Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Paket o povredama iz prosinca: ključne odluke

Bruxelles, 7. prosinca 2017.

Pregled prema područjima politika

U mjesečnom paketu odluka o povredama Europska komisija (Komisija) pokreće sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori te područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

Ključne odluke koje je donijela Komisija navedene su u nastavku i razvrstane prema području politike. Komisija je zaključila i 130 predmeta u kojima su problemi s državama članicama riješeni bez potrebe za njezinim dodatnim postupanjem.

Dodatne informacije o postupku zbog povrede prava EU-a: MEMO/12/12. Dodatne informacije o donesenim odlukama dostupne su u registru odluka o povredama.

 

1. Jedinstveno digitalno tržište

(Dodatne informacije: Nathalie Vandystadt – tel.: +32 229 67083, Inga Höglund – tel.: +32 229 50698)

Upućivanja Sudu Europske unije

Kolektivno ostvarivanje prava: Komisija upućuje Sudu predmet protiv BUGARSKE, LUKSEMBURGA, RUMUNJSKE i ŠPANJOLSKE

Europska komisija danas je odlučila uputiti Sudu Europske unije predmet protiv Bugarske, Luksemburga, Rumunjske i Španjolske zbog neobavješćivanja o potpunom prenošenju u nacionalno pravo propisa EU-a o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela, što je trebalo učiniti do 10. travnja 2016. (Direktiva o kolektivnom ostvarivanju prava, Direktiva 2014/26/EU). Komisija poziva Sud da odredi novčane kazne za te 4 države članice (Bugarska – 19 121,60 EUR na dan, Luksemburg – 12 920,00 EUR na dan, Rumunjska – 42 377,60 EUR na dan i Španjolska – 123 928,64 EUR na dan). Postupci zbog povrede protiv tih država pokrenuti su u svibnju 2016. Navedene države članice još nisu obavijestile Komisiju o poduzimanju potrebnih koraka za prenošenje Direktive u nacionalno pravo. U zasebnom postupku zbog povrede protiv Rumunjske Komisija je u svibnju 2016. odlučila uputiti službenu opomenu toj zemlji zbog provedbe obveznog sustava kolektivnog ostvarivanja prava na korištenje glazbenih djela. Komisija smatra da rumunjsko pravo nije usklađeno s Direktivom o usklađivanju određenih aspekata autorskog prava i srodnih prava u informacijskom društvu ni s Direktivom o kolektivnom ostvarivanju prava. Direktivom o kolektivnom ostvarivanju prava uspostavljaju se zajednički standardi upravljanja, transparentnosti i financijskog upravljanja radi boljeg upravljanja svim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava. Također se uspostavljaju zajednički standardi za izdavanje odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu. Direktiva o kolektivnom ostvarivanju prava ključan je dio europskog zakonodavstva o autorskom pravu. Sve organizacije za kolektivno ostvarivanje prava moraju poboljšati svoje standarde povezane s upravljanjem i transparentnošću. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

 

Službena opomena

Komisija poziva RUMUNJSKU da osigura pravilnu provedbu obveznog sustava kolektivnog ostvarivanja prava

Komisija je odlučila Rumunjskoj uputiti službenu opomenu zbog neobavješćivanja o potpunom prenošenju propisa EU-a o obveznom sustavu kolektivnog ostvarivanja prava na korištenje glazbenih djela. Komisija smatra da rumunjsko pravo nije usklađeno s Direktivom o usklađivanju određenih aspekata autorskog prava i srodnih prava u informacijskom društvu (Direktiva 2001/29/EZ) ni s Direktivom o kolektivnom ostvarivanju prava (Direktiva 2014/26/EU). U skladu s pravom EU-a autori mogu odobriti ili zabraniti da se njihova djela priopće javnosti. Međutim, prema rumunjskom pravu upravljanje svojim pravom priopćavanja glazbenih djela javnosti autori moraju prepustiti organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava. Autor time gubi ekskluzivno pravo priopćavanja javnosti, što prema mišljenju Komisije nije u skladu s pravom EU-a. Rumunjska ima rok od dva mjeseca da odgovori na službenu opomenu.

 

2. Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje

(Dodatne informacije: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Sara Soumillion – tel.: +32 229 67094)

Obrazloženo mišljenje

Komisija poziva ITALIJU da obavijesti o potpunom prenošenju propisa EU-a povezanih s Konvencijom o radu pomoraca Međunarodne organizacije rada

U navedenom obrazloženom mišljenju Komisija poziva Italiju da izvijesti o svim nacionalnim mjerama za prenošenje propisa EU-a povezanih s Konvencijom o radu pomoraca MOR-a iz 2006. (Konvencija o radu pomoraca; Direktiva Vijeća 2009/13/EZ). Direktivom se provodi sporazum socijalnih partnera EU-a u pomorskom sektoru o provedbi Konvencije o radu pomoraca. Stupila je na snagu 20. kolovoza 2013., na dan stupanja na snagu Konvencije o radu pomoraca. U Direktivi se preuzimaju obvezujuće odredbe Konvencije o radu pomoraca o uvjetima za život i rad pomoraca koji ulaze u područje primjene članka 153. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), posebice odredbe o ugovoru o radu pomoraca, najnižoj dobi, radnom vremenu, zdravlju i sigurnosti te dobrobiti pomoraca. Italija je izvijestila o nizu nacionalnih mjera prenošenja, ali pojedine su odredbe i dalje nejasne. Komisija je od talijanskih tijela zatražila njihovo pojašnjenje, koje su i dostavila. Iako su u tom odgovoru razjašnjene neke nedoumice, još nema informacija o nacionalnim mjerama za prenošenje određenih obveza iz Direktive. Komisija stoga smatra kako Italija nije u potpunosti izvijestila o mjerama za provedbu Direktive, što je trebalo učiniti do 20. kolovoza 2014. Komisija sad poziva Italiju da poduzme potrebne mjere kako bi se u potpunosti uskladila s Direktivom. Ako Italija u roku od dva mjeseca ne uskladi nacionalno zakonodavstvo s pravom EU-a, Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

 

3. Energetika

(Dodatne informacije: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Službene opomene

Unutarnje energetsko tržište: Komisija poziva CIPAR i ČEŠKU da provode treći energetski paket EU-a

Europska komisija odlučila je uputiti službene opomene Cipru i Češkoj u kojima od njih zahtijeva da osiguraju pravilnu provedbu i primjenu Direktive o električnoj energiji (Direktiva 2009/72/EZ) i Direktive o plinu (Direktiva 2009/73/EZ). Te su direktive dio trećeg energetskog paketa i sadržavaju ključne pravne odredbe za pravilno funkcioniranje energetskih tržišta.

Energetska učinkovitost: Komisija poziva GRČKU i MALTU da pravilno provede propise EU-a o energetskoj učinkovitosti zgrada

Komisija je uputila službene opomene Grčkoj i Malti u kojima od njih zahtijeva da osiguraju pravilnu provedbu Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada (Direktiva 2010/31/EU). Direktivom se od država članica zahtijeva da utvrde i primjenjuju minimalne zahtjeve energetske učinkovitosti za nove i postojeće zgrade, osiguraju certifikaciju energetske učinkovitosti zgrada te zahtijevaju redoviti pregled sustava grijanja i klimatizacije. Usto, na temelju Direktive države članice EU-a moraju osigurati da su sve nove zgrade „približno nulte energije” od 2021. godine (za javne zgrade od 2019.).

 

4. Okoliš

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Obrazložena mišljenja

Utjecaj na okoliš: Komisija poziva ČEŠKU da dovrši usklađivanje s propisima EU-a

Europska komisija poziva Češku da dovrši usklađivanje sa zakonodavstvom EU-a koje se odnosi na procjenu utjecaja na okoliš (Direktiva Vijeća 2011/92/EU). Svrha je Direktive osigurati da se projekti koji bi mogli znatno utjecati na okoliš primjereno procijene prije nego što se odobre. Komisija je pokrenula službeni postupak zbog povrede u travnju 2013. Češka su tijela 2015. riješila većinu pitanja na koja je upozorila Komisija. Ipak, niz pitanja još nije riješen. U češkom zakonodavstvu ne postoje propisi o projektima koji još nisu provedeni, a koji su pregledani prije 1. travnja 2015. ili su bitno izmijenjeni prije nego što su dobili odobrenje za provedbu. Usto, za takve projekte nije osiguran pristup pravosuđu u skladu sa zahtjevima Direktive. Češka tijela imaju rok od dva mjeseca da odgovore kako će riješiti to pitanje. U protivnom Komisija može uputiti Sudu Europske unije predmet protiv Češke.

Voda: Komisija poziva MAĐARSKU da osigura poštovanje propisa EU-a o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda

Komisija je odlučila Mađarskoj uputiti obrazloženo mišljenje zbog nepoštovanja zahtjeva EU-a iz Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (Direktiva Vijeća 91/271/EEZ) u ukupno 22 aglomeracije. Nepročišćene otpadne vode mogu ugroziti ljudsko zdravlje te onečistiti jezera, rijeke, tlo, obalne i podzemne vode. Sve predmetne aglomeracije trebale su ispuniti zahtjeve do 31. prosinca 2008. (u osjetljivim područjima s više od 10 000 stanovnika), odnosno do 31. prosinca 2010. (u normalnim područjima s više od 15 000 stanovnika), kako je utvrđeno u Aktu o pristupanju Mađarske. Komisija je pokrenula službeni postupak zbog povrede u veljači 2017. Prema posljednjim podacima koje su dostavila mađarska tijela usklađenost sa zakonodavstvom EU-a nije postignuta niti se iz mađarskog odgovora može zaključiti kad će se usklađenost postići. Mađarska tijela imaju rok od dva mjeseca da odgovore kako će riješiti to pitanje. U protivnom Komisija može uputiti Sudu Europske unije predmet protiv Mađarske. Taj je predmet dio horizontalnog djelovanja koje obuhvaća 12 država članica koje su imale pravo na privremeno odstupanje u skladu sa svojim ugovorom o pristupanju.

Zrak: Komisija poziva POLJSKU da prenese novo zakonodavstvo EU-a o poboljšanju kvalitete zraka

Komisija poziva Poljsku da prenese propise EU-a o referentnim metodama, validaciji podataka i lokaciji točaka uzorkovanja za ocjenjivanje kvalitete zraka (Direktiva Komisije (EU) 2015/1480). Direktivom se ažurira niz ciljeva povezanih s kvalitetom zraka i referentne metode za mjerenje određenih tvari koje onečišćuju zrak. Usto se dopunjuju kriteriji za ocjenjivanje podataka o kvaliteti zraka i za razmještaj točaka uzorkovanja. Države članice bile su obvezne prenijeti tu Direktivu do 31. prosinca 2016. Budući da Poljska to nije učinila, Komisija upućuje obrazloženo mišljenje na koje poljska tijela moraju odgovoriti u roku od dva mjeseca. Ako Poljska ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može uputiti predmet protiv Poljske Sudu Europske unije.

Plastične vrećice: Komisija poziva PORTUGAL da prenese propise EU-a o laganim plastičnim vrećicama

Komisija poziva Portugal da dovrši prenošenje zakonodavstva EU-a o otpadu (Direktiva o plastičnim vrećicama, Direktiva (EU) 2015/720) u nacionalno zakonodavstvo. Da bi se suzbilo rasipanje resursa i bacanje otpada u okoliš, države članice morale su do 27. studenoga 2016. donijeti mjere za smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica kao što je propisano Direktivom. Kako bi ostvarile zajednički dogovorene ciljeve, nacionalne vlade mogu odabrati neku od mjera s popisa. Mjere obuhvaćaju gospodarske instrumente kao što su naknade ili pristojbe. Druga su opcija nacionalni ciljevi smanjenja uporabe: države članice moraju osigurati da se do kraja 2019. godišnja potrošnja smanji na najviše 90 takvih vrećica po osobi. Do kraja 2025. taj bi se broj trebao smanjiti na najviše 40 vrećica po osobi. Obje se opcije mogu ostvariti obveznim mjerama ili sporazumima s gospodarskim sektorima. Moguće je i zabraniti plastične vrećice ako takve zabrane ne prelaze ograničenja utvrđena Direktivom kako bi se očuvalo slobodno kretanje robe na europskom jedinstvenom tržištu. Komisija ponajprije utvrđuje jesu li države članice ispunile obvezu prenošenja te Direktive. Komisija danas upućuje obrazloženo mišljenje Portugalu jer još nisu obavijestio Komisiju o svojim mjerama. Portugalska tijela moraju odgovoriti u roku od dva mjeseca. U protivnom Komisija može predmet protiv Portugala uputiti Sudu Europske unije.

 

Službene opomene

Voda: Komisija poziva MAĐARSKU da prenese propise EU-a o vodi za piće

Komisija poziva Mađarsku da poštuje vrijednosti parametara za arsen, bor i fluorid, kako su propisane Direktivom o vodi za piće (Direktiva Vijeća 98/83/EZ), u svim područjima u zemlji. Na privremeno odstupanje, koje je isteklo 25. prosinca 2012., imalo je pravo 365 mađarskih područja. Iz izvješća mađarskih tijela iz travnja 2016. vidi se da u mnogima od tih područja još nisu ispunjeni zahtjevi Direktive. Komisija je stoga u svibnju 2016. pokrenula službeni postupak zbog povrede upućivanjem službene opomene u kojoj se navodi 66 područja koje ne ispunjavaju zahtjeve. Međutim, iz najnovijeg mađarskog izvješća vidi se da je prijašnje izvješće sadržavalo netočne podatke za nekoliko područja. Komisija je stoga odlučila Mađarskoj danas uputiti dodatnu službenu opomenu za 28 područja koje ne ispunjavaju zahtjeve. Mađarska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente Komisije. U protivnom Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Dobrobit životinja: Komisija poziva MAĐARSKU da pravilno provodi mjere za zaštitu laboratorijskih životinja

Europska komisija odlučila je Mađarskoj uputiti službenu opomenu zbog nepravilna prenošenja u mađarsko pravo niza odredaba propisa EU-a o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (Direktiva 2010/63/EU). Direktivom, koju je trebalo prenijeti do 10. studenoga 2012., osigurava se vrlo visoka dobrobit životinja, ali se istodobno štiti pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Njome se želi što više smanjiti broj životinja koje se koriste u pokusima te propisuje upotreba alternativnih pristupa ako je moguće. Mađarska tijela nepravilno su prenijela Direktivu u nacionalno zakonodavstvo te stoga moraju riješiti nekoliko problema povezanih s nesukladnošću. Iako su mađarska tijela izrazila spremnost da riješe većinu tih problema, još nisu donesene potrebne zakonodavne izmjene. Mađarska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente Komisije. U protivnom Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Buka: Komisija poziva FRANCUSKU i GRČKU da donesu akcijske planove za upravljanje bukom iz okoliša

Komisija poziva Francusku i Grčku da se usklade s ključnim odredbama Direktive o buci (Direktiva 2002/49/EZ). Buka iz okoliša uzrokovana cestovnim, željezničkim i zračnim prometom drugi je glavni uzročnik prerane smrti nakon onečišćenja zraka. Direktivom o buci traži se od država članica da donesu karte buke iz kojih se vidi izloženost buci u većim aglomeracijama, uz glavne željezničke pravce, glavne ceste i veće zračne luke. Te karte potom služe kao temelj za utvrđivanje mjera u akcijskim planovima za upravljanje bukom. U Francuskoj ne postoje akcijski planovi za 58 utvrđenih aglomeracija ni za brojne glavne ceste, glavne željezničke pravce i veće zračne luke. Grčka još nije donijela sve karte buke ni akcijske planove za upravljanje bukom za aglomeracije i glavne ceste niti je revidirala postojeći akcijski plan za jednu od većih zračnih luka. Usto, Francuska i Grčka nisu pravilno identificirale svu postojeću glavnu infrastrukturu na svojem državnom području. Komisija je stoga odlučila uputiti službenu opomenu objema državama članicama, koje imaju rok od dva mjeseca da riješe taj problem. U protivnom Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje. Komisija je od 2016. pokrenula horizontalne postupke zbog povrede protiv 13 država članica u vezi s bukom iz okoliša.

Utjecaj na okoliš: Komisija poziva ŠPANJOLSKU da pravilno primjenjuje pravila EU-a pri legalizaciji određenih projekata

Komisija je danas odlučila pokrenuti službeni postupak zbog povrede protiv Španjolske nakon pritužbi zbog posljedica projekta urbanog razvoja koji se planira provesti u turističkom odmaralištu na španjolskom otoku Fuerteventuri. Komisija smatra da je projekt bio odobren bez odgovarajućeg utvrđivanja potrebe za prethodnom procjenom učinaka na okoliš na temelju procjene učinaka na okoliš ( Direktiva 2011/92/EU) i bez odgovarajuće procjene učinaka na posebna zaštićena područja koja se zahtijeva Direktivom o staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ). Nadalje, španjolski su sudovi projekt proglasili ništavnim, ali građevinski radovi nisu bili obustavljeni te su nastavljeni u okviru izmijenjenog projekta. Komisija je stoga odlučila poslati službenu opomenu u kojoj od Španjolske zahtijeva da osigura poštovanje direktiva o procjeni učinaka na okoliš i o staništima kada se bespravni građevinski objekti legaliziraju na temelju regionalnog zakonodavstva Kanarskih otoka. Španjolska ima rok od dva mjeseca za odgovor. U protivnom Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

5. Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mali i srednji poduzetnici

(Dodatne informacije: Lucia Caudet – telefon: +32 229 56182, Maud Noyon – telefon: +32 229 80379)

Upućivanja Sudu Europske unije

Kašnjenje u plaćanju: Komisija upućuje Sudu predmet protiv ITALIJE jer nije osigurala pravodobno plaćanje dobavljačima

Europska komisija danas je odlučila uputiti Sudu EU-a predmet protiv Italije radi sustavnoga kašnjenja talijanskih javnih tijela u plaćanju poslovnih transakcija, čime krši pravila EU-a o načinima plaćanja (Direktiva o kašnjenju u plaćanju, Direktiva 2011/7/EU). Prema Direktivi o kašnjenju u plaćanju, javna tijela moraju platiti robu i usluge koje nabavljaju u roku od 30 dana ili, u vrlo iznimnim okolnostima, u roku od 60 dana od primitka računa. Komisija pridaje veliku važnost rješavanju pitanja kašnjenja u plaćanju koja izvršavaju javna tijela, koje je također utvrđeno u nekoliko država članica, te slijedi strogu politiku provedbe Direktive o kašnjenju u plaćanju. Pravodobna su plaćanja posebno važna za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) koja računaju s pozitivnim novčanim tokom kako bi osigurala financijsko upravljanje i konkurentnost te, u mnogo slučajeva, kako bi preživjela. Komisija cijeni nastojanja talijanske vlade da poboljša stanje od pokretanja postupka zbog povrede službenom opomenom u lipnju 2014. te povezanog obrazloženog mišljenja poslanog u veljači 2017. Međutim, više od tri godine od pokretanja postupka zbog povrede talijanskim javnim tijelima još treba u prosjeku 100 dana za podmirivanje računa, a u nekim slučajevima i znatno više. Komisija je zato odlučila uputiti predmet protiv Italije Sudu Europske unije. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

Komisija upućuje Sudu Europske unije predmet protiv MAĐARSKE o Zakonu o visokom obrazovanju

Europska komisija danas je odlučila uputiti Sudu EU-a predmet protiv Mađarske jer se izmjenama Zakona o visokom obrazovanju od 4. travnja 2017. sveučilišta iz EU-a i izvan njega nerazmjerno ograničava u djelovanju te je Zakon potrebno uskladiti s pravom EU-a. Komisija je uputila taj zahtjev jer Zakon, kako je izmijenjen, nije u skladu sa slobodom ustanova visokog obrazovanja da pružaju usluge i imaju nastan bilo gdje u EU-u. Osim toga, Komisija i dalje smatra kako je taj novi zakon u suprotnosti s pravom akademske slobode, pravom na obrazovanje i slobodom poduzetništva, predviđenima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima te pravnim obvezama Unije koje proizlaze iz međunarodnog trgovinskog prava (Opći sporazum o trgovini uslugama, GATS, u okviru Svjetske trgovinske organizacije, WTO). Komisija je u travnju 2017. pokrenula postupak zbog povrede protiv Mađarske. Kako je Mađarska ostala pri svojem stajalištu u odgovorima na službenu opomenu, obrazloženo mišljenje i dodatno obrazloženo mišljenje te nije uskladila Zakon o visokom obrazovanju s pravom EU-a, Komisija je odlučila uputiti Mađarsku Sudu Europske unije. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

 

Upućivanja Sudu Europske unije, službena opomena i obrazloženo mišljenje

Stručne kvalifikacije: Komisija upućuje Sudu predmet protiv BELGIJE, FRANCUSKE i NJEMAČKE te otvara postupak zbog povrede protiv CIPRA

Komisija je odlučila uputiti predmet protiv Belgije, Francuske i Njemačke Sudu Europske unije zbog neobavješćivanja o potpunom prenošenju prava EU-a o priznavanju stručnih kvalifikacija (Direktiva 2013/55/EU). Revidiranu Direktivu trebalo je prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 18. siječnja 2016. Komisija je u rujnu 2016. poslala obrazložena mišljenja belgijskim, francuskim i njemačkim tijelima. Belgija, Francuska i Njemačka još nisu obavijestile Komisiju o potpunom prenošenju Direktive. Iako je postignut znatan napredak, posebice kad je riječ o Njemačkoj i Francuskoj, Komisija je odlučila uputiti predmet protiv te 3 države Sudu Europske unije. Komisija će pozvati Sud da Belgiji odredi novčanu kaznu od 22 260,48 EUR po danu, Francuskoj od 53 287,52 EUR po danu i Njemačkoj od 62 203,68 EUR po danu od dana donošenja presude do trenutka kada se ta Direktiva bude u potpunosti provodila te stupi na snagu u nacionalnom zakonodavstvu. Komisija istodobno poziva Cipar da u određenim propisima ukine ograničenja za zanimanja koja nisu u skladu s pravom EU-a. Komisija šalje službenu opomenu Cipru jer ne priznaje stručnu izobrazbu u području strojarstva i arhitekture koju su ciparski građani stekli u drugim državama članicama što vjerojatno nije u skladu s Direktivom 2005/36/EZ. Osim toga, nacionalnim se pravilima ne poštuje u potpunosti načelo automatskog priznavanja stručnih kvalifikacija koje su arhitekti stekli u inozemstvu, kako je utvrđeno člankom 49. Direktive 2005/36/EZ. Cipar ima rok od dva mjeseca da riješi to pitanje. U protivnom Komisija može Cipru uputiti obrazloženo mišljenje. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32005L0036

 

Upućivanja Sudu Europske unije i službena opomena

Javna nabava: Komisija upućuje Sudu predmet protiv 4 države članice te otvara novi predmet

Europska komisija odlučila je izvesti Austriju, Luksemburg, Sloveniju i Španjolsku pred Sud EU-a zbog neobavješćivanja o potpunom prenošenju u nacionalno zakonodavstvo pravila EU-a o javnoj nabavi i koncesijama (direktive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU). Sve su države članice bile dužne dostaviti obavijest o prenošenju najnovijih pravila o javnoj nabavi do 18. travnja 2016. Komisija je u svibnju 2016. poslala službene opomene 21 državi članici koja još nije prenijela ta pravila, nakon kojih su u prosincu 2016. uslijedila obrazložena mišljenja upućena na adrese njih 15. O prenošenju sljedećeg zakonodavstva još nisu obavijestile 4 države članice: Austrija i Luksemburg – direktive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU; Španjolska – direktive 2014/23/EU, 2014/25/EU; Slovenija – Direktiva 2014/23/EU. Komisija je zato odlučila uputiti predmet protiv te 4 države Sudu EU-a. Komisija će zatražiti od Suda da, ovisno o predmetnoj Direktivi, odredi plaćanje dnevne novčane kazne od 52 972 EUR, 42 377,6 EUR odnosno 42 377,6 EUR Austriji, od 12 920 EUR, 11 628 EUR odnosno 11 628 EUR Luksemburgu, od 8 992,32 EUR Sloveniji te od 61 964,32 EUR i 123 928,64 EUR Španjolskoj od dana donošenja presude do trenutka kada se te direktive budu u potpunosti provodile te stupe na snagu u nacionalnom zakonodavstvu. Komisija će istodobno poslati službenu opomenu Nizozemskoj jer nije kvalificirala nizozemska društva za stanovanje kao javne naručitelje, iako su ona uključena u ugovore o javnoj nabavi. Komisija smatra da je Nizozemska povrijedila obvezu transparentnosti iz Direktive 2014/23/EU i Direktive 2014/24/EU. Nizozemska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

 

Upućivanje predmeta Sudu Europske unije te zaključenje postupka

Usluge: Komisija upućuje predmet protiv AUSTRIJE Sudu Europske unije i zaključuje postupak protiv CIPRA

Komisija je danas odlučila uputiti predmet protiv Austrije Sudu Europske unije zbog pretjerano ograničavajućih pravila o pružanju usluga arhitekata, inženjera, patentnih zastupnika i veterinara. Istovremeno, Komisija zaključuje postupak protiv Cipra, koji je odgovorio na primjedbe Komisije i uklonio ograničenja za inženjerska poduzeća. Austrijsko zakonodavstvo reguliranim profesijama nameće niz zahtjeva: zahtjeve u pogledu sjedišta za arhitekte, inženjere i patentne zastupnike; zahtjeve u pogledu pravnog oblika te nerazmjerne zahtjeve u pogledu vlasničke strukture za arhitekte, inženjere, patentne zastupnike i veterinare; ograničenja u pogledu multidisciplinarnih poduzeća za arhitekte, inženjere i patentne zastupnike. Komisija smatra da se tim zahtjevima stvaraju neopravdane prepreke pružanju usluga za te profesije što se protivi slobodi pružanja usluga (članci 49. i 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) te Direktivi o uslugama (članci 14., 15. i 25. Direktive 2006/123/EZ). Od Austrije je zatraženo da ukloni odredbe protivne zakonodavstvu EU-a, najprije službenom opomenom iz lipnja 2015., potom obrazloženim mišljenjem u veljači 2016. te, uslijed razmjene s austrijskim tijelima, dodatnim obrazloženim mišljenjem u studenome 2016. Budući da austrijska tijela ne odustaju od svojih stajališta, Komisija je odlučila uputiti predmet protiv Austrije Sudu Europske unije. Osim toga, Komisija je odlučila zaključiti predmet protiv Cipra u vezi sa zahtjevom za 100% vlasničkog udjela koji se nameće inženjerskim poduzećima sa sjedištem u Cipru. Odredba ciparskog zakonodavstva propisivala je da svi dioničari tih društava budu kvalificirani stručnjaci i da sva glasačka prava pripadaju kvalificiranim stručnjacima. Komisija je utvrdila da su takva ograničenja nesrazmjerna i protivna slobodi poslovnog nastana i Direktivi o uslugama (Direktiva 2006/123/EZ). Nakon odluke Komisije u studenomu 2016. da predmet uputi Sudu Europske unije, Cipar je izmijenio zakon, kojim se sada dopušta obična većina udjela u kapitalu i glasačkim pravima za kvalificirane stručnjake. Na temelju toga Komisija je danas odlučila zaključiti taj postupak. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

 

Službena opomena

Slobodno kretanje robe: Komisija traži od ŠPANJOLSKE da ukloni ograničenja uvoza homeopatskih lijekova

Europska komisija danas je odlučila poslati službenu opomenu Španjolskoj u pogledu ograničenja paralelnog uvoza homeopatskih lijekova. Postojećom praksom onemogućuje se uvođenje homeopatskih lijekova koji se zakonito prodaju u drugim državama članicama EU-a na španjolsko tržište. Komisija smatra da je ta praksa u suprotnosti s pravilima EU-a o slobodnom kretanju robe (članak 34. UFEU-a) i Direktive o lijekovima za humanu primjenu (članak 6. i članak 13. stavak 1. Direktive 2001/83) Španjolska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je istaknula Komisija. U protivnom Komisija može Španjolskoj uputiti obrazloženo mišljenje.

 

Zaključenja

Komisija zaključuje postupke zbog povrede i pritužbe u sektoru igara na sreću

U skladu sa svojom političkom predanošću strateškoj provedbi zakonodavstva EU-a, Europska komisija danas je odlučila zaključiti postupke zbog povrede te postupanje s pritužbama u području igara na sreću. Junckerova Komisija otpočetka se usredotočuje na svoje političke prioritete i predano radi na njihovoj provedbi. Taj se politički pristup odražava i u postupanju Komisije u postupcima zbog povrede. U komunikaciji Pravo EU-a:boljom provedbom do boljih rezultata utvrđuje se Komisijin pristup za strateško određivanje prioritetnih predmeta, uzimajući u obzir različite povezane javne i privatne interese. U tom kontekstu Komisija je danas odlučila zaključiti postupke zbog povrede u području internetskih igara na sreću te postupanje s pritužbama protiv nekoliko država članica. Sud Europske unije u više je navrata priznao pravo država članica da ograničavaju usluge igara na sreću kad je to potrebno kako bi se zaštitili ciljevi od javnog interesa poput zaštite maloljetnika, borbe protiv ovisnosti o igrama na sreću te suzbijanje nezakonitosti i prijevara. Komisija uzima u obzir širu političku legitimnost ciljeva od javnog interesa koje države članice imaju u vidu kad reguliraju usluge igara na sreću. Komisija primjećuje i nastojanja država članica da osuvremene svoje zakonodavne okvire za internetske igre na sreću, preusmjere potražnju građana za igrama na sreću s nereguliranog tržišta na odobrene i nadzirane internetske stranice te osiguraju da gospodarski subjekti u tom području plaćaju poreze. Zbog toga za Komisiju nije prioritet da upotrijebi svoje ovlasti za promicanje jedinstvenog tržišta EU-a u području usluga internetskih igara na sreću. Komisija će i dalje pružati podršku državama članicama u njihovim nastojanjima da osuvremene svoje zakonodavne okvire za igre na sreću i olakšaju suradnju među nacionalnim regulatorima igara na sreću. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

 

6. Pravosuđe, zaštita potrošača i ravnopravnost spolova

(Dodatne informacije: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin – tel.: +32 229 58659)

Upućivanje predmeta Sudu Europske unije

Europska komisija upućuje predmet protiv MAĐARSKE Sudu Europske unije zbog njezina Zakona o nevladinim organizacijama

Europska komisija danas upućuje Sudu EU-a predmet protiv Mađarske zbog njezina zakona o inozemno financiranim nevladinim organizacijama. To je treći korak u postupku zbog povrede. Nastavlja se na službenu opomenu koju je Komisija uputila 14. srpnja te obrazloženo mišljenje izdano 4. listopada ove godine. Komisija je odlučila započeti pravni postupak protiv Mađarske jer nije ispunila obveze iz odredaba Ugovora koje se odnose na slobodno kretanje kapitala. Naime, zakon o nevladinim organizacijama sadržava odredbe kojima se neizravno diskriminirajuće postupa s inozemnim donacijama organizacijama civilnog društva i nesrazmjerno ih se ograničava. Nadalje, Komisija smatra i da Mađarska krši prava na slobodno udruživanje i na zaštitu privatnog života i osobnih podataka ugrađena u Povelju EU-a o temeljnim pravima, koja se moraju čitati zajedno s odredbama Ugovora o slobodnom kretanju kapitala. Mađarska je 14. kolovoza i 7. rujna Komisiji odgovorila na službenu opomenu. Komisija je pomno analizirala objašnjenja Mađarske i zaključila da su i dalje prisutni ozbiljni problemi te izdala obrazloženo mišljenje. Mađarska je imala rok od mjesec dana da poduzme potrebne mjere kako bi postupila u skladu s obrazloženim mišljenjem. Mađarska tijela nisu odgovorila na obrazloženo mišljenje u tom roku. Mađarska usto još uvijek nije izmijenila ili stavila izvan snage sporne odredbe zakona o nevladinim organizacijama kako bi se uskladila sa zakonodavstvom EU-a. Stoga je Komisija odlučila uputiti predmet Sudu Europske unije u skladu s člankom 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

 

Obrazložena mišljenja i službene opomene

Komisija poziva 8 država članica da prenesu četvrtu Direktivu o sprečavanju pranja novca

Komisija je danas pozvala Bugarsku, Cipar, Grčku, Luksemburg, Maltu, Nizozemsku, Poljsku i Rumunjsku da u nacionalno zakonodavstvo prenesu četvrtu Direktivu o sprečavanju pranja novca (Direktiva (EU) 2015/849). Novim propisima EU-a postrožit će se postojeći zahtjevi u pogledu sprečavanja pranja novca te osnažiti borba protiv pranja novca i financiranja terorizma. Sve su države članice tu Direktivu morale prenijeti do 26. lipnja 2017. Predmetnih 8 država članica nije izvijestilo ni o kakvim mjerama prenošenja te su nacrti zakona još u postupku donošenja nacionalnog zakonodavstva. Stoga, nakon što im je pružila priliku da dostave svoje primjedbe na službene opomene poslane u srpnju 2017., Komisija sad poziva tih 8 zemalja da poduzmu potrebne mjere kako bi se u potpunosti uskladile s Direktivom. Ako te države članice u roku od dva mjeseca ne usklade svoje nacionalno zakonodavstvo s pravom EU-a, Komisija može odlučiti uputiti predmete Sudu Europske unije. Osim postupaka zbog povrede protiv nekoliko država članica koje je pokrenula prošlog srpnja, Komisija je 23. studenoga 2017. pokrenula nove postupke zbog povrede i poslala službene opomene Belgiji i Španjolskoj jer je ocijenila da priopćene mjere ne predstavljaju potpunu provedbu propisa EU-a u pogledu Direktive o sprečavanju pranja novca u svojim nacionalnim pravnim sustavima. Belgija i Španjolska imaju rok od dva mjeseca da odgovore na službenu opomenu. U protivnom Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

Zaključenje

Komisija i ITALIJA uspješno su riješile pitanje paket aranžmana kako bi se osigurala zaštita potrošača ako organizator putovanja ode u stečaj

Danas je Komisija zaključila postupak zbog povrede protiv Italije jer je Italija sad uskladila svoje nacionalne propise o putovanjima u paket aranžmanima s Direktivom EU-a o putovanjima u paket aranžmanima (Direktiva Vijeća 90/314/EEZ). Zakonodavstvom EU-a propisuje se da organizatori paket aranžmana moraju imati zaštitu u slučaju nesolventnosti kojom se jamči povrat novca i povratak kući ako organizator putovanja ode u stečaj. S obzirom na to da je talijanska udruga za zaštitu potrošača podnijela pritužbu 2011., Komisija je saznala za problem s talijanskim Nacionalnim jamstvenim fondom (Fondo Nazionale di Garanzia). Nakon što je organizator putovanja Todomondo 2009. otišao u stečaj, Fond je zaprimio više od 4000 zahtjeva za povrat, u ukupnom iznosu od gotovo 7 milijuna EUR. Međutim, Fond nije imao dovoljno novca za sve te zahtjeve. Stoga je Komisija 2012. pokrenula postupak zbog povrede. Uslijed promjena u talijanskom zakonodavstvu, koje se počelo primjenjivati u srpnju 2016., talijanska su tijela sad zamijenila Nacionalni jamstveni fond koji nema dovoljno sredstava s obvezom da organizatori putovanja i turističke agencije zaključe osiguranje ili osiguraju bankovno jamstvo za sve uplate koje prime od potrošača. Ta se zaštita može osigurati i putem privatnih zajedničkih fondova. Putnici koji putuju s talijanskim organizatorima putovanja sad su potpuno zaštićeni ako trgovačko društvo ode u stečaj. Italija se pobrinula i za to da se svim putnicima vrati novac koji su ranije izgubili zbog nesolventnosti.

 

7. Pomorstvo i ribarstvo

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Upućivanja Sudu Europske unije

Integrirana europska pomorska politika: Komisija upućuje predmet protiv BUGARSKE, FINSKE i GRČKE Sudu

Europska komisija danas je odlučila uputiti Sudu Europske unije predmet protiv Bugarske, Finske i Grčke zato što nisu izvijestile ili su djelomično izvijestile o svojim mjerama kojima se prenose propisi EU-a o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja (Direktiva 2014/89/EU). Države članice morale su tu Direktivu prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 18. rujna 2016. Komisija će pozvati Sud da Bugarskoj odredi novčanu kaznu od 14 089,60 EUR po danu, Finskoj od 7 739,76 EUR po danu i Grčkoj od 31 416,00 EUR po danu od dana donošenja presude do trenutka kada se ta Direktiva bude u potpunosti provodila te stupi na snagu u nacionalnom zakonodavstvu. Protiv Bugarske, Finske i Grčke u studenome 2016. pokrenuti su postupci zbog povrede, u okviru kojih su u srpnju 2017. poslana obrazložena mišljenja. Bugarska i Grčka nisu obavijestile Komisiju o donošenju mjera potrebnih za prenošenje Direktive. Finska je obavijestila Komisiju o donošenju mjera potrebnih za prenošenje Direktive, ali te se mjere primjenjuju samo na kopnenu Finsku a ne na pokrajinu Åland, koja je također obuhvaćena područjem primjene Direktive. Zbog natjecanja za pomorski prostor (u pogledu uređaja za proizvodnju obnovljive energije, pomorskog prometa, ribarstva, akvakulture i drugih uporaba) pokazalo se da se našim vodama treba upravljati ujedinjeno i na dosljedniji način. Pomorsko prostorno planiranje funkcionira na prekograničnoj i međusektorskoj razini kako bi se osiguralo da se ljudske aktivnosti na moru odvijaju na efikasan, siguran i održiv način. Pomorskim prostornim planiranjem izravno se podupire i olakšava provedba strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast. Među njezinim glavnim ciljevima su visoke razine zapošljavanja i produktivnosti te socijalna kohezija i uključenost. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

 

8. Migracije, unutarnji poslovi i građanstvo

(Dodatne informacije: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko – tel.: +32 229 63444)

Upućivanja Sudu Europske unije

Premještanje: Komisija upućuje Sudu predmet protiv ČEŠKE, MAĐARSKE i POLJSKE

Europska komisija danas je odlučila Sudu Europske unije uputiti predmet protiv Češke, Mađarske i Poljske zbog neispunjavanja pravnih obveza u pogledu premještanja. Komisija je 15. lipnja 2017. pokrenula postupke zbog povrede protiv Češke, Mađarske i Poljske. S obzirom na to da te tri države članice nisu dostavile zadovoljavajuće odgovore, Komisija se odlučila za sljedeću fazu postupka zbog povrede tako što je 26. srpnja 2017. poslala obrazložena mišljenja. Iako je Sud Europske unije u svojoj presudi od 6. rujna potvrdio valjanost programa za premještanje, Češka, Mađarska i Poljska i dalje krše svoje pravne obveze. Ponovno su zaprimljeni nezadovoljavajući odgovori i te tri države članice nisu dale nikakve naznake da će doprinijeti provedbi programa za hitno premještanje. Stoga je Komisija prelaskom u iduću fazu postupka zbog povrede odlučila potvrditi da i dalje vrijede povrede koje je navela u svojim obrazloženim mišljenjima. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

 

Obrazložena mišljenja

Migracije: Komisija poduzima sljedeći korak u postupku zbog povrede protiv MAĐARSKE u vezi s mađarskim zakonom o azilu

Europska komisija danas je odlučila nastaviti postupak zbog povrede protiv Mađarske u pogledu mađarskog zakonodavstva o azilu te je Mađarskoj poslala obrazloženo mišljenje. Komisija je u prosincu 2015. protiv Mađarske pokrenula postupak zbog povrede. Nakon niza razmjena informacija na političkoj i tehničkoj razini s mađarskim tijelima i s obzirom na zabrinutosti zbog izmjena mađarskog zakona o azilu donesenih u ožujku ove godine, Komisija je odlučila poslati dodatnu službenu opomenu 17. svibnja 2017. Nakon analize odgovora mađarskih tijela i s obzirom na novo zakonodavstvo koje je mađarski parlament donio u listopadu, Komisija više neće ništa poduzimati u vezi s četiri od 11 problema navedenih u dodatnoj službenoj opomeni. Međutim, odgovor mađarskih tijela i dalje se smatra nezadovoljavajućim jer većina problema nije riješena. Komisija i dalje smatra da mađarsko zakonodavstvo nije u skladu s pravom EU-a, posebice s Direktivom 2013/32/EU o postupcima azila, Direktivom 2008/115/EZ o vraćanju, Direktivom 2013/33/EU o uvjetima prihvata te s nekoliko odredaba Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

 

Službene opomene:

Zakonite migracije: Komisija poziva GRČKU, NIZOZEMSKU i PORTUGAL da ponovno razmotre pristojbe za boravišne dozvole za državljane trećih zemalja te RUMUNJSKU da ispravno provede direktive o zakonitim migracijama

Komisija je danas odlučila poslati službene opomene Grčkoj, Nizozemskoj i Portugalu zbog naplaćivanja pretjeranih i nerazmjernih pristojba za boravišne dozvole na temelju direktiva EU-a o zakonitim migracijama te Rumunjskoj zbog nepravilnog prenošenja i nepravilne provedbe određenih odredaba direktiva EU-a o zakonitim migracijama. Te direktive obuhvaćaju uvjete ulaska i boravka za određene kategorije migranata, na primjer studente, istraživače i visokokvalificirane radnike, ali i osobe s dugotrajnim boravištem u EU-u i korisnike pravila o spajanju obitelji. Iako države članice smiju naplaćivati administrativne pristojbe za obradu zahtjeva, pretjeranim i nerazmjernim pristojbama krše se prava podnositelja zahtjeva. To je slučaj s provedbom Direktive o studentima (Direktiva Vijeća 2004/114/EZ), Direktive o istraživačima (Direktiva Vijeća 2005/71/EZ), Direktive o plavoj karti (Direktiva Vijeća 2009/50/EZ) i Direktive o jedinstvenoj dozvoli za boravak i rad (Direktiva 2011/98/EU) u sve 4 navedene države članice te s provedbom Direktive o osobama s dugotrajnim boravištem (Direktiva Vijeća 2003/109/EZ) i Direktive o spajanju obitelji (Direktiva Vijeća 2003/86/EZ) u Grčkoj, Portugalu i Rumunjskoj. Komisija također smatra da Grčka nije ispunila svoje obveze na temelju Direktive o osobama s dugotrajnim boravištem jer je nametnula uvjete za produljenje dozvola za dugotrajni boravak umjesto da ih automatski produljuje. Usto, Komisija je danas pokrenula postupak zbog povrede protiv Rumunjske zbog nepravilnog prenošenja i nepravilne provedbe odredaba o odbijanju zahtjeva za boravišne dozvole i o obvezi obrazloženja odbijanja iz direktiva EU-a o zakonitim migracijama. Riječ je o Direktivi o spajanju obitelji (Direktiva Vijeća 2003/86/EZ), Direktivi o studentima (Direktiva Vijeća 2004/114/EZ), Direktivi o istraživačima (Direktiva Vijeća 2005/71/EZ), Direktivi o plavoj karti (Direktiva Vijeća 2009/50/EZ) i Direktivi o jedinstvenoj dozvoli za boravak i rad (Direktiva 2011/98/EU). Grčka, Nizozemska, Portugal i Rumunjska moraju odgovoriti na tvrdnje Komisije u roku od dva mjeseca.

 

9. Mobilnost i promet

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Alexis Perier – tel.: +32 229 69143)

Obrazloženo mišljenje

Održivi promet: Komisija poziva AUSTRIJU da prenese pravila o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

Komisija je pozvala Austriju da u potpunosti prenese pravila EU-a o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (Direktiva 2014/94/EU). Glavni je cilj te direktive uspostaviti zajednički okvir za sveobuhvatno uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u Europi. To je ključno kako bi se smanjila ovisnost prometa o nafti i ublažio njegov utjecaj na okoliš te kako bi se na taj način postigli ciljevi Europske strategije za mobilnost s niskom razinom emisije, koju je Komisija donijela 20. lipnja 2016. Direktivom se utvrđuju minimalni zahtjevi za izgradnju infrastrukture za alternativna goriva, uključujući mjesta za punjenje električnih vozila te mjesta za opskrbu prirodnim plinom i vodikom. Direktivu je trebalo provesti najkasnije do 18. studenoga 2016. Međutim, Austrija je samo djelomično obavijestila Komisiju o mjerama za prenošenje Direktive u nacionalno zakonodavstvo. Austrija sada ima rok od dva mjeseca da obavijesti Komisiju o takvim mjerama. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

 

Službene opomene

Sigurnost na cestama: Komisija poziva CIPAR da u potpunosti prenese pravila o tehničkim pregledima vozila

Europska komisija odlučila je Cipru poslati službenu opomenu u kojoj zahtijeva da u potpunosti prenese i provede zakonodavstvo EU-a o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila (Direktiva 2014/45/EU). Ta direktiva obuhvaća sve vrste vozila i u njoj se definiraju usklađeni zahtjevi za stavke koje treba pregledati tijekom tehničkog pregleda te zahtjevi za metode, nedostatke i njihovu procjenu. Izostanak prenošenja i provedbe Direktive rezultira nedosljednom primjenom pravila u EU-u na štetu sigurnosti na cestama. Cipar sada ima rok od dva mjeseca za usklađivanje sa zakonodavstvom EU-a. U protivnom Komisija može poslati obrazloženo mišljenje o tom predmetu.

Pomorci: Komisija poziva IRSKU da poštuje pravila EU-a o uzajamnom priznavanju svjedodžbi pomoraca

Europska komisija odlučila je poslati službenu opomenu Irskoj zbog nepoštovanja zakonodavstva EU-a o uzajamnom priznavanju svjedodžbi pomoraca (Direktiva 2005/45/EZ). U veljači 2017. irska su tijela objavila Obavijest o pomorstvu prema kojoj se, među ostalim, svjedodžbe koje su izdali pružatelji izobrazbe odobreni od nadležnog tijela neke druge države članice ne prihvaćaju za izobrazbu u Irskoj. Irska sada ima rok od dva mjeseca za usklađivanje sa zakonodavstvom EU-a. U protivnom Komisija može poslati obrazloženo mišljenje o tom predmetu.

Pomorci: Komisija poziva ITALIJU da poštuje pravila EU-a o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca

Komisija je odlučila poslati službenu opomenu Italiji zbog nepoštovanja europskih pravila o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca (Direktiva 2008/106/EZ, kako je izmijenjena). Komisija poziva Italiju da poduzme korektivne mjere, posebno u vezi s programima obrazovanja i osposobljavanja pomoraca te planiranjem, pregledom i odobravanjem tečajeva, priznavanjem certifikata, izdavanjem svjedodžbi i ovjerom svjedodžbi o osposobljenosti za časnike stroja na upravnoj razini te zahtjevima za izdavanje svjedodžbi. Italija sada ima rok od dva mjeseca za usklađivanje sa zakonodavstvom EU-a. U protivnom Komisija može poslati obrazloženo mišljenje.

Komisija poziva RUMUNJSKU da ispravno prenese zakonodavstvo EU-a o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora

Europska komisija danas je odlučila poslati službenu opomenu Rumunjskoj zbog nedostataka u primjeni pravila EU-a o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora (Direktiva 2012/34/EU). Službena opomena odnosi se na nove usluge međunarodnog željezničkog prijevoza putnika, izdavanje dozvola željezničkim prijevoznicima, informacije o uvjetima pristupa i pristojbama za usluge na terminalima i kolodvorima i u radionicama za popravak. U nacionalnom zakonodavstvu nema obveze savjetovanja sa željezničkim sektorom o novim ugovorima i o usklađivanju postojećih ugovora s novim pravilima. Nacionalnim zakonodavstvom trebao bi se zahtijevati i transparentan postupak odabira osoblja koje donosi odluke u regulatornom tijelu za željeznički sektor. Rumunjska sada ima rok od dva mjeseca za usklađivanje sa zakonodavstvom EU-a. U protivnom Komisija može poslati obrazloženo mišljenje o tom predmetu.

 

10. Oporezivanje i carinska unija

(Dodatne informacije: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Upućivanje predmeta Sudu Europske unije

Oporezivanje: Komisija upućuje Sudu predmet protiv AUSTRIJE zbog primjene PDV-a na preprodaju umjetničkih djela

Europska komisija odlučila je uputiti Sudu Europske unije predmet protiv Austrije zbog nepravilne primjene poreza na dodanu vrijednost (PDV) na tantijeme koje se umjetnicima isplaćuju za preprodaju umjetničkih djela. Pravo na preprodaju – na temelju kojega se ostvaruju tantijeme – nepripisivo je i neotuđivo vlasničko pravo autora izvornog djela grafičke ili likovne umjetnosti na ekonomski profit od kasnijih prodaja dotičnog djela. To umjetniku omogućuje da, uz određene uvjete, dobije postotak prodajne cijene umjetničkog djela pri njegovoj preprodaji. Prema austrijskom zakonodavstvu tantijeme umjetniku ili drugim osobama koje imaju pravo na tantijeme od preprodaje izvornog umjetničkog djela trenutačno podliježu PDV-u. Time se krši zakonodavstvo EU-a prema kojemu se PDV treba plaćati samo za robu i usluge koje se „isporučuju uz naknadu”, tj. uz plaćanje (Direktiva o PDV-u – Direktiva Vijeća 2006/112/EZ). U ranijoj je presudi Sud Europske unije odlučio da kada osoba isporučuje usluge bez primanja izravne naknade, nema osnove za procjenu ni iznosa na temelju kojega se PDV može primijeniti. Prema mišljenju Suda, takve usluge stoga ne podliježu PDV-u (C-16/93, 3. ožujka 1994., R.J. Tolsma). Budući da se tantijeme za prava preprodaje isplaćuju uz naknadu za robu ili usluge koje je umjetnik isporučio, ne bi trebali podlijegati PDV-u. Europska komisija odlučila je u srpnju 2016. poslati obrazloženo mišljenje austrijskim tijelima. Budući da Austrija nije uskladila svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU-a, Komisija je odlučila uputiti predmet protiv Austrije Sudu EU-a. Više o tome možete doznati u priopćenju za tisak.

 

Obrazloženo mišljenje

Oporezivanje: Komisija poziva LATVIJU da nacionalne propise o oporezivanju doprinosa u kapitalu društvima u obliku nekretnina uskladi s pravom EU-a

Komisija je danas odlučila poslati obrazloženo mišljenje Latviji zbog povrede pravila EU-a o neizravnim porezima na prikupljanje kapitala (Direktiva Vijeća 2008/7/EZ). Trenutačno je u latvijskom zakonodavstvu postavljena gornja granica naknade za registraciju kada se vlasništvo nad nestambenim nekretninama prenosi kupoprodajnim ugovorom ili sporazumom o razmjeni ili prodajom na dražbi. Međutim, ta gornja granica nije predviđena kada prijenos vlasništva ima oblik doprinosa u kapitalu. Posljedica je toga da je u nekim slučajevima doprinos u kapitalu u nepovoljnijem položaju, što nije u skladu s pravom EU-a. Komisija upućuje zahtjev u obliku obrazloženog mišljenja. Ako u roku od dva mjeseca Latvija ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može Sudu EU-a uputiti predmet protiv Latvije.

 

Obrazložena mišljenja i zaključenja

Oporezivanje: Komisija poziva BELGIJU da u svoje nacionalno zakonodavstvo prenese nova pravila o transparentnosti za razmjenu informacija o poreznim mišljenjima i zaključuje predmete protiv BUGARSKE, CIPRA i PORTUGALA

Europska komisija odlučila je poslati obrazloženo mišljenje Belgiji zbog toga što nije obavijestila o prenošenju u svoje zakonodavstvo novih mjera za automatsku razmjenu informacija o poreznim mišljenjima među poreznim nadležnim tijelima u EU-u (Direktiva Vijeća (EU) 2015/2376). Države članice bile su obvezne prenijeti te mjere u svoja nacionalna zakonodavstva do 31. prosinca 2016. Nova pravila osmišljena su radi suzbijanja prekograničnog izbjegavanja poreza, agresivnog poreznog planiranja i štetne konkurencije u oporezivanju. Komisija upućuje zahtjev u obliku obrazloženog mišljenja. Ako u roku od dva mjeseca Belgija ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može Sudu EU-a uputiti predmet protiv Belgije. U međuvremenu je Komisija pozdravila i prenošenje dotičnih mjera u nacionalna zakonodavstva Bugarske, Cipra i Portugala te je danas odlučila zaključiti postupke zbog povrede protiv tih država članica.

Oporezivanje: Komisija poziva CIPAR da u svoje nacionalno zakonodavstvo prenese nova pravila o automatskoj razmjeni poreznih informacija po pojedinim zemljama i zaključuje predmete protiv 6 država članica

Europska komisija odlučila je poslati obrazloženo mišljenje Cipru zbog toga što nije obavijestio o prenošenju u svoje zakonodavstvo novih mjera za obveznu automatsku razmjenu informacija u području oporezivanja (Direktiva Vijeća (EU) 2016/881). Države članice bile su obvezne prenijeti te mjere u svoja nacionalna zakonodavstva do 4. lipnja 2017. Nova pravila osmišljena su radi suzbijanja prekograničnog izbjegavanja poreza, agresivnog poreznog planiranja i štetne konkurencije u oporezivanju. Komisija upućuje zahtjev u obliku obrazloženog mišljenja. Ako u roku od dva mjeseca Cipar ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može Sudu EU-a uputiti predmet protiv Cipra. U međuvremenu je Komisija pozdravila i prenošenje dotičnih mjera u nacionalna zakonodavstva Belgije, Bugarske, Češke, Grčke, Portugala i Ujedinjene Kraljevine te je danas odlučila zaključiti postupke zbog povrede protiv tih država članica.

 

Službene opomene

Oporezivanje: Komisija poziva FRANCUSKU da uskladi svoja pravila o oporezivanju obveznica i odredbe u vezi s pravom na odbitak troškova sudjelovanja s pravilima EU-a

Komisija je danas odlučila poslati službenu opomenu Francuskoj zbog toga što je pravo na odbitak gubitaka kapitala ograničila samo na upisnike obveznica koje izdaju rezidentni subjekti. Komisija nadalje upućuje službenu opomenu Francuskoj zbog nepovoljnog postupanja prema nerezidentnim poreznim obveznicima. Prema trenutačnim pravilima u Francuskoj rezidentni porezni obveznici mogu od porezne osnovice odbiti troškove i izdatke povezane sa sudjelovanjem, a za nerezidentne porezne obveznike ti se troškovi mogu samo djelomično odbiti. Tim se ograničenjem krši pravo EU-a o slobodi poslovnog nastana (članak 49. UFEU-a), slobodi kretanja kapitala (članak 63. UFEU-a), te članci 31. i 40. Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) kojim se jamči pravo poslovnog nastana i sloboda kretanja kapitala u EU-u i EGP-u. Ako Francuska u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija joj može poslati obrazloženo mišljenje.

 

Zaključenja

Oporezivanje: Komisija zaključuje 4 predmeta jer su države članice obavijestile o prenošenju u svoje zakonodavstvo pravila o obveznoj automatskoj razmjeni informacija

Europska komisija pozdravlja prenošenje pravila o obveznoj automatskoj razmjeni informacija u području oporezivanja (Direktiva Vijeća 2014/107/EU) u nacionalna zakonodavstva Cipra, Hrvatske, Malte i Slovačke. Prema tim pravilima financijski prihodi, uključujući dividende i kapitalne dobitke te salda računa, podliježu automatskoj razmjeni informacija unutar EU-a. Komisija je danas odlučila zaključiti postupke zbog povrede pokrenute protiv tih država članica u siječnju 2016.

MEMO/17/4767

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar