Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w grudniu

Bruksela, 7 grudnia 2017 r.

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki. Komisja zamyka również 130 sprawy, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełna wersja MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

1. Jednolity rynek cyfrowy

(Informacji udzielają: Nathalie Vandystadt - tel.: +32 229 67083, Inga Höglund – tel.: +32 229 50698)

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi Komisja wnosi do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko BUŁGARII, LUKSEMBURGOWI, RUMUNII i HISZPANII

Komisja Europejska postanowiła dzisiaj wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Bułgarii, Luksemburgowi, Rumunii i Hiszpanii w związku z niedopełnieniem przez nie do 10 kwietnia 2016 r. obowiązku powiadomienia o pełnej transpozycji do prawa krajowego przepisów UE dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (dyrektywa w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, dyrektywa 2014/26/UE). Komisja zwraca się do Trybunału o nałożenie kar finansowych na te 4 państwa członkowskie (Bułgaria – 19 121,60 EUR dziennie, Luksemburg – 12 920,00 EUR dziennie, Rumunia – 42 377,60 EUR dziennie i Hiszpania 123 928,64 EUR dziennie). Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko tym państwom wszczęto w maju 2016 r. Jednak do chwili obecnej wymienione państwa członkowskie nie zgłosiły Komisji środków zapewniających transpozycję dyrektywy do prawa krajowego. W oddzielnej sprawie dotyczącej uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego jaka toczy się przeciwko Rumunii, Komisja postanowiła również wystosować do tego państwa w maju 2016 r. wezwanie do usunięcia uchybienia, zwracając się o wdrożenie obowiązkowego systemu zbiorowego zarządzania prawami do utworów muzycznych. Zdaniem Komisji rumuńskie przepisy nie zapewniają zgodności z dyrektywą w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym i dyrektywą w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Dyrektywa w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ma na celu poprawę sposobu zarządzania wszystkimi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi dzięki wprowadzeniu wspólnego zarządzania, przejrzystości i standardów zarządzania finansowego. Określa ona również wspólne normy w zakresie udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym. Dyrektywa w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi stanowi istotną część europejskich przepisów dotyczących praw autorskich. Wszystkie organizacje zbiorowego zarządzania muszą podnieść standardy w zakresie zarządzania i przejrzystości. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Komisja wzywa RUMUNIĘ do zapewnienia właściwego stosowania obowiązkowego systemu zbiorowego zarządzania

Komisja postanowiła skierować do Rumunii wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z brakiem powiadomienia o pełnym wdrożeniu przepisów UE w sprawie obowiązkowego systemu zbiorowego zarządzania prawami do utworów muzycznych. Zdaniem Komisji rumuńskie przepisy nie zapewniają zgodności z dyrektywą w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (dyrektywa 2001/29/WE) i dyrektywą w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (dyrektywa 2014/26/UE). Zgodnie z prawem UE, autorzy mogą zezwalać na publiczne udostępnianie ich utworów lub zakazywać takiego udostępniania. Jednakże na mocy prawa rumuńskiego, autorzy nie mają wyboru i muszą pozostawić zarządzanie prawem do publicznego udostępniania ich utworów muzycznych w gestii organizacji zbiorowego zarządzania. Prowadzi to do pozbawienia autora wyłącznego prawa do publicznego udostępniania jego utworów, co zdaniem Komisji nie jest uzasadnione na mocy prawa UE. Rumunia ma obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na to pismo.

 

2. Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

(Informacji udzielają: Christian Wigand - tel.: +32 229 62253, Sara Soumillion – tel.: +32 229 67094)

Uzasadniona opinia

Komisja wzywa WŁOCHY do zgłoszenia pełnej transpozycji przepisów UE w sprawie konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu

Wydając tę uzasadnioną opinię, Komisja wzywa Włochy do zgłoszenia krajowych środków transponujących przepisy UE w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. (Konwencja o pracy na morzu; dyrektywa Rady 2009/13/WE). Dyrektywa wprowadza w życie umowę europejskich partnerów społecznych sektora morskiego w sprawie wdrażania konwencji o pracy na morzu. Dyrektywa weszła w życie w dniu 20 sierpnia 2013 r., tj. w dniu wejścia w życie konwencji. Wspomniana dyrektywa przejmuje wiążące postanowienia konwencji dotyczące warunków życia i pracy marynarzy wchodzące w zakres art. 153 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a w szczególności postanowienia dotyczące: umów o pracę marynarzy, minimalnego wieku, czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i spraw socjalnych marynarzy. Włochy powiadomiły o szeregu krajowych środków transpozycji, jednak niektóre przepisy nadal były niejasne. Komisja zwróciła się do władz włoskich o wyjaśnienia w tej sprawie i otrzymała je. Jednakże odpowiedź ta wyjaśniła tylko niektóre wątpliwości i nadal brak jest informacji o krajowych środkach transpozycji niektórych wymogów dyrektywy. Z tego względu Komisja uważa, że Włochy tylko częściowo dopełniły obowiązku powiadomienia o środkach dokonujących transpozycji dyrektywy do 20 sierpnia 2014 r. Komisja wzywa obecnie Włochy do zastosowania niezbędnych środków w celu zapewnienia pełnej zgodności z dyrektywą. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Włochy nie zapewnią zgodności swojego prawa krajowego z prawem unijnym, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciw nim sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

3. Energia

(Informacji udzielają: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Wezwania do usunięcia uchybienia

Wewnętrzny rynek energii: Komisja wzywa CYPR i REPUBLIKĘ CZESKĄ do wdrożenia trzeciego pakietu energetycznego UE

Komisja Europejska przesłała Cyprowi i Republice Czeskiej wezwanie do usunięcia uchybienia, wzywając oficjalnie te państwa do zapewnienia prawidłowego wdrożenia i stosowania dyrektywy w sprawie energii elektrycznej (dyrektywa 2009/72/WE) oraz dyrektywy w sprawie gazu (dyrektywa 2009/73/WE). Dyrektywy te są częścią trzeciego pakietu energetycznego i zawierają podstawowe przepisy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie rynków energii.

Efektywność energetyczna: Komisja wzywa GRECJĘ i MALTĘ do prawidłowego wdrożenia przepisów unijnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków

Komisja skierowała wezwania do usunięcia uchybienia do Grecji i Malty, wzywając je do zapewnienia prawidłowego wdrożenia dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/UE). Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić i stosować minimalne wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej nowych i już istniejących budynków, a także zapewnić certyfikację charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w myśl dyrektywy państwa członkowskie UE mają zapewnić, aby od 2021 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o „niemal zerowym zużyciu energii” (w przypadku budynków publicznych – od 2019 r.).

 

4. Środowisko

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Uzasadnione opinie

Wpływ na środowisko: Komisja wzywa REPUBLIKĘ CZESKĄ do zapewnienia pełnej zgodności z przepisami UE

Komisja Europejska wzywa Republikę Czeską do rozwiązania problemów wynikających z niezgodności z przepisami UE w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ; dyrektywa 2011/92/UE). Celem dyrektywy OOŚ jest zagwarantowanie, by projekty, które prawdopodobnie wywrą wpływ na środowisko, zostały odpowiednio ocenione przed ich zatwierdzeniem. Komisja wszczęła formalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w kwietniu 2013 r. Większość wątpliwości wyrażonych przez Komisję zostało rozwianych przez władze czeskie w 2015 r. Pozostaje jednak kilka nierozwiązanych kwestii. Czeskie prawodawstwo nie uwzględnia projektów poddanych kontroli przed dniem 1 kwietnia 2015 r., które nie zostały jeszcze wdrożone lub zostały poddane zmianom przed otrzymaniem zezwolenia na inwestycję. Ponadto w przypadku takich projektów dostęp do wymiaru sprawiedliwości nie jest zapewniony zgodnie z wymogami dyrektywy. Władze Czech mają obecnie dwa miesiące na powiadomienie, jak zamierzają zaradzić tej sytuacji, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Republice Czeskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Woda: Komisja wzywa WĘGRY do zapewnienia poszanowania zasad UE w odniesieniu do oczyszczania ścieków komunalnych

Komisja postanowiła przesłać dziś uzasadnioną opinię do Węgier w związku z ich niezastosowaniem się do wymogów UE określonych w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa Rady 91/271/EWG) w 22 aglomeracjach. Nieoczyszczone ścieki mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a także zanieczyszczać jeziora, rzeki, glebę oraz wody gruntowe i przybrzeżne. Wszystkie aglomeracje powinny były zastosować się do przepisów do dnia 31 grudnia 2008 r. (na obszarach wrażliwych o równoważnej liczbie mieszkańców ponad 10 tys.) i 31 grudnia 2010 r. (na obszarach zwykłych o równoważnej liczbie mieszkańców ponad 15 tys.) zgodnie z Aktem przystąpienia Węgier. Komisja wszczęła formalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w lutym 2017 r. Najnowsze dane przedstawione przez władze węgierskie świadczą o tym, że nie dostosowano się w tym względzie do przepisów UE a z odpowiedzi władz węgierskich nie wynika jasno, kiedy to się stanie. Władze Węgier mają obecnie dwa miesiące na powiadomienie, jak zamierzają zaradzić tej sytuacji, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Sprawa ta stanowi element horyzontalnego podejścia do działań z udziałem wszystkich 12 państw członkowskich, które skorzystały z tymczasowego wyłączenia na mocy traktatów o ich przystąpieniu.

Powietrze: Komisja wzywa POLSKĘ do wprowadzenia nowych przepisów UE w dziedzinie poprawy jakości powietrza

Komisja wzywa Polskę do transpozycji przepisów UE w sprawie metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza atmosferycznego (dyrektywa Komisji (UE) 2015/1480). Dyrektywa uaktualnia niektóre cele dotyczące jakości danych i metod referencyjnych pomiaru niektórych zanieczyszczeń powietrza. Uzupełnia ona również kryteria dotyczące oceny jakości powietrza i lokalizacji punktów pomiarowych. Państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia tej dyrektywy do dnia 31 grudnia 2016 r. Polska tego nie zrobiła i w związku z tym Komisja kieruje do polskich władz uzasadnioną opinię i daje im dwa miesiące na odpowiedź. Jeżeli Polska nie udzieli zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Torby plastikowe: Komisja wzywa PORTUGALIĘ do wprowadzenia w życie przepisów UE dotyczących lekkich plastikowych toreb na zakupy

Komisja wzywa Portugalię do zakończenia wprowadzania unijnych przepisów dotyczących odpadów (dyrektywa w sprawie plastikowych toreb dyrektywa (UE) 2015/720) do prawa krajowego. Aby zaradzić problemowi marnowania zasobów i zaśmiecania, państwa członkowskie były zobowiązane do przyjęcia środków w celu zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy zgodnie z wymogami dyrektywy do dnia 27 listopada 2016 r. Władze krajowe mogą dokonać wyboru z wykazu środków w celu osiągnięcia wspólnie uzgodnionych celów. Wśród tych środków są instrumenty ekonomiczne, takie jak opłaty lub podatki. Inną możliwością jest wyznaczenie krajowych celów w zakresie zmniejszania zużycia. Państwa członkowskie muszą dopilnować, aby z końcem 2019 r. zużycie tych toreb nie przekraczało 90 sztuk na osobę rocznie. Do końca 2025 r. liczbę tę należy obniżyć do nie więcej niż 40 toreb na osobę. Obydwa cele można osiągnąć dzięki wprowadzeniu środków obowiązkowych albo porozumień z sektorami gospodarki. Możliwe jest również wprowadzenie zakazu stosowania toreb plastikowych, pod warunkiem że zakaz taki nie przekracza granic ustanowionych przez dyrektywę, co zapewni zachowanie swobodnego przepływu towarów na jednolitym rynku europejskim. Komisja sprawdza w pierwszej kolejności, czy państwa członkowskie wypełniły obowiązek transpozycji tej dyrektywy. Komisja przesłała dziś wezwanie do usunięcia uchybienia Portugalii w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji Komisji. Władze Portugalii mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do niego, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Woda: Komisja wzywa Węgry do wprowadzenia unijnych przepisów w sprawie wody pitnej

Komisja wzywa Węgry, by wywiązały się z wymogów dotyczących wartości parametrycznych arsenu, boru i fluorków, jak określono w dyrektywie w sprawie wody pitnej (dyrektywa Rady 98/83/WE) we wszystkich strefach w ich kraju. 365 stref Węgier objęto tymczasowym wyłączeniem, którego termin upłynął 25 grudnia 2012 r. Ze sprawozdania władz węgierskich z kwietnia 2016 r. wynika, że wiele z tych stref nadal nie spełnia wymogów dyrektywy. Z tego względu Komisja wszczęła formalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego kierując w maju 2016 r. wezwanie do usunięcia uchybienia, w którym wymieniono 66 niespełniających wymogów stref. Jednak z najnowszego sprawozdania przedstawionego przez Węgry wynika, że wcześniejsze sprawozdanie zawierało błędne dane w odniesieniu do kilku stref. W związku z tym Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu Węgrom dodatkowego wezwania do usunięcia uchybienia w sprawie 28 niezgodnych z wymogami stref. Węgry mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Dobrostan zwierząt: Komisja wzywa WĘGRY do prawidłowego wprowadzenia środków dotyczących ochrony zwierząt laboratoryjnych

Komisja Europejska podjęła decyzję o wystosowaniu do Węgier wezwania do usunięcia uchybienia z powodu nieprawidłowej transpozycji szeregu unijnych przepisów dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (dyrektywa 2010/63/UE) do prawa węgierskiego. Dyrektywa, która powinna zostać przetransponowana do prawa krajowego do 10 listopada 2012 r., zapewnia wysoki poziom dobrostanu zwierząt, zabezpieczając jednocześnie właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Ma ona także ograniczyć do minimum liczbę zwierząt wykorzystywanych do doświadczeń naukowych, wymaga bowiem stosowania rozwiązań alternatywnych tam, gdzie to tylko możliwe. Władze węgierskie dokonały nieprawidłowej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego i w związku z tym muszą zająć się szeregiem niezgodności. Chociaż władze węgierskie wykazały gotowość do rozwiązania większości tych problemów, niezbędne zmiany prawne nie zostały do tej pory przyjęte. Węgry mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Hałas: Komisja wzywa FRANCJĘ i GRECJĘ do przyjęcia planów działania w sprawie hałasu w środowisku

Komisja Europejska wzywa Francję i Grecję do wypełnienia najważniejszych wymogów określonych w dyrektywie dotyczącej hałasu (dyrektywa 2002/49/WE). Hałas w środowisku, powodowany przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy, jest drugą – po zanieczyszczeniu powietrza – główną przyczyną przedwczesnych zgonów. Dyrektywa dotycząca hałasu wymaga, aby państwa członkowskie opracowały mapy hałasu przedstawiające narażenie na hałas w dużych aglomeracjach, wzdłuż głównych linii kolejowych, głównych dróg i dużych lotnisk. Mapy te mają posłużyć jako podstawa do określenia środków w planach działania dotyczących hałasu. W przypadku Francji brak planów działania dla 58 aglomeracji, a także dla znacznej liczby głównych dróg, głównych linii kolejowych lub głównych lotnisk. Grecja nie przyjęła jeszcze wszystkich map hałasu i planów działań dla aglomeracji, głównych dróg, a ponadto nie dokonano przeglądu obowiązującego planu działania dla jednego z głównych lotnisk. Ponadto Francja i Grecja nie dokonały właściwej identyfikacji wszystkich istniejących dużych obiektów infrastruktury na swoich terytoriach. Komisja podjęła zatem decyzję o skierowaniu wezwania do usunięcia uchybienia do obydwu państw członkowskich, dając im dwa miesiące na naprawę sytuacji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. W 2016 r. Komisja rozpoczęła horyzontalne postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 13 państwom członkowskim w związku z hałasem w środowisku.

Wpływ na środowisko:Komisja wzywa HISZPANIĘ do właściwego stosowania przepisów UE przy zatwierdzaniu niektórych projektów

Komisja podjęła dziś decyzję o wszczęciu formalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Hiszpanii w następstwie skarg dotyczących oddziaływania na środowisko projektu dotyczącego rozwoju obszarów miejskich, który ma zostać zrealizowany w ośrodku turystycznym na wyspie Fuerteventura w Hiszpanii. Komisja jest zdania, że projekt został zatwierdzony bez odpowiedniej analizy w kwestii konieczności przeprowadzenia wcześniejszej oceny oddziaływania na środowisko w ramach dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa OOŚ 2011/92/UE) i bez odpowiedniej oceny skutków oddziaływania na obszary specjalnej ochrony wymaganej na mocy dyrektywy siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG). Ponadto, pomimo unieważnienia odnośnego projektu przez hiszpańskie sądy, prace budowlane nie zostały zawieszone, lecz były kontynuowane w ramach zmienionego projektu. W związku z tym Komisja wysłała Hiszpanii wezwanie do usunięcia uchybienia, wzywając ją do zapewnienia przestrzegania dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i dyrektywy siedliskowej, w przypadkach gdy nielegalne prace budowlane są legalizowane na mocy przepisów regionalnych Wysp Kanaryjskich. Hiszpania ma obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

 

5. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

(Informacji udzielają: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maud Noyon – tel.: +32 229 80379)

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Opóźnienia w płatnościach: Komisja pozywa WŁOCHY do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niedopełnieniem obowiązku zagwarantowania terminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Włoch do Trybunału Sprawiedliwości UE ze względu na systemowe opóźnianie płatności przez włoskie władze publiczne w transakcjach handlowych, co stanowi naruszenie unijnych zasad dotyczących płatności (dyrektywa w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach, dyrektywa 2011/7/UE). Zgodnie z dyrektywą w sprawie opóźnień w płatnościach organy publiczne muszą płacić za zamówione towary i usługi w ciągu 30 dni lub, w wyjątkowych okolicznościach, w ciągu 60 dni od otrzymania rachunku. Komisja przywiązuje dużą wagę do rozwiązania problemu opóźniania płatności przez władze publiczne, który został zidentyfikowany również w kilku innych państwach członkowskich, i prowadzi stanowczą politykę egzekwowania przepisów dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach. Terminowe płatności są szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W ich przypadku dodatnie przepływy pieniężne mają decydujące znaczenie dla zarządzania finansami, konkurencyjności, a w wielu przypadkach przetrwania. Komisja docenia wysiłki podjęte przez rząd włoski w celu poprawy sytuacji od momentu wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego rozpoczętego wysłaniem wezwania do usunięcia uchybienia w czerwcu 2014 r. i uzasadnionej opinii w lutym 2017 r. Jednak po upływie ponad trzech lat od momentu wszczęcia postępowania, włoskie władze publiczne w dalszym ciągu potrzebują średnio 100 dni na uregulowanie swoich rachunków, a w krańcowych przypadkach znacznie dłużej. W związku z tym Komisja postanowiła skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Komisja pozywa WĘGRY do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z ustawą o szkolnictwie wyższym

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Węgrom gdyż ustawa o szkolnictwie wyższym zmieniona w dniu 4 kwietnia 2017 r. w nieproporcjonalny sposób ogranicza działalność uniwersytetów z UE i z państw spoza UE i powinna zostać przywrócona do stanu zgodnego z prawem Unii. Komisja skierowała sprawę do Trybunału ponieważ węgierska ustawa jest niezgodna z zasadą swobody świadczenia usług oraz prowadzenia działalności gospodarczej w dowolnym miejscu w UE przez instytucje szkolnictwa wyższego. Komisja jest również zdania, że nowe ustawodawstwo jest sprzeczne z prawem wolności nauki, prawem do nauki oraz swobodą prowadzenia działalności gospodarczej, zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a także ze zobowiązaniami prawnymi Unii wynikającymi z międzynarodowego prawa handlowego (Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami, GATS, w ramach Światowej Organizacji Handlu, WTO). Komisja wszczęła formalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Węgrom w kwietniu 2017 r. Ponieważ władze węgierskie podtrzymały swoje stanowisko w odpowiedziach na wezwanie do usunięcia uchybienia, na uzasadnioną opinię oraz dodatkową uzasadnioną opinię i nie dostosowały ustawy o szkolnictwie wyższym do przepisów prawa UE, Komisja postanowiła skierować sprawę przeciwko Węgrom do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wezwanie do usunięcia uchybienia i uzasadniona opinia

Kwalifikacje zawodowe: Komisja pozywa BELGIĘ, FRANCJĘ i NIEMCY do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko CYPROWI

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu spraw przeciwko Belgii, Francji i Niemcom do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z brakiem powiadomienia o pełnej transpozycji unijnych przepisów dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2013/55/UE). Transpozycji zmienionej dyrektywy do prawa krajowego należało dokonać do dnia 18 stycznia 2016 r. Komisja przesłała uzasadnione opinie do władz Belgii, Francji i Niemiec we wrześniu 2016 r. Od tamtej pory Belgia, Francja i Niemcy nie powiadomiły Komisji o całkowitej transpozycji dyrektywy do ich prawa krajowego. Pomimo tego, że poczyniono znaczące postępy, szczególnie w Niemczech i Francji, Komisja postanowiła skierować sprawy przeciwko tym 3 państwom do Trybunału Sprawiedliwości UE. Komisja zwróci się do Trybunału o nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 22 260,48 EUR dziennie na Belgię, 53 287,52 EUR dziennie na Francję i 62 203,68 EUR dziennie na Niemcy od dnia wydania wyroku do dnia, w którym dyrektywa zostanie w pełni wprowadzona w życie i będzie obowiązywać w prawie krajowym. Jednocześnie Komisja wzywa Cypr do usunięcia niezgodnych z prawem Unii ograniczeń w niektórych przepisach dotyczących zawodów regulowanych. Komisja kieruje wezwanie do usunięcia uchybienia do Cypru z powodu nieuznawania szkoleń zawodowych w dziedzinie inżynierii i architektury odbytych przez obywateli Cypru w innych państwach członkowskich, co wydaje się niezgodne z dyrektywą 2005/36/WE. Ponadto przepisy krajowe nie są w pełni zgodne z zasadą automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą przez architektów, jak określono w art. 49 dyrektywy 2005/36/WE. Cypr ma dwa miesiące na naprawę sytuacji, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii do tego państwa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wezwanie do usunięcia uchybienia

Zamówienia publiczne: Komisja kieruje sprawy przeciwko czterem państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości oraz otwiera nową sprawę

Komisja postanowiła wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Austrii, Luksemburgowi, Słowenii i Hiszpanii w związku z niedopełnieniem obowiązku powiadomienia o pełnej transpozycji do prawa krajowego przepisów UE dotyczących zamówień publicznych i koncesji (dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE). Wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane do powiadomienia o transpozycji najnowszych przepisów dotyczących zamówień publicznych do dnia 18 kwietnia 2016 r. Komisja skierowała wezwanie do usunięcia uchybienia do 21 państw członkowskich, które nie dokonały transpozycji tych przepisów w maju 2016 r. a w grudniu 2016 r. skierowała uzasadnione opinie do 15 spośród tych państw członkowskich. 4 państwa członkowskie w dalszym ciągu nie powiadomiły o transponowaniu następujących przepisów: Austria i Luksemburg – dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE; Hiszpania – dyrektyw 2014/23/UE, 2014/25/UE; Słowenia – dyrektywy 2014/23/UE. W związku z tym Komisja postanowiła skierować sprawy przeciwko tym 4 państwom do Trybunału Sprawiedliwości UE. Komisja zwróci się do Trybunału o nałożenie, w zależności od nietransponowanej dyrektywy, dziennej kary pieniężnej w wysokości 52 972,00 EUR, 42 377,60 EUR oraz 42 377,60 EUR na Austrię, w wysokości 12 920,00 EUR, 11 628,00 EUR oraz 11 628,00 EUR na Luksemburg, 8 992,32 EUR na Słowenię i w wysokości 61 964,32 EUR oraz 123 928,64 EUR na Hiszpanię, począwszy od dnia wydania wyroku do dnia, w którym dyrektywy zostaną w pełni wprowadzone w życie i będą obowiązywać w prawie krajowym. Jednocześnie Komisja przesyła wezwanie do usunięcia uchybienia Holandii, ponieważ nie określiła ona holenderskiej spółki mieszkalnictwa socjalnego jako instytucji zamawiającej, mimo iż spółka ta jest zaangażowana w zamówienia publiczne. Komisja uważa, że Holandia naruszyła obowiązek przejrzystości określony w dyrektywie 2014/23/UE i dyrektywie 2014/24/UE. Holandia ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Sprawa skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zamknięcie postępowania

Usługi: Komisja pozywa AUSTRIĘ do Trybunału Sprawiedliwości i zamyka postępowanie przeciwko CYPROWI

W dniu dzisiejszym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Austrii do Trybunału Sprawiedliwości UE z powodu zbyt restrykcyjnych przepisów dotyczących świadczenia usług przez architektów, inżynierów, rzeczników patentowych i weterynarzy. Jednocześnie Komisja zamyka sprawę przeciwko Cyprowi, ponieważ zareagował on na zastrzeżenia Komisji i zniósł ograniczenia nałożone na przedsiębiorstwa inżynieryjne. Ustawodawstwo austriackie nakłada szereg wymogów dotyczących zawodów regulowanych: wymóg posiadania siedziby przez architektów, inżynierów i rzeczników patentowych; nadmierne wymogi dotyczące formy prawnej i własności udziałów w odniesieniu do architektów, inżynierów, rzeczników patentowych i weterynarzy; ograniczenia w tworzeniu wielodyscyplinarnych przedsiębiorstw przez architektów, inżynierów i rzeczników patentowych. Komisja jest zdania, że te wymogi tworzą nieuzasadnione przeszkody w świadczeniu usług przez przedstawicieli tych zawodów i stoją w sprzeczności z zasadą wolności świadczenia usług (art. 49 oraz 56 Traktatu o Funkcjonowaniu UE, TFUE) oraz z dyrektywą usługową (art. 14, 15 i 25 dyrektywy 2006/123/WE). Austria została wezwana do naprawienia naruszenia przepisów prawa unijnego, najpierw w wezwaniu do usunięcia uchybienia skierowanym do niej w czerwcu 2015 r., a następnie w uzasadnionej opinii przesłanej w lutym 2016 r. a po wymianie informacji z władzami Austrii w dodatkowej uzasadnionej opinii przesłanej w listopadzie 2016 r. Ponieważ władze austriackie podtrzymały swoje stanowisko, Komisja podjęła decyzję o skierowaniu przeciwko Austrii sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ponadto Komisja postanowiła zamknąć postępowanie przeciwko Cyprowi w związku z wymogiem dotyczącym 100 % udziałów nałożonym na przedsiębiorstwa inżynieryjne zarejestrowane na Cyprze. Zgodnie z przepisami cypryjskiego prawa wszyscy akcjonariusze tego rodzaju przedsiębiorstw musieli być wykwalifikowanymi pracownikami a wszystkie prawa głosu musiały należeć do nich. Komisja uznała, że te ograniczenia są nieproporcjonalne i sprzeczne ze swobodą przedsiębiorczości i z dyrektywą usługową (dyrektywa 2006/123/WE). Po podjęciu przez Komisję decyzji w listopadzie 2016 r. o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE, Cypr zmienił ustawę zezwalając aby zwykła większość udziałów i praw głosu należała do osób posiadających kwalifikacje zawodowe. Na tej podstawie Komisja podjęła dziś decyzję o zamknięciu postępowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Swobodny przepływ towarów: Komisja wzywa HISZPANIĘ do usunięcia ograniczeń w przywozie leków homeopatycznych

Komisja Europejska postanowiła skierować dziś do Hiszpanii wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z ograniczeniami w imporcie równoległym leków homeopatycznych. Obecne praktyki uniemożliwiają wprowadzenie na rynek hiszpański homeopatycznych produktów leczniczych, które są wprowadzane do obrotu zgodnie z prawem w innych państwach członkowskich. Komisja uważa, że praktyka ta jest sprzeczna z przepisami UE dotyczącymi swobodnego przepływu towarów (art. 34 TFUE) oraz z dyrektywą w sprawie produktów leczniczych stosowanych u ludzi (art. 6 i art. 13 ust. 1 dyrektywy 2001/83). Hiszpania ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na przedstawione przez Komisję argumenty, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do niej uzasadnionej opinii.

 

Decyzje o zamknięciu spraw

Komisja zamyka postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz skargi w sektorze gier hazardowych

Zgodnie ze swoim zobowiązaniem, aby przyjąć bardziej strategiczne podejście do egzekwowania prawa UE, Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zamknięciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i zakończeniu rozpatrywania skarg w sektorze gier hazardowych. Od samego początku Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera koncentruje się na priorytetach politycznych oraz energicznym ich realizowaniu. Podejście to znajduje również odzwierciedlenie w sposobie rozpatrywania przez Komisję postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W swoim komunikacie „Prawo Unii:lepsze wyniki dzięki lepszemu stosowaniu” Komisja określiła strategiczne podejście polegające na priorytetowym traktowaniu przypadków w wyniku starannego porównywania wchodzących w grę interesów prywatnych i publicznych. W związku z tym Komisja podjęła dziś decyzję o zamknięciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w sektorze gier hazardowych online oraz zaprzestaniu rozpatrywania odpowiednich skarg przeciwko kilku państwom członkowskim. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie uznał prawo państw członkowskich do ograniczenia usług w zakresie gier hazardowych, w przypadku gdy jest to konieczne do ochrony celów leżących w interesie publicznym, takich jak: ochrona nieletnich, walka z uzależnieniem od hazardu, a także zwalczanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych. Komisja uznaje szerszą legitymację polityczną celów leżących w interesie publicznym, które państwa członkowskie realizują przy pomocy regulacji usług związanych z grami hazardowymi. Komisja odnotowuje również starania państw członkowskich mające na celu modernizację ram prawnych dotyczących gier hazardowych online, przekierowanie popytu na gry hazardowe ze strony obywateli z nieobjętych regulacją stron internetowych na strony posiadające zezwolenie i podlegające nadzorowi, oraz dopilnowanie by ich operatorzy płacili podatki. W związku z tym wykorzystywanie swoich uprawnień kontrolnych do promowania unijnego jednolitego rynku w sektorze usług hazardowych online nie jest priorytetem Komisji. Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie w ich wysiłkach zmierzających do modernizacji krajowych ram prawnych dotyczących gier hazardowych online oraz będzie wspierać współpracę pomiędzy krajowymi regulatorami gier hazardowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

6. Sprawiedliwość, konsumenci i równouprawnienie płci

(Informacji udzielają: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin - tel.: +32 229 58659)

Skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komisja Europejska pozywa WĘGRY do Trybunału Sprawiedliwości w związku z ustawą o organizacjach pozarządowych

Obecnie Komisja Europejska pozywa Węgry do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z ustawą o organizacjach pozarządowych finansowanych z zagranicy. Jest to trzeci etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Poprzedziły go wezwanie do usunięcia uchybienia przesłane przez Komisję w dniu 14 lipca i uzasadniona opinia wydana w dniu 4 października bieżącego roku. Komisja postanowiła wszcząć postępowanie prawne przeciwko Węgrom w związku z niedopełnieniem przez nie obowiązków wynikających z postanowień Traktatu dotyczących swobodnego przepływu kapitału. Przepisy ustawy o NGO pośrednio dyskryminują i w sposób nieproporcjonalny ograniczają darowizny z zagranicy na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Oprócz powyższych obaw, Komisja jest również zdania, że na Węgrzech narusza się prawo do wolności zrzeszania się i prawo do ochrony życia prywatnego i danych osobowych zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej w związku z postanowieniami Traktatu UE dotyczącymi swobodnego przepływu kapitału. Węgry odpowiedziały na przesłane przez Komisję wezwanie do usunięcia uchybienia w dniach 14 sierpnia i 7 września. Komisja uważnie przeanalizowała przedstawione przez Węgry wyjaśnienia, jej zasadnicze wątpliwości nie zostały jednak rozwiane i w związku z tym przesłała uzasadnioną opinię. Węgry miały miesiąc na podjęcie niezbędnych środków w celu zastosowania się do tej uzasadnionej opinii. Władze węgierskie nie udzieliły odpowiedzi na uzasadnioną opinię w przewidzianym terminie. Nie zmieniły też ani nie uchyliły do tej pory spornych przepisów ustawy dotyczącej organizacji pozarządowych, by zapewnić zgodność z prawem UE. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie i wezwania do usunięcia uchybienia

Komisja wzywa 8 państw członkowskich do transpozycji czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komisja Europejska wezwała dziś Bułgarię, Cypr, Grecję, Luksemburg, Maltę, Holandię, Polskę i Rumunię do transpozycji czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (dyrektywa (UE) 2015/849) do ich przepisów krajowych. Nowe unijne przepisy wzmocnią istniejące wymogi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wszystkie państwa członkowskie miały obowiązek dokonać transpozycji tej dyrektywy do 26 czerwca 2017 r. 8 państw członkowskich nie zawiadomiło o żadnych środkach transpozycji, a krajowe procesy legislacyjne w odniesieniu do odnośnych projektów ustaw ciągle trwają. Dlatego też, po stworzeniu tym 8 państwom możliwości przedstawienia uwag w odpowiedzi na wezwania do usunięcia uchybienia przesłane w lipcu 2017 r., Komisja wzywa je obecnie do szybkiego zastosowania niezbędnych środków w celu zapewnienia pełnej zgodności z dyrektywą. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy państwa te nie zapewnią zgodności ich prawa krajowego z prawem unijnym, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciw nim spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE. Oprócz wszczętych przez Komisję w lipcu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko kilku państwom członkowskim, w dniu 23 listopada 2017 r. Komisja wszczęła nowe postępowania i przesłała wezwania do usunięcia uchybienia Belgii i Hiszpanii, ponieważ w ocenie Komisji zgłoszone przez nie środki nie zapewniły kompletnej transpozycji do przepisów krajowych przepisów dyrektywy UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Belgia i Hiszpania mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do nich uzasadnionej opinii.

 

Decyzja o zamknięciu sprawy

Komisja i WŁOCHY z powodzeniem rozwiązały kwestię zorganizowanych podróży, umożliwiając ochronę konsumentów w przypadku bankructwa organizatora wyjazdów grupowych

Komisja zamknęła dziś postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Włochom, gdyż doprowadziły one przepisy krajowe w sprawie zorganizowanych podróży do zgodności z unijną dyrektywą w sprawie zorganizowanych podróży (dyrektywa Rady 90/314/EWG). Przepisy UE wymagają od organizatorów wycieczek zapewnienia ochrony na wypadek niewypłacalności, tak by w przypadku bankructwa organizatora podróży konsumentom zwrócić poniesione koszty i zapewnić możliwość powrotu. Za sprawą skargi złożonej w 2011 r. przez włoską organizacją konsumencką Komisja dowiedziała się o problemie z włoskim krajowym funduszem gwarancyjnym (wł. Fondo Nazionale di Garanzia). W 2009 r. po ogłoszeniu upadłości przez organizatora wycieczek Todomondo do funduszu wpłynęło ponad 4 tys. wniosków o zwrot kosztów na łączną kwotę niemal 7 mln EUR. Zasoby funduszu były jednak niewystarczające do ich pokrycia. W związku z tym w 2012 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W wyniku zmian we włoskich przepisach (które weszły w życie w lipcu 2016 r.) władze Włoch zastąpiły niedofinansowany krajowy fundusz gwarancyjny nakładając na organizatorów wyjazdów grupowych i biur podróży obowiązek wykupienia ubezpieczenia lub ustanowienia gwarancji bankowej w odniesieniu do wszystkich otrzymanych od klientów płatności. Takie zabezpieczenie może być zapewniane również przez prywatne fundusze zbiorowe. Podróżni korzystający z usług włoskich operatorów turystycznych są teraz w pełni chronieni w przypadku upadłości usługodawcy. Włochy podjęły również kroki w celu zwrotu kosztów wszystkim podróżnym, którzy w przeszłości ponieśli straty finansowe w wyniku upadłości firm turystycznych.

 

7. Gospodarka morska i rybołówstwo

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zintegrowana europejska polityka morska: Komisja postanawia wnieść sprawy przeciwko BUŁGARII, FINLANDI i GRECJI do Trybunału i proponuje nałożenie kar

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o wniesieniu spraw przeciwko Bułgarii, Finlandii i Grecji do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z brakiem zgłoszenia lub częściowym zgłoszeniem środków transponujących przepisy UE ustanawiające ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (dyrektywa 2014/89/UE). Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do 18 września 2016 r. Komisja zwróci się do Trybunału o nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 14 089,60 EUR dziennie na Bułgarię, 7 739,76 EUR dziennie na Finlandię i 31 416,00 EUR dziennie na Grecję od dnia wydania wyroku do dnia, w którym dyrektywa zostanie w pełni wprowadzona w życie i będzie obowiązywać w prawie krajowym. W listopadzie 2016 r. wszczęto przeciwko Bułgarii, Finlandii i Grecji postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, a uzasadnione opinie przesłano w ramach tych postępowań w lipcu 2017 r. Od tamtej pory Bułgaria i Grecja nie powiadomiły Komisji o przyjęciu środków niezbędnych do transpozycji tej dyrektywy. Finlandia poinformowała Komisję o przyjęciu środków niezbędnych do transpozycji dyrektywy, ale środki te mają zastosowanie tylko do Finlandii kontynentalnej, a nie w prowincji Åland, która także jest objęta zakresem stosowania dyrektywy. Konkurowanie o przestrzeń morską – na potrzeby urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, transportu morskiego, rybołówstwa, akwakultury i innych zastosowań – uwydatnia potrzebę zarządzania naszymi wodami wspólnie i w bardziej spójny sposób. Planowanie przestrzenne obszarów morskich funkcjonuje ponad granicami i sektorami, by umożliwić prowadzenie działalności człowieka na morzu w sposób wydajny, bezpieczny i zrównoważony. Planowanie przestrzenne obszarów morskich bezpośrednio wspiera i ułatwia realizację strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Do jej głównych celów należą: wysoki poziom zatrudnienia i wydajności oraz spójności społecznej i włączenia społecznego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

8. Migracja, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo

(Informacji udzielają: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko - tel.: +32 229 63444)

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Relokacja uchodźców: Komisja wnosi do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko REPUBLICE CZESKIEJ, WĘGROM i POLSCE

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE spraw przeciw Republice Czeskiej, Węgrom i Polsce, gdyż kraje te nie wywiązują się ze spoczywających na nich obowiązków związanych z relokacją uchodźców. W dniu 15 czerwca 2017 r. Komisja wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko Republice Czeskiej, Węgrom i Polsce. Udzielone przez te kraje odpowiedzi nie zostały uznane za zadowalające, Komisja postanowiła zatem przejść do kolejnego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i 26 lipca 2017 r. przesłała im wezwania do usunięcia uchybienia. Pomimo potwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości ważności programu relokacji w orzeczeniu z 6 września Republika Czeska, Węgry i Polska nadal nie wywiązują się ze swoich obowiązków prawnych. Odpowiedzi otrzymane po raz kolejny okazały się niewystarczające a przedmiotowe 3 państwa członkowskie nie wykazały woli, by przyczynić się do realizacji programu relokacji w sytuacjach nadzwyczajnych. Dlatego też Komisja postanowiła podtrzymać swoje stanowisko w sprawie naruszeń przedstawionych w uzasadnionych opiniach i przeszła do następnego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie

Migracja: Komisja zwiększa nacisk na WĘ‏GRY w związku z ich prawem azylowym

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o kontynuacji postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Węgrom, dotyczącego prawa azylowego, wysyłając uzasadnioną opinię. Komisja wszczęła formalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Węgrom w grudniu 2015 r. Po serii kontaktów z władzami węgierskimi na szczeblu politycznym i technicznym, dotyczących obaw wynikających ze zmian w węgierskiej ustawie o azylu wprowadzonych w marcu br., 17 maja 2017 r., Komisja podjęła decyzję o przesłaniu dodatkowego wezwania do usunięcia uchybienia. Po analizie odpowiedzi udzielonej przez władze Węgier i w kontekście wprowadzenia nowych przepisów przyjętych przez parlament Węgier w październiku, Komisja nie będzie kontynuować postępowania w odniesieniu do czterech z 11 kwestii, których dotyczyło dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia. Odpowiedź udzielona przez władze węgierskie nadal jednak okazała się niewystarczająca, gdyż nie udało się rozwiązać większości problemów. Komisja w dalszym ciągu uważa, że ustawodawstwo węgierskie nie jest zgodne z prawem UE, w szczególności z dyrektywą 2013/32/UE w sprawie powrotów, dyrektywą 2008/115/WE w sprawie procedur azylowych, dyrektywą 2013/33/UE w sprawie warunków przyjmowania i szeregiem postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia:

Legalna migracja: Komisja wzywa GRECJĘ, HOLANDIĘ i PORTUGALIĘ do zrewidowania opłat za dokumenty pobytowe dla obywateli państw trzecich i wzywa RUMUNIĘ do prawidłowego wdrożenia dyrektyw dotyczących legalnej migracji

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu wezwań do usunięcia uchybienia do Grecji, Holandii i Portugalii, w związku z pobieraniem przez nie nadmiernych i nieproporcjonalnych opłat za zezwolenia na pobyt na podstawie dyrektyw UE w sprawie legalnej migracji oraz do Rumunii – w związku z nieprawidłową transpozycją i wdrożeniem niektórych przepisów dyrektyw UE w sprawie legalnej migracji. Dyrektywy te obejmują warunki wjazdu i pobytu dla niektórych kategorii imigrantów, takich jak: studenci, naukowcy i wysoko wykwalifikowani pracownicy, ale też rezydenci długoterminowi i osoby korzystające z przepisów dotyczących łączenia rodzin. Gdy państwa członkowskie uprawnione do pobierania opłat za rozpatrzenie wniosków pobierają nadmierne i nieproporcjonalne opłaty, narusza to prawa osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Dotyczy to wdrażania przez wszystkie 4 wymienione państwa członkowskie dyrektywy o studentach (dyrektywa Rady 2004/114/WE), dyrektywy o naukowcach (dyrektywa Rady 2005/71/WE), dyrektywy w sprawie niebieskiej karty (dyrektywa Rady 2009/50/WE) i dyrektywy w sprawie jednego pozwolenia (dyrektywa 2011/98/UE), jak również wdrażania dyrektywy w sprawie rezydentów długoterminowych (dyrektywa Rady 2003/109/WE) oraz dyrektywy w sprawie łączenia rodzin (dyrektywa Rady 2003/86/WE) przez Grecję, Portugalię i Rumunię. Ponadto Komisja uważa, że Grecja uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy dyrektywy w sprawie rezydentów długoterminowych, nakładając warunki odnowienia pozwoleń na pobyt długoterminowy zamiast automatycznego odnawiania. Komisja wszczęła dziś ponadto przeciwko Rumunii postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące nieprawidłowej transpozycji i wdrożenia przepisów dotyczących odrzucania wniosków o wydanie dokumentu pobytowego i obowiązku uzasadnienia odmowy określonych w unijnych dyrektywach w sprawie legalnej migracji. Dotyczy to następujących dyrektyw: dyrektywy w sprawie łączenia rodzin (dyrektywa 2003/86/WE), dyrektywy o studentach (dyrektywa 2004/114/WE), dyrektywy o naukowcach (dyrektywa 2005/71/WE), dyrektywy w sprawie niebieskiej karty (dyrektywa 2009/50/WE) i dyrektywy w sprawie jednego pozwolenia (dyrektywa 2011/98/UE). Grecja, Holandia, Portugalia i Rumunia mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedstawione przez Komisję.

 

9. Mobilność i transport

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

Uzasadniona opinia

Zrównoważony transport: Komisja wzywa AUSTRIĘ do transpozycji przepisów dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Komisja wezwała Austrię do pełnej transpozycji unijnych przepisów w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dyrektywa 2014/94/UE). Głównym celem dyrektywy jest ustanowienie wspólnych ram szeroko zakrojonej rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych w Europie. Ma to zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia uzależnienia od transportu ropy naftowej, ograniczenia jego wpływu na środowisko, a tym samym przyczynienia się do realizacji przyjętej przez Komisję 20 czerwca 2016 r. strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej. W dyrektywie określono minimalne wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, w tym punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania gazu ziemnego i wodoru. Miała ona zostać wdrożona najpóźniej do 18 listopada 2016 r. Jednak Austria zgłosiła Komisji tylko część środków zapewniających transpozycję dyrektywy do prawa krajowego. Austria ma teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji pełnej transpozycji tej dyrektywy, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Komisja wzywa CYPR do pełnej transpozycji przepisów w sprawie badania przydatności do ruchu drogowego

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu wezwania do usunięcia uchybienia do Cypru, wzywając do pełnej transpozycji i wdrożenia prawa UE w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (dyrektywa 2014/45/UE). Dyrektywa obejmuje wszystkie typy pojazdów i zharmonizowane wymogi w zakresie: podzespołów podlegających badaniu podczas badania przydatności do ruchu drogowego, metod, wad i ich oceny. Brak transpozycji i wdrożenia dyrektywy prowadzi do niespójnego stosowania zasad w całej UE, co ma negatywne skutki dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cypr ma dwa miesiące na doprowadzenie do zgodności z przepisami UE, w przeciwnym razie Komisja może przesłać mu uzasadnioną opinię.

Marynarze: Komisja wzywa IRLANDIĘ do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących wzajemnego uznawania świadectw marynarzy

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Irlandii wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niezgodnością z prawem UE w zakresie wzajemnego uznawania świadectw marynarzy (dyrektywa 2005/45/WE). W lutym 2017 r. władze Irlandii wydały obwieszczenie morskie, zgodnie z którym – między innymi – certyfikaty, wydane przez organizatorów szkoleń zatwierdzonych przez właściwe organy innych państw członkowskich, nie są akceptowane na potrzeby szkoleń prowadzonych w Irlandii. Irlandia ma dwa miesiące na doprowadzenie do zgodności z przepisami UE, w przeciwnym razie Komisja może przesłać jej uzasadnioną opinię.

Marynarze: Komisja wzywa WŁOCHY do przestrzegania przepisów UE dotyczących minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy

Komisja postanowiła skierować do Włoch wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z nieprzestrzeganiem europejskich przepisów w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (dyrektywa 2008/106/WE ze zmianami). Komisja wzywa Włochy do podjęcia działań naprawczych, w szczególności w odniesieniu do: programów edukacyjnych i szkoleniowych, a także opracowywania programów nauczania, ich przeglądu i zatwierdzania; uznawania świadectw; certyfikacji i zatwierdzania świadectw kwalifikacji dla mechaników na poziomie zarządzania; oraz wymogów dotyczących certyfikacji. Włochy mają dwa miesiące na doprowadzenie do zgodności z przepisami UE, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Komisja wzywa RUMUNIĘ do prawidłowej transpozycji unijnych przepisów w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego

Komisja Europejska postanowiła dziś skierować do Rumunii wezwanie do usunięcia uchybienia z powodu niedociągnięć w stosowaniu przepisów UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (dyrektywa 2012/34/UE). Wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczy: nowych międzynarodowych pasażerskich przewozów kolejowych, wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, informacji na temat warunków dostępu i opłat za korzystanie z usług terminali, stacji i warsztatów. Prawo krajowe nie przewiduje obowiązku konsultowania z sektorem kolejowym nowych umów i dostosowywania istniejących umów do nowych przepisów. W przepisach prawa krajowego należy także uwzględnić wymóg przejrzystej procedury doboru pracowników uczestniczących w podejmowaniu decyzji w organie regulacyjnym ds. kolei. Rumunia ma dwa miesiące na doprowadzenie do zgodności z przepisami UE, w przeciwnym razie Komisja może przesłać jej uzasadnioną opinię.

 

10. Podatki i unia celna

(Informacji udzielają: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Podatki: Komisja pozywa AUSTRIĘ do Trybunału Sprawiedliwości w związku z nałożeniem podatku VAT na prawa odsprzedaży dzieł sztuki

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Austrii do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z nieprawidłowym stosowaniem podatku od wartości dodanej (VAT) z tytułu opłat licencyjnych wypłacanych artystom przy odsprzedaży dzieł sztuki. Prawo odsprzedaży – prowadzące do pobierania opłat powszechnie znanych jako „opłaty licencyjne” – jest prawem nieprzenoszalnym i niezbywalnym, przysługującym autorowi oryginalnego dzieła plastycznego lub graficznego, do korzyści gospodarczych z tytułu kolejnych sprzedaży odnośnego utworu. Prawo to umożliwia artystom, pod pewnymi warunkami, otrzymywanie procentu ceny sprzedaży dzieł sztuki przy ich odsprzedaży. Zgodnie z prawem austriackim opłaty licencyjne wypłacane artyście lub osobom uprawnionym do należności licencyjnych z odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki są obecnie objęte podatkiem VAT. Stanowi to naruszenie prawa UE, zgodnie z którym podatek od wartości dodanej jest należny z tytułu towarów lub usług wykonywanych „za wynagrodzeniem”, (dyrektywa w sprawie VAT – dyrektywa Rady 2006/112/WE). We wcześniejszym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że w przypadkach, gdy dana osoba świadczy usługi bez uzyskiwania bezpośredniego ekwiwalentnego świadczenia, brakuje podstawy opodatkowania lub kwoty, od której podatek VAT miałby zostać naliczony. Zdaniem Trybunału, w związku z tym takie usługi nie podlegają opodatkowaniu VAT (C-16/93 z 3 marca 1994 r. R.J. Tolsma). Ponieważ opłaty licencyjne za prawo odsprzedaży są wypłacane jako świadczenie wzajemne za dostarczone przez artystę towary lub świadczone przez niego usługi, nie powinny one podlegać podatkowi VAT. Komisja Europejska podjęła decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii do władz Austrii w lipcu 2016 r. Ponieważ Austria nie dostosowała swoich przepisów do przepisów prawa Unii, Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko niej do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadniona opinia

Podatki: Komisja zwraca się do ŁOTWY o dostosowanie do prawa UE krajowych przepisów podatkowych o wkładzie kapitałowym do spółek w formie nieruchomości

Komisja postanowiła przesłać dziś do Łotwy uzasadnioną opinię z związku z naruszeniem przepisów UE w sprawie podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (dyrektywa Rady 2008/7/WE). Obecnie w łotewskich przepisach określony jest pułap opłat rejestracyjnych, w przypadku gdy własność nieruchomości niemieszkalnych przekazywana jest w formie umowy zakupu, zamiany lub podczas aukcji. Jednakże w przypadku przeniesienia własności w formie wkładu kapitałowego pułap taki nie jest przewidziany. W niektórych przypadkach prowadzi to do niekorzystnego traktowania wkładu kapitałowego, co jest niezgodne z prawem UE. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę przeciwko Łotwie do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Uzasadnione opinie i zamknięcie spraw

Podatki: Komisja wzywa BELGIĘ do transpozycji nowych zasad przejrzystości w odniesieniu do interpretacji prawa podatkowego i zamyka sprawy BUŁGARII, CYPRU i PORTUGALII

Komisja Europejska postanowiła skierować uzasadnioną opinię do Belgii, w związku z brakiem zgłoszenia transpozycji nowych środków w zakresie automatycznej wymiany interpretacji indywidualnych prawa podatkowego między organami podatkowymi UE (dyrektywa Rady (UE) 2015/2376). Państwa członkowskie były zobowiązane do transpozycji tych środków do 31 grudnia 2016 r. Nowe przepisy mają służyć ukróceniu zjawisk transgranicznego unikania opodatkowania, agresywnego planowania podatkowego oraz szkodliwej konkurencji podatkowej. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę przeciwko Belgii do Trybunału Sprawiedliwości UE. W międzyczasie Komisja przyjęła również z zadowoleniem transpozycję tych środków przez Bułgarię, Cypr i Portugalię i podjęła dzisiaj decyzję o zamknięciu odnośnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Podatki: Komisja wzywa CYPR do transpozycji nowych przepisów dotyczących automatycznej wymiany informacji podatkowych w podziale na kraje, a także zamyka postępowanie w odniesieniu do 6 państw członkowskich

Komisja Europejska postanowiła skierować uzasadnioną opinię do Cypru, w związku z brakiem zgłoszenia transpozycji nowych środków w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania(dyrektywa Rady (UE) 2016/881). Państwa członkowskie były zobowiązane do transpozycji tych środków do 4 czerwca 2017 r. Nowe przepisy mają służyć ukróceniu zjawisk transgranicznego unikania opodatkowania, agresywnego planowania podatkowego oraz szkodliwej konkurencji podatkowej. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę przeciwko Cyprowi do Trybunału Sprawiedliwości UE. W międzyczasie Komisja przyjęła również z zadowoleniem transpozycję tych środków przez Belgię, Bułgarię, Republikę Czeską, Grecję, Portugalię i Wielką Brytanię i podjęła dzisiaj decyzję o zamknięciu odnośnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Podatki: Komisja wzywa FRANCJĘ do dostosowania do przepisów UE jej przepisów dotyczących opodatkowania obligacji i odliczania opłat z tytułu uczestnictwa

Komisja Europejska postanowiła dziś skierować do Francji wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z ograniczaniem prawa do odliczania strat z tytułu sprzedaży udziałów kapitałowych do posiadaczy obligacji wyemitowanych przez podmioty krajowe. Komisja Europejska kieruje również dziś do Francji wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niekorzystnym traktowaniem podatników niebędących rezydentami. Na mocy obecnych uregulowań francuskich podatnicy będący rezydentami mogą w pełni odliczać koszty i wydatki związane z uczestnictwem od podstawy opodatkowania, natomiast koszty te są jedynie częściowo odliczane w przypadku podatników niebędących rezydentami. Ograniczenia te naruszają prawo Unii dotyczące swobody przedsiębiorczości (art. 49 TFUE), swobody przepływu kapitału (art. 63 TFUE) oraz art. 31 i 40 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), które gwarantują prawo do przedsiębiorczości i swobodnego przepływu kapitału w UE i EOG. Jeżeli Francja nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać jej uzasadnioną opinię.

 

Decyzje o zamknięciu spraw

Podatki: Komisja zamyka 4 sprawy, ponieważ państwa członkowskie przekazały informacje dotyczące transpozycji przepisów o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje transpozycję przepisów w sprawie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (dyrektywa Rady 2014/107/UE) przez Cypr, Chorwację, Maltę i Słowację. Zgodnie z tymi przepisami dochody finansowe, łącznie z dywidendami i zyskami kapitałowymi, oraz salda na rachunkach podlegają automatycznej wymianie informacji w obrębie UE. Komisja podjęła dziś decyzję o zamknięciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętych w odniesieniu do tych państw członkowskich w styczniu 2016 r.

MEMO/17/4767

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar