Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

Pienākumu neizpildes pakete decembrī: galvenie lēmumi

Briselē, 2017. gada 7. decembrī

Pārskats pa politikas jomām

Arī šomēnes pienākumu neizpildes lēmumu paketes ietvaros Eiropas Komisija (“Komisija”) tiesiski ir vērsusies pret dalībvalstīm, kuras nav izpildījušas pienākumus, ko tām uzliek ES tiesību akti. Šie lēmumi attiecas uz dažādām nozarēm un ES politikas jomām, un to mērķis ir nodrošināt ES tiesību aktu pareizu piemērošanu iedzīvotāju un uzņēmumu labā.

Svarīgākie Komisijas lēmumi, grupējot tos pa rīcībpolitikas jomām, izklāstīti turpmāk tekstā. Komisija arī slēdz 130 lietas, kurās problēmas attiecīgajās dalībvalstīs ir atrisinātas un Komisijai nav iemesla procedūru turpināt.

Plašāku informāciju par pienākumu neizpildes procedūru sk. MEMO/12/12 pilnajā tekstā. Sīkākas ziņas par visiem pieņemtajiem lēmumiem sk. ar pienākumu neizpildes procedūru saistīto lēmumu reģistrā.

 

1. Digitālais vienotais tirgus

(Sīkāka informācija: Nathalie Vandystadt – tālr. +32 229 67083, Inga Höglund – tālr. +32 229 50698)

Lietu nosūtīšana Eiropas Savienības Tiesai

Kolektīvais tiesību pārvaldījums. Komisija iesniedz prasību Tiesā pret BULGĀRIJU, LUKSEMBURGU, RUMĀNIJU un SPĀNIJU

Šodien Komisija nolēma iesniegt prasību Tiesā pret Bulgāriju, Luksemburgu, Rumāniju un Spāniju par to, ka tās nav paziņojušas par pilnīgu ES noteikumu transponēšanu valsts tiesību aktos attiecībā uz autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu, kā paredz 2016. gada 10. aprīļa Direktīva 2014/26/ES — Direktīva par kolektīvo tiesību pārvaldījumu. Komisija lūdz Tiesu piemērot sodanaudu šīm 4 dalībvalstīm (Bulgārijai — EUR 19 121,60 dienā, Luksemburgai — EUR 12 920,00 dienā, Rumānijai — EUR 42 377,60 dienā un Spānijai — EUR 123 928,64 dienā). Pienākumu neizpildes procedūras pret minētajām valstīm tika uzsāktas 2016. gada maijā. Tomēr minētās dalībvalstis Komisijai vēl nav paziņojušas, ka tās veikušas visus pasākumus, kas būtu vajadzīgi, lai direktīvu transponētu valsts tiesību aktos. Atsevišķā pienākumu neizpildes procedūrā pret Rumāniju Komisija nolēma arī 2016. gada maijā nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli par muzikālo darbu obligātās kolektīvā pārvaldījuma sistēmas īstenošanu. Komisija uzskata, ka Rumānijas tiesību akti neatbilst direktīvai par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā un Direktīvai par kolektīvo tiesību pārvaldījumu. Direktīvas par kolektīvo tiesību pārvaldījumu mērķis ir uzlabot veidu, kā tiek pārvaldītas visas kolektīvo tiesību organizācijas, ieviešot kopējus pārvaldības, pārredzamības un finanšu pārvaldības standartus. Tā arī nosaka kopējus standartus muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālai licencēšanai iekšējā tirgū. Direktīva par kolektīvo tiesību pārvaldījumu ir Eiropas autortiesību regulējuma būtiska daļa. Visām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām ir jāuzlabo savi pārvaldības un pārredzamības standarti. Plašāku informāciju sk. pilnajā paziņojumā presei.

 

Oficiāla paziņojuma vēstule

Komisija mudina RUMĀNIJU nodrošināt pareizu obligātās kolektīvā pārvaldījuma sistēmas piemērošanu

Komisija nolēma nosūtīt Rumānijai oficiāla paziņojuma vēstuli par to, ka tā nav paziņojusi par pilnīgu ES noteikumu īstenošanu attiecībā uz muzikālo darbu obligāto kolektīvā pārvaldījuma sistēmu. Komisija uzskata, ka Rumānijas tiesību akti neatbilst Direktīvai par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (Direktīva 2001/29/EK)un Direktīvai par kolektīvo tiesību pārvaldījumu (Direktīva 2014/26/ES). Saskaņā ar ES tiesību aktiem autori var atļaut vai aizliegt publiskot savu darbu. Tomēr saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem autoriem nav citas izvēles kā atļaut kolektīvo tiesību pārvaldniekam pārvaldīt to tiesības publiskot mūzikas darbus. Tas noved pie tā, ka autoriem tiek atņemtas ekskluzīvās publicēšanas tiesības, kas pēc Komisijas ieskata neatbilst ES tiesību aktiem. Rumānijai tagad divu mēnešu laikā jāatbild uz šo vēstuli.

 

2. Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

(Sīkāka informācija: Christian Wigand – tālr. +32 229 62253, Sara Soumillion – tālr.: +32 229 67094)

Argumentēts atzinums

Komisija mudina ITĀLIJU paziņot par ES noteikumu par Starptautiskās Darba Organizācijas Konvencijas par darbu jūrniecībā pilnīgu transponēšanu.

Ar šo argumentēto atzinumu Komisija mudina Itāliju paziņot visus valsts pasākumus ES noteikumu transponēšanai attiecībā uz 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā (MLC, Padomes Direktīva 2009/13/EK). Direktīva īsteno ES sociālo partneru nolīgumu jūrniecības nozarē attiecībā uz MLC īstenošanu. Šī direktīva stājās spēkā 2013. gada 20. augustā – dienā, kad stājās spēkā konvencija. Tā pārņem MLC saistošos noteikumus par jūrnieku dzīves un darba apstākļiem saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 153. pantu, jo īpaši noteikumus par jūrnieku darba līgumu, minimālo vecumu, darba laiku, veselības aizsardzību un drošību un jūrnieku sociālo apdrošināšanu. Itālija paziņoja vairākus valsts transponēšanas pasākumus, bet daži nosacījumi joprojām nav skaidri. Komisija prasīja Itālijas iestādēm skaidrojumu, kuru tās attiecīgi sniedza. Tomēr šī atbilde noskaidroja dažas šaubas, un vēl arvien nav informācijas par valsts pasākumiem dažu direktīvas prasību transponēšanai. Tādēļ Komisija uzskata, ka Itālija līdz 2014. gada 20. augustam daļēji nav paziņojusi direktīvas īstenošanas pasākumus. Tagad Komisija aicina Itāliju veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību direktīvai. Ja Itālija divu mēnešu laikā nenodrošinās savu tiesību aktu atbilstību ES tiesībām, Komisija var nolemt lietu iesniegt ES Tiesā.

 

3. Enerģētika

(Sīkāka informācija: Anna-Kaisa Itkonen – tālr. +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tālr. +32 229 52589)

Oficiāla paziņojuma vēstules

Iekšējais enerģijas tirgus. Komisija aicina ČEHIJAS REPUBLIKU un KIPRU īstenot ES Trešo enerģētikas paketi

Komisija ir nolēmusi nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstules Čehijas Republikai un Kiprai, oficiāli pieprasot nodrošināt Elektroenerģijas direktīvas (Direktīva 2009/72/EK) un Gāzes direktīvas (Direktīva 2009/73/EK) pareizu īstenošanu un piemērošanu. Direktīvas ir daļa no Trešās enerģētikas paketes, un tajās ietverti būtiski noteikumi, kas ļauj pareizi darboties enerģijas tirgiem.

Energoefektivitāte. Komisija aicina GRIEĶIJU un MALTU pareizi īstenot ES noteikumus par ēku energoefektivitāti

Komisija nosūtīja Grieķijai un Maltai oficiāla paziņojuma vēstules, kurās aicina pareizi īstenot Ēku energoefektivitātes direktīvu (Direktīva 2010/31/ES). Šajā direktīvā dalībvalstīm ir paredzēts pienākums noteikt un piemērot minimālās energoefektivitātes prasības attiecībā uz jaunām un jau pastāvošām ēkām, nodrošināt ēku energoefektivitātes sertificēšanu un paredzēt apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu regulāru pārbaudi. Direktīva dalībvalstīm liek arī nodrošināt, lai no 2021. gada visas jaunās ēkas būtu “gandrīz nulles enerģijas” ēkas (uz sabiedriskajām ēkām šī prasība attieksies no 2019. gada).

 

4. Vide

(Sīkāka informācija: Enrico Brivio – tālr. +32 229 56172, Iris Petsa – tālr. +32 229 93321)

Argumentēti atzinumi

Ietekme uz vidi. Komisija aicina ČEHIJAS REPUBLIKU pabeigt tās atbilstību ES noteikumiem

Eiropas Komisija mudina Čehijas Republiku atrisināt atlikušās neatbilstības problēmas attiecībā uz ES noteikumiem par ietekmes uz vidi novērtējumu (EIA, Direktīva 2011/92/ES). Šīs direktīvas mērķis ir panākt, lai projekti, kas var atstāt ievērojamu ietekmi uz vidi, pirms to apstiprināšanas tiek atbilstīgi izvērtēti. Komisija 2013. gada aprīlī uzsāka oficiālu pienākumu neizpildes lietu. Lielāko daļu bažu, kuras Komisijai radās, Čehijas iestādes atrisināja 2015. gadā. Tomēr ir palikušas vairākas neatrisinātas problēmas. Čehijas tiesību aktos nav ietverts tas, ka projekti, kuri vēl nav īstenoti, tika pārbaudīti pirms 2015. gada 1. aprīļa, vai kuri tika mainīti pirms attīstības saskaņojuma saņemšanas. Turklāt tiesu pieejamība šādos projektos nav nodrošināta saskaņā ar direktīvas prasībām. Čehijas iestāžu rīcībā ir divi mēneši, lai atbildētu, kā šo situāciju vērsīs par labu; pretējā gadījumā Komisija var nodot Čehijas Republikas lietu izskatīšanai ES Tiesā.

Ūdens. Komisija mudina UNGĀRIJU nodrošināt ES noteikumu ievērošanu attiecībā uz komunālo notekūdeņu attīrīšanu.

Komisija nolēma Ungārijai nosūtīt argumentētu atzinumu par neatbilstību ES prasībām Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvā (Padomes Direktīva 91/271/EEK) kopā 22 aglomerācijās. Neattīrīti notekūdeņi var apdraudēt cilvēku veselību un piesārņot ezerus, upes, augsni, piekrastes ūdeņus un gruntsūdeņus. Visām minētajām aglomerācijām bija jāatbilst prasībām no 2008. gada 31. decembra (jutīgos apgabalos, kuru iedzīvotāju skaits ir lielāks nekā 10 000) un no 2010. gada 31. decembra (normālos apgabalos, kuru iedzīvotāju skaits ir lielāks nekā 15 000), kā noteikts Ungārijas Pievienošanās aktā. Komisija 2017. gada februārī uzsāka oficiālu pienākumu neizpildes procedūru. Jaunākie Ungārijas iestāžu iesniegtie dati rāda, ka atbilstība ES tiesību aktiem nav panākta, un no Ungārijas atbildes nav skaidrs, kad tā būs nodrošināta. Ungārijas iestāžu rīcībā ir divi mēneši, lai atbildētu, kā šo situāciju vērsīs par labu; citādi Komisija var nolemt vērsties pret Ungāriju ES Tiesā. Šī lieta ir daļa no horizontālā pasākuma, kurā ietvertas 12 dalībvalstis, kuras visas guva labumu no pagaidu atkāpēm saskaņā ar saviem attiecīgajiem pievienošanās līgumiem.

Gaisa kvalitāte. Komisija aicina POLIJU īstenot jaunos ES tiesību aktus par gaisa kvalitātes uzlabošanu

Komisija mudina Poliju transponēt ES noteikumus par standartmetodēm, datu validēšanu un paraugu ņemšanas vietu izvietojumu gaisa kvalitātes novērtēšanai (Komisijas Direktīva (ES) 2015/1480). Direktīva atjaunina vairākus datu kvalitātes mērķus un standartmetodes konkrētu gaisa piesārņotāju mērīšanai. Tā arī papildina apkārtējā gaisa kvalitātes datu novērtēšanas kritērijus un paraugu ņemšanas vietu izvietojumu. Dalībvalstīm šī direktīva bija pilnībā jātransponē līdz 2016. gada 31. decembrim. Tā kā Polija to nav izdarījusi, Komisija nosūta argumentētu atzinumu un Polijas iestādēm ir divi mēneši laika atbildēt. Ja netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija var pret Poliju vērsties ES Tiesā.

Plastmasas maisiņi. Komisija aicina PORTUGĀLI piemērot ES noteikumus par vieglās plastmasas iepirkumu maisiņiem

Komisija aicina Portugāli pabeigt pieņemt savus valsts tiesību aktus, kas īsteno ES tiesību aktus par atkritumiem (Plastmasas maisiņu direktīvu (Direktīva (ES) 2015/720)). Lai novērstu resursu izšķērdēšanu un vides piedrazošanu, dalībvalstīm līdz 2016. gada 27. novembrim bija jāievieš pasākumi, kas samazinātu vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu, kā prasīts direktīvā. Valdībām ir piedāvāts pasākumu saraksts, no kura tās var izvēlēties vispiemērotākos, kas ļaus sasniegt kopā pieņemtos mērķus. To vidū ir ekonomiski instrumenti, kā maksas vai nodevas. Vēl viens risinājums ir valsts līmenī noteikt plastmasas atkritumu daudzuma samazināšanas mērķvērtības: dalībvalstīm līdz 2019. gada beigām jānodrošina, lai gada laikā viens cilvēks nepatērētu vairāk kā 90 vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu. Līdz 2025. gada beigām šis skaitlis jāsamazina līdz ne vairāk kā 40 maisiņiem uz cilvēku. Abus risinājumus var īstenot, vai nu ieviešot obligātus pasākumus, vai vienojoties ar ekonomikas nozarēm. Iespējams arī plastmasas maisiņus aizliegt pavisam, ja vien šāds aizliegums nepārsniedz ierobežojumus, kas ar minēto direktīvu noteikti, gādājot par brīvas preču aprites saglabāšanu Eiropas vienotajā tirgū. Komisija prioritārā kārtībā pārliecinās, vai dalībvalstis ir izpildījušas pienākumu transponēt šo direktīvu. Šodien Komisija nosūta argumentētu atzinumu Portugālei, jo tā joprojām nav paziņojusi Komisijai savus ieviestos pasākumus. Portugāles iestādēm ir divi mēneši laika, lai uz to atbildētu; citādi Komisija var nolemt vērsties pret Portugāli ES Tiesā.

 

Oficiāla paziņojuma vēstules

Ūdens: Komisija mudina UNGĀRIJU pieņemt ES noteikumus par dzeramo ūdeni

Komisija aicina Ungāriju visās valsts zonās panākt atbilstību arsēna, bora un fluora parametru vērtībām, kā noteikts Dzeramā ūdens direktīvā (Padomes Direktīva 98/83/EK) 365 zonas Ungārijā izmantoja pagaidu atkāpi, kuras termiņš beidzās 2012. gada 25. decembrī. Ungārijas iestāžu ziņojums 2016. gada aprīlī rāda, ka vairākas no šīm zonām joprojām neatbilst direktīvas prasībām. Tādēļ Komisija uzsāka oficiālu pienākumu neizpildes procedūru, 2016. gada maijā nosūtot oficiāla paziņojuma vēstuli par 66 neatbilstošajām zonām. Tomēr nesens ziņojums no Ungārijas rāda, ka iepriekšējā ziņojumā attiecībā uz vairākām zonām bija kļūdaini dati. Tādēļ Komisija nolēma šodien nosūtīt Ungārijai papildu oficiāla paziņojuma vēstuli par 28 neatbilstīgajām zonām. Ungārijas rīcībā ir divi mēneši, lai atbildētu uz Komisijas paustajām bažām, citādi Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu.

Labturība. Komisija aicina UNGĀRIJU pareizi īstenot laboratorijas dzīvnieku aizsardzības pasākumus.

Eiropas Komisija nolēma nosūtīt Ungārijai oficiāla paziņojuma vēstuli par vairāku ES tiesību aktu noteikumu zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzībai (Direktīva 2010/63/ES) nepareizo transponēšanu Ungārijas likumos. Direktīva, kuru vajadzēja transponēt līdz 2012. gada 10. novembrim, nodrošina augstu dzīvnieku labturības līmeni, vienlaikus aizsargājot iekšējā tirgus pareizu darbību. Tā arī paredz maksimāli ierobežot to dzīvnieku skaitu, kurus izmanto eksperimentos, un prasa pēc iespējas izmantot alternatīvas metodes. Ungārijas iestādes ir nepareizi transponējušas direktīvu valsts tiesību aktos, un tādēļ ir jārisina vairākas neatbilstības problēmas. Lai gan Ungārijas iestādes ir izrādījušas gatavību risināt lielāko daļu šo problēmu, līdz šim nav pieņemti vajadzīgie grozījumi tiesību aktos. Ungārijas rīcībā ir divi mēneši, lai atbildētu uz Komisijas paustajām bažām, citādi Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu.

Troksnis. Komisija mudina FRANCIJU un GRIEĶIJU pieņemt rīcības plānus vides trokšņa mazināšanai

Eiropas Komisija aicina Franciju un Grieķiju izpildīt Trokšņa direktīvas (Direktīva 2002/49/EK) pamatprasības. Vides troksnis, ko rada autoceļu un dzelzceļa satiksme un aviopārvadājumi, ir otrais lielākais priekšlaicīgas mirstības cēlonis pēc gaisa piesārņojuma. Trokšņa direktīvā paredzēts, ka dalībvalstīm jāpieņem trokšņa kartes, kurās attēlota trokšņa iedarbība lielākajās aglomerācijās, pie galvenajiem ceļiem, dzelzceļiem un nozīmīgākajām lidostām. Balstoties uz šīm kartēm, tiek noteikti pasākumi trokšņa pārvaldības rīcības plānos. Francijai trūkst rīcības plānu 58 identificētajām aglomerācijām, kā arī ievērojamam skaitam galveno ceļu, galveno dzelzceļu vai galveno lidostu. Grieķija vēl nav pieņēmusi visas trokšņa kartes un trokšņa pārvaldības rīcības plānus visām aglomerācijām, galvenajiem ceļiem un nav pārskatījusi pašreizējo rīcības plānu vienai no galvenajām lidostām. Turklāt Francija un Grieķija nav pienācīgi identificējušas visus to teritorijā esošos galvenos infrastruktūras objektus. Tādēļ Komisija ir nolēmusi nosūtīt abām dalībvalstīm oficiāla paziņojuma vēstuli, dodot divus mēnešus laika labot situāciju, citādi Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu. Kopš 2016. gada Komisija pret 13 dalībvalstīm ir uzsākusi horizontālo pienākumu neizpildes procedūru par vides troksni.

Ietekme uz vidi. Komisija aicina SPĀNIJU pienācīgi piemērot ES noteikumus, kad tā legalizē dažus projektus

Komisija nolēma šodien uzsākt oficiālu pienākumu neizpildes procedūru pret Spāniju pēc vairāku sūdzību saņemšanas par tāda pilsētvides attīstības projekta īstenošanas ietekmi, kuru plānots veikt tūristu kūrortā Fuerteventuras salā Spānijā. Komisija uzskata, ka projekts ir apstiprināts, pirms tam pienācīgi nenosakot nepieciešamību veikt iepriekšēju ietekmes uz vidi novērtējumu saskaņā ar Direktīvu par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN; Direktīva 2011/92/ES) un bez atbilstīga ietekmes novērtējuma veikšanas attiecībā uz īpaši aizsargājamām teritorijām saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu (Padomes Direktīva 92/43/EEK). Turklāt Spānijas tiesas projektu atzina par spēkā neesošu, bet būvdarbi netika apturēti un turpinājās saskaņā ar grozītu projektu. Tāpēc Komisija nosūta Spānijai oficiāla paziņojuma vēstuli, prasot nodrošināt atbilstību Ietekmes uz vidi novērtējuma un Dzīvotņu direktīvām, kad nelikumīga būvniecība tiek legalizēta saskaņā ar Kanāriju salu reģionālajiem tiesību aktiem. Spānijai ir divi mēneši, lai sniegtu atbildi, citādi Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu.

 

5. Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU

(Sīkāka informācija: Lucia Caudet – tālr. +32 229 56182, Maud Noyon – tālr. +32 229 80379)

Lietu nosūtīšana Eiropas Savienības Tiesai

Maksājumu kavējumi. Komisija vēršas ES Tiesā pret ITĀLIJU, jo šī valsts nav nodrošinājusi, ka piegādātāji savlaicīgi saņem samaksu

Šodien Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu vērsties ES Tiesā pret Itāliju saistībā ar Itālijas publisko iestāžu komercdarījumu maksājumu sistēmisku kavēšanu, tādējādi pārkāpjot ES noteikumus par maksājumu veikšanu (Maksājumu kavējumu direktīva, Direktīva 2011/7/ES). Saskaņā ar Maksājumu kavējumu direktīvu publiskajām iestādēm ir jāsamaksā par precēm un pakalpojumiem, ko tās iepērk, 30 dienu laikā vai ārkārtas gadījumos — 60 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Komisija lielu nozīmi piešķir tam, lai risinātu jautājumu par publisko iestāžu maksājumu kavēšanu, kas ir konstatēta arī vairākās dalībvalstīs, un īsteno stingru Maksājumu kavējumu direktīvas izpildes politiku. Savlaicīgi maksājumi ir īpaši svarīgi maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kuri paļaujas uz pozitīvu naudas plūsmu, lai nodrošinātu to finanšu pārvaldību, konkurētspēju un daudzos gadījumos to izdzīvošanu. Komisija atzīst Itālijas valdības centienus uzlabot situāciju, kopš ar oficiāla paziņojuma vēstuli 2014. gada jūnijā tika uzsākta pienākumu neizpildes procedūra un sekojošs argumentēts atzinums tika nosūtīts 2017. gada februārī. Tomēr vairāk nekā trīs gadus pēc pienākumu neizpildes procedūras uzsākšanas Itālijas publiskās iestādes joprojām rēķinus apmaksā vidēji pēc 100 dienām, un ir gadījumi, kad šis skaits tiek ievērojami pārsniegts. Tāpēc Komisija pieņēma lēmumu Itālijas lietu nodot izskatīšanai ES Tiesā. Plašāku informāciju sk. pilnajā paziņojumā presei.

Komisija vēršas ES Tiesā pret UNGĀRIJU par augstākās izglītības likumu

Šodien Eiropas Komisija nolēma Eiropas Savienības Tiesā iesniegt prasību pret Ungāriju tādēļ, ka tās augstākās izglītības likums, kas tika grozīts 2017. gada 4. aprīlī, neproporcionāli ierobežo ES un trešo valstu augstskolas to darbībā un tas atkal ir jāpadara atbilstīgs ES tiesību aktiem. Komisija šo lietu pamato ar to, ka šis grozītais likums nav saderīgs ar augstākās izglītības iestāžu tiesībām brīvi sniegt pakalpojumus un veikt uzņēmējdarbību visā Eiropas Savienībā. Turklāt Komisija joprojām uzskata, ka jaunie tiesību akti ir pretrunā ar tiesībām uz akadēmisko brīvību, tiesībām uz izglītību un darījumdarbības brīvību, kā paredzēts ES Pamattiesību hartā un Savienības juridiskajās saistībās saskaņā ar starptautiskajām tirdzniecības tiesībām (Vispārējā vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (GATS) Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) ietvaros). Komisija pienākumu neizpildes procedūru pret Ungāriju sāka 2017. gada aprīlī. Tā kā Ungārija atbildēs uz oficiāla paziņojuma vēstuli, argumentētu atzinumu un papildu argumentētu atzinumu palika pie savas nostājas un nesaskaņoja augstākās izglītības likumu ar ES tiesību aktiem, Komisija ir nolēmusi iesniegt prasību pret Ungāriju Eiropas Savienības Tiesā. Plašāku informāciju sk. pilnajā paziņojumā presei.

 

Lietu nosūtīšana Eiropas Savienības Tiesai, oficiāla paziņojuma vēstule un argumentēts atzinums

Profesionālās kvalifikācijas. Komisija iesniedz prasību Tiesā pret BEĻĢIJU, FRANCIJU un VĀCIJU un uzsāk pienākumu neizpildes procedūru pret KIPRU

Komisija nolēma iesniegt prasību ES Tiesā pret Beļģiju, Franciju un Vāciju par to, ka tās nav paziņojušas par pilnīgu ES noteikumu transponēšanu valsts tiesību aktos attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (Direktīva 2013/55/ES). Pārskatītā direktīva valstu tiesību aktos bija jātransponē līdz 2016. gada 18. janvārim. Komisija 2016. gada septembrī nosūtīja argumentētus atzinumus Beļģijas, Francijas un Vācijas iestādēm. Kopš tā laika Beļģija, Francija un Vācija Komisijai nav paziņojušas par pilnīgu direktīvas transponēšanu. Lai gan ir panākts ievērojams progress, it īpaši Francijā un Vācijā, Komisija ir nolēmusi iesniegt 3 valstu lietas ES Tiesā. Komisija aicinās Tiesu Beļģijai, Francijai un Vācijai noteikt sodanaudu EUR 22 260,48 dienā Beļģijai, EUR 53 287,52 dienā Francijai un EUR 62 203,68 dienā Vācijai no dienas, kad spriedums pieņemts, līdz dienai, kad minētā direktīva ir pilnībā ieviesta un stājas spēkā valsts tiesību aktos. Tajā pašā laikā Komisija mudina Kipru dažos noteikumos par profesijām atcelt ierobežojumus, kas nav saderīgi ar ES tiesību aktiem. Komisija ir nosūtījusi Kiprai oficiāla paziņojuma vēstuli par to, ka tā neatzīst profesionālo izglītību inženierzinātņu un arhitektūras jomās, ko Kipras pilsoņi ieguvuši citās dalībvalstīs, kas, šķiet, nav saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK. Turklāt valsts noteikumos nav pilnībā ievērots princips par ārvalstīs iegūtas arhitektu profesionālās kvalifikācijas automātisku atzīšanu, kā noteikts Direktīvas 2005/36/EK 49. pantā. Kipras rīcībā ir divi mēneši, lai novērstu šo situāciju, citādi Komisija var nosūtīt Kiprai argumentētu atzinumu. Plašāku informāciju sk. pilnajā paziņojumā presei.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32005L0036

 

Lietu nosūtīšana Eiropas Savienības Tiesai un oficiāla paziņojuma vēstule

Publiskais iepirkums. Komisija 4 dalībvalstu lietas nodod izskatīšanai ES Tiesā un atver jaunu lietu

Komisija nolēma vērsties ES Tiesā pret Austriju, Luksemburgu, Slovēniju un Spāniju par to, ka tās nav paziņojušas par pilnīgu ES noteikumu transponēšanu valsts tiesību aktos attiecībā uz publisko iepirkumu un koncesijām (Direktīvas 2014/23/ES, 2014/24/ES, 2014/25/ES). Visām dalībvalstīm bija pienākums paziņot par jauno publiskā iepirkuma noteikumu transponēšanu vēlākais līdz 2016. gada 18. aprīlim. Komisija 2016. gada maijā 21 dalībvalstij nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstules par to, ka tās nav transponējušas minētos noteikumus, un pēc tam 2016. gada decembrī sekoja argumentēti atzinumi 15 dalībvalstīm. 4 dalībvalstis joprojām nav paziņojušas par šādu tiesību aktu transponēšanu: Austrija un Luksemburga — Direktīvas 2014/23/ES, 2014/24/ES, 2014/25/ES; Spānija — Direktīvas 2014/23/ES, 2014/25/ES; Slovēnija — Direktīva 2014/23/ES. Tāpēc Komisija pieņēma lēmumu minēto 4 valstu lietas nodot izskatīšanai ES Tiesā. Komisija aicina Tiesu noteikt, atkarībā no attiecīgās direktīvas, sodanaudu EUR 52 972 dienā, EUR 42 377,6 dienā un EUR 42 377,6 dienā Austrijai, EUR 12 920 dienā, EUR 11 628 dienā un EUR 11 628 dienā Luksemburgai, EUR 8992,32 dienā Slovēnijai un EUR 61 964,32 dienā un EUR 123 928,64 dienā Spānijai no dienas, kad spriedums pieņemts, līdz dienai, kad minētā direktīva ir pilnībā ieviesta un stājas spēkā valsts tiesību aktos. Tajā pašā laikā Komisija ir nosūtījusi oficiāla paziņojuma vēstuli Nīderlandei, jo tā nav atzinusi Nīderlandes dzīvokļu kooperatīvus kā līgumslēdzējas iestādes, lai gan tās piedalās publiskā iepirkuma līgumos. Komisija uzskata, ka Nīderlande nav ievērojusi pārskatāmības pienākumu, kas iekļauts Direktīvā 2014/23/ES un Direktīvā 2014/24/ES. Nīderlandei ir divi mēneši, lai atbildētu uz Komisijas paustajām bažām, citādi Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu. Plašāku informāciju sk. pilnajā paziņojumā presei.

 

Lietas nosūtīšana ES Tiesai un lietas izbeigšana

Pakalpojumi. Komisija vēršas pret AUSTRIJU ES Tiesā un izbeidz lietu pret KIPRU

Šodien Komisija nolēma vērsties pret Austriju ES Tiesā sakarā ar pārāk ierobežojošiem noteikumiem par arhitektu, inženieru, patentu advokātu un veterinārārstu pakalpojumu sniegšanu. Vienlaikus Komisija izbeidz lietu pret Kipru, jo tā ir atbildējusi uz Komisijas paustajām bažām un atcēlusi inženierpakalpojumu uzņēmumiem noteiktos ierobežojumus. Austrijas tiesību aktos noteiktas vairākas prasības reglamentētām profesijām: prasība pēc juridiskās adreses arhitektiem, inženieriem un patentu advokātiem; prasības par juridisko formu un pārmērīgas prasības par līdzdalību kapitālā arhitektiem, inženieriem, patentu advokātiem un veterinārārstiem; ierobežojumi, kas arhitektiem, inženieriem un patentu advokātiem noteikti attiecībā uz daudzprofilu uzņēmumiem. Komisija uzskata, ka šīs prasības rada nepamatotus šķēršļus pakalpojumu sniegšanai šajās profesijās un ir pretrunā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību (Līguma par Eiropas Savienības darbību LESD 49. un 56. pants) un Pakalpojumu direktīvu (Direktīvas 2006/123/EK) 14., 15. un 25. pants). Austrijai vispirms 2015. gada jūnijā nosūtītā oficiāla paziņojuma vēstulē, tad 2016. gada februāra argumentētā atzinumā un pēc viedokļu apmaiņas ar Austrijas iestādēm 2016. gada novembra papildu argumentētā atzinumā tika prasīts novērst ES tiesību aktu pārkāpumu. Tā kā Austrijas iestādes neatkāpjas no sava viedokļa, Komisija nolēmusi vērsties pret Austriju ES Tiesā. Turklāt Komisija arī nolēmusi izbeigt lietu pret Kipru par Kiprā reģistrētiem inženierpakalpojumu uzņēmumiem noteikto prasību pēc 100 % līdzdalības kapitālā. Kipras tiesību akta noteikums nozīmēja, ka visiem šādu uzņēmumu kapitāldaļu turētājiem jābūt kvalificētiem profesionāļiem un tiem jāpieder visām balsstiesībām. Komisija uzskatīja, ka šādi ierobežojumi ir nesamērīgi un ir pretrunā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un ar Pakalpojumu direktīvu (Direktīva 2006/123/EK). Pēc Komisijas 2016. gada novembra lēmuma nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā Kipra izdarīja tiesību akta grozījumus, atļaujot to, ka profesionāļiem pieder kapitāldaļu un balsstiesību vienkāršs vairākums. Uz šā pamata Komisija nolēma šodien izbeigt lietu. Plašāku informāciju sk. pilnajā paziņojumā presei.

 

Oficiāla paziņojuma vēstule

Preču brīva aprite. Komisija aicina SPĀNIJU atcelt homeopātisko zāļu importa ierobežojumus

Eiropas Komisija šodien nolēma nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli Spānijai sakarā ar homeopātisko zāļu paralēlā importa ierobežojumiem. Patlaban praktiski nav iespējams laist Spānijas tirgū homeopātiskās zāles, kas tiek likumīgi tirgotas citās ES dalībvalstīs. Komisija uzskata, ka šāda prakse ir pretrunā ar ES noteikumiem par preču brīvu apriti (LESD 34. pants) un Direktīvu par cilvēkiem paredzētām zālēm (Direktīvas 2001/83 6. pants un 13. panta 1. punkts). Spānijas rīcībā ir divi mēneši, lai atbildētu uz Komisijas argumentiem; citādi Komisija var nosūtīt Spānijai argumentētu atzinumu.

 

Lietu izbeigšana

Komisija izbeidz pienākumu neizpildes procedūras un sūdzību izskatīšanu azartspēļu jomā

Saskaņā ar savu politisko apņemšanos īstenot stratēģiskāku pieeju ES tiesību aktu izpildes panākšanā Eiropas Komisija šodien nolēma izbeigt pienākumu neizpildes procedūras un sūdzību izskatīšanu azartspēļu jomā. Jau no paša sākuma Junkera vadītā Komisija ir pievērsusies tās politiskajām prioritātēm un aktīvi tās īsteno. Šī politiskā pieeja ir atspoguļota pienākumu neizpildes lietu izskatīšanā, ko veic Komisija. Paziņojumā “ES tiesību akti:labāki rezultāti līdz ar labāku piemērošanu” ir izklāstīta Komisijas pieeja prioritāti izskatāmajām lietām piešķirt stratēģiskā veidā, rūpīgi izsverot dažādās iesaistītās sabiedriskās un privātās intereses. Šajā sakarā Komisija šodien nolēma izbeigt pienākumu neizpildes procedūras tiešsaistes azartspēļu jomā un attiecīgo pret vairākām dalībvalstīm izvirzīto sūdzību izskatīšanu. Eiropas Savienības Tiesa jau vairākkārt ir atzinusi dalībvalstu tiesības ierobežot azartspēļu pakalpojumus, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu sabiedriskas nozīmes mērķus, piemēram, nepilngadīgo aizsardzību, cīņu pret azartspēļu atkarību un pārkāpumu un krāpšanas apkarošanu. Komisija atzīst, ka sabiedriskas nozīmes mērķiem ir plašāka politiskā leģitimitāte, ko dalībvalstis īsteno, regulējot azartspēļu pakalpojumus. Komisija arī atzīmē dalībvalstu centienus modernizēt tiešsaistes azartspēļu tiesisko regulējumu, panākt, lai iedzīvotāji neregulēta azartspēļu piedāvājuma vietā izvēlas atļautus un pārraudzītus pakalpojumus, un nodrošināt, ka operatori maksā nodokļus. Ņemot to vērā, Komisijas prioritāte nav izmantot savas pienākumu neizpildes procedūru pilnvaras, lai veicinātu ES vienoto tirgu tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu jomā. Komisija turpinās atbalstīt dalībvalstis to centienos modernizēt nacionālo regulējumu tiešsaistes azartspēļu jomā un sekmēs sadarbību starp nacionālajām azartspēles reglamentējošajām iestādēm. Plašāku informāciju sk. pilnajā paziņojumā presei.

 

6. Tiesiskums, patērētāji un dzimumu līdztiesība

(Sīkāka informācija: Christian Wigand – tālr. +32 229 62253, Melanie Voin – tālr. +32 229 58659)

ES Tiesai nosūtīta lieta

Eiropas Komisija vēršas ES Tiesā pret UNGĀRIJU saistībā ar tās NVO likumu

Šodien Eiropas Komisija nolēma vērsties ES Tiesā pret Ungāriju saistībā ar tās likumu par ārvalstu finansētām NVO. Tas ir pienākumu neizpildes procedūras trešais posms. Pirms tam Komisija šā gada 14. jūlijā nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstuli un 4. oktobrī izdeva argumentētu atzinumu. Komisija nolēma sākt juridisko procedūru pret Ungāriju, jo šī valsts nav izpildījusi pienākumus, ko tai uzliek Līguma noteikumi par kapitāla brīvu apriti, tāpēc ka NVO likuma noteikumi ir netieši diskriminējoši un nesamērīgi ierobežo ziedojumus, ko pilsoniskās sabiedrības organizācijas saņem no ārvalstīm. Papildus šīm bažām Komisija arī uzskata, ka Ungārija pārkāpj tiesības uz biedrošanās brīvību un tiesības uz privātās dzīves un personas datu aizsardzību, kas nostiprinātas ES Pamattiesību hartā, kura papildina ES Līguma noteikumus par kapitāla brīvu apriti. Ungārija uz Komisijas oficiālā paziņojuma vēstuli atbildēja 14. augustā un 7. septembrī. Rūpīgi izanalizējusi Ungārijas paskaidrojumus, Eiropas Komisija secināja, ka uz tās nopietnajām bažām nav sniegta apmierinoša atbilde, un tāpēc izdeva argumentētu atzinumu. Ungārijai viena mēneša laikā bija jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību argumentētajam atzinumam. Ungārijas iestādes noteiktajā termiņā neatbildēja uz argumentēto atzinumu. Ungārija arī nav vēl grozījusi vai atcēlusi apstrīdētos NVO likuma noteikumus, lai panāktu atbilstību ES tiesību aktiem. Tāpēc Komisija nolēma nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 258. pantu. Plašāku informāciju sk. pilnajā paziņojumā presei.

 

Argumentēti atzinumi un oficiāla paziņojuma vēstules

Komisija mudina 8 dalībvalstis transponēt Ceturto direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu

Šodien Komisija mudināja Bulgāriju, Grieķiju, Kipru, Luksemburgu, Maltu, Nīderlandi, Poliju un Rumāniju transponēt savos tiesību aktos “Ceturto direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” (Direktīva (ES) 2015/849). Jaunie ES noteikumi pastiprinās esošās prasības, kas attiecas uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, un ļaus sekmīgāk apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Visām dalībvalstīm šī direktīva bija jātransponē līdz 2017. gada 26. jūnijam. Minētās 8 dalībvalstis nav paziņojušas nekādus transponēšanas pasākumus, un attiecībā uz tiesību aktu projektiem vēl nav pabeigts valsts likumdošanas process. Tāpēc Komisija ir devusi šīm 8 valstīm iespēju iesniegt apsvērumus atbildē uz 2017. gada jūlijā nosūtītajām oficiāla paziņojuma vēstulēm un tagad mudina šīs valstis veikt pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību direktīvai. Ja šīs dalībvalstis divu mēnešu laikā nenodrošinās savu tiesību aktu atbilstību ES tiesībām, Komisija var nolemt lietas iesniegt ES Tiesā. Papildus pienākumu neizpildes procedūrām pret vairākām dalībvalstīm, kuras Komisija sāka pagājušā gada jūlijā, Komisija 2017. gada 23. novembrī sāka jaunas pienākumu neizpildes procedūras un nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstules Beļģijai un Spānijai, jo Komisija konstatēja, ka paziņotie pasākumi nepilnīgi transponē valstu tiesību sistēmās ES noteikumus, kas ietverti Direktīvā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Beļģijas un Spānijas rīcībā ir divi mēneši, lai atbildētu uz oficiāla paziņojuma vēstulēm; citādi Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu.

 

Lietas izbeigšana

Komisija un ITĀLIJA sekmīgi atrisinājušas jautājumu par kompleksiem ceļojumiem, nodrošinot patērētāju aizsardzību ceļojumu rīkotāja bankrota gadījumā

Šodien Komisija izbeidza pienākumu neizpildes procedūru pret Itāliju, jo Itālija tagad ir nodrošinājusi komplekso ceļojumu jomas tiesību aktu atbilstību ES Komplekso ceļojumu direktīvai (Padomes Direktīva 90/314/EEK). ES tiesību aktos prasīts, lai komplekso ceļojumu rīkotāji sniegtu drošības garantiju attiecībā uz iemaksātās naudas atmaksāšanu un patērētāju repatriāciju ceļojumu rīkotāja maksātnespējas gadījumā. Pēc Itālijas patērētāju organizācijas 2011. gadā iesniegtās sūdzības saņemšanas Komisija uzzināja par Itālijas Nacionālā garantiju fonda (Fondo Nazionale di Garanzia) problēmu. Pēc ceļojumu rīkotāja Todomondo bankrota 2009. gadā fonds saņēma vairāk nekā 4000 atlīdzināšanas pieprasījumu, kuru kopsumma sasniedza gandrīz 7 miljonus eiro. Tomēr fondā nepietika līdzekļu šo pieprasījumu apmierināšanai. Tāpēc Komisija 2012. gadā uzsāka pienākumu neizpildes procedūru. Ar Itālijas tiesību aktu grozījumiem, ko sāka piemērot 2016. gada jūlijā, Itālijas iestādes nepietiekami finansētā Nacionālā garantiju fonda vietā tagad noteikušas ceļojumu rīkotājiem un ceļojumu aģentūrām pienākumu noformēt apdrošināšanu vai sniegt bankas garantiju par visiem no patērētājiem saņemtajiem maksājumiem. Šo aizsardzību var nodrošināt arī no privātiem kolektīviem fondiem. Ceļotāji, kuri izmanto Itālijas ceļojumu rīkotāju pakalpojumus, tagad ir pilnībā aizsargāti uzņēmuma bankrota gadījumā. Itālija arī ir veikusi pasākumus nolūkā atlīdzināt visiem ceļotājiem naudu, kas zaudēta agrākos maksātnespējas gadījumos.

 

7. Jūrlietas un zivsaimniecība

(Sīkāka informācija: Enrico Brivio – tālr. +32 229 56172, Iris Petsa – tālr. +32 229 93321)

Lietu nosūtīšana Eiropas Savienības Tiesai

Eiropas integrētā jūrlietu politika. Komisija nolemj vērsties Tiesā pret BULGĀRIJU, GRIEĶIJU un SOMIJU un ierosina noteikt naudas sodus

Eiropas Komisija šodien nolēma vērsties ES Tiesā pret Bulgāriju, Grieķiju un Somiju sakarā ar to, ka šīs valstis nav paziņojušas vai tikai daļēji paziņojušas pasākumus, ar kuriem transponē ES noteikumus, ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas satvaru (Direktīva 2014/89/ES). Dalībvalstīm direktīva bija jātransponē valsts tiesību aktos līdz 2016. gada 18. septembrim. Komisija aicinās Tiesu noteikt soda naudu EUR 14 089,60 dienā Bulgārijai, EUR 31 416,00 dienā Grieķijai un EUR 7 739,76 dienā Somijai no dienas, kad spriedums pieņemts, līdz dienai, kad minētā direktīva ir pilnībā ieviesta un stājas spēkā valsts tiesību aktos. Pienākumu neizpildes procedūras pret Bulgāriju, Grieķiju un Somiju tika sāktas 2016. gada novembrī, un argumentētie atzinumi šajās procedūrās tika nosūtīti 2017. gada jūlijā. Bulgārija un Grieķija nav paziņojušas Komisijai par direktīvas transponēšanai vajadzīgo pasākumu pieņemšanu. Somija ir paziņojusi Komisijai par direktīvas transponēšanai vajadzīgo pasākumu pieņemšanu, tomēr šie pasākumi piemērojami tikai Somijas kontinentālajā daļā, bet nav piemērojami Ālandes provincē, uz ko arī attiecas direktīvas darbības joma. Konkurence jūras teritorijas apgūšanā – izmantošanai atjaunojamo energoresursu enerģijas iekārtām, kuģošanai, zvejniecībai, akvakultūrai un citām vajadzībām – liecina, ka ūdeņus nepieciešams pārvaldīt kopīgi un saskaņotāk. Jūras telpiskā plānošana tiek veikta pāri robežām un starp nozarēm, lai nodrošinātu to, ka cilvēku darbības jūrā tiek veiktas efektīvi, droši un ilgtspējīgi. Jūras telpiskā plānošana tieši atbalsta un veicina stratēģijas “Eiropa 2020” — stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei — īstenošanu. Stratēģijas galvenie mērķi ietver tādus mērķus kā augsts nodarbinātības un produktivitātes līmenis, sociālā kohēzija un iekļautība. Plašāku informāciju sk. pilnajā paziņojumā presei.

 

8. Migrācija, iekšlietas un pilsonība

(Sīkāka informācija: Tove Ernst – tālr. +32 229 86764, Katarzyna Kolanko – tālr. +32 229 63444)

Lietu nosūtīšana Eiropas Savienības Tiesai

Pārcelšana. Komisija vēršas ES Tiesā pret ČEHIJAS REPUBLIKU, POLIJU un UNGĀRIJU

Eiropas Komisija šodien nolēma vērsties ES Tiesā pret Čehijas Republiku, Poliju un Ungāriju, jo šīs valstis nav izpildījušas juridiskos pienākumus saistībā ar pārcelšanu. Komisija 2017. gada 15. jūnijā sāka pienākumu neizpildes procedūras pret Čehijas Republiku, Poliju un Ungāriju, Šo triju dalībvalstu sniegtās atbildes netika atzītas par apmierinošām, un Komisija nolēma pāriet uz pienākumu neizpildes procedūras nākamo posmu un 2017. gada 26. jūlijā nosūtīja argumentētus atzinumus. Neraugoties uz to, ka ES Tiesa 2017. gada 6. septembra nolēmumā apstiprināja, ka pārcelšanas shēma ir spēkā, Čehijas Republika, Polija un Ungārija joprojām pārkāpj savus juridiskos pienākumus. Saņemtās atbildes atkal tika atzītas par neapmierinošām, un nekas neliecina, ka šīs trīs dalībvalstis dos ieguldījumu ārkārtas pārcelšanas shēmas īstenošanā. Tāpēc Komisija nolēma apstiprināt, ka argumentētajos atzinumos norādītie pārkāpumi joprojām turpinās, un tagad sāk nākamo pienākumu neizpildes procedūras posmu. Plašāku informāciju sk. pilnajā paziņojumā presei.

 

Argumentēti atzinumi

Migrācija. Komisija turpina pienākumu neizpildes procedūru pret UNGĀRIJU sakarā ar tās tiesību aktiem par patvērumu

Eiropas Komisija šodien nolēma turpināt pienākumu neizpildes procedūru pret Ungāriju saistībā ar tās tiesību aktiem par patvērumu, nosūtot argumentētu atzinumu. Komisija pienākumu neizpildes procedūru pret Ungāriju sāka 2015. gada decembrī. Pēc vairākkārtējas viedokļu apmaiņas ar Ungārijas iestādēm politiskā un tehniskā līmenī un sakarā ar bažām, ko raisīja grozījumi, kuri šā gada martā ieviesti Ungārijas tiesību aktos par patvērumu, Komisija nolēma 2017. gada 17. maijā nosūtīt papildu oficiāla paziņojuma vēstuli. Izanalizējusi Ungārijas iestāžu sniegto atbildi un ņemot vērā jaunos tiesību aktus, ko Ungārijas Parlaments pieņēma oktobrī, Komisija vairs neturpinās procedūru saistībā ar 4 no 11 jautājumiem, kas norādīti papildu oficiāla paziņojuma vēstulē. Tomēr Ungārijas iestāžu sniegtā atbilde joprojām netika atzīta par apmierinošu, jo tajā nav kliedēta lielākā daļa bažu. Komisija vēl aizvien uzskata, ka Ungārijas tiesību akti neatbilst ES tiesībām, it īpaši Direktīvai 2013/32/ES par procedūrām saistībā ar patvērumu, Direktīvai 2008/115/EK par atgriešanu, Direktīvai 2013/33/ES par uzņemšanas nosacījumiem un vairākiem Pamattiesību hartas noteikumiem. Plašāku informāciju sk. pilnajā paziņojumā presei.

 

Oficiāla paziņojuma vēstules

Likumīga migrācija. Komisija aicina GRIEĶIJU, NĪDERLANDI un PORTUGĀLI no jauna izskatīt maksājumus par uzturēšanās atļaujām trešo valstu valstspiederīgajiem un mudina RUMĀNIJU pareizi īstenot direktīvas par likumīgu migrāciju

Komisija šodien nolēma nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstules Grieķijai, Nīderlandei un Portugālei saistībā ar pārmērīgu un nesamērīgu maksu iekasēšanu par uzturēšanās atļaujām saskaņā ar ES direktīvām par likumīgu migrāciju, kā arī Rumānijai saistībā ar to, ka nepareizi transponēti un īstenoti daži noteikumi ES direktīvās par likumīgu migrāciju. Minētajās direktīvās ietverti ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi dažām migrantu kategorijām, tādām kā studenti, pētnieki un augstprasmīgi darba ņēmēji, kā arī pastāvīgie iedzīvotāji un personas, uz ko attiecas noteikumi par ģimenes atkalapvienošanos. Lai gan dalībvalstīm ir atļauts iekasēt administratīvos maksājumus par pieteikumu apstrādi, pārmērīgi un nesamērīgi maksājumi ir pieteikumu iesniedzēju tiesību pārkāpums. Šis jautājums attiecas uz to, kā visas 4 dalībvalstis īsteno Studentu direktīvu (Padomes Direktīva 2004/114/EK), Pētnieku direktīvu (Padomes Direktīva 2005/71/EK), Zilās kartes direktīvu (Padomes Direktīva 2009/50/EK) un Vienotās atļaujas direktīvu (Direktīva 2011/98/ES), kā arī uz to, kā Grieķija, Portugāle un Rumānija īsteno Pastāvīgo iedzīvotāju direktīvu (Padomes Direktīva 2003/109/EK) un Ģimenes atkalapvienošanās direktīvu (Padomes Direktīva 2003/86/EK). Komisija arī uzskata, ka Grieķija nav izpildījusi Pastāvīgo iedzīvotāju direktīvā noteiktos pienākumus, jo ir paredzējusi nosacījumus ilgtermiņa uzturēšanās atļauju atjaunināšanai, nevis atjaunina tās automātiski. Turklāt Komisija šodien sāka pienākumu neizpildes procedūru pret Rumāniju saistībā ar to, ka nepareizi transponēti un īstenoti noteikumi ES direktīvās par likumīgu migrāciju, kuri attiecas uz uzturēšanās atļauju pieteikumu noraidīšanu un pienākumu pamatot atteikuma iemeslus. Attiecīgās direktīvas ir Ģimenes atkalapvienošanās direktīva (Direktīva 2003/86/EK), Studentu direktīva (Direktīva 2004/114/EK), Pētnieku direktīva (Direktīva 2005/71/EK), Zilās kartes direktīva (Direktīva 2009/50/EK) un Vienotās atļaujas direktīva (Direktīva 2011/98/ES). Grieķijas, Nīderlandes, Portugāles un Rumānijas rīcībā ir divi mēneši, lai atbildētu uz Komisijas argumentiem.

 

9. Mobilitāte un transports

(Sīkāka informācija: Enrico Brivio – tālr. +32 229 56172, Alexis Perier – tālr. +32 229 69143)

Argumentēts atzinums

Ilgtspējīgs transports. Komisija mudina AUSTRIJU transponēt noteikumus par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu

Komisija ir aicinājusi Austriju pilnībā transponēt ES noteikumus par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu (Direktīva 2014/94/ES). Direktīvas galvenais mērķis ir izveidot vienotu satvaru alternatīvo degvielu infrastruktūras plaša mēroga ieviešanai Eiropā. Tas ir svarīgi, lai samazinātu transporta atkarību no naftas resursiem, mazinātu tā ietekmi uz vidi un tādējādi īstenotu Komisijas 2016. gada 20. jūnijā pieņemto Eiropas Mazemisiju mobilitātes stratēģiju. Direktīvā ir noteiktas minimālās prasības alternatīvo degvielu infrastruktūras izbūvei, ieskaitot elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktus un dabasgāzes un ūdeņraža uzpildes punktus. Direktīva bija jāīsteno līdz 2016. gada 18. novembrim. Tomēr Austrija Komisijai tikai daļēji paziņojusi pasākumus direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos. Austrijas rīcībā ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai par attiecīgajiem pasākumiem; citādi Komisija var pieņemt lēmumu nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

 

Oficiāla paziņojuma vēstules

Ceļu satiksmes drošība. Komisija aicina KIPRU pilnībā transponēt noteikumus par tehniskajām apskatēm

Eiropas Komisija ir nolēmusi nosūtīt Kiprai oficiāla paziņojuma vēstuli, kurā aicina šo valsti pilnībā transponēt un īstenot ES noteikumus par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm (Direktīva 2014/45/ES). Direktīva attiecas uz visiem transportlīdzekļu veidiem, un tajā noteiktas saskaņotas prasības par tehniskās apskates laikā pārbaudāmajām pozīcijām, apskates metodēm, trūkumiem un to novērtējumu. Ja direktīva nav transponēta un īstenota, noteikumi netiek konsekventi piemēroti visā ES, un tas nelabvēlīgi ietekmē ceļu satiksmes drošību. Kipras rīcībā ir divi mēneši, lai panāktu atbilstību ES tiesību aktiem; citādi Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu šajā jautājumā.

Jūrnieki. Komisija aicina ĪRIJU ievērot ES noteikumus par jūrnieku sertifikātu savstarpēju atzīšanu

Eiropas Komisija ir nolēmusi nosūtīt Īrijai oficiāla paziņojuma vēstuli sakarā ar to, ka Īrija nav nodrošinājusi atbilstību ES noteikumiem par jūrnieku sertifikātu savstarpēju atzīšanu (Direktīva 2005/45/EK). 2017. gada februārī Īrijas iestādes izdeva jūrniecības paziņojumu (Marine Notice), kurā cita starpā noteikts, ka sertifikāti, kurus izdevuši citu dalībvalstu kompetento iestāžu apstiprināti mācību pakalpojumu sniedzēji, netiek atzīti mācību vajadzībām Īrijā. Īrijas rīcībā ir divi mēneši, lai panāktu atbilstību ES tiesību aktiem; citādi Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu šajā jautājumā.

Jūrnieki. Komisija mudina ITĀLIJU panākt atbilstību ES noteikumiem par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni

Komisija ir nolēmusi nosūtīt Itālijai oficiāla paziņojuma vēstuli sakarā ar to, ka Itālija nav nodrošinājusi atbilstību Eiropas noteikumiem par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni (Direktīva 2008/106/EK ar grozījumiem). Komisija mudina Itāliju veikt korektīvus pasākumus, jo īpaši attiecībā uz jūrniecības izglītības un sagatavošanas programmām, kā arī kursu izstrādi, pārskatīšanu un apstiprināšanu; sertifikātu atzīšanu; mehāniķu sertificēšanu un mehāniķu kompetences sertifikātu apstiprināšanu vadības līmenī; sertifikācijas prasībām. Itālijas rīcībā ir divi mēneši, lai panāktu atbilstību ES tiesību aktiem; citādi Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu.

Komisija mudina RUMĀNIJU pareizi transponēt ES tiesību aktus, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu

Eiropas Komisija šodien nolēma nosūtīt Rumānijai oficiāla paziņojuma vēstuli saistībā ar trūkumiem to ES noteikumu piemērošanā, ar kuriem izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (Direktīva 2012/34/ES). Oficiāla paziņojuma vēstule attiecas uz jauniem starptautiskiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu, informēšanu par piekļuves nosacījumiem un maksām par termināļos, stacijās un remontdarbnīcās sniegtiem pakalpojumiem. Valsts tiesību aktos nav paredzēts pienākums apspriesties ar dzelzceļa nozari par jauniem līgumu noteikumiem un esošo līgumu pielāgošanu jaunajiem noteikumiem. Valsts tiesību aktos arī jānosaka pārredzama procedūra lēmumus pieņemošo personu atlasei dzelzceļa regulatīvajā iestādē. Rumānijas rīcībā ir divi mēneši, lai panāktu atbilstību ES tiesību aktiem; citādi Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu šajā jautājumā.

 

10. Nodokļu politika un muitas savienība

(Sīkāka informācija: Vanessa Mock – tālr. +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tālr. +32 229 87183)

ES Tiesai nosūtīta lieta

Nodokļu politika. Komisija vēršas ES Tiesā pret AUSTRIJU saistībā ar PVN režīmu mākslas darbu tālākpārdošanas tiesībām

Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties ES Tiesā pret Austriju saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nepareizu piemērošanu autoratlīdzībai, ko māksliniekiem maksā par mākslas darbu tālākpārdošanu. Tālākpārdošanas tiesības – kas ir pamats tam, ko plašāk pazīst kā “autoratlīdzību” – ir cesijai nepakļautas un neatsavināmas grafiskās vai plastiskās mākslas oriģināldarba autora īpašumtiesības attiecībā uz ekonomiskajām interesēm attiecīgā darba turpmākajā pārdošanā. Šīs tiesības ar konkrētiem nosacījumiem ļauj māksliniekam saņemt procentuālo daļu no mākslas darba pārdošanas cenas, kad darbs tiek pārdots tālāk. Saskaņā ar Austrijas tiesībām autoratlīdzībai, ko māksliniekam vai personām, kuras ir tiesīgas saņemt autoratlīdzību, maksā par oriģināla mākslas darba tālākpārdošanu, patlaban piemēro PVN. Tas ir pretrunā ar ES tiesībām, saskaņā ar kurām PVN maksājams tikai par precēm, ko piegādā, vai pakalpojumiem, ko sniedz “par atlīdzību”, proti, par samaksu (PVN direktīva, Padomes Direktīva 2006/112/EK). ES Tiesa agrākā spriedumā lēma, ka tad, ja persona sniedz pakalpojumus, nesaņemot tiešu atlīdzību, nav pamata novērtējumam vai summai, kam var piemērot PVN. Tiesa uzskata, ka šādiem pakalpojumiem PVN attiecīgi nav piemērojams (C-16/93, 1994. gada 3. marts, R.J. Tolsma). Tā kā autoratlīdzība par tālākpārdošanas tiesībām tiek maksāta kā atlīdzība par precēm vai pakalpojumiem, ko piedāvā mākslinieks, autoratlīdzībai nav piemērojams PVN. Eiropas Komisija nolēma 2016. gada jūlijā nosūtīt Austrijas iestādēm argumentētu atzinumu. Austrija nav nodrošinājusi savu tiesību aktu atbilstību ES tiesībām, tāpēc Komisija ir nolēmusi pret Austriju vērsties ES Tiesā. Plašāku informāciju sk. pilnajā paziņojumā presei.

 

Argumentēts atzinums

Nodokļu politika. Komisija prasa, lai LATVIJA savus valsts noteikumus par nodokļu uzlikšanu kapitāla iemaksām uzņēmumos nekustamā īpašuma veidā pieskaņotu ES tiesību aktiem

Komisija šodien nolēma nosūtīt Latvijai argumentētu atzinumu saistībā ar to, ka tiek pārkāpti ES noteikumi par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai (Padomes Direktīva 2008/7/EK). Patlaban Latvijas tiesību aktos noteikts reģistrācijas maksu maksimālais ierobežojums gadījumos, kad nedzīvojama nekustamā īpašuma īpašumtiesības tiek nodotas ar pirkuma vai maiņas līgumu vai izsolē. Tomēr šāds maksimālais ierobežojums nav noteikts gadījumos, kad īpašumtiesības tiek nodotas kā kapitāla iemaksas. Dažos gadījumos tas izpaužas kā kapitāla iemaksām nelabvēlīgs režīms, kas nav saderīgs ar ES tiesībām. Komisijas prasība izteikta kā argumentēts atzinums. Ja divu mēnešu laikā netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija var vērsties pret Latviju ES Tiesā.

 

Argumentēti atzinumi un lietu izbeigšana

Nodokļu politika. Komisija aicina BEĻĢIJU transponēt jaunos pārredzamības noteikumus attiecībā uz apmaiņu ar informāciju par nodokļu nolēmumiem un izbeidz lietas pret BULGĀRIJU, KIPRU un PORTUGĀLI

Eiropas Komisija ir nolēmusi nosūtīt argumentētu atzinumu Beļģijai, jo šī dalībvalsts nav paziņojusi, ka ir transponēti jaunie pasākumi attiecībā uz to, kā ES nodokļu iestādes automātiski apmainās ar informāciju par nodokļu nolēmumiem (Padomes Direktīva (ES) 2015/2376). Dalībvalstīm šie pasākumi bija jātransponē līdz 2016. gada 31. decembrim. Jaunie noteikumi ir izstrādāti, lai palīdzētu novērst nodokļu apiešanu pārrobežu situācijās, agresīvu nodokļu plānošanu un kaitējošu nodokļu konkurenci. Komisijas prasība izteikta kā argumentēts atzinums. Ja divu mēnešu laikā netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija var vērsties pret Beļģiju ES Tiesā. Vienlaikus Komisija atzinīgi novērtēja to, ka Bulgārija, Kipra un Portugāle šos pasākumus ir transponējušas, un šodien nolēma izbeigt attiecīgās pienākumu neizpildes lietas.

Nodokļu politika. Komisija prasa, lai KIPRA transponētu jaunos noteikumus par automātisku nodokļu informācijas apmaiņu ar katru valsti atsevišķi, un izbeidz lietas pret 6 dalībvalstīm

Eiropas Komisija ir nolēmusi nosūtīt argumentētu atzinumu Kiprai, jo šī dalībvalsts nav paziņojusi, ka ir transponēti jaunie pasākumi attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā (Padomes Direktīva (ES) 2016/881). Dalībvalstīm šie pasākumi bija jātransponē līdz 2017. gada 4. jūnijam. Jaunie noteikumi ir izstrādāti, lai palīdzētu novērst nodokļu apiešanu pārrobežu situācijās, agresīvu nodokļu plānošanu un kaitējošu nodokļu konkurenci. Komisijas prasība izteikta kā argumentēts atzinums. Ja divu mēnešu laikā netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija var vērsties pret Kipru ES Tiesā. Vienlaikus Komisija atzinīgi novērtēja to, ka Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Grieķija un Portugāle šos pasākumus ir transponējušas, un šodien nolēma izbeigt attiecīgās pienākumu neizpildes lietas.

 

Oficiāla paziņojuma vēstules

Nodokļu politika. Komisija prasa, lai FRANCIJA savus noteikumus par nodokļu uzlikšanu obligācijām un noteikumus par dalības maksu atskaitījumiem pieskaņotu ES tiesību aktiem

Komisija šodien nolēma nosūtīt Francijai oficiāla paziņojuma vēstuli saistībā ar to, ka Francija ierobežo tiesības atskaitīt kapitāla zaudējumus un attiecina tās tikai uz rezidējošo struktūru emitēto obligāciju parakstītājiem. Komisija nosūta Francijai arī oficiāla paziņojuma vēstuli saistībā ar nelabvēlīgu režīmu, ko piemēro nodokļu maksātājiem nerezidentiem. Saskaņā ar patlaban spēkā esošajiem Francijas tiesību aktiem nodokļu maksātāji rezidenti ar dalību saistītās izmaksas un izdevumus var pilnībā atskaitīt no nodokļu bāzes, savukārt nodokļu maksātāji nerezidenti šīs izmaksas var atskaitīt tikai daļēji. Šādi ierobežojumi ir pretrunā ar ES tiesību aktiem par brīvību veikt uzņēmējdarbību (LESD 49. pants), kapitāla brīvu apriti (LESD 63. pants) un Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ) 31. un 40. pantu, kas garantē tiesības veikt uzņēmējdarbību un kapitāla brīvu apriti ES un EEZ. Ja Francija nākamo divu mēnešu laikā nerīkosies, Komisija var Francijas iestādēm nosūtīt argumentētu atzinumu.

 

Lietu izbeigšana

Nodokļu politika. Komisija izbeidz 4 lietas, jo dalībvalstis ir paziņojušas, ka ir transponēti noteikumi par obligāto automātisko informācijas apmaiņu

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē to, ka Horvātija, Kipra, Malta un Slovākija ir transponējušas noteikumus par obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā (Padomes Direktīva 2014/107/ES). Saskaņā ar šiem noteikumiem ar informāciju par finanšu ieņēmumiem, ieskaitot dividendes un kapitāla pieaugumu, un kontu bilancēm notiek automātiska apmaiņa ES mērogā. Komisija šodien nolēma izbeigt pienākumu neizpildes lietas, kas par minētajām dalībvalstīm sāktas 2016. gada janvārī.

MEMO/17/4767

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar