščake (Direktiva 2008/106/ES, kakor je bila spremenjena). Komisija poziva Italijo, naj sprejme korekcijske ukrepe, zlasti v zvezi s programi pomorskega izobraževanja in usposabljanja ter zasnovo, pregledom in odobritvijo tečajev; priznavanjem spričeval; izdajanjem spričeval in overitvijo spričeval o usposobljenosti za častnike stroja na vodstveni ravni in zahtevami za izdajanje spričeval. Italija ima zdaj na voljo dva meseca za uskladitev s pravom EU, sicer ji Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje.

Komisija poziva ROMUNIJO, naj pravilno prenese zakonodajo EU o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja

Komisija se je danes odločila, da pošlje uradni opomin Romuniji zaradi pomanjkljivosti pri uporabi predpisov EU o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (Direktiva 2012/34/EU). Uradni opomin se nanaša na nove storitve mednarodnega železniškega potniškega prometa, izdajo licenc prevoznikom v železniškem prometu, informacije o pogojih dostopa in uporabnine za storitve na terminalih, postajah in delavnicah. Nacionalno pravo ne vsebuje obveznosti posvetovanja z železniškim sektorjem o novih pogodbenih dogovorih in ne usklajuje obstoječih sporazumov z novimi pravili. Zahtevati bi moralo tudi pregleden postopek za izbor osebja odločanja pri železniškem regulatornem organu. Romunija ima zdaj na voljo dva meseca za uskladitev s pravom EU, sicer ji Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje o tej zadevi.

 

10. Obdavčitev in carinska unija

(Več informacij: Vanessa Mock – telefon: +32 22956194, Patrick McCullough – telefon: +32 22987183)

Predložitev zadeve Sodišču Evropske unije

Obdavčitev: Komisija proti AVSTRIJI začenja postopek pred Sodiščem zaradi obračunavanja DDV za sledne pravice za umetniška dela

Evropska komisija se je odločila, da proti Avstriji začne postopek pred Sodiščem EU, ker nepravilno zaračunava davek na dodano vrednost (DDV) za plačila licenčnin umetnikom za sledne pravice za umetniška dela. Sledne pravice – ki imajo za posledico licenčnine – so neprenosljive in neodtujljive lastniške pravice avtorja izvirnega umetniškega grafičnega ali likovnega dela do ekonomskega deleža pri nadaljnjih prodajah zadevnega dela. Ta pravica umetniku pod določenimi pogoji omogoča prejemanje določenega odstotka prodajne cene umetniškega dela pri nadaljnji prodaji. Po avstrijskem pravu so pri nadaljnji prodaji plačila licenčnin umetniku ali tistim, ki so do njih upravičeni, trenutno predmet DDV. To krši pravo EU, po katerem se DDV plača samo za blago ali storitve, „opravljene proti plačilu“ (direktiva o DDV; Direktiva Sveta 2006/112/ES. V prejšnji sodbi je Sodišče Evropske unije razsodilo, da kadar oseba zagotavlja storitve, ne da bi prejela neposredno plačilo, ni podlage za oceno ali znesek, na podlagi katerih se DDV lahko zaračuna. Sodišče meni, da te storitve zato niso predmet DDV (C-16/93 z dne 3. marca 1994, R.J. Tolsma). Ker se plačila licenčnin za sledne pravice plačajo za blago ali storitve umetnika, ne bi smele biti predmet DDV. Komisija se je julija 2016 odločila, da avstrijskim organom pošlje obrazloženo mnenje. Ker Avstrija ni uskladila svoje zakonodaje z zakonodajo EU, se je Komisija odločila, da proti njej začne postopek pred Sodiščem EU. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

Obrazloženo mnenje

Obdavčitev: Komisija poziva LATVIJO, naj nacionalne predpise glede davka na vložke kapitala v obliki nepremičnin uskladi s pravom EU

Komisija se je danes odločila, da Latviji pošlje obrazloženo mnenje zaradi kršitve predpisov EU o posrednih davkih na zbiranje kapitala (Direktiva Sveta 2008/7/ES). Trenutno latvijska zakonodaja določa zgornjo mejo za pristojbine za registracijo, ko se lastništvo nestanovanjskih nepremičnin prenese z nakupom ali dogovorom o zamenjavi ali na dražbi. Vendar pa zgornja meja ni določena, kadar se lastništvo prenese s kapitalskim vložkom. V nekaterih primerih to pomeni neugodno obravnavanje kapitalskega vložka, kar je nezdružljivo s pravom EU. Komisija je svojo zahtevo poslala v obliki obrazloženega mnenja. Če se Latvija v dveh mesecih ne bo zadovoljivo odzvala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

 

Obrazložena mnenja in zaključki zadev

Obdavčitev: Komisija poziva BELGIJO, naj prenese nove predpise glede preglednosti za izmenjavo podatkov o davčnih stališčih, in zapira primere za BOLGARIJO, CIPER in PORTUGALSKO

Komisija se je odločila poslati obrazloženo mnenje Belgiji, ker je ni uradno obvestila o prenosu novih ukrepov glede avtomatične izmenjave davčnih stališč med davčnimi organi EU (Direktiva Sveta (EU) 2015/2376). Države članice bi morale te ukrepe prenesti do 31. decembra 2016. Novi predpisi so zasnovani tako, da bi pomagali pri zatiranju čezmejnega izogibanja davkom, agresivnega davčnega načrtovanja in škodljive davčne konkurence. Komisija je svojo zahtevo poslala v obliki obrazloženega mnenja. Če se Belgija v dveh mesecih ne bo zadovoljivo odzvala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU. Komisija je zadovoljna s prenosom istih ukrepov v Bolgariji, na Cipru in Portugalskem ter se je danes odločila zaključiti zadevne postopke za ugotavljanje kršitev.

Obdavčitev: Komisija poziva CIPER, naj prenese nove predpise glede avtomatične izmenjave davčnih podatkov med državami, in zapira primere za 6 držav članic

Evropska komisija se je odločila, da pošlje obrazloženo mnenje Cipru, ker ji ni sporočil novih ukrepov za prenos predpisov o obvezni avtomatični izmenjavi podatkov na področju obdavčitve (Direktiva Sveta (EU) 2016/881). Države članice bi morale te ukrepe prenesti do 4. junija 2017. Novi predpisi so zasnovani tako, da bi pomagali pri zatiranju čezmejnega izogibanja davkom, agresivnega davčnega načrtovanja in škodljive davčne konkurence. Komisija je svojo zahtevo poslala v obliki obrazloženega mnenja. Če se Ciper v dveh mesecih ne bo zadovoljivo odzval, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU. Komisija je zadovoljna s prenosom istih ukrepov v Belgiji, Bolgariji, na Češkem, v Grčiji, na Portugalskem in v Združenem kraljestvu in se je danes odločila zaključiti zadevne postopke za ugotavljanje kršitev.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0881

 

Uradni opomini

Obdavčitev: Komisija poziva FRANCIJO, naj uskladi svoje predpise o obdavčitvi obveznic in določbe v zvezi z olajšavami za stroške udeležbe s predpisi EU

Komisija se je danes odločila, da pošlje uradni opomin Franciji zaradi omejevanja pravice do odbitka kapitalskih izgub samo na kupce obveznic, ki jih izdajo rezidenčni subjekti. Komisija Franciji prav tako pošilja uradni opomin zaradi neugodnega obravnavanja davčnih zavezancev nerezidentov. V skladu z obstoječimi francoskimi predpisi lahko davčni zavezanci rezidenti od davčne osnove v celoti odbijejo stroške in izdatke v zvezi z udeležbo, zavezanci nerezidenti pa to za stroške lahko storijo le delno. Te omejitve kršijo pravo Unije v zvezi s svobodo ustanavljanja (člen 49 PDEU), prostim pretokom kapitala (člen 63 PDEU) in členoma 31 in 40 Sporazumao evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ki zagotavljajo pravico do ustanavljanja in prostega pretoka kapitala v EU in EGP. Če Francija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija francoskim organom pošlje obrazloženo mnenje.

 

Zaključek zadev

Obdavčitev: Komisija zapira 4 primere, ker so države članice uradno sporočile prenos predpisov o obvezni avtomatični izmenjavi podatkov

Ciper, Hrvaška, Malta in Slovaška so prenesle predpise o obvezni avtomatični izmenjavi podatkov na področju obdavčenja (Direktiva Sveta 2014/107/EU), kar Komisija odobrava. V skladu s temi predpisi so finančni prihodki, vključno z dividendami in kapitalskimi dobički ter neporavnanimi zneski, predmet avtomatične izmenjave informacij znotraj EU. Komisija se je danes odločila, da zaključi postopke za ugotavljanje kršitev, ki jih je proti tem državam članicam začela januarja 2016.

MEMO/17/4767

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar