Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Gruodžio mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Svarbiausi sprendimai

Briuselis, 2017 m. gruodžio 7 d.

Apžvalga pagal politikos sritis

Mėnesiniame rinkinyje apžvelgiami sprendimai dėl pažeidimų, kuriais Europos Komisija (toliau – Komisija) imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, netinkamai vykdančias ES teisėje nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairius sektorius ir ES politikos sritis apimančiais sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir teiktų naudos tiek piliečiams, tiek įmonėms.

Toliau pateikiami svarbiausi Komisijos priimti sprendimai, suskirstyti pagal politikos sritis. Komisija taip pat užbaigia 130 bylas – atitinkamos valstybės narės problemas išsprendė ir Komisijai procedūros tęsti nebereikia.

Daugiau informacijos apie ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą – pranešime MEMO/12/12. Daugiau informacijos apie visus sprendimus rasite Sprendimų dėl pažeidimų registre.

 

1. Bendroji skaitmeninė rinka

(Daugiau informacijos: Nathalie Vandystadt, tel. +32 229 67083, Inga Höglund, tel. +32 229 50698)

Sprendimai perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Kolektyvinis teisių administravimas. Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylas dėl BULGARIJOS, LIUKSEMBURGO, RUMUNIJOS ir ISPANIJOS

Šiandien Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylas dėl Bulgarijos, Liuksemburgo, Rumunijos ir Ispanijos, nepranešusių apie priemones, kuriomis į nacionalinę teisę visiškai perkeliamos ES teisės nuostatos dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo, kaip numatyta 2016 m. balandžio 10 d. Kolektyvinio teisių administravimo direktyvoje (Direktyva 2014/26/ES). Komisija prašo Teismo šioms 4 valstybėms narėms už kiekvieną pavėluotą dieną skirti finansines baudas (Bulgarijai – 19 121,60 EUR, Liuksemburgui – 12 920,00 EUR, Rumunijai – 42 377,60 EUR, Ispanijai – 123 928,64 EUR). Pažeidimo nagrinėjimo procedūra dėl šių šalių pradėta 2016 m. gegužės mėn. Kol kas šios valstybės narės Komisijai nepranešė, kad ėmėsi šiai direktyvai perkelti į jų nacionalinę teisę būtinų priemonių. Vykdydama atskirą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Rumunijos, Komisija 2016 m. gegužės mėn. taip pat nusprendė išsiųsti oficialų pranešimą dėl privalomo muzikos kūrinių kolektyvinio administravimo sistemos įgyvendinimo. Komisijos nuomone, Rumunijos teisės aktai neatitinka Direktyvos dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų ir Kolektyvinio teisių administravimo direktyvos. Kolektyvinio teisių administravimo direktyva siekiama geresnio visų kolektyvinio administravimo organizacijų valdymo nustatant bendrus valdymo, skaidrumo ir finansų valdymo standartus. Be to, ja nustatomi bendri daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje standartai. Kolektyvinio teisių administravimo direktyva yra labai svarbi Europos autorių teisių srities teisės aktų dalis. Visos kolektyvinio administravimo organizacijos turi gerinti savo valdymo ir skaidrumo standartus. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Oficialus pranešimas

Komisija ragina RUMUNIJĄ užtikrinti tinkamą privalomo kolektyvinio administravimo sistemos taikymą

Komisija nusprendė išsiųsti oficialų pranešimą Rumunijai, nepranešusiai apie priemones, kuriomis visiškai įgyvendino ES teisės nuostatas dėl privalomo muzikos kūrinių kolektyvinio administravimo sistemos. Komisijos nuomone, Rumunijos teisės aktai neatitinka Direktyvos dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų (Direktyva 2001/29/EB) ir Kolektyvinio teisių administravimo direktyvos (Direktyva 2014/26/ES). Pagal ES teisę autoriai gali leisti arba drausti savo kūrinio viešą paskelbimą. Tačiau pagal Rumunijos teisę autoriai tokio pasirinkimo neturi: jie priversti savo muzikos kūrinio viešo paskelbimo teisės administravimą patikėti kolektyvinio administravimo organizacijai. Dėl šios priežasties autoriai netenka išimtinės viešo paskelbimo teisės, o tai, kaip mano Komisija, yra nepateisinama pagal ES teisę. Rumunija turi atsakyti per du mėnesius.

 

2. Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

(Daugiau informacijos: Christian Wigand, tel. +32 229 62253, Sara Soumillion, tel. +32 229 67094)

Pagrįsta nuomonė

Komisija ragina ITALIJĄ pranešti apie priemones, kuriomis į nacionalinę teisę visiškai perkeliamos ES teisės nuostatos dėl Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje

Šia pagrįsta nuomone Komisija ragina Italiją pranešti apie visas nacionalines priemones, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamos ES teisės nuostatos dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje (Konvencija dėl darbo jūrų laivyboje; Tarybos direktyva 2009/13/EB). Direktyva įgyvendinimas ES jūrų sektoriaus socialinių partnerių susitarimas dėl Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje įgyvendinimo. Direktyva įsigaliojo 2013 m. rugpjūčio 20 d. – tą pačią dieną, kurią įsigaliojo Konvencija. Į Direktyvą perkeltos Konvencijos privalomosios nuostatos dėl jūrininkų gyvenimo ir darbo sąlygų, patenkančios į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 153 straipsnio taikymo sritį, visų pirma nuostatos dėl jūrininkų darbo sutarties, minimalaus amžiaus, darbo laiko, sveikatos ir saugos bei jūrininkų gerovės. Italija pranešė apie keletą nacionalinių perkėlimo priemonių, tačiau kai kurios nuostatos tebėra neaiškios. Komisija kreipėsi į Italijos valdžios institucijas prašydama patikslinti tas nuostatas ir tokį patikslinimą gavo. Gautas atsakymas padėjo išsiaiškinti tam tikrus abejonių kėlusius klausimus, tačiau Komisija vis dar neturi informacijos apie nacionalines priemones, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamos tam tikros Direktyva nustatytos prievolės. Todėl Komisija laikosi nuomonės, kad Italija pranešė ne apie visas priemones, būtinas, kad būtų įgyvendinta 2014 m. rugpjūčio 20 d. Direktyva. Komisija ragina Italiją imtis reikiamų priemonių, kad būtų užtikrinta visiška atitiktis Direktyvai. Jeigu per du mėnesius Italija savo nacionalinės teisės aktų nesuderins su ES teise, Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

 

3. Energetika

(Daugiau informacijos: Anna-Kaisa Itkonen, tel. +32 229 56186, Nicole Bockstaller, tel. +32 229 52589)

Oficialūs pranešimai

Energijos vidaus rinka. Komisija ragina KIPRĄ ir ČEKIJĄ įgyvendinti ES trečiąjį energetikos teisės aktų rinkinį

Komisija nusprendė išsiųsti oficialius pranešimus Kiprui ir Čekijai, oficialiai prašydama užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinama ir taikoma Elektros energijos direktyva (Direktyva 2009/72/EB) ir Dujų direktyva (Direktyva 2009/73/EB). Šios direktyvos yra trečiojo energetikos teisės aktų rinkinio dalis, ir jose pateikiamos svarbiausios teisės nuostatos, kuriomis užtikrinamas tinkamas energijos rinkų veikimas.

Energijos vartojimo efektyvumas. Komisija ragina GRAIKIJĄ ir MALTĄ tinkamai įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl pastatų energinio naudingumo

Komisija išsiuntė oficialius pranešimus  Graikijai ir Maltai, ragindama užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinama Pastatų energinio naudingumo direktyva (Direktyva 2010/31/ES). Pagal šią direktyvą valstybės narės turi nustatyti ir taikyti būtinuosius statomų ir jau pastatytų pastatų energinio naudingumo reikalavimus, užtikrinti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą ir reguliarią šildymo ir oro kondicionavimo sistemų kontrolę. Be to, pagal šią direktyvą ES šalys turi užtikrinti, kad visi nauji pastatai nuo 2021 m. (viešieji pastatai – nuo 2019 m.) būtų energijos beveik nevartojantys pastatai.

 

4. Aplinka

(Daugiau informacijos: Enrico Brivio, tel. +32 229 56172, Iris Petsa, tel. +32 229 93321)

Pagrįstos nuomonės

Poveikis aplinkai. Komisija ragina ČEKIJĄ užbaigti savo teisės aktų derinimą su ES teisės nuostatomis

Europos Komisija ragina Čekiją užbaigti savo teisės aktų derinimą su ES teisės aktu dėl poveikio aplinkai vertinimo ( Direktyva 2011/92/ES). Direktyvos tikslas – užtikrinti, kad projektai, kurie greičiausiai turėtų didelį poveikį aplinkai, prieš juos tvirtinant būtų tinkamai įvertinti. 2013 m. balandžio mėn. Komisija pradėjo oficialią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Daugumą Komisijos nurodytų problemų Čekijos valdžios institucijos išsprendė 2015 m. Vis dėlto kai kurios problemos liko neišspręstos. Čekijos teisės aktuose nėra nuostatos dėl iki 2015 m. balandžio 1 d. patikrintų ir dar neįgyvendintų projektų arba projektų, pakeistų iki gaunant sutikimą dėl planuojamos veiklos. Be to, nevykdomi Direktyvos reikalavimai dėl teisės kreiptis į teismą dėl tokių projektų užtikrinimo. Čekijos valdžios institucijos turi per du mėnesius pateikti atsakymą, kaip ištaisyti padėtį. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti Čekijos bylą ES Teisingumo Teismui.

Vanduo. Komisija ragina VENGRIJĄ užtikrinti, kad būtų laikomasi ES teisės nuostatų dėl miesto nuotekų valymo

Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstą nuomonę Vengrijai, iš viso 22 aglomercijose nesilaikančiai Miesto nuotekų valymo direktyvoje (Tarybos direktyva 91/271/EEB) nustatytų ES reikalavimų. Nevalytos nuotekos gali kelti pavojų žmonių sveikatai, užteršti ežerus, upes, dirvožemį, pakrančių ir gruntinį vandenį. Visų šių aglomercijų atitiktis turėjo būti užtikrinta iki 2008 m. gruodžio 31 d. (pažeidžiamose vietovėse, kurių gyventojų ekvivalentas didesnis nei 10 000) arba iki 2010 m. gruodžio 31 d. (įprastose vietovėse, kurių gyventojų ekvivalentas didesnis nei 15 000), kaip nustatyta Vengrijos stojimo akte. 2017 m. vasario mėn. Komisija pradėjo oficialią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Iš paskutinių Vengrijos valdžios institucijų pateiktų duomenų matyti, kad atitiktis ES teisės aktams nėra užtikrinta, ir iš Vengrijos atsakymo nėra aišku, kada tai bus padaryta. Vengrijos valdžios institucijos turi per du mėnesius pateikti atsakymą, kaip ištaisyti padėtį. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti Vengrijos bylą ES Teisingumo Teismui. Ši byla yra dalis horizontaliųjų veiksmų, apimančių 12 valstybių narių, kurioms visoms pagal jų atitinkamas stojimo sutartis taikomos laikinosios nukrypti leidžiančios nuostatos.

Oras. Komisija ragina LENKIJĄ įgyvendinti naująjį ES teisės aktą dėl oro kokybės gerinimo

Komisija ragina Lenkiją į nacionalinę teisę perkelti ES teisės nuostatas dėl aplinkos oro kokybės vertinimo pamatinių metodų taikymo, duomenų patvirtinimo ir mėginių ėmimo vietų išdėstymo (Komisijos direktyva (ES) 2015/1480). Direktyva atnaujinami tam tikri duomenų kokybės tikslai ir tam tikrų oro teršalų matavimo pamatiniai metodai. Ja taip pat papildomi aplinkos oro kokybės duomenų vertinimo ir mėginių ėmimo vietų išdėstymo kriterijai. Direktyvą į nacionalinę teisę valstybės narės turėjo perkelti iki 2016 m. gruodžio 31 d. Lenkija to nepadarė, todėl Komisija siunčia pagrįstą nuomonę, į kurią Lenkijos valdžios institucijos turi atsakyti per du mėnesius. Negavusi tinkamo atsakymo Komisija gali nuspręsti perduoti Lenkijos bylą ES Teisingumo Teismui.

Plastikiniai maišeliai. Komisija ragina PORTUGALIJĄ įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl lengvųjų plastikinių maišelių

Komisija ragina Portugaliją iki galo perkelti į nacionalinę teisę ES atliekų teisės aktus (Plastikinių maišelių direktyvą, Direktyva (ES) 2015/720). Siekiant kovoti su išteklių eikvojimu ir šiukšlinimu, valstybės narės turėjo iki 2016 m. lapkričio 27 d. priimti priemones, kuriomis mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių naudojimas, kaip nustatyta Direktyvoje. Siekdamos sutartų tikslų, nacionalinės vyriausybės gali pasirinkti iš bendrai sutartų priemonių sąrašo. Pavyzdžiui, tai gali būti ekonominės priemonės, kaip antai mokesčiai ar rinkliavos. Kita galimybė yra siekti nacionalinių naudojimo mažinimo tikslų – valstybės narės turi užtikrinti, kad iki 2019 m. pabaigos vienas asmuo per metus sunaudotų ne daugiau kaip 90 tokių maišelių. Iki 2025 m. pabaigos šis rodiklis turėtų būti sumažintas iki 40 maišelių vienam asmeniui. Abiem atvejais tikslo galima siekti nustatant privalomąsias priemones arba sudarant susitarimus su ekonomikos sektoriais. Taip pat galima plastikinius maišelius uždrausti, tačiau toks draudimas turi neviršyti Direktyvoje nustatytų ribų, kad nebūtų trikdomas laisvas prekių judėjimas Europos bendrojoje rinkoje. Komisija prioriteto tvarka tikrina, ar valstybės narės įgyvendino įsipareigojimą perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę. Šiandien Komisija siunčia Portugalijai pagrįstą nuomonę, nes ji vis dar nepranešė Komisijai apie priimtas priemones. Portugalijos valdžios institucijos turi atsakyti per du mėnesius. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti Portugalijos bylą ES Teisingumo Teismui.

 

Oficialūs pranešimai

Vanduo. Komisija ragina VENGRIJĄ įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl geriamojo vandens

Komisija ragina Vengriją visose šalies vandens tiekimo objekto teritorijose laikytis parametrinių verčių, arsenui, borui ir fluorui nustatytų Geriamojo vandens direktyvoje (Tarybos direktyva 98/83/EB). Iki 2012 m. gruodžio 25 d. 365 Vengrijos vandens tiekimo objekto teritorijoms taikyta laikina nukrypti leidžianti nuostata. Kaip matyti iš 2016 m. balandžio mėn. Vengrijos valdžios institucijų pateiktos ataskaitos, kai kurios iš šių teritorijų vis dar neatitinka Direktyvos reikalavimų. Todėl 2016 m. gegužės mėn. Komisija oficialiu pranešimu pradėjo oficialią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl 66 reikalavimų neatitinkančių teritorijų. Tačiau kaip parodė paskutinė Vengrijos pateikta ataskaita, minėtoje ankstesnėje ataskaitoje buvo nurodyti klaidingi kelių teritorijų duomenys. Todėl šiandien Komisija nusprendė Vengrijai išsiųsti oficialų pranešimą dėl 28 reikalavimų neatitinkančių teritorijų. Vengrija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos iškeltus klausimus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Gyvūnų gerovė. Komisija ragina VENGRIJĄ tinkamai įgyvendinti priemones dėl laboratorinių gyvūnų apsaugos

Europos Komisija nusprendė išsiųsti Vengrijai oficialų pranešimą, nes ji netinkamai perkėlė į Vengrijos teisę tam tikras ES teisės nuostatas dėl moksliniams tikslams naudojamų gyvūnų apsaugos (Direktyva 2010/63/ES). Šia direktyva, kuri į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2012 m. lapkričio 10 d., užtikrinama aukšto lygio gyvūnų gerovė ir kartu apsaugomas tinkamas vidaus rinkos veikimas. Ja taip pat siekiama sumažinti bandymams naudojamų gyvūnų skaičių ir reikalaujama, kai įmanoma, naudoti alternatyvias priemones. Vengrijos valdžios institucijos Direktyvą į nacionalinės teisės aktus perkėlė netinkamai, todėl turi išspręsti tam tikrus neatitikties klausimus. Nors Vengrijos valdžios institucijos teigė pasiryžusios išspręsti daugumą šių problemų, reikiami teisės aktų pakeitimai iki šiol nepriimti. Vengrija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos iškeltus klausimus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Triukšmas. Komisija ragina PRANCŪZIJĄ ir GRAIKIJĄ priimti aplinkos triukšmo veiksmų planus

Komisija ragina Prancūziją ir Graikiją laikytis pagrindinių Triukšmo direktyvos (Direktyva 2002/49/EB) nuostatų. Aplinkos triukšmas, kurį kelia kelių, geležinkelių ir oro transportas, yra antra pagal dažnumą, po oro taršos, ankstyvos mirties priežastis. Pagal Triukšmo direktyvą valstybės narės privalo priimti triukšmo žemėlapius, kuriuose būtų nurodytas triukšmo poveikis didesnėse aglomeracijose, taip pat ties pagrindiniais geležinkeliais, keliais ir oro uostais. Remiantis šiais žemėlapiais sprendžiama, kokias priemones įtraukti į aplinkos triukšmo veiksmų planus. Vis dar nepateikti 58 įvardytų Prancūzijos aglomeracijų veiksmų planai, taip pat veiksmų planai dėl didelio skaičiaus pagrindinių šalies kelių, geležinkelių ir oro uostų. Graikija vis dar nepriėmė visų aglomercijų ir pagrindinių kelių triukšmo žemėlapių ir aplinkos triukšmo veiksmų planų, taip pat neperžiūrėjo vieno pagrindinio oro uosto esamo veiksmų plano. Be to, Prancūzija ir Graikija tinkamai neišskyrė visų jų teritorijoje esančių pagrindinių infrastruktūros objektų. Todėl Komisija nusprendė išsiųsti šioms valstybėms narėms oficialų pranešimą, kuriame jų prašoma per du mėnesius ištaisyti padėtį. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę. Nuo 2016 m. Komisija dėl aplinkos triukšmo yra pradėjusi horizontaliąsias pažeidimo nagrinėjimo procedūras dėl 13 valstybių narių.

Poveikis aplinkai. Komisija ragina ISPANIJĄ tvirtinant tam tikrus projektus tinkamai taikyti ES teisės nuostatas

Atsižvelgdama į skundus, gautus dėl Ispanijoje, Fuerteventūros salos kurorte, planuojamo vykdyti miesto plėtros projekto poveikio, Komisija nusprendė dėl Ispanijos šiandien pradėti oficialią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Komisija laikosi nuomonės, kad minėtas projektas buvo patvirtintas tinkamai nenustačius, ar reikia atlikti išankstinį jo poveikio aplinkai vertinimą pagal Poveikio aplinkai vertinimo direktyvą ( Direktyva 2011/92/ES), ir tinkamai neatlikus jo poveikio specialioms saugomoms teritorijoms vertinimo, kaip reikalaujama pagal Natūralių buveinių direktyvą (Tarybos direktyva 92/43/EEB). Šį projektą negaliojančiu pripažino ir Ispanijos teismai, tačiau statybos nebuvo sustabdytos – pakoregavus projektą jos toliau tęsiamos. Todėl Komisija siunčia oficialų pranešimą, kuriame Ispanijos prašoma užtikrinti atitiktį Poveikio aplinkai vertinimo direktyvai ir Natūralių buveinių direktyvai, kai regioniniais Kanarų salų teisės aktais tvirtinamos neteisėtos statybos. Ispanija turi atsakyti per du mėnesius. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

 

5. Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ.

(Daugiau informacijos: Lucia Caudet, tel. +32 229 56182, Maud Noyon, tel. +32 229 80379)

Sprendimai perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Pavėluoti mokėjimai. Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylą dėl ITALIJOS, kuri neužtikrina, kad su tiekėjais būtų atsiskaitoma laiku

Šiandien Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylą dėl Italijos, nes Italijos valdžios institucijos, dalyvaudamos komerciniuose sandoriuose, sistemingai vėluoja atsiskaityti, taip pažeisdamos ES teisės nuostatas dėl mokėjimo tvarkos (Pavėluotų mokėjimų direktyva (Direktyva 2011/7/ES)). Pavėluotų mokėjimų direktyvoje nustatyta, kad valdžios institucijos už įsigytas prekes ir paslaugas turi sumokėti per 30 dienų arba, itin išskirtinėmis aplinkybėmis, per 60 dienų nuo sąskaitos gavimo. Komisija teikia didelę reikšmę tam, kad valdžios institucijų mokėjimo vėlavimo problema (taip pat nustatyta dar keliose valstybėse narėse) būtų išspręsta, ir laikosi griežtos Pavėluotų mokėjimų direktyvos vykdymo užtikrinimo politikos. Kad mokėjimai būtų atliekami laiku ypač svarbu mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), nes nuo teigiamo pinigų srauto priklauso jų finansų valdymas, konkurencingumas ir, dažnu atveju, išlikimas. Komisija pripažįsta pastangas, kurias Italijos Vyriausybė siekdama ištaisyti padėtį deda nuo tada, kai 2014 m. birželio mėn. oficialiu pranešimu pradėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra ir vėliau 2017 m. vasario mėn. išsiųsta pagrįsta nuomonė. Tačiau net ir po trejų metų, kai pradėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra, Italijos valdžios institucijos savo sąskaitas apmoka tik per maždaug 100 dienų, o kartais – per daug ilgesnį terminą. Todėl Komisija nusprendė perduoti Italijos bylą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui bylą dėl VENGRIJOS Aukštojo mokslo įstatymo

Šiandien Europos Komisija nusprendė Europos Sąjungos Teisingumo Teismui perduoti bylą dėl Vengrijos, nes jos Aukštojo mokslo įstatymu su pakeitimais, padarytais 2017 m. balandžio 4 d., neproporcingai ribojama ES ir ne ES šalių universitetų veikla, todėl jis turi būti vėl suderintas su ES teise. Komisija savo nuomonę grindžia tuo, kad iš dalies pakeistas Vengrijos įstatymas yra nesuderinamas su aukštųjų mokyklų laisve teikti paslaugas ir įsisteigti bet kurioje ES vietoje. Be to, Komisija tebesilaiko nuomonės, kad naujasis teisės aktas varžo akademinę laisvę, teisę į mokslą ir laisvę užsiimti verslu, kaip nustatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir atsižvelgiant į Sąjungos teisines prievoles pagal tarptautinės prekybos teisę (Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis (GATS)). Pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Vengrijos Komisija pradėjo 2017 m. balandžio mėn. Savo atsakymuose į oficialų pranešimą, pagrįstą nuomonę ir papildomą pagrįstą nuomonę Vengrija nepakeitė savo pozicijos ir Aukštojo mokslo įstatymo nesuderino su ES teise, todėl Komisija nusprendė bylą dėl Vengrijos perduoti ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Bylų perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, oficialus pranešimas ir pagrįsta nuomonė

Profesinės kvalifikacijos. Komisija perduoda Teismui bylas dėl BELGIJOS, PRANCŪZIJOS ir VOKIETIJOS ir pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl KIPRO

Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylas dėl Belgijos, Prancūzijos ir Vokietijos, nepranešusių apie priemones, kuriomis į nacionalinę teisę visiškai perkeliamos ES teisės nuostatos dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (Direktyva 2013/55/ES). Peržiūrėta direktyva į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2016 m. sausio 18 d. Komisija 2016 m. rugsėjo mėn. Belgijos, Prancūzijos ir Vokietijos valdžios institucijoms išsiuntė pagrįstas nuomones. Nuo tada Belgija, Prancūzija ir Vokietija Komisijai dar nepranešė apie priemones, kuriomis Direktyva visiškai perkeliama į nacionalinę teisę. Nors kai kurios šalys, ypač Vokietija ir Prancūzija, padarė nemenką pažangą, Komisija nusprendė bylą dėl šių 3 šalių perduoti ES Teisingumo Teismui. Komisija prašys Teisingumo Teismo skirti Belgijai 22 260,48 EUR, Prancūzijai 53 287,52 EUR, o Vokietijai – 62 203,68 EUR baudą už kiekvieną pavėluotą dieną nuo sprendimo priėmimo dienos iki to laiko, kol ši direktyva bus visiškai perkelta į nacionalinę teisę ir įsigaliojusi. Kartu Komisija ragina Kiprą pašalinti tam tikromis profesijų reglamentavimo nuostatomis įteisintus ir su ES teise nederančius apribojimus. Komisija Kiprui siunčia oficialų pranešimą, nes šis nepripažįsta inžinerijos ir architektūros srities profesinio mokymo, Kipro piliečių įgyto kitose valstybėse narėse, o tai, kaip manoma, neatitinka Direktyvos 2005/36/EB. Be to, nacionalinės nuostatos nevisiškai dera su Direktyvos 2005/36/EB 49 straipsnyje nustatytu principu, pagal kurį automatiškai pripažįstama architektų užsienyje įgyta profesinė kvalifikacija. Kipras turi per du mėnesius ištaisyti padėtį. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti Kiprui pagrįstą nuomonę. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Bylų perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir oficialus pranešimas

Viešieji pirkimai. Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylas dėl 4 valstybių narių ir pradeda naują procedūrą

Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylas dėl Austrijos, Liuksemburgo, Slovėnijos ir Ispanijos, nepranešusių apie priemones, kuriomis į nacionalinę teisę visiškai perkeliamos ES teisės nuostatos dėl viešųjų pirkimų ir koncesijų (direktyvos 2014/23/ES, 2014/24/ES, 2014/25/ES). Visos valstybės narės apie naujausių viešųjų pirkimų taisyklių perkėlimą į nacionalinę teisę turėjo pranešti iki 2016 m. balandžio 18 d. Komisija išsiuntė oficialius pranešimus 21 valstybei narei, iki 2016 m. gegužės mėn. neperkėlusiai šių nuostatų į nacionalinę teisę, o vėliau dėl 15 iš šių valstybių narių 2016 m. gruodžio mėn. pateikė pagrįstas nuomones. 4 valstybės narės vis dar nepranešė apie priemones, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliami šie teisės aktai: Austrija ir Liuksemburgas – direktyvos 2014/23/ES, 2014/24/ES, 2014/25/ES; Ispanija – direktyvos 2014/23/ES, 2014/25/ES; Slovėnija – Direktyva 2014/23/ES. Todėl Komisija nusprendė perduoti šių 4 šalių bylas ES Teisingumo Teismui. Komisija prašys Teisingumo Teismo, atsižvelgiant į atitinkamą direktyvą, skirti Austrijai 52 972 EUR, 42 377,6 EUR ir 42 377,6 EUR, Liuksemburgui 12 920 EUR, 11 628 EUR ir 11 628 EUR, Slovėnijai 8 992,32 EUR, o Ispanijai – 61 964,32 EUR bei 123 928,64 EUR baudą už kiekvieną pavėluotą dieną nuo sprendimo priėmimo dienos iki to laiko, kol šios direktyvos bus visiškai perkeltos į nacionalinę teisę ir įsigaliojusios. Kartu Komisija siunčia oficialų pranešimą Nyderlandams, nesuteikusiems Nyderlandų būsto bendrovėms perkančiųjų organizacijų statuso, nors jos dalyvauja sudarant viešųjų pirkimų sutartis. Komisija laikosi nuomonės, kad Nyderlandai pažeidė Direktyvoje 2014/23/ES ir Direktyvoje 2014/24/ES nustatytus skaidrumo reikalavimus. Nyderlandai turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos iškeltus klausimus; Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Bylos perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir užbaigimas

Paslaugos. Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylą dėl AUSTRIJOS ir užbaigia bylą dėl KIPRO

Šiandien Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylą dėl Austrijos, taikančios pernelyg ribojamas nuostatas dėl architektų, inžinierių, patentinių patikėtinių ir veterinarų paslaugų teikimo. Kartu Komisija užbaigia bylą dėl Kipro, nes jis išsprendė Komisijos nurodytas problemas ir pašalino inžinerijos bendrovėms taikytus apribojimus. Austrijos teisės aktuose reglamentuojamosioms profesijoms nustatyti tam tikri reikalavimai: architektams, inžinieriams ir patentiniams patikėtiniams taikomas buveinės reikalavimas; architektams, inžinieriams, patentiniams patikėtiniams ir veterinarams taikomi teisinės formos reikalavimai ir pernelyg ribojantys reikalavimai dėl nuosavybės teise priklausančio akcinio kapitalo dalies; architektams, inžinieriams ir patentiniams patikėtiniams taikomi apribojimai dėl daugiašakių bendrovių. Komisija laikosi nuomonės, kad šiais reikalavimais sukuriamos nepagrįstos kliūtys šių profesijų atstovams teikti paslaugas, taip pat varžoma paslaugų teikimo laisvė (Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 49 ir 56 straipsniai) ir pažeidžiama Paslaugų direktyva (Direktyvos 2006/123/EB 14, 15 ir 25 straipsniai). Austrija buvo paprašyta ištaisyti šį ES teisės pažeidimą: primą kartą 2015 m. birželio mėn. išsiųstame oficialiame pranešime, kitą kartą – 2016 m. vasario mėn. pagrįstoje nuomonėje ir dar kartą, po susirašinėjimo su Austrijos valdžios institucijomis, – 2016 m. lapkričio mėn. papildomoje pagrįstoje nuomonėje. Austrijos valdžios institucijos nekeičia savo pozicijos, todėl Komisija nusprendė perduoti Austrijos bylą ES Teisingumo Teismui. Be to, Komisija nusprendė užbaigti bylą dėl Kipro, pradėtą dėl Kipre registruotoms inžinerijos bendrovėms taikyto reikalavimo dėl 100 % kapitalo nuosavybės teisių. Remiantis šia Kipro teisės nuostata, visi tokių bendrovių akcininkai turėjo būti kvalifikuoti specialistai ir jiems turėjo priklausyti visos balsavimo teisės. Komisija šiuos apribojimus laikė neproporcingais, varžančiais įsisteigimo laisvę ir neatitinkančiais Paslaugų direktyvos (Direktyva 2006/123/EB). 2016 m. lapkričio mėn. Komisijai nusprendus bylą perduoti ES Teisingumo Teismui, Kipras minėtą įstatymą iš dalies pakeitė nustatydamas, kad specialistams nuosavybės teise turi priklausyti paprasta kapitalo akcijų ir balsavimo teisių dauguma. Tuo remdamasi Komisija šiandien nusprendė užbaigti šią procedūrą. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Oficialus pranešimas

Laisvas prekių judėjimas. Komisija prašo ISPANIJOS panaikinti homeopatinių vaistų importo apribojimus

Šiandien Europos Komisija nusprendė išsiųsti Ispanijai oficialų pranešimą dėl apribojimų, taikomų lygiagrečiam homeopatinių vaistų importui. Pagal dabar taikomą tvarką Ispanijos rinkai praktiškai neįmanoma pateikti homeopatinių vaistų, kurie yra teisėtai pagaminti kitoje ES valstybėje narėje. Komisijos nuomone, tokia praktika pažeidžiamos ES teisės nuostatos dėl laisvo prekių judėjimo (SESV 34 straipsnis) ir Direktyva dėl žmonėms skirtų vaistų (Direktyvos 2001/83 6 straipsnis ir 13 straipsnio 1 dalis). Ispanija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos iškeltus klausimus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti jai pagrįstą nuomonę.

 

Užbaigtos bylos

Komisija baigė nagrinėti skundus dėl lošimų sektoriaus ir užbaigė atitinkamas pažeidimo nagrinėjimo procedūras

Vykdydama savo politinį įsipareigojimą ES teisės vykdymo užtikrinimo srityje veikti strategiškiau, šiandien Europos Komisija nusprendė užbaigti pažeidimo nagrinėjimo procedūras dėl lošimų sektoriaus ir atitinkamų skundų nagrinėjimą. Nuo pat pradžių J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija dirba vadovaudamasi politiniais prioritetais ir aktyviai siekia pagal juos nustatytų tikslų. Atitinkamais politiniais principais Komisija vadovaujasi ir vykdydama pažeidimo nagrinėjimo procedūras. Komunikate „ES teisė. Geresnis taikymas – geresni rezultatai“ išdėstyti strateginiai Komisijos prioritetai šių procedūrų nagrinėjimo srityje – jie nustatyti atsakingai pasvėrus įvairius suinteresuotų viešųjų ir privačiųjų subjektų interesus. Atsižvelgdama į tai, Komisija šiandien užbaigė kelių valstybių narių atžvilgiu pradėtas pažeidimo nagrinėjimo procedūras dėl lošimų sektoriaus ir atitinkamų skundų nagrinėjimą. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ne kartą pripažino valstybių narių teisę apriboti lošimo paslaugų teikimą, jei tai būtina siekiant apsaugoti tokius viešojo intereso tikslus kaip nepilnamečių apsauga, kova su priklausomybe nuo lošimų ir pažeidimais bei sukčiavimu. Komisija pripažįsta, kad viešojo intereso tikslai, kurių valstybės narės siekia reguliuodamos lošimo paslaugų teikimą, turi platesnę politinę reikšmę. Komisija taip pat mato valstybių narių pastangas modernizuoti savo internetinių lošimų teisines sistemas, nukreipti lošimo poreikį turinčius piliečius iš nereglamentuojamų paslaugų srities į teisėtas ir prižiūrimas svetaines ir užtikrinti, kad lošimų organizatoriai mokėtų mokesčius. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, Komisija mano, kad stiprinti ES bendrąją rinką lošimo paslaugų srityje pasitelkiant pažeidimo nagrinėjimo procedūras nėra prioritetas. Komisija ir toliau rems valstybių narių pastangas modernizuoti nacionalines internetinių lošimų teisines sistemas ir sudarys nacionalinėms lošimų priežiūros institucijoms geresnes sąlygas bendradarbiauti. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

6. Teisingumas, vartotojai ir lyčių lygybė

(Daugiau informacijos: Christian Wigand, tel. +32 229 62253, Melanie Voin, tel. +32 229 58659)

Bylos perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Europos Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylą dėl VENGRIJOS NVO įstatymo

Šiandien Europos Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui Vengrijos bylą dėl jos Iš užsienio finansuojamų NVO įstatymo. Tai trečiasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas. Prie jo pereinama prieš tai liepos 14 d. Komisijai pateikus oficialų pranešimą, o spalio 4 d. – pagrįstą nuomonę. Komisija pradėjo teisinę procedūrą, nes Vengrija nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutarties nuostatas dėl laisvo kapitalo judėjimo – jos NVO įstatymo nuostatomis netiesiogiai diskriminuojamos ir neproporcingai apribojamos pilietinėms visuomenės organizacijoms iš užsienio skiriamos lėšos. Be to, Komisija mano, kad Vengrija pažeidžia asociacijų laisvę ir teisę į privatumo ir į asmens duomenų apsaugą, įtvirtintas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kuri turi būti skaitoma kartu su ES sutarties nuostatomis dėl laisvo kapitalo judėjimo. Į Komisijos oficialų pranešimą Vengrija atsakė rugpjūčio 14 d. ir rugsėjo 7 d. raštais. Atidžiai išnagrinėjusi Vengrijos pateiktus paaiškinimus, Europos Komisija padarė išvadą, kad jai didelį susirūpinimą keliantys klausimai nebuvo išspręsti, ir todėl pateikė pagrįstą nuomonę. Vengrija turėjo per vieną mėnesį imtis reikiamų veiksmų, kad būtų išspręsti toje pagrįstoje nuomonėje nurodyti klausimai. Vengrijos valdžios institucijos per nustatytą terminą neatsakė į pagrįstą nuomonę. Be to, jos vis dar nepakeitė ar nepanaikino NVO įstatymo nuostatų, kad būtų užtikrinta atitiktis ES teisei. Todėl, vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsniu, Komisija nusprendė perduoti bylą Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Pagrįstos nuomonės ir oficialūs pranešimai

Komisija ragina 8 valstybes nares perkelti į nacionalinę teisę 4-ąją kovos su pinigų plovimu direktyvą

Šiandien Komisija paragino Bulgariją, Kiprą, Graikiją, Liuksemburgą, Maltą, Nyderlandus, Lenkiją ir Rumuniją perkelti į nacionalinę teisę 4-ąją kovos su pinigų plovimu direktyvą (Direktyva (ES) 2015/849). Naujomis ES teisės nuostatomis bus sugriežtinti dabar taikomi kovos su pinigų plovimu reikalavimai ir užtikrinta veiksmingesnė kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Visos valstybės narės turėjo iki 2017 m. birželio 26 d. perkelti Direktyvą į nacionalinę teisę. 8 valstybės narės nepranešė apie perkėlimo priemones, o atitinkamų nacionalinės teisės aktų projektų priėmimo procesas dar nebaigtas. 2017 m. liepos mėn. išsiųstu oficialiu pranešimu Komisija suteikė šioms 8 šalims galimybę atsakyti ir pateikti pastabų, ir todėl dabar ragina jas imtis reikiamų priemonių, kad būtų užtikrinta visiška atitiktis Direktyvai. Šioms valstybėms narėms per artimiausius du mėnesius nesuderinus savo nacionalinės teisės aktų su ES teise, Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui. Be pažeidimo nagrinėjimo procedūrų, kurias Komisija dėl tam tikrų valstybių narių pradėjo praėjusių metų liepos mėn., 2017 m. lapkričio 23 d. Komisija pradėjo naujas pažeidimo nagrinėjimo procedūras ir išsiuntė oficialius pranešimus Belgijai ir Ispanijai, nes Komisija nustatė, kad praneštosiomis priemonėmis į nacionalinės teisės sistemas perkeltos ne visos Kovos su pinigų plovimu direktyvoje įtvirtintos ES teisės nuostatos. Belgija ir Ispanija turi per du mėnesius atsakyti į oficialų pranešimą. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

 

Sprendimas užbaigti bylą

Komisija ir ITALIJA sėkmingai išsprendė kelionės paslaugų paketų problemą ir užtikrino, kad kelionių organizatoriaus bankroto atveju vartotojai būtų apsaugoti

Šiandien Komisija užbaigė Italijos atžvilgiu vykdytą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, nes ši šalis suderino savo nacionalinės teisės aktus dėl kelionės paslaugų paketų su ES kelionių paslaugų paketų direktyva (Tarybos direktyva 90/314/EEB). Pagal ES teisės aktus kelionės paslaugų paketus siūlantys kelionių organizatoriai privalo turėti apsaugą nemokumo atveju, kuri užtikrintų, kad kelionių organizatoriui bankrutavus vartotojams būtų grąžinti pinigai ir jie būtų pargabenti namo. 2011 m. Italijos vartotojų organizacijai pateikus skundą, Komisija sužinojo apie Nacionalinio garantinio fondo (it. Fondo Nazionale di Garanzia) problemą. 2009 m. bankrutavus kelionių organizatoriui „Todomondo“, fondui buvo pateikta daugiau kaip 4 000 kompensacijos prašymų – bendra jų vertė siekė beveik 7 mln. EUR. Tačiau fondas neturėjo tiek lėšų, kad galėtų visus juos patenkinti. 2012 m. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. 2016 m. liepos mėn. įsigaliojus Italijos teisės aktų pakeitimams, Italijos valdžios institucijos panaikino finansiškai silpną Nacionalinį garantinį fondą ir nustatė kelionių operatorių ir kelionių agentūrų prievolę apsidrausti arba pateikti banko garantiją, kad visi vartotojų daromi mokėjimai būtų apsaugoti. Ši apsauga taip pat gali būti užtikrinama pasinaudojant privačiais kolektyviniais fondais. Dabar keliautojai, perkantys Italijos kelionių operatorių paslaugas, yra visiškai saugūs, net jei bendrovė bankrutuos. Be to, Italija nustatė sistemą, pagal kurią visiems keliautojams, praradusiems pinigų dėl praeityje įvykusio bankroto, gali būti suteikta kompensacija.

 

7. Jūrų reikalai ir žuvininkystė

(Daugiau informacijos: Enrico Brivio, tel. +32 229 56172, Iris Petsa, tel. +32 229 93321)

Sprendimai perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Integruota Europos jūrų politika. Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylas dėl Bulgarijos, Suomijos ir Graikijos ir siūlo skirti joms baudas

Šiandien Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylas dėl Bulgarijos, Suomijos ir Graikijos, nes jos nepranešė apie priemones, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamos ES teisės nuostatos dėl jūrinių teritorijų planavimo sistemos nustatymo (Direktyva 2014/89/ES), arba pranešė apie priemones, kuriomis jos perkeliamos tik iš dalies. Valstybės narės turėjo iki 2016 m. rugsėjo 18 d. perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę. Komisija prašys Teisingumo Teismo skirti Bulgarijai 14 089,60 EUR, Suomijai – 7 739,76 EUR, o Graikijai – 31 416,00 EUR baudą už kiekvieną pavėluotą dieną nuo sprendimo priėmimo dienos iki to laiko, kol ši direktyva bus visiškai perkelta į nacionalinę teisę ir įsigaliojusi. Pažeidimo nagrinėjimo procedūra dėl Bulgarijos, Graikijos ir Suomijos pradėta 2016 m. lapkričio mėn., o 2017 m. liepos mėn. vykdant šią procedūrą išsiųstos pagrįstos nuomonės. Bulgarija ir Graikija nepranešė Komisijai apie Direktyvos perkėlimo priemonių priėmimą. Suomija pranešė Komisijai apie priimtas priemones, kuriomis Direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, tačiau jos taikomos tik žemyninėje Suomijos dalyje ir negalioja Alandų provincijoje, nors ji taip pat patenka į Direktyvos teritorinę taikymo sritį. Varžymasis dėl jūrų erdvės – atsinaujinančiosios energijos įrangos naudojimo, laivybos, žuvininkystės ir kitais tikslais – atskleidė būtinybę vandenis valdyti bendrai ir nuosekliau nei iki šiol. Jūrinių teritorijų planavimas vykdomas tarpvalstybiniu ir tarpsektoriniu lygmenimis siekiant užtikrinti, kad žmogaus veikla jūroje būtų veiksminga, saugi ir tvari. Jūrinių teritorijų planavimas padeda įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020“ ir palengvina šį procesą. Vienas iš pagrindinių jos tikslų yra užtikrinti aukšto lygio užimtumą, sanglaudą ir įtrauktį. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

8. Migracija, vidaus reikalai ir pilietybė

(Daugiau informacijos: Tove Ernst, tel. +32 229 86764, Katarzyna Kolanko, tel. +32 229 63444)

Sprendimai perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Perkėlimas Europos Sąjungoje. Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylas dėl ČEKIJOS, VENGRIJOS ir LENKIJOS

Šiandien Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylas dėl Čekijos, Vengrijos ir Lenkijos nes jos nevykdo teisinių įsipareigojimų dėl perkėlimo Europos Sąjungoje. 2017 m. birželio 15 d. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras dėl Čekijos, Lenkijos ir Vengrijos. Šių trijų valstybių narių pateikti atsakymai buvo nepakankami, todėl Komisija nusprendė pradėti kitą pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą ir 2017 m. liepos 26 d. pateikė joms pagrįstas nuomones. Nors ES Teisingumo Teismas rugsėjo 6 d. sprendimu patvirtino, kad perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmas galioja, Čekija, Vengrija ir Lenkija vis dar nevykdo savo įsipareigojimų. Gauti atsakymai vėl buvo nepakankami – nė viena iš trijų valstybių narių nenurodė, kad ketina prisidėti įgyvendinant skubaus perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmą. Todėl Komisija nusprendė patvirtinti, kad pagrįstose nuomonėse nurodyti pažeidimai dar nepašalinti, ir pradėti kitą pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Pagrįstos nuomonės

Migracija. Komisija pradeda kitą pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą byloje dėl VENGRIJOS prieglobsčio įstatymo

Šiandien Europos Komisija nusprendė pradėti kitą pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą byloje dėl Vengrijos prieglobsčio įstatymo, ir siunčia jai pagrįstą nuomonę. Pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Vengrijos Komisija pradėjo 2015 m. gruodžio mėn. Po daugkartinių kontaktų su Vengrijos valdžios institucijomis (tiek politiniu, tiek techninių specialistų lygiu) dėl nerimą keliančių klausimų dėl šių metų kovo mėn. priimto Vengrijos prieglobsčio įstatymo, Komisija nusprendė 2017 m. gegužės 17 d. išsiųsti papildomą oficialų pranešimą. Išnagrinėjusi Vengrijos valdžios institucijų atsakymą ir atsižvelgdama į spalio mėn. Vengrijos parlamento priimtą naują įstatymą, Komisija nusprendė, kad keturių iš vienuolikos papildomame oficialiame pranešime iškeltų klausimų nagrinėti nebereikia. Tačiau Vengrijos valdžios institucijų pateiktas atsakymas nepakankamas – į didžiąją dalį klausimų jame neatsakyta. Komisija ir toliau mano, kad Vengrijos teisės aktai neatitinka ES teisės, visų pirma Direktyvos 2013/32/ES dėl prieglobsčio procedūrų, Direktyvos 2008/115/EB dėl grąžinimo, Direktyvos 2013/33/ES dėl priėmimo sąlygų ir tam tikrų Pagrindinių teisių chartijos nuostatų. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Oficialūs pranešimai

Teisėta migracija. Komisija GRAIKIJOS, NYDERLANDŲ IR PORTUGALIJOS prašo peržiūrėti trečiųjų šalių piliečiams taikomas rinkliavas už leidimų gyventi šalyje išdavimą, o RUMUNIJĄ ragina tinkamai įgyvendinti direktyvas dėl teisėtos migracijos

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti oficialius pranešimus: Graikijai, Nyderlandams ir Portugalijai – dėl per didelių ir neproporcingų rinkliavų už leidimų gyventi šalyje išdavimą pagal ES direktyvas dėl teisėtos migracijos; Rumunijai – dėl netinkamo tam tikrų ES direktyvų dėl teisėtos migracijos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo. Šiose direktyvose nustatomos atvykimo ir apsigyvenimo sąlygos, taikomos tam tikrų kategorijų migrantams, pavyzdžiui, studentams, mokslininkams ir aukštos kvalifikacijos darbuotojams, taip pat ilgalaikiams gyventojams ir asmenims, kuriems taikomos šeimos susijungimo taisyklės. Valstybės narės gali taikyti administracines rinkliavas už prašymų tvarkymą, tačiau jei jos per didelės ir neproporcingos, tai gali pažeisti prašytojų teises. Visos 4 valstybės narės netinkamai įgyvendina Studentų direktyvą (Tarybos direktyva 2004/114/EB), Tyrėjų direktyvą (Tarybos direktyva 2005/71/EB), Mėlynosios kortelės direktyvą (Tarybos direktyva 2009/50/EB) ir Vieno leidimo direktyvą (Direktyva 2011/98/ES), o Graikija, Portugalija ir Rumunija taip pat netinkamai įgyvendina Ilgalaikių gyventojų direktyvą (Tarybos direktyva 2003/109/EB) ir Šeimos susijungimo direktyvą (Tarybos direktyva 2003/86/EB). Komisija taip pat mano, kad Graikija neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Ilgalaikių gyventojų direktyvą, nes nepratęsia ilgalaikių leidimų gyventi automatiškai, o yra nustačiusi tokio pratęsimo sąlygas. Be to, šiandien Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Rumunijos, nes ji netinkamai perkėlė į nacionalinę teisę ir netinkamai įgyvendina nuostatas dėl prašymų išduoti leidimus gyventi atmetimo ir prievolės pagrįsti atmetimo priežastis pagal ES direktyvas dėl teisėtos migracijos. Šios direktyvos – tai Šeimos susijungimo direktyva (Direktyva 2003/86/EB), Studentų direktyva (Direktyva 2004/114/EB), Tyrėjų direktyva (Direktyva 2005/71/EB), Mėlynosios kortelės direktyva (Direktyva 2009/50/EB) ir Vieno leidimo direktyva (Direktyva 2011/98/ES). Graikija, Nyderlandai, Portugalija ir Rumunija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos iškeltus klausimus.

 

9. Judumas ir transportas

(Daugiau informacijos: Enrico Brivio, tel. +32 229 56172, Alexis Perier, tel. +32 229 69143)

Pagrįsta nuomonė

Tvarus transportas. Komisija ragina AUSTRIJĄ perkelti į nacionalinę teisę nuostatas dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo

Komisija paprašė Austrijos į nacionalinę teisę visiškai perkelti ES alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo taisykles (Direktyva 2014/94/ES). Pagrindinis šios direktyvos tikslas – nustatyti bendrą sistemą, pagal kurią Europoje bus plačiu mastu diegiama alternatyviųjų degalų infrastruktūra. Tai itin svarbu siekiant mažinti priklausomybę nuo transporto priemonėms naudojamos naftos, švelninti poveikį aplinkai ir taip įgyvendinti 2016 m. birželio 20 d. Komisijos priimtą Europos mažataršio judumo strategiją. Direktyvoje nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros, įskaitant elektromobilių įkrovimo prieigas ir gamtinių dujų bei vandenilio degalų papildymo punktus, kūrimo. Ji turėjo būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2016 m. lapkričio 18 d. Tačiau priemonėmis, apie kurias Komisijai pranešė Austrija, Direktyva į jos nacionalinę teisę perkelta tik iš dalies. Austrija turi per du mėnesius pranešti Komisijai, kokių priemonių imtasi. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti jos bylą ES Teisingumo Teismui.

 

Oficialūs pranešimai

Kelių eismo sauga. Komisija prašo KIPRO visiškai perkelti į nacionalinę teisę techninės apžiūros taisykles

Europos Komisija nusprendė išsiųsti Kiprui oficialų pranešimą, prašydama visiškai perkelti į nacionalinę teisę ir įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros (Direktyva 2014/45/ES). Direktyva taikoma visų tipų transporto priemonėms, joje nustatyti bendri reikalavimai dėl atliekant techninę apžiūrą tikrintinų elementų, taikytinų metodų, gedimų ir jų vertinimo. Neperkėlus ir neįgyvendinus Direktyvos, jos nuostatos įvairiose ES šalyse gali būti taikomos nenuosekliai, o tai gali kenkti kelių eismo saugai. Kipras turi per du mėnesius užtikrinti atitiktį ES teisei. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti šiuo klausimu pagrįstą nuomonę.

Jūrininkai. Komisija prašo AIRIJOS laikytis ES teisės nuostatų dėl jūrininkų atestatų abipusio pripažinimo

Europos Komisija nusprendė išsiųsti Airijai oficialų pranešimą, nes ji nesilaiko ES teisės nuostatų dėl jūrininkų atestatų abipusio pripažinimo (Direktyva 2005/45/EB). 2017 m. vasario mėn. Airijos valdžios institucijos priėmė nutarimą „Marine Notice“, kuriame, be kita ko, nustatyta, kad atestatai, išduoti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintų mokymo įstaigų, nepripažįstami mokymosi Airijoje tikslais. Airija turi per du mėnesius užtikrinti atitiktį ES teisei. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti šiuo klausimu pagrįstą nuomonę.

Jūrininkai. Komisija ragina ITALIJĄ užtikrinti atitiktį ES teisės nuostatoms dėl minimalaus jūrininkų parengimo

Komisija nusprendė išsiųsti Italijai oficialų pranešimą, nes ji nesilaiko Europos taisyklių dėl minimalaus jūrininkų parengimo (Direktyva 2008/106/EB su pakeitimais). Komisija ragina Italiją imtis taisomųjų veiksmų, visų pirma dėl jūrininkų rengimo ir mokymo programų ir kursų parengimo, peržiūros ir patvirtinimo; atestatų pripažinimo; vadovaujamas pareigas užimančių mechanikų kompetencijos atestatų išdavimo bei patvirtinimo ir atestavimo reikalavimų. Italija turi per du mėnesius užtikrinti atitiktį ES teisei. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Komisija ragina RUMUNIJĄ tinkamai perkelti į nacionalinę teisę ES teisės aktus, kuriais sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Rumunijai oficialų pranešimą dėl ES teisės nuostatų, kuriomis sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (Direktyva 2012/34/ES), taikymo trūkumų. Oficialiame pranešime kalbama apie naujas tarptautinio keleivinio geležinkelių transporto paslaugas, geležinkelio įmonių licencijavimą, prieigos prie geležinkelio riedmenų sąlygas ir mokesčius už paslaugas terminale, stotyse ir vagoninėse dirbtuvėse. Nacionalinės teisės aktuose nenustatyta prievolė dėl naujų sutarčių sudarymo ir esamų sutarčių pritaikymo prie naujų taisyklių konsultuotis su geležinkelių sektoriaus atstovais. Nacionalinės teisės aktuose taip pat turėtų būti nustatyta skaidri procedūra, pagal kurią atrenkami sprendimo galią turintys geležinkelių reguliavimo institucijos darbuotojai. Rumunija turi per du mėnesius užtikrinti atitiktį ES teisei. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti šiuo klausimu pagrįstą nuomonę.

 

10. Mokesčiai ir muitų sąjunga

(Daugiau informacijos: Vanessa Mock, tel. +32 229 56194, Patrick Mc Cullough, tel. +32 229 87183)

Bylos perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Mokesčiai. Komisija perduoda Teisingumo Teismui AUSTRIJOS bylą dėl meno kūrinių perpardavimo teisės apmokestinimo PVM

Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylą dėl Austrijos, nes ji netinkamai pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) apmokestina autorinį atlyginimą, mokamą menininkams, kai perparduodami jų kūriniai. Perpardavimo teisė (kuri suteikia teisę į autorinį atlyginimą) yra neperleidžiama ir neatimama originalaus grafikos arba plastinio meno kūrinio autoriaus teisė, užtikrinanti ekonominį interesą vėliau perparduodant atitinkamą kūrinį. Ši teisė, jei tenkinamos tam tikros sąlygos, užtikrina, kad perparduodant meno kūrinį menininkas gautų pardavimo kainos procentinę dalį. Pagal dabar galiojančią Austrijos teisę autorinis atlyginimas, menininko ar kitų gavėjų gaunamas perpardavus originalų meno kūrinį, yra apmokestinamas PVM. Tai pažeidžia ES teisę, nes joje nustatyta, kad PVM taikomas tik prekių tiekimui ir paslaugų teikimui už atlygį, t. y., už pinigus (PVM direktyva, Tarybos direktyva 2006/112/EB). Ankstesniame savo sprendime ES Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad tais atvejais, kai asmuo teikia paslaugas be tiesioginio atlygio, neegzistuoja apmokestinamoji vertė ar suma, kurių pagrindu būtų galima taikyti PVM. Teisingumo Teismo nuomone, dėl šios priežasties tokios paslaugos PVM neapmokestinamos (1994 m. kovo 3 d. sprendimas R.J. Tolsma, C-16/93 ). Kadangi autorinis atlyginimas perpardavimo atveju mokamas kaip atlygis už menininko prekes ar paslaugas, jis neturėtų būti apmokestinamas PVM. 2016 m. liepos mėn. Europos Komisija pateikė Austrijai pagrįstą nuomonę. Kadangi Austrija iki šiol nesuderino savo teisės aktų su ES teise, Europos Komisija nusprendė perduoti jos bylą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Pagrįsta nuomonė

Mokesčiai. Komisija prašo LATVIJOS su ES teise suderinti nacionalines mokesčių teisės nuostatas dėl kapitalo įnašo į bendroves nekilnojamojo turto forma

Šiandien Komisija nusprendė pateikti Latvijai pagrįstą nuomonę, nes ji pažeidžia ES teisės nuostatas dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalo pritraukimui (Tarybos direktyva 2008/7/EB). Šiuo metu Latvijos teisės aktuose nustatyta viršutinė riba, taikoma registracijos mokesčiams perduodant negyvenamojo nekilnojamojo turto nuosavybės teisę pagal pirkimo ar mainų sutartį arba aukciono būdu. Tačiau tokia viršutinė riba nenumatyta tais atvejais, kai nuosavybės teisė perduodama įnešant kapitalą. Tai reiškia, kad tam tikrais atvejais kapitalo įnašo atveju taikomos mažiau palankios sąlygos, o tai nesuderinama su ES teise. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali perduoti Latvijos bylą ES Teisingumo Teismui.

 

Pagrįstos nuomonės ir užbaigtos bylos

Mokesčiai. Komisija prašo BELGIJOS į nacionalinę teisę perkelti naujas taisykles dėl skaidraus keitimosi informacija apie sprendimus dėl mokesčių ir užbaigia bylas dėl BULGARIJOS, KIPRO ir PORTUGALIJOS

Europos Komisija nusprendė pateikti Belgijai pagrįstą nuomonę, nes ji nepranešė, ar į nacionalinę teisę perkeltos naujos priemonės dėl ES mokesčių administratorių automatinio keitimosi informacija apie sprendimus dėl mokesčių (Tarybos direktyva (ES) 2015/2376). Valstybės narės turėjo iki 2016 m. gruodžio 31 d. perkelti šias priemones į nacionalinę teisę. Naujomis taisyklėmis siekiama užkirsti kelią tarpvalstybiniam mokesčių vengimui, agresyviam mokesčių planavimui ir žalingai mokesčių konkurencijai. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali perduoti Belgijos bylą ES Teisingumo Teismui. Komisija džiaugiasi, kad Bulgarija, Kipras ir Portugalija šias nuostatas jau perkėlė ir todėl šiandien nusprendė užbaigti atitinkamas pažeidimo nagrinėjimo procedūras.

Mokesčiai. Komisija prašo KIPRO perkelti į nacionalinę teisę naujas taisykles dėl automatinio keitimosi mokestine informacija apie kiekvieną šalį ir užbaigia bylas dėl 6 valstybių narių

Europos Komisija nusprendė pateikti Kiprui pagrįstą nuomonę, nes jis nepranešė, ar į nacionalinę teisę perkeltos naujos priemonės dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų Tarybos direktyva (ES) 2016/881). Valstybės narės turėjo iki 2017 m. birželio 4 d. perkelti šias priemones į nacionalinę teisę. Naujomis taisyklėmis siekiama užkirsti kelią tarpvalstybiniam mokesčių vengimui, agresyviam mokesčių planavimui ir žalingai mokesčių konkurencijai. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali perduoti Kipro bylą ES Teisingumo Teismui. Komisija džiaugiasi, kad Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Portugalija ir Jungtinė Karalystė šias nuostatas jau perkėlė ir todėl šiandien nusprendė užbaigti atitinkamas pažeidimo nagrinėjimo procedūras.

 

Oficialūs pranešimai

Mokesčiai. Komisija prašo PRANCŪZIJOS suderinti su ES teise obligacijų apmokestinimo taisykles ir teisės nuostatas dėl galimybės atskaityti dalyvavimo mokestį

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Prancūzijai oficialų pranešimą dėl ribojamosios nuostatos, kad teisę į nuostolių atskaitymą turi tik Prancūzijoje veikiančių subjektų išleistų obligacijų turėtojai. Komisija taip pat siunčia Prancūzijai oficialų pranešimą dėl mažiau palankios tvarkos, taikomos mokesčių mokėtojams nerezidentams. Pagal dabar Prancūzijoje galiojančias taisykles mokesčio mokėtojai rezidentai iš mokesčio bazės gali atskaityti visas dalyvavimo sąnaudas ir išlaidas, o mokesčių mokėtojai nerezidentai gali šias išlaidas atskaityti tik iš dalies. Šiais apribojimais pažeidžiama ES teisė dėl įsisteigimo laisvės (SESV 49 straipsnis), laisvo kapitalo judėjimo principas (SESV 63 straipsnis) ir Europos ekonominės erdvės susitarimo (EEE susitarimo) 31 ir 40 straipsniai, kuriais užtikrinama įsisteigimo teisė ir laisvo kapitalo judėjimas ES ir EEE. Prancūzijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali pateikti jos valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

 

Užbaigtos bylos

Mokesčiai. Komisija užbaigia 4 bylas, nes atitinkamos valstybės narės pranešė į savo nacionalinę teisę perkėlusios nuostatas dėl privalomų automatinių informacijos mainų

Europos Komisija džiaugiasi, kad Kipras, Kroatija, Malta ir Slovakija perkėlė į nacionalinę teisę nuostatas dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų (Tarybos direktyva 2014/107/ES). Pagal šias teisės nuostatas finansinės pajamos, įskaitant dividendus ir pajamas iš kapitalo padidėjimo, ir sąskaitų likučiai yra duomenys, kuriais automatiškai keičiamasi ES. Šiandien Komisija nusprendė užbaigti 2016 m. sausio mėn. dėl šių valstybių narių pradėtas pažeidimo nagrinėjimo procedūras.

MEMO/17/4767

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar