Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Cazurile de neîndeplinire a obligațiilor de către statele membre din luna decembrie: principalele decizii

Bruxelles, 7 decembrie 2017

Prezentare de ansamblu pe domenii de politică

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie sunt prezentate mai jos, fiind grupate pe domenii de politică. Totodată, Comisia închide 130 cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

 

1. Piața unică digitală

(Pentru informații suplimentare: Nathalie Vandystadt - telefon: +32 229 67083, Inga Höglund – telefon: +32 229 50698)

Sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene

Gestionarea colectivă a drepturilor: Comisia sesizează Curtea de Justiție cu privire la BULGARIA, LUXEMBURG, ROMÂNIA și SPANIA

Comisia Europeană a decis astăzi să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Bulgaria, Luxemburg, România și Spania pentru neîndeplinirea obligației de notificare, astfel cum se prevede, până la 10 aprilie 2016, a transpunerii integrale în legislația națională a normelor UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online, Directiva privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor, Directiva 2014/26/UE. Comisia îi solicită Curții să impună celor 4 state membre plata unor sancțiuni financiare (Bulgaria - 19 121,60 EUR pe zi, Luxemburg - 12 920,00 EUR pe zi, România - 42 377,60 EUR pe zi și Spania - 123 928,64 EUR pe zi). În mai 2016, au fost introduse proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva acestor țări. Până în prezent, statele membre în cauză nu au comunicat încă Comisiei întreprinderea măsurilor necesare de transpunere a directivei în legislația lor națională. Într-un caz separat de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României, Comisia a decis, de asemenea, să transmită o scrisoare de punere în întârziere referitoare la implementarea sistemului de gestiune colectivă obligatorie a operelor muzicale în mai 2016. Comisia este de părere că legislația română nu respectă directiva în ceea ce privește armonizarea anumitor aspecte privind drepturile de autor și drepturile conexe în societatea informațională și nici Directiva privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor. Directiva privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor are ca obiectiv ameliorarea modului de administrare a tuturor organismelor de gestiune colectivă, stabilind standarde comune de guvernanță, transparență și gestiune financiară. Această directivă stabilește, de asemenea, standarde comune privind acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizarea online pe piața internă. Directiva privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor reprezintă o parte esențială a legislației europene privind drepturile de autor. Toate organismele de gestiune colectivă au obligația de a-și ameliora standardele privind guvernanța și transparența. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

O scrisoare de punere în întârziere

Comisia îndeamnă insistent ROMÂNIA să asigure aplicarea corespunzătoare a sistemului de gestiune colectivă obligatorie

Comisia a decis, de asemenea, să transmită României o scrisoare de punere în întârziere pentru neîndeplinirea obligației de notificare a implementării integrale a normelor UE privind sistemul de gestiune colectivă obligatorie a operelor muzicale. Comisia este de părere că legislația română nu respectă directiva în ceea ce privește armonizarea anumitor aspecte privind drepturile de autor și drepturile conexe în societatea informațională (Directiva 2001/29/CE) și nici Directiva privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor (Directiva 2014/26/UE). Conform legislației UE, autorii pot autoriza sau interzice comunicarea către public a operelor pe care le creează. Cu toate acestea, conform legislației române, autorii nu au de ales și trebuie să cedeze gestionarea dreptului lor de comunicare către public a operelor muzicale unui organism de gestiune colectivă. Această situație duce la lipsirea autorului de drepturile exclusive asupra comunicării către public, ceea ce Comisia consideră că nu este justificat în temeiul legislației UE. România are la dispoziție două luni pentru a răspunde la această scrisoare.

 

2. Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune

(Pentru informații suplimentare: Christian Wigand - telefon: +32 229 62253, Sara Soumillion – telefon: +32 229 67094)

Aviz motivat

Comisia îndeamnă insistent ITALIA să notifice transpunerea completă a normelor UE cu privire la Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind munca din domeniul maritim

Emițând acest aviz motivat, Comisia îndeamnă insistent Italia să notifice toate măsurile luate la nivel național pentru a transpune normele UE cu privire la Convenția din 2006 privind munca din domeniul maritim (MLC; Directiva 2009/13/CE a Consiliului). Directiva pune în aplicare acordul partenerilor sociali ai UE din sectorul maritim privind punerea în aplicare a MLC. Directiva a intrat în vigoare la 20 august 2013, ziua intrării în vigoare a Convenției. Aceasta preia dispozițiile obligatorii din punct de vedere juridic ale MLC referitoare la condițiile de viață și de muncă ale navigatorilor care se încadrează la articolul 153 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special dispozițiile privind contractul de muncă al navigatorilor, vârsta minimă, timpul de lucru, sănătatea și securitatea și bunăstarea navigatorilor. Italia a notificat o serie de măsuri naționale de transpunere, dar diferite dispoziții erau încă neclare. Comisia le-a solicitat clarificări autorităților italiene, pe care acestea din urmă le-au transmis. Cu toate că răspunsul respectiv a clarificat anumite îndoieli, nu există încă informații în ceea ce privește măsurile naționale de transpunere a anumitor obligații din directivă. Prin urmare, Comisia consideră că Italia a comunicat numai parțial măsurile de punere în aplicare a directivei până la 20 august 2014. Comisia invită acum Italia să ia măsurile necesare pentru a se conforma pe deplin directivei. În cazul în care Italia nu își aliniază legislația națională la legislația UE în termen de două luni, Comisia poate decide să înainteze cazul Curții de Justiție a UE. http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention

 

3. Energie

(Pentru informații suplimentare: Anna-Kaisa Itkonen - telefon: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – telefon: +32 229 52589)

Scrisori de punere în întârziere

Piața internă a energiei: Comisia solicită CIPRULUI și REPUBLICII CEHE să pună în aplicare al treilea pachet legislativ privind energia al UE

Comisia Europeană a decis să trimită scrisori de punere în întârziere Ciprului și Republicii Cehe, solicitându-le în mod oficial să asigure implementarea și aplicarea corectă a Directivei privind energia electrică (Directiva 2009/72/CE) și a Directivei privind gazele naturale (Directiva 2009/73/CE). Directivele menționate fac parte din Al treilea pachet privind energia și conțin dispoziții juridice esențiale care permit buna funcționare a piețelor de energie.

Eficiența energetică: Comisia solicită GRECIEI și MALTEI să pună în aplicare în mod corect normele UE referitoare la performanța energetică a clădirilor

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere prin care solicită Greciei și Maltei să asigure punerea corectă în aplicare a Directivei privind performanța energetică a clădirilor (Directiva 2010/31/UE). Directiva le impune statelor membre să instituie și să aplice cerințe minime privind performanța energetică pentru clădirile noi și existente, să asigure certificarea performanței energetice a clădirilor și să solicite inspecția periodică a sistemelor de încălzire și de aer condiționat. Directiva solicită, de asemenea, țărilor UE să se asigure că, începând cu 2021 (2019 pentru clădirile publice), toate clădirile noi au un „consum energetic aproape egal cu zero”.

 

4. Mediu

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – telefon: +32 229 56172, Iris Petsa – telefon: +32 229 93321)

Avize motivate

Impactul asupra mediului: Comisia solicită REPUBLICII CEHE să-și finalizeze procesul de conformare cu normele UE

Comisia Europeană îndeamnă insistent Republica Cehă să abordeze aspectele restante de neconformitate cu legislația UE referitoare la evaluarea impactului asupra mediului (EIM; Directiva 2011/92/UE). Obiectivul directivei este de a asigura faptul că proiectele care pot avea un impact semnificativ asupra mediului sunt evaluate în mod adecvat înainte de a fi aprobate. Comisia a deschis o procedură oficială de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în aprilie 2013. Majoritatea preocupărilor care au fost exprimate de Comisie au fost soluționate de autoritățile cehe în 2015. Cu toate acestea, există o serie de aspecte nerezolvate. Legislația cehă omite acele proiecte care încă nu au fost implementate, care au fost examinate înainte de 1 aprilie 2015 sau care au suferit modificări înainte de a primi aprobarea de dezvoltare. Mai mult, accesul la justiție pentru astfel de proiecte nu este garantat în conformitate cu cerințele din directiva în cauză. Autoritățile cehe au la dispoziție două luni pentru a răspunde referitor la modalitățile de a remedia situația; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Republica Cehă.

Apă: Comisia îndeamnă insistent UNGARIA să respecte normele UE privind tratarea apelor urbane reziduale

Comisia a decis să transmită Ungariei un aviz motivat referitor la neîndeplinirea de către această țară a cerințelor UE din Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE a Consiliului) într-un total de 22 de aglomerări urbane. Apele reziduale netratate pot pune în pericol sănătatea umană și poluează lacurile, râurile, solul și apele subterane și costiere. Toate aceste aglomerări urbane ar fi trebuit să fie conforme cu legislația UE până la 31 decembrie 2008 (în anumite zone sensibile cu o populație echivalentă de peste 10 000 de locuitori) și până la 31 decembrie 2010 (în zone normale cu o populație echivalentă de peste 15 000 de locuitori), astfel cum se prevede în Actul de aderare al Ungariei. Comisia a deschis proceduri oficiale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în februarie 2017. Cele mai recente date oferite de autoritățile maghiare arată că nu s-a realizat conformarea cu legislația UE și este neclar din răspunsul Ungariei când se va finaliza acest proces de conformare. Autoritățile maghiare au la dispoziție două luni pentru a răspunde referitor la modalitățile de a remedia situația; în caz contrar, Comisia ar putea decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Ungaria. Acest caz face parte dintr-o acțiune orizontală care implică 12 state membre care au beneficiat de derogări temporare în conformitate cu tratatele lor de aderare.

Aer: Comisia solicită POLONIEI să transpună noua legislație UE privind îmbunătățirea calității aerului

Comisia îndeamnă insistent Polonia să transpună normele UE privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător [Directiva (UE) 2015/1480 a Comisiei]. Directiva actualizează o serie de obiective în materie de calitate a datelor și de metode de referință pentru măsurarea anumitor poluanți atmosferici. Ea completează, de asemenea, criteriile pentru evaluarea calității aerului înconjurător și amplasarea punctelor de prelevare. Statele membre au avut obligația de a transpune această directivă până la 31 decembrie 2016. Cum Polonia nu a făcut acest lucru, Comisia trimite un aviz motivat, iar autoritățile poloneze au la dispoziție două luni pentru a răspunde. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la Polonia.

Pungi din plastic: Comisia îndeamnă insistent PORTUGALIA să transpună normele UE privind pungile de transport din plastic subțiri

Comisia solicită Portugaliei să finalizeze transpunerea legislației UE în materie de deșeuri în legislația sa națională [Directiva privind pungile din plastic, Directiva (UE) 2015/720]. În vederea soluționării problemelor legate de risipirea resurselor și de abandonarea deșeurilor, statele membre trebuiau să adopte, până la 27 noiembrie 2016, măsuri pentru a reduce consumul de pungi de transport din plastic subțiri, conform dispozițiilor directivei. Guvernele naționale au la dispoziție o serie de măsuri pentru atingerea obiectivelor stabilite de comun acord. Printre acestea se numără instrumente economice, cum ar fi taxele sau redevențele. O altă opțiune este introducerea unor obiective naționale de reducere: statele membre trebuie să se asigure că nu se consumă mai mult de 90 de pungi pe cap de locuitor pe an până la sfârșitul anului 2019. Până la sfârșitul anului 2025, acest număr trebuie redus până la maximum 40 de pungi de persoană. Ambele obiective pot fi atinse fie prin măsuri obligatorii, fie prin acorduri cu sectoarele economice. Este, de asemenea, posibil să se interzică pungile din plastic, cu condiția ca aceste interdicții să nu depășească limitele stabilite de directivă pentru a menține libera circulație a mărfurilor în interiorul pieței unice europene. Comisia verifică cu prioritate dacă statele membre și-au îndeplinit obligația de a transpune această directivă. Comisia trimite astăzi un aviz motivat Portugaliei pentru neîndeplinirea obligației de a notifica măsurile luate Comisiei. Autoritățile portugheze au la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Portugalia.

 

Scrisori de punere în întârziere

Apă: Comisia îndeamnă insistent UNGARIA să transpună normele UE privind apa potabilă

Comisia solicită Ungariei să se conformeze cu valorile parametrilor pentru arsen, bor și fluor, astfel cum sunt prevăzute în Directiva privind apa potabilă (Directiva 98/83/CE a Consiliului), în toate zonele din țară. 365 de zone din Ungaria au beneficiat de o derogare temporară care a expirat la 25 decembrie 2012. Un raport al autorităților maghiare a arătat că, în aprilie 2016, unele dintre aceste zone încă nu respectau cerințele directivei. Prin urmare, Comisia a deschis în mod oficial o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere, care a vizat cele 66 de zone neconforme în mai 2016. Cu toate acestea, un raport recent din partea Ungariei a arătat că acest raport anterior conținea date eronate în cazul mai multor zone. Prin urmare, Comisia a decis astăzi să transmită Ungariei o scrisoare de punere în întârziere suplimentară privind 28 de zone neconforme. Ungaria are la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Bunăstarea animalelor: Comisia solicită UNGARIEI să transpună în mod corect măsurile privind protecția animalelor de laborator

Comisia a decis să trimită Ungariei o scrisoare de punere în întârziere pentru transpunerea incorectă în legislația sa națională a unei serii de norme UE privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (Directiva 2010/63/UE). Directiva, care trebuia să fie transpusă până la 10 noiembrie 2012, garantează un nivel ridicat de bunăstare a animalelor, menținând în același timp funcționarea corectă a pieței interne. Aceasta urmărește, de asemenea, reducerea la minimum a numărului de animale utilizate în experimente și impune utilizarea de alternative, acolo unde este posibil. Autoritățile maghiare au transpus incorect directiva în legislația națională și, prin urmare, trebuie să soluționeze mai multe chestiuni de neconformitate. Deși autoritățile maghiare și-au arătat disponibilitatea de a aborda majoritatea acestor aspecte, modificările legislative necesare nu au fost încă adoptate. Ungaria are la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Zgomot: Comisia îndeamnă insistent FRANȚA și GRECIA să adopte planuri de acțiune privind zgomotul ambiental

Comisia solicită Franței și Greciei să respecte dispozițiile esențiale ale Directivei privind zgomotul (Directiva 2002/49/CE). Zgomotul ambiental provocat de traficul rutier, feroviar și aeroportuar este a doua cauză de deces prematur, după poluarea atmosferică. Directiva privind zgomotul ambiental solicită statelor membre să adopte hărți de zgomot care să prezinte expunerea la zgomot în aglomerările de dimensiuni mai mari, precum și pe drumurile principale, căile ferate principale și în aeroporturile principale. Aceste hărți servesc ulterior ca bază pentru definirea măsurilor din planurile de acțiune privind zgomotul. În cazul Franței, nu au fost încă elaborate planuri de acțiune pentru 58 de aglomerări identificate, și nici pentru un număr semnificativ de drumuri principale, căi ferate principale sau aeroporturi principale. Grecia nu a adoptat încă toate hărțile de zgomot și planurile de acțiune în materie de zgomot pentru aglomerări și pentru drumurile principale și nici nu a revizuit planul de acțiune existent pentru un aeroport major. Mai mult, Franța și Grecia nici nu au identificat corespunzător toate infrastructurile principale existente pe teritoriile lor. Prin urmare, Comisia a decis să trimită ambelor state membre o scrisoare de punere în întârziere, solicitându-le să remedieze situația în termen de două luni; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat. Din 2016, Comisia a inițiat acțiuni orizontale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor cu privire la zgomotul ambiental împotriva a 13 state membre.

Impactul asupra mediului: Comisia solicită SPANIEI să aplice în mod adecvat normele UE cu ocazia regularizării anumitor proiecte

Comisia a decis să deschidă astăzi în mod oficial o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Spaniei, ca urmare a plângerilor referitoare la implicațiile unui proiect de dezvoltare urbană prevăzut să se desfășoare într-o zonă turistică de pe insula Fuerteventura din Spania. Comisia este de părere că proiectul a fost aprobat fără a se stabili în mod adecvat necesitatea unei evaluări prealabile a impactului său asupra mediului, în conformitate cu Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM; Directiva 2011/92/UE), și fără o evaluare adecvată a impactului asupra ariilor de protecție specială, impusă prin Directiva Habitate (Directiva 92/43/CEE a Consiliului). În plus, acest proiect a fost declarat nul și neavenit de instanțele spaniole, însă lucrările de construcție nu au fost suspendate și au continuat în cadrul unui proiect modificat. În consecință, Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere prin care îi solicită Spaniei să asigure respectarea Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului și a Directivei Habitate în cazurile în care construcții ilegale sunt regularizate în temeiul legislației naționale a Insulelor Canare. Spania are la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

 

5. Piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri

(Pentru informații suplimentare: Lucia Caudat – telefon: +32 229 56182, Maus Noyon – telefon: +32 229 80379)

Sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene

Întârzierea în efectuarea plăților: Comisia sesizează Curtea de Justiție cu privire la ITALIA pentru că nu garantează plata la timp a furnizorilor

Comisia Europeană a decis astăzi să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Italia, ca urmare a întârzierii sistematice a plății de către autoritățile publice din Italia în cadrul tranzacțiilor comerciale, încălcând astfel normele UE privind aranjamentele de plată (Directiva privind întârzierea în efectuarea plăților, Directiva 2011/7/UE). În conformitate cu Directiva privind întârzierea în efectuarea plăților, autoritățile publice trebuie să plătească pentru bunurile și serviciile pe care le achiziționează în termen de 30 de zile sau, în circumstanțe excepționale, în termen de 60 de zile de la primirea facturii. Comisia acordă o importanță deosebită abordării problemei întârzierii plăților de către autoritățile publice, care a fost identificată, de asemenea, în mai multe state membre, și urmărește o politică de punere în aplicare strictă a Directivei privind întârzierea în efectuarea plăților. Plățile la timp sunt deosebit de importante pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), care contează pe un flux de numerar pozitiv pentru a-și asigura gestiunea financiară, competitivitatea și, în multe cazuri, supraviețuirea. Comisia recunoaște eforturile depuse de guvernul italian pentru a ameliora situația de la lansarea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor printr-o scrisoare de punere în întârziere în iunie 2014 și prin avizul motivat ulterior, transmis în februarie 2017. Cu toate acestea, la peste trei ani de la lansarea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, autoritățile publice italiene continuă să își plătească facturile în medie în aproximativ 100 de zile, cu vârfuri care pot depăși în mod considerabil acest termen. Prin urmare, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Italia. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Comisia sesizează Curtea de Justiție a UE cu privire la UNGARIA pentru Legea privind învățământul superior

Astăzi, Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la Ungaria pe motivul că Legea maghiară privind învățământul superior, astfel cum a fost modificată la 4 aprilie 2017, restricționează în mod disproporționat funcționarea universităților din UE și din țări terțe și trebuie să fie readusă în conformitate cu legislația UE. Comisia a decis să recurgă la această sesizare deoarece varianta modificată a legii nu este compatibilă cu libertatea pe care ar trebui să o aibă instituțiile de învățământ superior de a furniza servicii și de a se stabili oriunde în UE. În plus, Comisia rămâne la părerea că noua legislație contravine dreptului la libertate academică, dreptului la educație și libertății de a desfășura o activitate comercială, stipulate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și obligațiilor juridice ale Uniunii în temeiul dreptului comercial internațional (Acordul General privind Comerțul cu Servicii, GATS, în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, OMC). Comisia a lansat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ungariei în aprilie 2017. Deoarece Ungaria și-a menținut poziția în răspunsurile sale la scrisoarea de punere în întârziere, la avizul motivat și la avizul motivat suplimentar și nu a aliniat Legea privind învățământul superior la legislația UE, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la Ungaria. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, o scrisoare de punere în întârziere și un aviz motivat

Calificări profesionale: Comisia sesizează Curtea cu privire la BELGIA, FRANȚA și GERMANIA și deschide o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva CIPRULUI

Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Belgia, Franța și Germania pentru neîndeplinirea obligației de notificare a transpunerii integrale a legislației UE privind recunoașterea calificărilor profesionale (Directiva 2013/55/UE). Directiva revizuită trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 18 ianuarie 2016. Comisia a transmis avize motivate autorităților din Belgia, Franța și Germania în septembrie 2016. De la această dată, Belgia, Franța și Germania încă nu au notificat Comisiei transpunerea integrală a directivei. Deși s-au înregistrat progrese semnificative, în special în cazul Germaniei și al Franței, Comisia a decis să sesizeze Curte de Justiție a UE cu privire la aceste 3 țări. Comisia va solicita Curții să impună plata unei penalități zilnice de 22 260,48 EUR pe zi Belgiei, de 53 287,52 EUR pe zi Franței și de 62 203,68 EUR pe zi Germaniei, cu începere din ziua hotărârii și până când această directivă este pe deplin transpusă și intrată în vigoare în legislația națională. În același timp, Comisia îndeamnă insistent Ciprul să elimine restricțiile cuprinse în anumite reglementări ale profesiilor care sunt incompatibile cu legislația UE. Comisia transmite Ciprului o scrisoare de punere în întârziere în legătură cu nerecunoașterea formării profesionale în domeniile ingineriei și arhitecturii dobândite de cetățeni ciprioți în alte state membre, care nu pare să fie în conformitate cu Directiva 2005/36/CE. Mai mult, normele naționale nu respectă în totalitate principiul recunoașterii automate a calificărilor profesionale dobândite în străinătate de arhitecți, astfel cum se prevede la articolul 49 din Directiva 2005/36/CE. Cipru are la dispoziție două luni pentru a remedia situația; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită Ciprului un aviz motivat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0036

 

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și o scrisoare de punere în întârziere

Achiziții publice: Comisia sesizează Curtea de Justiție cu privire la 4 state membre și deschide o nouă cauză

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Austria, Luxemburg, Slovenia și Spania pentru neîndeplinirea obligației de notificare a transpunerii integrale în legislația națională a normelor UE privind achizițiile publice și concesiunile (Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE și 2014/25/UE). Toate statele membre au fost obligate să notifice transpunerea celor mai recente norme privind achizițiile publice până la 18 aprilie 2016. Comisia a transmis scrisori de punere în întârziere către 21 de state membre care nu au transpus aceste norme în mai 2016 și, ulterior, a transmis avize motivate către 15 dintre aceste state membre în decembrie 2016. Cele 4 state membre încă nu au transmis notificări cu privire la transpunerea următoarelor acte legislative: Austria și Luxemburg - Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE și 2014/25/UE; Spania - Directivele 2014/23/UE și 2014/25/UE; Slovenia - Directiva 2014/23/UE. Prin urmare, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la aceste 4 țări. Comisia va solicita Curții să impună, în funcție de directiva în cauză, plata unei penalități zilnice de 52 972 EUR, de 42 377,6 EUR și de 42 377,6 EUR pentru Austria, de 12 920 EUR, de 11 628 EUR și de 11 628 EUR pentru Luxemburg, de 8 992,32 EUR pentru Slovenia și de 61 964,32 EUR și de 123 928,64 EUR pentru Spania, cu începere din ziua hotărârii și până când aceste directive sunt pe deplin transpuse și intrate în vigoare în legislația națională. În același timp, Comisia transmite Țărilor de Jos o scrisoare de punere în întârziere deoarece această țară nu a calificat societățile imobiliare neerlandeze ca autorități contractante, deși acestea sunt implicate în contracte publice. Comisia este de părere că Țările de Jos au încălcat obligația de transparență din Directiva 2014/23/UE și din Directiva 2014/24/UE. Țările de Jos au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene și o închidere de caz

Servicii: Comisia sesizează Curtea de Justiție cu privire la AUSTRIA și închide un caz împotriva CIPRULUI

Comisia a decis astăzi să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Austria, ca urmare a normelor extrem de restrictive privind prestarea de servicii de către arhitecți, ingineri, avocații specializați în brevete și medicii veterinari. În același timp, Comisia închide un caz împotriva Ciprului, deoarece această țară a abordat preocupările Comisiei și a eliminat restricțiile impuse asupra întreprinderilor din sectorul ingineriei. Legislația austriacă impune o serie de cerințe în cazul profesiilor reglementate: cerințe privind sediul pentru arhitecți, ingineri și avocați specializați în brevete; cerințe privind forma juridică și cerințe excesive referitoare la deținerea de capital pentru arhitecți, ingineri și avocați specializați în brevete; restricții privind societățile multidisciplinare pentru arhitecți, ingineri și avocați specializați în brevete. Comisia este de părere că aceste cerințe creează obstacole nejustificate în calea prestării de servicii de către aceste profesii și sunt contrare libertății de a presta servicii (articolele 49 și 56 din Tratatul privind funcționarea UE, TFUE) și Directivei privind serviciile (articolele 14, 15 și 25 din Directiva 2006/123/CE). Austriei i s-a solicitat să remedieze încălcarea legislației UE, mai întâi printr-o scrisoare de punere în întârziere transmisă în iunie 2015, apoi printr-un aviz motivat trimis în februarie 2016 și, după corespondența cu autoritățile austriece, printr-un aviz motivat suplimentar trimis în noiembrie 2016. Deoarece autoritățile austriece își mențin poziția, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Austria. Mai mult, Comisia a decis, de asemenea, să închidă cazul împotriva Ciprului referitor la o cerință de participare la capital de 100 % impusă în cazul întreprinderilor din sectorul ingineriei care sunt constituite în Cipru. Această dispoziție de drept cipriot însemna că toți acționarii din aceste întreprinderi trebuiau să fie profesioniști calificați și toate drepturile de vot trebuiau să le aparțină acestora. Comisia a considerat că astfel de restricții erau disproporționate și contraveneau libertății de stabilire și Directivei privind serviciile (Directiva 2006/123/CE). Ca urmare a deciziei din noiembrie 2016 a Comisiei de a sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz, Cipru a modificat legea, permițând ca o majoritate simplă a acțiunilor de capital și a drepturilor de vot să fie deținute de profesioniști. Pe baza celor de mai sus, Comisia a decis astăzi să închidă acest caz. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

O scrisoare de punere în întârziere

Libera circulație a mărfurilor: Comisia solicită SPANIEI să elimine restricțiile asupra importurilor de medicamente homeopate

Astăzi, Comisia Europeană a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere Spaniei în ceea ce privește restricțiile asupra importurilor paralele de medicamente homeopate. Practicile actuale duc în mod concret la imposibilitatea introducerii pe piața din Spania a unor medicamente homeopate care sunt comercializate legal în alte state membre ale UE. Comisia este de părere că această practică contravine normelor UE privind libera circulație a mărfurilor (articolul 34 din TFUE) și Directivei privind medicamentele de uz uman [articolul 6 și articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2001/83]. Spania are la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită Spaniei un aviz motivat.

 

Proceduri de închidere

Comisia închide procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și plângerile din sectorul jocurilor de noroc

În conformitate cu angajamentul său politic de a adopta o atitudine mai strategică în ceea ce privește asigurarea respectării legislației UE, Comisia Europeană a decis astăzi să închidă procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și procedura de tratare a plângerilor în domeniul jocurilor de noroc. Încă de la început, Comisia Juncker a fost axată pe prioritățile sale politice și pe introducerea lor în mod energic. Această abordare politică se reflectă, de asemenea, în modul în care Comisia tratează cazurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Comunicarea „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune” prezintă abordarea Comisiei în ceea ce privește prioritizarea cazurilor într-un mod strategic, cântărind cu atenție diferitele interese publice și private implicate. În acest sens, Comisia a decis astăzi să închidă procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în domeniul jocurilor de noroc online, precum și procedura de tratare a plângerilor împotriva unor state membre. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a recunoscut în mod repetat drepturile statelor membre de a restricționa serviciile de jocuri de noroc acolo unde este necesar, pentru a proteja obiectivele de interes public, cum ar fi protecția minorilor, combaterea dependenței de jocurile de noroc și combaterea neregulilor și a fraudei. Comisia recunoaște legitimitatea politică mai amplă a obiectivelor de interes public pe care statele membre le urmăresc atunci când reglementează serviciile de jocuri de noroc. De asemenea, Comisia ia act de eforturile statelor membre de a-și moderniza cadrele juridice aplicabile jocurilor de noroc online, de a canaliza cererea cetățenilor pentru jocurile de noroc de la oferta nereglementată la site-urile internet autorizate și supravegheate și de a se asigura că operatorii plătesc impozite. Având în vedere cele de mai sus, nu este o prioritate pentru Comisie să își utilizeze prerogativele legate de neîndeplinirea obligațiilor pentru a promova o piață unică a UE în domeniul serviciilor de jocuri de noroc online. Comisia va continua să sprijine statele membre în eforturile lor de modernizare a cadrelor juridice naționale în domeniul jocurilor de noroc online și să faciliteze cooperarea dintre autoritățile naționale de reglementare în domeniul jocurilor de noroc. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

6. Justiție, consumatori și egalitatea de gen

(Pentru informații suplimentare: Christian Wigand – telefon: +32 229 62253, Melanie Voin - telefon: +32 229 58659)

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiție cu privire la UNGARIA pentru legea acestei țări privind ONG-urile

Astăzi, Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiție a UE cu privire la Ungaria pentru legea acestei țări privind ONG-urile. Aceasta este a treia etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și urmează scrisorii de punere în întârziere transmise de Comisie la 14 iulie și avizului motivat emis la data de 4 octombrie a acestui an. Comisia a decis să introducă o procedură judiciară împotriva Ungariei pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul dispozițiilor tratatului cu privire la libera circulație a capitalurilor, deoarece legea privind ONG-urile prevede o serie de dispoziții care discriminează în mod indirect și care restricționează în mod disproporționat donațiile din străinătate în favoarea organizațiilor societății civile. În plus față de aceste preocupări, Comisia este, de asemenea, de părere că Ungaria încalcă dreptul la libertatea de asociere și dreptul la protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, drepturi înscrise în Carta drepturilor fundamentale a UE, coroborate cu dispozițiile din Tratatul UE cu privire la libera circulație a capitalurilor. Ungaria a răspuns scrisorii de punere în întârziere a Comisiei la 14 august și la 7 septembrie. După analizarea atentă a explicațiilor furnizate de Ungaria, Comisia Europeană a concluzionat că această țară nu a dat curs preocupărilor sale grave și, prin urmare, a emis un aviz motivat. Ungaria are la dispoziție o lună pentru a lua măsurile necesare de conformare la respectivul aviz motivat. Autoritățile maghiare nu au răspuns la avizul motivat în termenul prevăzut. De asemenea, Ungaria nu a modificat sau abrogat nici până în prezent dispozițiile contestate din legea privind ONG-urile, în conformitate cu legislația UE. Prin urmare, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție cu privire la acest caz, în conformitate cu articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Avize motivate și scrisori de punere în întârziere

Comisia îndeamnă insistent 8 state membre să transpună A patra directivă privind combaterea spălării banilor

Astăzi, Comisia a îndemnat insistent Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, Polonia, România și Țările de Jos să transpună în legislația lor națională „A patra directivă privind combaterea spălării banilor ” [Directiva (UE) 2015/849]. Noile norme ale UE vor consolida cerințele existente în materie de combatere a spălării banilor și vor ameliora combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Toate statele membre trebuiau să transpună această directivă până la 26 iunie 2017. Cele 8 state membre nu au notificat nicio măsură de transpunere, iar proiectele de legi se află încă în procesul legislativ național. Prin urmare, după ce a acordat acestor 8 țări posibilitatea de a-și prezenta observațiile cu privire la scrisorile de punere în întârziere transmise în iulie 2017, Comisia invită acum aceste țări să ia măsurile necesare pentru a se conforma pe deplin directivei. În cazul în care aceste state membre nu își aliniază legislația națională la legislația UE în termen de două luni, Comisia poate decide să înainteze cazurile Curții de Justiție a UE. În afară de procedurile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva anumitor state membre pe care Comisia le-a deschis în luna iulie a anului trecut, la 23 noiembrie 2017, Comisia a deschis noi proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor și a transmis scrisori de punere în întârziere Belgiei și Spaniei, deoarece Comisia a evaluat măsurile notificate ca nereprezentând o transpunere integrală în sistemele lor juridice naționale a normelor UE referitoare la Directiva privind combaterea spălării banilor. Belgia și Spania au la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

 

O procedură de închidere

Comisia și ITALIA au soluționat cu succes problema pachetelor de servicii turistice, pentru a garanta protecția consumatorilor în cazul falimentului unui operator de turism

Astăzi, Comisia a închis o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Italiei, deoarece această țară și-a aliniat normele naționale privind pachetele de servicii turistice la Directiva UE privind pachetele de servicii pentru călătorii (Directiva 90/314/CEE a Consiliului). Legislația UE le impune organizatorilor de pachete de servicii turistice să aibă protecție în caz de insolvență, care să garanteze că consumatorii beneficiază de rambursare și sunt aduși înapoi acasă în cazul falimentului organizatorului călătoriei. Datorită unei plângeri depuse în 2011 de o organizație a consumatorilor din Italia, Comisia a luat cunoștință de o problemă în ceea ce privește Fondul național de garantare (în limba italiană - Fondo Nazionale di Garanzia). După falimentul din 2009 al organizatorului de turism Todomondo, Fondul a primit peste 4 000 de cereri de rambursare, totalizând aproape 7 milioane EUR. Cu toate acestea, Fondul nu deținea suficienți bani pentru a le acoperi. Prin urmare, Comisia a deschis o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 2012. Datorită schimbărilor din legislația italiană, care au devenit aplicabile în iulie 2016, autoritățile italiene au înlocuit acum Fondul național de garantare subfinanțat cu sarcina operatorilor și a agențiilor de turism de a încheia asigurări sau de a furniza o garanție bancară pentru toate plățile pe care le primesc de la consumatori. Această protecție poate fi oferită și prin intermediul unor fonduri colective gestionate privat. Călătorii care utilizează operatori de turism italieni sunt în prezent pe deplin protejați în cazul în care societatea devine falimentară. De asemenea, Italia a făcut demersurile necesare pentru rambursarea tuturor călătorilor care au pierdut bani în cazurile de insolvență din trecut.

 

7. Afaceri maritime și pescuit

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – telefon: +32 229 56172, Iris Petsa – telefon: +32 229 93321)

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Politică maritimă europeană integrată: Comisia decide să sesizeze Curtea cu privire la BULGARIA, FINLANDA și GRECIA

Comisia a decis astăzi să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Bulgaria, Finlanda și Grecia pentru neîndeplinirea obligației de notificare sau pentru notificarea parțială a măsurilor pe care le-au întreprins pentru a transpune normele UE de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim (Directiva 2014/89/UE). Statele membre ar fi trebuit să transpună directiva în legislația lor națională până la 18 septembrie 2016. Comisia va solicita Curții să impună plata unei penalități zilnice de 14 089,60 EUR pe zi Bulgariei, de 7 739,76 EUR pe zi Finlandei și de 31 416,00 EUR pe zi Greciei, cu începere din ziua hotărârii și până când această directivă este pe deplin transpusă și intrată în vigoare în legislația națională. În noiembrie 2016, au fost introduse proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva Bulgariei, Finlandei și Greciei, iar avizele motivate aferente procedurilor au fost trimise în iulie 2017. Comisia nu a primit nicio notificare din partea Bulgariei și a Greciei cu privire la adoptarea măsurilor necesare în vederea transpunerii directivei. Finlanda a notificat Comisiei adoptarea măsurilor necesare pentru transpunerea directivei, însă aceste măsuri se aplică doar în zona continentală a Finlandei, nu și în provincia Åland, care face, la rândul său, obiectul directivei. Concurența pentru spațiul maritim – pentru echipamente pentru energie regenerabilă, transporturi maritime, pescuit, acvacultură și alte utilizări – a evidențiat necesitatea unei gestionări comune și mai coerente a apelor noastre. Lucrările de amenajare a spațiului maritim sunt efectuate la nivel transfrontalier și transsectorial pentru a garanta că activitățile umane pe mare se desfășoară într-un mod eficace, sigur și durabil. Amenajarea spațiului maritim sprijină și facilitează direct implementarea Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Printre principalele sale obiective se află nivelurile ridicate de ocupare a forței de muncă și de productivitate, precum și coeziunea și incluziunea socială. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

8. Migrație, afaceri interne și cetățenie

(Pentru informații suplimentare: Tove Ernst – telefon: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko - telefon: +32 229 63444)

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Transferul solicitanților de azil: Comisia sesizează Curtea de Justiție cu privire la REPUBLICA CEHĂ, UNGARIA și POLONIA

Astăzi, Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Republica Cehă, Ungaria și Polonia, pentru faptul că nu și-au respectat obligațiile legale privind transferul solicitanților de azil. La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Republicii Cehe, a Ungariei și a Poloniei. Răspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfăcătoare, iar Comisia a decis să treacă la etapa următoare din cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, transmițând avize motivate la 26 iulie 2017. În pofida confirmării de către Curtea de Justiție a UE a validității mecanismului de transfer prin hotărârea sa din 6 septembrie, Republica Cehă, Ungaria și Polonia continuă să își încalce obligațiile legale. Răspunsurile primite nu au fost nici de această dată considerate satisfăcătoare, iar cele 3 state membre nu au dat niciun indiciu că vor contribui la punerea în aplicare a mecanismului de transfer de urgență. Acesta este motivul pentru care Comisia a decis să confirme faptul că încălcările pe care le identificase în avizele sale motivate rămân valabile și în prezent și să treacă la etapa următoare a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Avize motivate

Migrația: Comisia accelerează procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva UNGARIEI în legătură cu legea acestei țări în materie de azil

Comisia Europeană a decis astăzi să avanseze în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate împotriva Ungariei cu privire la legislația sa din domeniul azilului, trimițând un aviz motivat. Comisia a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ungariei în decembrie 2015. În urma unei serii de schimburi desfășurate atât la nivel politic, cât și la nivel tehnic, cu autoritățile maghiare și a preocupărilor determinate de modificările aduse legislației maghiare privind azilul în luna martie a acestui an, Comisia a decis să transmită o scrisoare suplimentară de punere în întârziere la 17 mai 2017. După analiza răspunsului oferit de autoritățile maghiare și având în vedere legislația nou-adoptată de parlamentul maghiar în octombrie, Comisia nu va mai urmări 4 dintre cele 11 aspecte identificate în scrisoarea suplimentară de punere în întârziere. Cu toate acestea, răspunsul oferit de autoritățile maghiare nu a fost nici de această considerat satisfăcător, deoarece nu a abordat majoritatea preocupărilor. Comisia consideră în continuare că legislația maghiară nu este conformă cu dreptul UE, în special cu Directiva 2013/32/UE privind procedurile de azil, cu Directiva 2008/115/CE privind returnarea și cu Directiva 2013/33/UE privind condițiile de primire și cu mai multe dispoziții din Carta drepturilor fundamentale. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Scrisori de punere în întârziere:

Migrația legală: Comisia solicită GRECIEI, ȚĂRILOR DE JOS și PORTUGALIEI să reanalizeze taxele percepute pentru permisele de ședere pentru resortisanții țărilor terțe și îndeamnă insistent ROMÂNIA să pună corect în aplicare directivele privind migrația legală

Comisia a decis astăzi să trimită scrisori de punere în întârziere Greciei, Țărilor de Jos și Portugaliei pentru impunerea de taxe excesive și disproporționate pentru acordarea de permise de ședere în temeiul directivelor UE privind migrația legală, precum și României, pentru transpunerea și punerea în aplicare incorecte a anumitor dispoziții ale directivelor UE privind migrația legală. Aceste directive vizează condițiile de intrare și de ședere pentru anumite categorii de migranți, precum studenți, cercetători și lucrători cu înaltă calificare, însă și pentru rezidenții pe termen lung și beneficiarii normelor privind reunificarea familiei. Deși statelor membre li se permite să perceapă taxe administrative pentru prelucrarea cererilor, taxele excesive și disproporționate încalcă drepturile solicitanților. Aceasta privește punerea în aplicare de către toate cele 4 state membre a Directivei privind studenții (Directiva 2004/114/CE a Consiliului), a Directivei privind cercetătorii (Directiva 2005/71/CE a Consiliului), a Directivei privind cartea albastră (Directiva 2009/50/CE a Consiliului) și a Directivei privind permisul unic (Directiva 2011/98/UE), precum și punerea în aplicare a Directivei privind rezidenții pe termen lung (Directiva 2003/109/CE a Consiliului) și a Directivei privind reîntregirea familiei (Directiva 2003/86/CE a Consiliului) de către Grecia, Portugalia și România. De asemenea, Comisia este de părere că Grecia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul Directivei privind rezidenții pe termen lung, impunând condiții pentru reînnoirea permiselor de ședere pe termen lung în loc să le reînnoiască în mod automat. Mai mult, Comisia a deschis astăzi o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României, pentru transpunerea și punerea în aplicare incorecte a anumitor dispoziții privind respingerea cererilor de permise de ședere și obligația de a justifica motivele de refuz, impuse în cadrul directivelor UE privind migrația legală. Directivele în cauză sunt Directiva privind reîntregirea familiei (Directiva 2003/86/CE), Directiva privind studenții (Directiva 2004/114/CE), Directiva privind cercetătorii (Directiva 2005/71/CE), Directiva privind cartea albastră (Directiva 2009/50/CE) și Directiva privind permisul unic (Directiva 2011/98/UE). Grecia, Țările de Jos, Portugalia și România au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie.

 

9. Mobilitate și transporturi

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – telefon: +32 229 56172, Alexis Perier – telefon: +32 229 69143)

Un aviz motivat

Transporturi sustenabile: Comisia îndeamnă insistent AUSTRIA să transpună normele privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

Comisia a solicitat Austriei să transpună integral normele UE privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (Directiva 2014/94/UE). Principalul obiectiv al directivei este de a stabili un cadru comun pentru instalarea la scară largă a infrastructurii pentru combustibili alternativi în Europa. Această etapă este esențială pentru reducerea dependenței de petrol în domeniul transporturilor, pentru atenuarea impactului acestuia asupra mediului și, prin urmare, pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei europene pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, adoptată de Comisie la 20 iunie 2016. Directiva stabilește cerințe minime privind construirea de infrastructuri pentru combustibilii alternativi, inclusiv de puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice și de puncte de realimentare cu gaze naturale și hidrogen. Directiva trebuia să fie pusă în aplicare până la 18 noiembrie 2016, cel târziu. Cu toate acestea, Austria a comunicat doar parțial Comisiei măsurile de transpunere a directivei în legislația sa națională. Austria are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile respective; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

 

Scrisori de punere în întârziere

Siguranța rutieră: Comisia solicită CIPRULUI să transpună integral normele privind inspecțiile tehnice auto

Comisia Europeană a decis să trimită Ciprului o scrisoare de punere în întârziere prin care îi solicită să transpună și să pună în aplicare integral legislația UE privind inspecțiile tehnice auto periodice pentru autovehicule și remorcile acestora (Directiva 2014/45/UE). Directiva vizează toate tipurile de vehicule și definește cerințe armonizate pentru elementele care trebuie testate în timpul inspecțiilor tehnice auto, metodele, defectele și evaluarea acestora. Neîndeplinirea obligațiilor de transpunere și de punere în aplicare a directivei duce la o aplicare neunitară a normelor pe teritoriul UE, ceea ce va avea efecte negative asupra siguranței rutiere. Cipru are la dispoziție două luni pentru a se conforma legislației UE; în caz contrar, Comisia poate trimite un aviz motivat pe această temă.

Navigatori: Comisia solicită IRLANDEI să respecte normele UE privind recunoașterea reciprocă a brevetelor navigatorilor

Comisia Europeană a decis să trimită Irlandei o scrisoare de punere în întârziere pentru nerespectarea legislației UE referitoare la recunoașterea reciprocă a brevetelor navigatorilor (Directiva 2005/45/CE). În februarie 2017, autoritățile irlandeze au emis un aviz maritim (Marine Notice) prin care, printre altele, brevetele emise de furnizorii de formare aprobați de autoritățile competente din alte state membre nu sunt acceptate pentru cursurile de formare desfășurate în Irlanda. Irlanda are la dispoziție două luni pentru a se conforma legislației UE; în caz contrar, Comisia poate trimite un aviz motivat pe această temă.

Navigatori: Comisia îndeamnă insistent ITALIA să respecte normele UE privind nivelul minim de formare a navigatorilor

Comisia a decis să trimită Italiei o scrisoare de punere în întârziere pentru nerespectarea normelor europene privind nivelul minim de formare a navigatorilor (Directiva 2008/106/CE, astfel cum a fost modificată). Comisia îndeamnă insistent Italia să ia măsuri corective, în special în ceea ce privește programele de învățământ și instruire în domeniul maritim, precum și în ceea ce privește conceperea, revizuirea și aprobarea cursurilor, recunoașterea brevetelor, certificarea și atestarea certificatelor de competență pentru ofițerii ingineri la nivel de conducere și cerințele pentru certificare. Italia a are la dispoziție două luni pentru a se conforma legislației UE; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Comisia îndeamnă insistent ROMÂNIA să transpună corect legislația UE privind instituirea spațiului feroviar unic european

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită României o scrisoare de punere în întârziere din cauza deficiențelor în aplicarea normelor UE de instituire a spațiului feroviar unic european (Directiva 2012/34/UE). Scrisoarea de punere în întârziere se referă la noile servicii internaționale de transport feroviar de călători, la acordarea de licențe întreprinderilor feroviare, la furnizarea de informații privind condițiile de acces și la tarifarea serviciilor din terminale, gări și ateliere. Legislația națională nu prevede obligația de a consulta sectorul feroviar privind noile acorduri contractuale și alinierea acordurilor existente la noile norme. Legislația națională ar trebui să prevadă, de asemenea, o procedură transparentă pentru selectarea personalului decizional din cadrul organismului de reglementare în domeniul feroviar. România are la dispoziție două luni pentru a se conforma legislației UE; în caz contrar, Comisia poate trimite un aviz motivat pe această temă.

 

10. Impozitare și uniunea vamală

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – telefon: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – telefon: +32 229 87183)

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Impozitare: Comisia sesizează Curtea de Justiție cu privire la AUSTRIA în legătură cu regimul TVA aplicabil drepturilor de suită asociate operelor de artă

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Austria pentru faptul că aplică incorect taxa pe valoarea adăugată (TVA) în cazul redevențelor plătite artiștilor la revânzarea operelor de artă. Drepturile de suită – care duc la ceea ce este cunoscut sub numele de „redevențe” – reprezintă un drept netransferabil și inalienabil de proprietate de care beneficiază autorul unei opere originale de artă grafică sau plastică, de a obține un beneficiu economic din vânzările succesive ale operei sale, ulterioare primei vânzări. Acest drept îi permite unui artist, în anumite condiții, să primească un procent din prețul de vânzare al unei opere de artă atunci când aceasta este revândută. Conform dreptului austriac, plata redevențelor unui artist sau persoanelor care au dreptul la redevențe pentru revânzarea unei opere de artă originale sunt în prezent supuse TVA-ului. Această dispoziție încalcă legislația UE, conform căreia TVA-ul este datorat numai pentru bunuri sau servicii furnizate cu titlu oneros, și anume contra unei plăți [Directiva privind TVA-ul, Directiva 2006/112/CE a Consiliului]. Într-o hotărâre anterioară, Curtea de Justiție a UE a decis că, atunci când o persoană prestează servicii fără a primi o plată directă, nu există o bază pentru evaluare sau o sumă pe baza căreia se poate aplica TVA-ul. Opinia Curții este că astfel de servicii nu sunt așadar supuse TVA-ului (C-16/93 la 3 martie 1994, R.J. Tolsma). Deoarece plățile redevențelor pentru drepturile de suită se fac contra unor bunuri sau servicii furnizate de artist, acestea nu ar trebui să facă obiectul TVA-ului. Comisia Europeană a decis să trimită un aviz motivat autorităților austriece în iulie 2016. Având în vedere că Austria nu și-a aliniat legislația la normele UE, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Austria. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Un aviz motivat

Impozitare: Comisia solicită LETONIEI să își alinieze la legislația UE normele naționale în materie de impozitare privind aportul de capital la o societate sub formă de proprietăți imobiliare

Comisia a decis astăzi să trimită Letoniei un aviz motivat pentru încălcarea normelor UE privind impozitarea indirectă a majorării de capital (Directiva 2008/7/CE a Consiliului). În prezent, legislația letonă stabilește un plafon pentru taxele de înregistrare atunci când drepturile asupra unei proprietăți imobiliare nerezidențiale sunt transferate printr-un contract de cumpărare sau de schimb sau printr-o licitație. Cu toate acestea, un astfel de plafon nu este prevăzut atunci când transferul drepturilor de proprietate ia forma unui aport de capital. În anumite cazuri, acest fapt are ca rezultat un tratament nefavorabil al aportului de capital, care este incompatibil cu legislația UE. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Letonia.

 

Avize motivate și închideri de cazuri

Impozitare: Comisia solicită BELGIEI să transpună noile norme privind transparența în cazul schimbului de informații referitoare la decizii fiscale și închide cazurile BULGARIEI, CIPRULUI și PORTUGALIEI

Comisia Europeană a decis să trimită un aviz motivat Belgiei, deoarece acest stat membru nu a comunicat transpunerea noilor măsuri privind schimbul automat de informații referitoare la deciziile fiscale între autoritățile fiscale din UE [Directiva (UE) 2015/2376 a Consiliului]. Statele membre trebuiau să transpună aceste măsuri până la data de 31 decembrie 2016. Noile norme sunt menite să contribuie la combaterea practicilor transfrontaliere de evitare a obligațiilor fiscale, a planificării fiscale agresive și a concurenței fiscale dăunătoare. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la Belgia. În același timp, Comisia a salutat și transpunerea acestor măsuri de către Bulgaria, Cipru și Portugalia și a decis astăzi să închidă cazurile respective de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Impozitare: Comisia îi solicită CIPRULUI să transpună noile norme privind schimbul automat de informații în domeniul fiscal pentru fiecare țară și închide cazurile pentru 6 state membre

Comisia Europeană a decis să trimită un aviz motivat Ciprului, deoarece acest stat membru nu a comunicat transpunerea noilor măsuri privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal [Directiva (UE) 2016/881 a Consiliului]. Statele membre trebuiau să transpună aceste măsuri până la data de 4 iunie 2017. Noile norme sunt menite să contribuie la combaterea practicilor transfrontaliere de evitare a obligațiilor fiscale, a planificării fiscale agresive și a concurenței fiscale dăunătoare. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la Cipru. În același timp, Comisia a salutat transpunerea acestor măsuri de către Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Portugalia și Regatul Unit și a decis astăzi să închidă cazurile respective de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

 

Scrisori de punere în întârziere

Impozitare: Comisia solicită FRANȚEI să își alinieze normele privind impozitarea obligațiunilor și pe cele privind deductibilitatea taxelor de participare la normele UE

Comisia a decis astăzi să trimită Franței o scrisoare de punere în întârziere pentru limitarea dreptului de a deduce pierderi de capital numai în cazul subscriitorilor de obligațiuni emise de entități rezidente. De asemenea, Comisia trimite Franței o scrisoare de punere în întârziere pentru tratamentul nefavorabil aplicat contribuabililor nerezidenți. Conform normelor franceze actuale, contribuabilii rezidenți pot deduce integral costurile și cheltuielile legate de participare din baza impozitabilă, în timp ce aceste costuri pot fi deduse doar parțial în cazul contribuabililor nerezidenți. Aceste limitări încalcă legislația UE privind libertatea de stabilire (articolul 49 din TFUE), libera circulație a capitalurilor (articolul 63 din TFUE), precum și articolele 31 și 40 din Acordul privind Spațiul Economic European (SEE), care garantează dreptul de stabilire și libera circulație a capitalurilor în UE și în SEE. În cazul în care Franța nu acționează în următoarele două luni, Comisia poate trimite autorităților franceze un aviz motivat.

 

Proceduri de închidere

Impozitare: Comisia închide 4 cazuri, deoarece statele membre au comunicat transpunerea normelor privind schimbul automat obligatoriu de informații

Comisia Europeană salută transpunerea normelor privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (Directiva 2014/107/UE a Consiliului) de către Cipru, Croația, Malta și Slovacia. În temeiul acestor norme, veniturile financiare, inclusiv dividendele și câștigurile de capital, și soldurile conturilor fac obiectul schimbului automat de informații în cadrul UE. Astăzi, Comisia a decis să închidă procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate pentru aceste state membre în ianuarie 2016.

MEMO/17/4767

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar