Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Decembrový súbor prípadov porušenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Brusel 7. december 2017

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky

Vo svojom mesačnom súbore rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia povinnosti Európska komisia podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

V tomto dokumente sa predstavujú kľúčové rozhodnutia prijaté Komisiou, ktoré sú zoskupené podľa oblasti politiky. Komisia okrem toho ukončuje konanie v 130 prípadoch, v ktorých sa problémy týkajúce sa dotknutých členských štátov vyriešili bez toho, aby Komisia musela v konaní pokračovať.

Viac informácií o konaní EÚ o porušení povinnosti nájdete v dokumente MEMO/12/12. Podrobnejšie informácie o všetkých prijatých rozhodnutiach sú k dispozícii v registri rozhodnutí o porušení povinnosti.

 

1. Jednotný digitálny trh

(kontaktné osoby: Nathalie Vandystadt - tel.: +32 2 296 7083, Inga Höglund – tel.: +32 2 295 0698)

Podania na Súdny dvor Európskej únie

Kolektívna správa práv: Komisia podáva na Súdny dvor návrh proti BULHARSKU, LUXEMBURSKU, RUMUNSKU a ŠPANIELSKU

Európska komisia sa dnes rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh proti Bulharsku, Luxembursku, Rumunsku a Španielsku z dôvodu neoznámenia úplnej transpozície pravidiel EÚ v oblasti kolektívnej správy autorských a súvisiacich práv, ako aj poskytovania multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie do vnútroštátneho práva, ktorá sa mala uskutočniť do 10. apríla 2016 (smernica o kolektívnej správe autorských práv – smernica 2014/26/EÚ). Komisia vyzýva Súdny dvor, aby uvedeným štyrom členským štátom uložil finančné sankcie (Bulharsko – 19 121,60 EUR/deň, Luxembursko – 12 920,00 EUR/deň, Rumunsko – 42 377,60 EUR/deň a Španielsko – 123 928,64 EUR/deň). Konanie o porušení povinnosti bolo voči týmto krajinám otvorené v máji 2016. Tieto členské štáty však Komisii dodnes neoznámili prijatie potrebných krokov na transponovanie uvedenej smernice do vnútroštátnych právnych predpisov. V samostatnom prípade porušenia povinnosti zahŕňajúcom Rumunsko navyše Komisia v máji 2016 rozhodla o zaslaní formálnej výzvy v súvislosti s uplatňovaním povinného systému kolektívnej správy hudobných diel. Podľa názoru Komisie rumunské právne predpisy nie sú v súlade so smernicou o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti a smernicou o kolektívnej správe autorských práv. Cieľom smernice o kolektívnej správe autorských práv je zlepšiť spôsob riadenia všetkých organizácií kolektívnej správy vytvorením spoločných noriem spravovania, transparentnosti a finančného riadenia. Zároveň stanovuje spoločné normy poskytovania multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu. Smernica o kolektívnej správe autorských práv je dôležitou súčasťou európskych právnych predpisov v oblasti autorského práva. Všetky organizácie kolektívnej správy musia zlepšiť svoje normy v oblasti riadenia a transparentnosti. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Formálna výzva

Komisia vyzýva RUMUNSKO, aby zaistilo riadne uplatňovanie povinného systému kolektívnej správy

Komisia rozhodla o zaslaní formálnej výzvy Rumunsku za neoznámenie úplnej implementácie pravidiel EÚ v oblasti povinného systému kolektívnej správy hudobných diel. Podľa názoru Komisie rumunské právne predpisy nie sú v súlade so smernicou o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (smernica 2001/29/ES) a smernicou o kolektívnej správe autorských práv (smernica 2014/26/EÚ). Podľa práva EÚ môžu autori povoliť alebo zakázať verejný prenos ich práce. V zmysle rumunskej legislatívy však autori nemajú na výber a musia ponechať správu svojich práv verejného prenosu hudobných diel na organizáciu kolektívnej správy. Výsledkom je, že autorom sa odopiera výhradné právo na verejný prenos, čo podľa názoru Komisie právne predpisy EÚ nepovoľujú. Rumunsko má teraz dva mesiace, aby na túto výzvu odpovedalo.

 

2. Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

(kontaktné osoby: Christian Wigand - tel.: +32 2 296 2253, Sara Soumillion – tel.: +32 2 296 7094)

Odôvodnené stanovisko

Komisia vyzýva TALIANSKO, aby oznámilo úplnú transpozíciu pravidiel EÚ týkajúcich sa Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o pracovných normách v námornej doprave

Vydaním tohto odôvodneného stanoviska Komisia vyzýva Taliansko, aby oznámilo všetky vnútroštátne opatrenia, ktorými transponuje predpisy EÚ týkajúce sa Dohovoru MOP o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 (smernica Rady 2009/13/ES). Uvedenou smernicou sa vykonáva dohoda sociálnych partnerov EÚ v námornom sektore o vykonávaní Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave. Smernica nadobudla účinnosť 20. augusta 2013, t. j. v deň nadobudnutia platnosti dohovoru. Preberá záväzné ustanovenia Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave v oblasti životných a pracovných podmienok námorníkov, na ktoré sa vzťahuje článok 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä ustanovenia týkajúce sa pracovných zmlúv námorníkov, minimálneho veku, pracovného času, BOZP či starostlivosti o námorníkov. Taliansko oznámilo viacero vnútroštátnych transpozičných opatrení, ale niektoré ustanovenia boli stále nejasné. Komisia požiadala talianske orgány o objasnenie, ktoré následne poskytli. Táto odpoveď však vyjasnila len niektoré pochybnosti a stále nie sú k dispozícii informácie o vnútroštátnych opatreniach na transpozíciu určitých povinností vyplývajúcich zo smernice. Komisia sa preto domnieva, že Taliansko si čiastočne nesplnilo povinnosť oznámiť opatrenia na vykonanie smernice do 20. augusta 2014. Komisia teraz Taliansko vyzýva, aby prijalo potrebné opatrenia na zaistenie úplného súladu so smernicou. Ak Taliansko do dvoch mesiacov nezosúladí svoje vnútroštátne právne predpisy s právnymi predpismi EÚ, Komisia môže rozhodnúť o podaní návrhu na Súdny dvor EÚ.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009L0013

 

3. Energetika

(kontaktné osoby: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 2 295 6186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 2 295 2589)

Formálne výzvy

Vnútorný trh s energiou: Komisia vyzýva CYPRUS a ČESKÚ REPUBLIKU, aby implementovali tretí energetický balík EÚ

Európska komisia rozhodla o zaslaní formálnych výziev Cypru a Českej republike, v ktorých obe krajiny formálne požiadala, aby zabezpečili správne vykonávanie a uplatňovanie smernice o elektrine (smernica 2009/72/ES) a smernice o zemnom plyne (smernica 2009/73/ES). Obe smernice sú súčasťou tretieho energetického balíka a obsahujú kľúčové ustanovenia, ktoré umožňujú riadne fungovanie trhov s energiou.

Energetická efektívnosť: Komisia vyzýva GRÉCKO a MALTU, aby správne uplatňovali pravidlá EÚ v oblasti energetickej hospodárnosti budov

Komisia zaslala formálne výzvy, v ktorých Grécko a Maltu žiada, aby zabezpečili správne vykonávanie smernice o energetickej hospodárnosti budov (smernica 2010/31/EÚ). Podľa tejto smernice musia členské štáty stanoviť a uplatňovať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových a existujúcich budov, zabezpečiť jej certifikáciu a požadovať pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov. Smernica takisto od krajín EÚ vyžaduje zabezpečiť, aby od roku 2021 (a v prípade verejných budov od roku 2019) všetky nové budovy dosahovali „takmer nulovú spotrebu energie“.

 

4. Životné prostredie

(kontaktné osoby: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Iris Petsa – tel.: +32 2 299 3321)

Odôvodnené stanoviská

Vplyv na životné prostredie: Komisia žiada ČESKÚ REPUBLIKU, aby zavŕšila zabezpečovanie súladu s pravidlami EÚ

Európska komisia vyzýva Českú republiku, aby vyriešila zvyšujúce otázky nesúladu v súvislosti s legislatívou EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (smernica 2011/92/EÚ). Cieľom tejto smernice je zaručiť, aby projekty, ktoré majú pravdepodobne značný vplyv na životné prostredie, boli pred schválením náležite posúdené. Komisia začala v tejto veci porušenia povinnosti formálne konanie v apríli 2013. České orgány väčšinu problémov, na ktoré Komisia poukázala, vyriešili v roku 2015. Stále však zostáva niekoľko otáznikov. Česká legislatíva prehliada, že projekty, ktoré sa ešte nerealizovali alebo boli od schválenia zmenené, boli podrobené kontrole pred 1. aprílom 2015. Okrem toho prístup k spravodlivosti nie je pri takýchto projektoch zabezpečený v súlade s požiadavkami uvedenej smernice. České orgány majú teraz dva mesiace na to, aby situáciu napravili; v opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu na Súdny dvor EÚ.

Voda: Komisia žiada MAĎARSKO, aby zabezpečilo dodržiavanie pravidiel EÚ v oblasti čistenia komunálnych odpadových vôd

Komisia sa rozhodla zaslať Maďarsku odôvodnené stanovisko pre nesúlad s požiadavkami smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (smernica Rady 91/271/EHS) celkovo v 22 aglomeráciách. Nevyčistené odpadové vody môžu ohroziť ľudské zdravie a znečistiť jazerá, rieky, pôdu, pobrežné a podzemné vody. Súlad sa mal vo všetkých týchto aglomeráciách zabezpečiť do 31. decembra 2008 (v citlivých oblastiach s populačným koeficientom nad 10 000) a do 31. decembra 2010 (v bežných oblastiach s populačným koeficientom nad 15 000), ako sa stanovuje v Akte o pristúpení Maďarska. Komisia začala formálne konanie o porušení povinnosti vo februári 2017. Podľa najnovších údajov od maďarských orgánov nebol súlad s legislatívou EÚ dosiahnutý a z odpovede Maďarska nie je jasné, kedy sa dosiahne. Maďarské orgány majú dva mesiace, aby informovali, ako situáciu napraviť; v opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Maďarska Súdnemu dvoru EÚ. Tento prípad je súčasťou horizontálneho konania zahŕňajúceho 12 členských štátov, ktoré využili dočasné výnimky podľa svojich zmlúv o pristúpení.

Ovzdušie: Komisia žiada POĽSKO, aby zohľadnilo nové právne predpisy EÚ na zlepšenie kvality ovzdušia

Komisia vyzýva Poľsko, aby transponovalo pravidlá EÚ týkajúce sa referenčných metód, potvrdzovania údajov a umiestňovania vzorkovacích miest na hodnotenie kvality okolitého ovzdušia (smernica Komisie (EÚ) 2015/1480). Smernicou sa aktualizuje viacero cieľov v oblasti kvality údajov a referenčných metód na meranie niektorých znečisťujúcich látok v ovzduší. Zároveň dopĺňa kritériá na hodnotenie údajov o kvalite okolitého ovzdušia a umiestnenie vzorkovacích miest. Členské štáty mali túto smernicu transponovať do 31. decembra 2016. Keďže Poľsko tak nespravilo, Komisia zasiela odôvodnené stanovisko a dáva poľským orgánom dva mesiace na odpoveď. Ak Komisia uspokojivú odpoveď nedostane, môže prípad postúpiť na Súdny dvor EÚ.

Plastové tašky: Komisia žiada PORTUGALSKO, aby zohľadnilo pravidlá EÚ o ľahkých plastových taškách

Komisia vyzvala Portugalsko, aby dokončilo transpozíciu právnych predpisov EÚ o odpadoch [smernica (EÚ) 2015/720 o plastových taškách] do vnútroštátneho práva. V záujme boja proti plytvaniu so zdrojmi a znečisťovaniu odpadom boli členské štáty povinné prijať do 27. novembra 2016 opatrenia na zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek v súlade s uvedenou smernicou. Vlády členských štátov si môžu na dosiahnutie spoločne dohodnutých cieľov vybrať zo zoznamu opatrení. Patria sem ekonomické nástroje, ako napr. poplatky. Ďalšou možnosťou sú vnútroštátne ciele zníženia spotreby: členské štáty musia zabezpečiť, aby do konca roka 2019 neprekročila spotreba takýchto tašiek 90 na osobu ročne. Do konca roka 2025 by tento počet mal klesnúť na najviac 40 tašiek na osobu. Obe možnosti sa dajú dosiahnuť buď povinnými opatreniami alebo dohodami s hospodárskymi odvetviami. Takisto je možné prijať úplný zákaz plastových tašiek za predpokladu, že taký zákaz nejde nad rámec obmedzení stanovených v smernici, aby sa zachoval voľný pohyb tovaru na európskom jednotnom trhu. Komisia prednostne overuje, či si členské štáty splnili povinnosť transponovať túto smernicu. Dnes zasiela odôvodnené stanovisko Portugalsku za to, že stále neoznámilo svoje opatrenia Komisii. Portugalské orgány majú teraz dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť postúpiť prípad Portugalska na Súdny dvor EÚ.

 

Formálne výzvy

Voda: Komisia žiada MAĎARSKO, aby zohľadnilo predpisy EÚ o pitnej vode

Komisia vyzýva Maďarsko, aby zaistilo súlad s parametrickými hodnotami arzénu, bóru a fluoridov v zmysle smernice o pitnej vode (smernica Rady 98/83/ES) vo všetkých oblastiach krajiny. V 365 maďarských oblastiach platila dočasná výnimka, ktorá uplynula 25. decembra 2012. Správa maďarských orgánov z apríla 2016 ukázala, že viaceré z týchto oblastí stále nespĺňali požiadavky uvedenej smernice. Komisia preto v máji 2016 začala formálne konanie o nesplnení povinnosti a zaslala formálnu výzvu, ktorá zahŕňala 66 oblastí, kde bol zistený nesúlad. Podľa nedávnej správy Maďarska však predošlá správa obsahovala pri viacerých oblastiach chybné údaje. Komisia dnes preto rozhodla o zaslaní dodatočnej formálnej výzvy Maďarsku za 28 oblastí nesúladu. Maďarsko má dva mesiace, aby na argumenty Komisie reagovalo. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Dobré životné podmienky zvierat: Komisia vyzýva MAĎARSKO, aby správne transponovalo opatrenia na ochranu laboratórnych zvierat

Európska komisia sa rozhodla zaslať Maďarsku formálnu výzvu pre nesprávnu transpozíciu viacerých ustanovení pravidiel EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (smernica 2010/63/EÚ) do maďarskej legislatívy. Smernica mala byť transponovaná do 10. novembra 2012 a zabezpečuje vysokú úroveň dobrých životných podmienok zvierat pri súčasnej ochrane riadneho fungovania vnútorného trhu. Jej cieľom je takisto minimalizovať počet zvierat využívaných na pokusy a vyžaduje sa v nej využívanie alternatív vždy, keď je to možné. Maďarské orgány smernicu transponovali do vnútroštátnej legislatívy nesprávne, a preto musia vyriešiť viacero problémov s nesúladom. Hoci maďarské orgány prejavili ochotu vyriešiť väčšinu týchto problémov, potrebné legislatívne zmeny zatiaľ prijaté neboli. Maďarsko má dva mesiace, aby na argumenty Komisie reagovalo. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Hluk: Komisia žiada FRANCÚZSKO a GRÉCKO, aby prijali akčné plány týkajúce sa environmentálneho hluku

Európska komisia vyzýva Francúzsko a Grécko, aby dodržiavali kľúčové ustanovenia smernice o hluku (smernica 2002/49/ES). Environmentálny hluk spôsobený cestnou, železničnou a leteckou dopravou je po znečistení ovzdušia druhou najčastejšou príčinou predčasných úmrtí. V smernici o hluku sa od členských štátov vyžaduje, aby prijali hlukové mapy ukazujúce vystavenie hluku vo väčších aglomeráciách, pozdĺž hlavných železničných tratí a ciest a pri väčších letiskách. Tieto mapy potom slúžia ako základ na vymedzenie opatrení v akčných plánoch týkajúcich sa hluku. Francúzsku chýbajú akčné plány v 58 identifikovaných aglomeráciách, ako aj pri veľkom počte hlavných ciest, železníc či letísk. Grécko stále neprijalo všetky hlukové mapy ani akčné plány v oblasti hluku pre aglomerácie a väčšie cesty a takisto nepreskúmalo existujúci akčný plán týkajúci sa jedného väčšieho letiska. Okrem toho Francúzsko ani Grécko riadne neidentifikovali všetky existujúce väčšie infraštruktúry na svojom území. Komisia sa preto rozhodla zaslať obom členským štátom formálnu výzvu, pričom im na nápravu tohto stavu dáva dva mesiace. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko. Komisia začala od roku 2016 v otázke environmentálneho hluku horizontálne konanie vo veci porušenia proti 13 členským štátom.

Vplyv na životné prostredie: Komisia vyzýva ŠPANIELSKO, aby riadne uplatňovalo pravidlá EÚ pri legalizácii určitých projektov

Komisia sa dnes rozhodla začať formálne konanie o nesplnení povinnosti proti Španielsku v nadväznosti na sťažnosti o dôsledkoch projektu rozvoja miest, ktorý sa má realizovať v turistickom stredisku na španielskom ostrove Fuerteventura. Komisia zastáva názor, že projekt bol schválený bez náležitého stanovenia potreby predchádzajúceho posúdenia vplyvu na životné prostredie podľa smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA, 2011/92/EÚ) a bez náležitého posúdenia vplyvu účinkov na osobitne chránené územia podľa smernice o biotopoch (smernica Rady 92/43/EHS). Španielske súdy navyše tento projekt vyhlásili za neplatný, ale stavebné práce neboli pozastavené a pokračovali v rámci zmeneného projektu. Komisia preto zasiela formálnu výzvu, v ktorej od Španielska požaduje zabezpečenie súladu so smernicou o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a smernicou o biotopoch, keď sa nezákonné stavebné práce zlegalizujú podľa regionálnych právnych predpisov Kanárskych ostrovov. Španielsko má dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

5. Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

(kontaktné osoby: Lucia Caudet – tel.: +32 2 295 6182, Maud Noyon – tel.: +32 2 298 0379)

Podania na Súdny dvor Európskej únie

Oneskorená platba: Komisia podáva na Súdny dvor návrh proti TALIANSKU za nezabezpečenie včasných platieb dodávateľom

Európska komisia sa dnes rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh proti Taliansku pre systémové oneskorenie platieb zo strany talianskych orgánov verejnej moci pri obchodných transakciách, pretože porušuje pravidlá EÚ o platobných podmienkach (smernica o oneskorených platbách 2011/7/EÚ). Podľa smernice o oneskorených platbách musia orgány verejnej moci zaplatiť za obstaraný tovar a služby do 30 dní alebo vo veľmi výnimočných prípadoch do 60 dní od prijatia faktúry. Komisia prikladá veľký význam riešeniu otázky oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej moci, ktorá sa vyskytla aj v iných členských štátoch, a uplatňuje prísnu politiku presadzovania smernice o oneskorených platbách. Včasné platby sú mimoriadne dôležité pre malé a stredné podniky (MSP), ktorých finančné riadenie, konkurencieschopnosť a v mnohých prípadoch aj prežitie závisí od kladného peňažného toku. Komisia oceňuje úsilie talianskej vlády zlepšiť situáciu od začatia konania o nesplnení povinnosti formálnou výzvou z júna 2014 a následným odôvodneným stanoviskom zaslaným vo februári 2017. Talianskym orgánom verejnej moci však po uplynutí viac než troch rokov od začatia uvedeného konania stále trvá v priemere 100 dní, kým uhradia faktúry, a v krajných prípadoch aj oveľa dlhšie. Komisia sa preto rozhodla podať návrh na Súdny dvor EÚ proti Taliansku. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

Komisia podáva na Súdny dvor EÚ návrh proti MAĎARSKU v súvislosti so zákonom o vysokoškolskom vzdelávaní

Európska komisia sa dnes rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh proti Maďarsku, lebo jeho zákon o vysokoškolskom vzdelávaní zo 4. apríla 2017 neprimerane obmedzuje prevádzku európskych a zahraničných univerzít a treba ho zosúladiť s právom EÚ. Komisia podala tento návrh pre nezlučiteľnosť uvedeného maďarského zákona so slobodou inštitúcií vysokoškolského vzdelávania poskytovať služby a usadiť sa kdekoľvek v EÚ. Komisia okrem toho naďalej zastáva názor, že nový zákon je v rozpore s právom akademickej slobody, právom na vzdelanie a slobodou podnikania, ako sa stanovuje v Charte základných práv Európskej únie a právnych záväzkoch Únie v rámci medzinárodného obchodného práva (Všeobecná dohoda o obchode so službami, GATS, v rámci Svetovej obchodnej organizácie, WTO). Komisia začala konanie o nesplnení povinnosti proti Maďarsku v apríli 2017. Keďže Maďarsko v odpovediach na formálnu výzvu, odôvodnené stanovisko a doplňujúce odôvodnené stanovisko trvalo na svojom a nezabezpečilo súlad zákona o vysokoškolskom vzdelávaní s právom EÚ, Komisia sa rozhodla podať proti nemu návrh na Súdny dvor EÚ. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Podania na Súdny dvor Európskej únie, formálna výzva a odôvodnené stanovisko

Odborné kvalifikácie: Komisia podáva na Súdny dvor návrh proti BELGICKU, FRANCÚZSKU a NEMECKU a začína konanie o nesplnení povinnosti proti CYPRU

Komisia sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh proti Belgicku, Francúzsku a Nemecku za neoznámenie úplnej transpozície právnych predpisov EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií (smernica 2013/55/EÚ). Revidovaná smernica sa mala transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 18. januára 2016. Komisia zaslala v septembri 2016 odôvodnené stanoviská belgickým, francúzskym a nemeckým orgánom. Belgicko, Francúzsko ani Nemecko Komisii stále neoznámili úplnú transpozíciu smernice. Napriek značnému pokroku, ktorý dosiahli najmä Nemecko a Francúzsko, sa Komisia rozhodla podať proti týmto 3 krajinám návrh na Súdny dvor EÚ. Komisia vyzve Súdny dvor, aby uložil denné penále vo výške 22 260,48 EUR pre Belgicko, 53 287,52 EUR pre Francúzsko a 62 203,68 EUR pre Nemecko, odo dňa vynesenia rozsudku, až kým nebude uvedená smernica v plnej miere uzákonená a uplatňovaná vo vnútroštátnom práve. Komisia zároveň vyzýva Cyprus, aby odstránil obmedzenia v určitých predpisoch o povolaniach, ktoré sú nezlučiteľné s právom EÚ. Komisia zasiela formálnu výzvu Cypru za neuznanie odbornej prípravy v oblasti stavebného inžinierstva a architektúry, ktorú absolvovali cyperskí občania v iných členských štátoch, čo zjavne nie je v súlade so smernicou 2005/36/ES. Vo vnútroštátnych pravidlách sa okrem toho plne nerešpektuje zásada automatického uznávania odborných kvalifikácií architektov získaných v zahraničí, ako sa stanovuje v článku 49 smernice 2005/36/ES. Cyprus má teraz dva mesiace na to, aby situáciu napravil. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že Cypru zašle odôvodnené stanovisko. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32005L0036

 

Podania na Súdny dvor Európskej únie a formálna výzva

Verejné obstarávanie: Komisia podáva na Súdny dvor návrh proti 4 členským štátom a začína nové konanie

Európska komisia sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh proti Rakúsku, Luxembursku, Slovinsku a Španielsku za neoznámenie úplnej transpozície pravidiel EÚ o verejnom obstarávaní a koncesiách (smernice 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ, 2014/25/EÚ) do vnútroštátneho práva. Všetky členské štáty boli povinné oznámiť transpozíciu najnovších pravidiel v oblasti verejného obstarávania do 18. apríla 2016. Komisia zaslala v máji 2016 formálne výzvy 21 členským štátom, ktoré netransponovali tieto pravidlá a v decembri 2016 zaslala odôvodnené stanoviská 15 z uvedených členských štátov. Toto sú 4 členské štáty, ktoré stále neoznámili transpozíciu daných právnych predpisov: Rakúsko a Luxembursko – smernice 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ, 2014/25/EÚ; Španielsko – smernice 2014/23/EÚ, 2014/25/EÚ; Slovinsko – smernica 2014/23/EÚ. Komisia sa preto rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh proti týmto štyrom krajinám. Komisia vyzve Súdny dvor, aby v závislosti od dotknutej smernice uložil denné penále vo výške 52 972 EUR, 42 377,60 EUR a 42 377,60 EUR pre Rakúsko, 12 920 EUR, 11 628 EUR a 11 628 EUR pre Luxembursko, 8 992,32 EUR pre Slovinsko a 61 964,32 EUR a 123 928,64 EUR pre Španielsko odo dňa vynesenia rozsudku, až kým nebudú uvedené smernice v plnej miere uzákonené a uplatňované vo vnútroštátnom práve. Komisia zároveň zasiela formálnu výzvu Holandsku, keďže nekvalifikovalo holandské bytové podniky ako verejných obstarávateľov, aj keď sa zúčastňujú na verejných zákazkách. Komisia sa domnieva, že Holandsko porušilo povinnosť transparentnosti stanovenú v smernici 2014/23/EÚ a smernici 2014/24/EÚ. Holandsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Podanie na Súdny dvor Európskej únie a ukončenie konania

Služby: Komisia podáva na Súdny dvor návrh proti RAKÚSKU a ukončuje konanie proti CYPRU

Komisia sa dnes rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh proti Rakúsku za príliš obmedzujúce pravidlá o poskytovaní služieb architektov, inžinierov, patentových zástupcov a veterinárov. Zároveň ukončuje konanie proti Cypru, keďže sa vyriešili jej obavy a odstránili sa obmedzenia pre stavebné podniky. V rakúskych právnych predpisoch sa stanovuje mnoho požiadaviek na regulované povolania: požiadavky na sídlo pre architektov, inžinierov a patentových zástupcov, požiadavky na právnu formu a nadmerný vlastnícky podiel pre architektov, inžinierov, patentových zástupcov a veterinárov, obmedzenia multidisciplinárnych podnikov pre architektov, inžinierov a patentových zástupcov. Komisia zastáva názor, že tieto požiadavky spôsobujú neodôvodnené prekážky pre poskytovanie služieb uvedených povolaní a sú v rozpore so slobodou poskytovania služieb (články 49 a 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ZFEÚ) a smernicou o službách (články 14, 15 a 25 smernice 2006/123/ES). Od Rakúska sa požadovala náprava porušenia práva EÚ, najprv vo formálnej výzve zaslanej v júni 2015, potom v odôvodnenom stanovisku z februára 2016, a po výmene s rakúskymi orgánmi v doplňujúcom odôvodnenom stanovisku z novembra 2016. Keďže rakúske orgány trvali na svojom stanovisku, Komisia sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh proti Rakúsku. Komisia sa navyše rozhodla ukončiť konanie proti Cypru v súvislosti s požiadavkou na 100 % podiel, ktorá sa uložila strojárskym podnikom so sídlom na Cypre. Podľa ustanovenia cyperského zákona museli byť všetci akcionári takýchto podnikov kvalifikovaní odborníci a patrili im všetky hlasovacie práva. Komisia sa domnievala, že takéto obmedzenia boli neprimerané, v rozpore so slobodou usadiť sa a so smernicou o službách smernica 2006/123/ES). V nadväznosti na rozhodnutie Komisie z novembra 2016 o daní návrhu na Súdny dvor EÚ Cyprus zmenil zákon tak, aby mohli mať odborníci jednoduchú väčšinu kapitálových podielov a hlasovacích práv. Komisia sa na základe toho teraz rozhodla ukončiť konanie. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Formálna výzva

Voľný pohyb tovaru: Komisia vyzýva ŠPANIELSKO, aby odstránilo obmedzenia dovozu homeopatických liekov

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať Španielsku formálnu výzvu v súvislosti s obmedzeniami súbežného dovozu homeopatických liekov. Vzhľadom na súčasné postupy je v praxi nemožné uviesť na španielsky trh homeopatické lieky, ktoré sa zákonne predávajú v iných členských štátoch EÚ. Komisia sa domnieva, že tento postup je v rozpore s pravidlami Únie o voľnom pohybe tovaru (článok 34 ZFEÚ) a smernicou o humánnych liekoch (článok 6 a článok 13 ods. 1 smernice 2001/83). Španielsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

Ukončenia konaní

Komisia ukončuje konania o nesplnení povinnosti a vybavovanie sťažností v odvetví hazardných hier

Európska komisia sa dnes v súlade s politickým záväzkom strategickejšie presadzovať právo EÚ rozhodla ukončiť konania o nesplnení povinnosti a vybavovanie žiadostí v oblasti hazardných hier. Junckerova Komisia sa od začiatku sústreďuje na svoje politické priority, ktoré dôrazne napĺňa. Tento politický prístup sa prejavil aj v spôsobe, akým Komisia viedla konania o nesplnení povinnosti. V oznámení „Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva“ sa stanovuje prístup Komisie, pokiaľ ide o strategickú prioritizáciu konaní a starostlivé zváženie rôznych verejných a súkromných záujmov. Komisia sa dnes v tomto duchu rozhodla ukončiť konania o nesplnení povinnosti v oblasti online hazardných hier a vybavovanie príslušných sťažností voči mnohým členským štátom. Súdny dvor Európskej únie opakovane uznal práva členských štátov obmedziť služby hazardných hier, ak je to potrebné na ochranu cieľov verejného záujmu, ako sú ochrana maloletých, boj proti závislosti od hazardných hier, nezrovnalostiam a podvodom. Komisia uznáva širšiu politickú legitimitu cieľov verejného záujmu, ktoré členské štáty sledujú pri regulácii služieb hazardných hier. Berie tiež na vedomie úsilie členských štátov modernizovať právne rámce online hazardných hier, presmerovať dopyt občanov po hazardných hrách z nezákonného obsahu na povolené a kontrolované webové sídla a zabezpečiť platenie daní zo strany prevádzkovateľov. V tejto súvislosti nie je pre Komisiu prioritou využívať svoje právomoci v oblasti neplnenia povinností na podporu jednotného trhu EÚ v oblasti online hazardných hier. Komisia bude naďalej podporovať členské štáty v úsilí modernizovať vnútroštátne právne rámce online hazardných hier a uľahčiť spoluprácu medzi národnými regulačnými orgánmi pre hazardné hry. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

6. Spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť

(kontaktné osoby: Christian Wigand – tel.: +32 2 296 2253, Melanie Voin – tel.: +32 2 295 8659)

Podanie na Súdny dvor Európskej únie

Európska komisia podáva na Súdny dvor návrh proti MAĎARSKU za jeho zákon o MVO

Európska komisia dnes podáva na Súdny dvor EÚ návrh proti Maďarsku za jeho zákon o MVO financovaných zo zahraničia. Ide o tretiu fázu konania o nesplnení povinnosti. Nadväzuje na formálnu výzvu, ktorú Komisia zaslala 14. júla, a odôvodnené stanovisko vydané 4. októbra tohto roku. Komisia sa rozhodla začať proti Maďarsku súdne konanie, pretože si nesplnilo povinnosti vyplývajúce z ustanovení Zmluvy týkajúcich sa voľného pohybu kapitálu. Konkrétnym dôvodom sú ustanovenia zákona o MVO, ktoré nepriamo diskriminujú a neprimerane obmedzujú dary zo zahraničia určené organizáciám občianskej spoločnosti. Okrem týchto obáv sa Komisia tiež domnieva, že Maďarsko porušuje právo na slobodu združovania a právo na ochranu súkromného života a osobných údajov zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, ktoré sa musia vykladať v spojení s ustanoveniami Zmluvy o EÚ o voľnom pohybe kapitálu. Maďarsko na formálnu výzvu Komisie odpovedalo 14. augusta a 7. septembra. Po dôkladnej analýze vysvetlení predložených Maďarskom dospela Európska komisia k záveru, že jej zásadné obavy neboli vyriešené, a preto vydala odôvodnené stanovisko. Maďarsko má jeden mesiac na prijatie potrebných opatrení, aby splnilo to, čo sa od neho vyžaduje v uvedenom odôvodnenom stanovisku. Maďarské orgány nezareagovali na odôvodnené stanovisko v stanovenom termíne. Maďarsko navyše do dnešného dňa nezmenilo ani nezrušilo sporné ustanovenia zákona o MVO v súlade s právom EÚ. Komisia sa preto rozhodla, že podá návrh na Súdny dvor podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanoviská a formálna výzva

Komisia vyzýva 8 členských štátov, aby transponovali 4. smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí

Komisia dnes vyzvala Bulharsko, Cyprus, Grécko, Luxembursko, Maltu, Holandsko, Poľsko a Rumunsko, aby transponovali „4. smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí“ [smernica (EÚ) 2015/849] do vnútroštátnych právnych predpisov. Nové pravidlá EÚ posilnia existujúce požiadavky na boj proti praniu špinavých peňazí a zlepšia boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Všetky členské štáty mali transponovať túto smernicu do 26. júna 2017. Osem členských štátov neoznámilo žiadne transpozičné opatrenia a návrhy zákonov sú stále v ich vnútroštátnom legislatívnom konaní. Po tom, ako uvedených osem krajín dostalo možnosť predložiť svoje pripomienky v odpovedi na formálnu výzvu z júla 2017, ich Komisia teraz vyzýva, aby prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie úplného súladu so smernicou. Ak uvedené členské štáty do dvoch ďalších mesiacov nezosúladia svoje vnútroštátne právne predpisy s právnymi predpismi EÚ, Komisia môže rozhodnúť o podaní návrhu na Súdny dvor EÚ. Popri konaniach o nesplnení povinnosti, ktoré Komisia otvorila v júli proti viacerým členským štátom, 23. novembra 2017 otvorila nové konania o nesplnení povinnosti a zaslala formálne výzvy Belgicku a Španielsku, keďže dospela k úsudku, že oznámené opatrenia nepredstavujú úplnú transpozíciu smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí do vnútroštátnych právnych predpisov. Belgicko a Španielsko majú dva mesiace na to, aby reagovali na formálnu výzvu. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

Ukončenie konania

Komisia a TALIANSKO úspešne vyriešili otázku balíka cestovných služieb s cieľom zabezpečiť ochranu spotrebiteľov, ak je cestovná kancelária v konkurze

Komisia dnes ukončila konanie o nesplnení povinnosti proti Taliansku, keďže zosúladilo svoje vnútroštátne pravidlá týkajúce sa balíka cestovných služieb so smernicou EÚ o cestovných službách (smernica Rady 90/314/EHS). V právnych predpisoch EÚ sa od organizátorov balíkov výletných služieb vyžaduje ochrana pred platobnou neschopnosťou ako záruka toho, že spotrebitelia dostanú finančnú náhradu a vrátia sa domov, ak je organizátor zájazdu v konkurze. Vďaka sťažnosti talianskeho združenia na ochranu spotrebiteľov z roku 2011 sa Komisia dozvedela o probléme s talianskym národným záručným fondom (v taliančine Fondo Nazionale di Garanzia). Po tom, ako organizátor zájazdov Todomondo v roku 2009 vyhlásil konkurz, fond dostal viac ako 4 000 žiadostí o náhradu v celkovej výške takmer 7 miliónov EUR. Vo fonde však nebolo dosť finančných prostriedkov na ich pokrytie. Komisia následne v roku 2012 začala konanie o nesplnení povinnosti. Pre zmeny v talianskych právnych predpisoch, ktoré nadobudli účinnosť v júli 2016, talianske orgány teraz nahradili podfinancovaný národný záručný fond povinnosťou pre organizátorov zájazdov a cestovné kancelárie uzavrieť poistenie alebo získať bankovú záruku na všetky platby od spotrebiteľov. Táto ochrana sa môže poskytnúť aj zo súkromných fondov kolektívneho investovania. Cestujúci, ktorí využívajú služby talianskych cestovných kancelárií, sú teraz v plnej miere chránení v prípade konkurzu spoločnosti. Taliansko zaviedlo aj opatrenia na poskytnutie náhrady všetkým cestujúcim, ktorí v minulosti pre platobnú neschopnosť prišli o peniaze.

 

7. Námorné záležitosti a rybné hospodárstvo

(kontaktné osoby: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Iris Petsa – tel.: +32 2 299 3321)

Podania na Súdny dvor Európskej únie

Európska integrovaná námorná politika: Komisia sa rozhodla podať návrh na Súdny dvor proti BULHARSKU, FÍNSKU a GRÉCKU

Európska komisia sa dnes rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh proti Bulharsku, Fínsku a Grécku za neoznámenie alebo čiastočné oznámenie opatrení na transpozíciu pravidiel EÚ, ktorými sa zriaďuje rámec pre námorné priestorové plánovanie (smernica 2014/89/EÚ). Členské štáty mali smernicu transponovať do vnútroštátnej legislatívy do 18. septembra 2016. Komisia vyzve Súdny dvor, aby uložil denné penále vo výške 14 089,60 EUR pre Bulharsko, 7 739,76 EUR pre Fínsko a 31 416,00 EUR pre Grécko, odo dňa vynesenia rozsudku, až kým nebude uvedená smernica v plnej miere uzákonená a uplatňovaná vo vnútroštátnom práve. Konanie o nesplnení povinnosti v tejto veci bolo voči Bulharsku, Fínsku a Grécku začaté v novembri 2016 a odôvodnené stanoviská sa zaslali v júli 2017. Bulharsko a Grécko neinformovali Komisiu o prijatí opatrení potrebných na transpozíciu smernice. Fínsko Komisiu informovalo o prijatí opatrení potrebných na transpozíciu smernice, ale uvedené opatrenia sa vzťahujú iba na pevninské Fínsko a nie na provinciu Alandy, ktorá tiež patrí do rozsahu pôsobnosti smernice. Záujem o námorný priestor – pokiaľ ide o zariadenia na získavanie energie z obnoviteľných zdrojov, prepravu, rybolov, akvakultúru a iné využitie – poukázal na potrebu spoločného a koherentnejšieho riadenia našich vôd. Pôsobnosť námorného priestorového plánovania prekračuje hranice a odvetvia, pričom jeho cieľom je zabezpečiť účinné, bezpečné a udržateľné vykonávanie ľudských aktivít na mori, Námorné priestorové plánovanie priamo podporuje a uľahčuje vykonávanie stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Medzi jeho hlavné ciele patrí zabezpečenie vysokej úrovne zamestnanosti a produktivity, sociálnej súdržnosti a začlenenia. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

8. Migrácia, vnútorné záležitosti a občianstvo

(Kontaktné osoby: Tove Ernst – tel.: +32 2 298 6764, Katarzyna Kolanko - tel.: +32 2 296 3444)

Podania na Súdny dvor Európskej únie

Premiestňovanie: Komisia podáva na Súdny dvor návrh proti ČESKEJ REPUBLIKE, MAĎARSKU a POĽSKU

Komisia sa dnes rozhodla, že podá na Súdny dvor EÚ návrh proti Českej republike, Maďarsku a Poľsku pre nesplnenie právnych povinností týkajúcich sa premiestňovania. Dňa 15. júna 2017 začala Komisia konania o nesplnení povinnosti proti Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Odpovede týchto troch členských štátov nepovažovala za uspokojivé, preto sa rozhodla pre ďalší krok v rámci konania o nesplnení povinnosti a 26. júla 2017 im zaslala odôvodnené stanoviská. Napriek tomu, že Súdny dvor EÚ v rozsudku zo 6. septembra 2017 potvrdil platnosť mechanizmu núdzového premiestnenia, Česká republika, Maďarsko a Poľsko naďalej porušujú svoje právne povinnosti. Ich odpovede boli opäť posúdené ako neuspokojivé a tieto tri členské štáty nedali nijako najavo, že sa budú podieľať na implementácii mechanizmu núdzového premiestnenia. Preto sa Komisia rozhodla potvrdiť, že naďalej pretrváva porušovanie povinností, ku ktorému dospela vo svojich odôvodnených stanoviskách, a prejsť do ďalšej etapy postupu v prípade nesplnenia povinnosti. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanoviská

Migrácia: Komisia pokračuje v konaní o nesplnení povinnosti proti MAĎARSKU vo veci azylového práva

Európska komisia sa rozhodla pokračovať v konaní o nesplnení povinnosti proti Maďarsku, pokiaľ ide o jeho azylové zákony, a dnes mu zaslala odôvodnené stanovisko. Komisia začala konanie o nesplnení povinnosti proti Maďarsku v decembri 2015. V nadväznosti na viacero výmen názorov s maďarskými orgánmi na politickej aj odbornej úrovni a vzhľadom na obavy týkajúce sa zmien maďarského azylového práva prijatých v marci tohto roka sa Komisia rozhodla zaslať doplňujúcu formálnu výzvu 17. mája 2017. Po analýze odpovede maďarských orgánov a vzhľadom na nové predpisy, ktoré maďarský parlament prijal v októbri, Komisia už nebude pokračovať v konaní v štyroch z jedenástich bodov vznesených v doplňujúcej formálnej výzve. Odpoveď, ktorú poskytli maďarské orgány, sa však napriek tomu považuje za neuspokojivú, keďže nedokázala odstrániť väčšinu obáv. Komisia naďalej zastáva názor, že maďarské právne predpisy porušujú právo EÚ, najmä smernicu 2013/32/EÚ o konaní o azyle, smernicu 2008/115/ES o návrate, smernicu 2013/33/EÚ o podmienkach prijímania žiadateľov o azyl a viacero ustanovení Charty základných práv. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Formálne výzvy:

Legálna migrácia: Komisia vyzýva GRÉCKO, HOLANDSKO A PORTUGALSKO, aby prehodnotili poplatky za povolenie na pobyt pre štátnych príslušníkov tretej krajiny, a nabáda RUMUNSKO k správnemu vykonávaniu smerníc o legálnej migrácii

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálne výzvy Grécku, Holandsku a Portugalsku za účtovanie nadmerných a neprimeraných poplatkov za povolenia na pobyt na základe smerníc EÚ o legálnej migrácii, ako aj Rumunsku za nesprávnu transpozíciu a vykonávanie niektorých ustanovení smerníc EÚ o legálnej migrácii. Tieto smernice upravujú podmienky vstupu a pobytu určitých kategórií migrantov ako študentov, výskumných pracovníkov, ako aj vysokokvalifikovaných pracovníkov, ale aj osôb s dlhodobým pobytom a osôb oprávnených využiť pravidlá upravujúce zlúčenie rodiny. Členské štáty majú právo spoplatňovať spracovávanie žiadostí, nadmerné a neprimerané poplatky však porušujú práva žiadateľov. To sa týka všetkých 4 členských štátov a ich vykonávania smernice o študentoch (smernica Rady 2004/114/ES), smernice o výskumných pracovníkoch (smernica Rady 2005/71/ES), smernice o modrej karte (smernica Rady 2009/50/ES) a smernice o jednotnom povolení (smernica 2011/98/EÚ), ako aj vykonávania smernice o osobách s dlhodobým pobytom (smernica Rady 2003/109/ES) a smernice o zlúčení rodiny (smernica Rady 2003/86/ES) v Grécku, Portugalsku a Rumunsku. Komisia takisto zastáva názor, že Grécko si nesplnilo povinnosti vyplývajúce zo smernice o osobách s dlhodobým pobytom, keďže namiesto automatického obnovovania povolení na dlhodobý pobyt ukladá podmienky na ich obnovenie. Okrem toho dnes Komisia otvorila konanie o nesplnení povinnosti proti Rumunsku, pokiaľ ide o nesprávnu transpozíciu a vykonávanie ustanovení týkajúcich sa zamietnutia žiadostí o povolenie na pobyt a povinnosti odôvodniť takéto zamietnutie v zmysle smerníc EÚ o legálnej migrácii. Ide o smernicu o zlúčení rodiny (smernica Rady 2003/86/ES), smernicu o študentoch (smernica Rady 2004/114/ES), smernicu o výskumných pracovníkoch (smernica Rady 2005/71/ES), smernicu o modrej karte (smernica Rady 2009/50/ES) a smernicu o jednotnom povolení (smernica 2011/98/EÚ). Grécko, Holandsko, Portugalsko a Rumunsko majú teraz dva mesiace na to, aby odpovedali na tvrdenia Komisie.

 

9. Mobilita a doprava

(Kontaktné osoby: Enrico Brivio – Tel.: +32 2 295 6172, Alexis Perier - Tel.: +32 2 296 9143)

Odôvodnené stanovisko

Udržateľná doprava: Komisia vyzýva RAKÚSKO na transpozíciu pravidiel o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá

Komisia vyzvala Rakúsko na úplnú transpozíciu pravidiel EÚ týkajúcich sa zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá (smernica 2014/94/EÚ). Hlavným cieľom tejto smernice je stanoviť spoločný rámec pre rozsiahle zavedenie infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európe. To má zásadný význam pre zníženie závislosti odvetvia dopravy na rope, zmiernenie jej vplyvu na životné prostredie a v konečnom dôsledku pre dosiahnutie cieľov európskej stratégie pre nízkoemisnú mobilitu, ktorú Komisia prijala 20. júna 2016. V smernici sa stanovujú minimálne požiadavky na budovanie infraštruktúry pre alternatívne palivá vrátane nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a čerpacích staníc pre zemný plyn a vodík. Smernica sa mala začať vykonávať najneskôr do 18. novembra 2016. Rakúsko však Komisii zaslalo iba čiastočné oznámenie opatrení transponujúcich uvedenú smernicu do vnútroštátnych právnych predpisov. Teraz má dva mesiace na to, aby Komisii takéto opatrenia oznámilo, v opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

 

Formálne výzvy

Bezpečnosť na cestách: Komisia vyzýva CYPRUS na úplnú transpozíciu pravidiel o kontrole technického stavu

Európska komisia sa rozhodla zaslať Cypru formálnu výzvu so žiadosťou o úplnú transpozíciu a vykonávanie práva EÚ o pravidelných kontrolách technického stavu motorových vozidiel a prípojných vozidiel (smernica 2014/45/EÚ). Smernica upravuje všetky typy vozidiel a určuje harmonizované požiadavky na prvky, ktoré majú byť odskúšané počas kontroly technického stavu, metódy, nedostatky a ich hodnotenie. Netransponovanie a nevykonávanie smernice vedie k nejednotnému uplatňovaniu pravidiel na území EÚ s negatívnym účinkom na bezpečnosť cestnej premávky. Cyprus má teraz dva mesiace na to, aby dosiahol súlad s právom EÚ. V opačnom prípade môže Komisia v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko.

Námorníci: Komisia vyzýva ÍRSKO na dodržiavanie pravidiel EÚ o vzájomnom uznávaní osvedčení námorníkov

Európska komisia sa rozhodla zaslať Írsku formálnu výzvu vo veci nesúladu s právom EÚ o vzájomnom uznávaní osvedčení námorníkov (smernica 2005/45/ES). Írske orgány vydali vo februári 2017 námornú vyhlášku, ktorou okrem iného stanovili, že osvedčenia vydané poskytovateľmi kurzov odbornej prípravy a schválené príslušným orgánom iného členského štátu nie sú uznávané na účely odbornej prípravy vykonávanej v Írsku. Írsko má teraz dva mesiace na to, aby dosiahlo súlad s právom EÚ. V opačnom prípade môže Komisia v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko.

Námorníci: Komisia nabáda TALIANSKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ o minimálnej úrovni prípravy námorníkov

Komisia sa rozhodla zaslať Taliansku formálnu výzvu z dôvodu porušovania európskych pravidiel o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (smernica 2008/106/ES v znení zmien). Komisia vyzýva Taliansko, aby prijalo nápravné opatrenia, najmä pokiaľ ide o programy námorného vzdelávania a prípravy, ako aj návrh, preskúmanie a schválenie kurzov, uznávanie osvedčení, osvedčovanie a doložky k osvedčeniam spôsobilosti strojných dôstojníkov na riadiacej úrovni, ako aj požiadavky na osvedčovanie. Taliansko má teraz dva mesiace na to, aby dosiahlo súlad s právom EÚ. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Komisia vyzýva RUMUNSKO na správnu transpozíciu predpisov EÚ o vytvorení jednotného európskeho železničného priestoru

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať Rumunsku formálnu výzvu z dôvodu nedostatkov pri uplatňovaní pravidiel EÚ o vytvorení jednotného európskeho železničného priestoru (smernica 2012/34/EÚ). Formálna výzva sa týka nových služieb medzinárodnej osobnej železničnej dopravy, vydávania povolení železničným podnikom a informácií o podmienkach prístupu a poplatkoch za služby v termináloch, staniciach a dielňach. Vo vnútroštátnych predpisoch chýba povinnosť obrátiť sa na železničné odvetvie v prípade nových zmluvných dojednaní a prispôsobenia existujúcich dohôd novým pravidlám. Takisto by v nich mala byť zakotvená požiadavka na transparentný postup pri výbere pracovníkov s rozhodovacími právomocami do železničného regulačného orgánu. Rumunsko má teraz dva mesiace na to, aby dosiahlo súlad s právom EÚ. V opačnom prípade môže Komisia v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko.

 

10. Dane a colná únia

(Kontaktné osoby: Vanessa Mock – Tel.: +32 2 295 6194, Patrick Mc Cullough – Tel.: +32 2 298 7183)

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie

Zdaňovanie: Komisia podáva na Súdny dvor návrh proti RAKÚSKU za uplatňovanie DPH na práva na ďalší predaj umeleckých diel

Európska komisia sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh proti Rakúsku za nesprávne uplatňovanie dane z pridanej hodnoty (DPH) na odmeny vyplácané umelcom za ďalší predaj umeleckých diel. Z práva na ďalší predaj vyplýva nárok na poplatky, ktoré sú známe ako „odmeny“. Toto právo je neprevoditeľným a nescudziteľným majetkovým právom autora pôvodného grafického alebo výtvarného umeleckého diela na hospodársky podiel na následnom predaji predmetného umeleckého diela. Dáva umelcovi možnosť dostať za určitých podmienok percentuálny podiel z ceny umeleckého diela pri jeho ďalšom predaji. Podľa rakúskych zákonov, odmeny umelcom alebo osobám oprávneným na odmenu za ďalší predaj pôvodného umeleckého diela podliehajú v súčasnosti DPH. To je v rozpore s právom EÚ, podľa ktorého je DPH splatná len v prípade tovaru alebo služieb „poskytovaných za protihodnotu“, t. j. za platbu (smernica Rady 2006/112/ES). Súdny dvor EÚ v predchádzajúcom rozsudku rozhodol, že ak osoba poskytuje služby bez získania priamej protihodnoty, neexistuje žiadny vymeriavací základ alebo suma, na základe ktorej možno uplatňovať DPH. Podľa názoru súdu takéto služby preto nepodliehajú DPH (Vec C-16/93 z 3. marca 1994, R.J. Tolsma). Keďže sa odmeny za práva na ďalší predaj platia ako protihodnota za tovar alebo služby poskytnuté umelcom, nemali by podliehať DPH. Európska komisia sa rozhodla zaslať v júli 2016 rakúskym orgánom odôvodnené stanovisko. Keďže Rakúsko nezosúladilo svoje právne predpisy s právnymi predpismi EÚ, Komisia sa rozhodla podať proti Rakúsku návrh na Súdny dvor EÚ. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanovisko

Zdaňovanie: Komisia žiada LOTYŠSKO, aby zosúladilo s právom EÚ svoje pravidlá zdaňovania kapitálových vkladov do spoločností vo forme nehnuteľností

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Lotyšsku formálnu výzvu za porušenie pravidiel EÚ o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu (smernica Rady 2008/7/ES). V súčasnosti sú v lotyšských právnych predpisoch stanovené maximálne registračné poplatky pri prevode vlastníctva neobytných nehnuteľností prostredníctvom kúpnej zmluvy, zmluvy o výmene alebo aukcie. Takáto maximálna suma však nie je stanovená, ak k prevodu vlastníctva došlo vo forme kapitálového vkladu. V niektorých prípadoch to vedie k nepriaznivému zaobchádzaniu s kapitálovými vkladmi, čo je v rozpore s právom EÚ. Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď v lehote dvoch mesiacov, môže proti Lotyšsku podať návrh na Súdny dvor EÚ.

 

Odôvodnené stanoviská a ukončené konania

Zdaňovanie: Komisia vyzýva BELGICKO na transpozíciu nových pravidiel transparentnosti pri výmene záväzných stanovísk a ukončuje konanie v prípade BULHARSKA, CYPRU a PORTUGALSKA

Európska komisia sa rozhodla zaslať Belgicku odôvodnené stanovisko za neoznámenie transpozície nových opatrení o automatickej výmene záväzných stanovísk medzi daňovými orgánmi v EÚ [smernica Rady (EÚ) 2015/2376]. Členské štáty mali tieto opatrenia transponovať do 31. decembra 2016. Cieľom týchto nových pravidiel je zabrániť cezhraničnému vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, agresívnemu daňovému plánovaniu a škodlivej daňovej konkurencii. Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď v lehote dvoch mesiacov, môže proti Belgicku podať návrh na Súdny dvor EÚ. Komisia zároveň uvítala transpozíciu týchto opatrení Bulharskom, Cyprom a Portugalskom a dnes sa rozhodla príslušné konania o nesplnení povinnosti ukončiť.

Zdaňovanie: Komisia žiada, aby CYPRUS transponoval nové pravidlá automatickej výmeny informácií v oblasti daní medzi krajinami, a ukončuje konanie v prípade 6 členských štátov

Európska komisia sa rozhodla zaslať Cypru odôvodnené stanovisko za neoznámenie transpozície nových opatrení o povinnej automatickej výmene informácií v oblasti daní [smernica Rady (EÚ) 2016/881]. Členské štáty mali tieto opatrenia transponovať do 4. júna 2017. Cieľom týchto nových pravidiel je zabrániť cezhraničnému vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, agresívnemu daňovému plánovaniu a škodlivej daňovej konkurencii. Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď v lehote dvoch mesiacov, môže proti Cypru podať návrh na Súdny dvor EÚ. Komisia zároveň uvítala transpozíciu týchto opatrení Belgickom, Bulharskom, Českou republikou, Gréckom, Portugalskom a Spojeným kráľovstvom a rozhodla sa dnes príslušné konania o nesplnení povinnosti ukončiť.

 

Formálne výzvy

Zdaňovanie: Komisia žiada FRANCÚZSKO, aby zosúladilo svoje pravidlá zdaňovania dlhopisov a ustanovenia o odpočítateľnosti účastníckych poplatkov s pravidlami EÚ

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Francúzsku formálnu výzvu za obmedzenie práva na odpočítanie strát kapitálu iba na upisovateľov dlhopisov vydaných subjektmi usadenými vo Francúzsku. Komisia zasiela Francúzsku formálnu výzvu aj vo veci nepriaznivého zaobchádzania s daňovníkmi-nerezidentmi. Podľa súčasných francúzskych predpisov si môžu daňovníci-rezidenti v plnej miere odpočítať z daňového základu účastnícke náklady a výdavky, zatiaľ čo daňovníci-nerezidenti si môžu tieto náklady odpočítať iba čiastočne. Tieto obmedzenia porušujú právo EÚ o slobode usadiť sa (článok 49 ZFEÚ) a o voľnom pohybe kapitálu (článok 63 ZFEÚ), ako aj článok 31 a 40 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), ktorá zaručuje právo na usadenie a voľný pohyb kapitálu v EÚ a EHP. Ak Francúzsko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže francúzskym orgánom v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko.

 

Ukončené konania

Zdaňovanie: Komisia ukončuje 4 konania, keďže členské štáty oznámili transpozíciu pravidiel o povinnej automatickej výmene informácií

Európska komisia víta transpozíciu pravidiel o povinnej automatickej výmene informácií v oblasti daní (smernica Rady 2014/107/EÚ) Cyprom, Chorvátskom, Maltou a Slovenskom. Podľa týchto pravidiel podliehajú finančné príjmy, a to aj dividendy a kapitálové zisky, ako aj zostatky na účtoch automatickej výmene informácií v rámci EÚ. Komisia sa dnes rozhodla ukončiť konanie o nesplnení povinnosti, ktoré proti týmto členským štátom začala v januári 2016.

MEMO/17/4767

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar