Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Prosincové případy nesplnění povinnosti: hlavní rozhodnutí

Brusel 7. prosince 2017

Přehled podle oblastí politiky

Evropská komise (dále jen „Komise“) ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů pokračuje v právních krocích proti členským státům, které nesplnily své povinnosti podle práva EU. Tato rozhodnutí se týkají různých odvětví a oblastí politik EU a usilují o zajištění řádného uplatňování práva EU v zájmu občanů a podniků.

Hlavní rozhodnutí přijatá Komisí jsou uvedena níže podle jednotlivých oblastí politiky. Komise rovněž uzavírá 130 případy, kde byly záležitosti s dotčenými členskými státy vyřešeny, aniž by Komise musela pokračovat v řízení.

Další informace o řízení EU o nesplnění povinnosti jsou k dispozici v dokumentu MEMO/12/12. Podrobnější informace o všech rozhodnutích o nesplnění povinnosti naleznete zde.

 

1. Jednotný digitální trh

(Další informace: Nathalie Vandystadt – tel. +32 22967083, Inga Höglund – tel. +32 22950698)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Kolektivní správa práv: Komise předkládá Soudnímu dvoru EU věc BULHARSKA, LUCEMBURSKA, RUMUNSKA a ŠPANĚLSKA

Evropská komise dnes rozhodla předložit věc Bulharska, Lucemburska, RumunskaŠpanělska Soudnímu dvoru EU, jelikož tyto země neoznámily úplné provedení předpisů EU týkajících se kolektivní správy autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online ve vnitrostátním právu, jež mělo proběhnout do 10. dubna 2016 (směrnice o kolektivní správě autorského práva, směrnice 2014/26/EU). Komise vyzývá Soudní dvůr, aby těmto čtyřem členským státům uložil finanční postih (Bulharsko – 19 121,60 EUR denně, Lucembursko – 12 920,00 EUR denně, Rumunsko – 42 377,60 EUR denně a Španělsko – 123 928,64 EUR denně). Řízení o nesplnění povinnosti proti těmto zemím byla zahájena v květnu 2016. Uvedené členské státy dosud neoznámily Komisi přijetí opatření nezbytných k provedení směrnice ve vnitrostátním právu. V případě samostatného řízení o nesplnění povinnosti proti Rumunsku se Komise rovněž rozhodla zaslat v květnu 2016 výzvu týkající se uplatňování systému povinné kolektivní správy hudebních děl. Komise má za to, že rumunské právní předpisy nejsou v souladu se směrnicí o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti a se směrnicí o kolektivní správě autorského práva. Směrnice o kolektivní správě autorského práva usiluje o zlepšení způsobu, jakým jsou řízeny všechny organizace kolektivní správy, a stanoví proto společné normy v oblasti správy, transparentnosti a finančního řízení. Stanoví také společné normy pro udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu. Směrnice o kolektivní správě autorského práva je důležitou součástí evropských právních předpisů v oblasti autorských práv. Všechny organizace kolektivní správy musí zlepšit své normy v oblasti správy a transparentnosti. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Výzva

Komise vyzývá RUMUNSKO, aby zajistilo řádné provádění systému povinné kolektivní správy

Komise se rozhodla zaslat výzvu Rumunsku týkající se neoznámení plného provedení předpisů EU týkajících se systému povinné kolektivní správy hudebních děl. Komise má za to, že rumunské právní předpisy nejsou v souladu se směrnicí o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (směrnice 2001/29/ES) a se směrnicí o kolektivní správě autorského práva (směrnice 2014/26/EU). Podle práva EU může autor povolit nebo zakázat sdělování svých děl veřejnosti. Podle rumunského práva však autoři nemají jinou možnost než správu svého práva na sdělování hudebních děl veřejnosti přenechat organizaci kolektivní správy. V důsledku toho je autorům upíráno výlučné právo na sdělování veřejnosti, což podle názoru Komise nelze podle práva EU odůvodnit. Rumunsko má nyní dva měsíce na to, aby na tuto výzvu odpovědělo.

 

2. Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

(Další informace: Christian Wigand – tel. +32 22962253, Sara Soumillion – tel. +32 22967094)

Odůvodněné stanovisko

Komise vyzývá ITÁLII, aby oznámila úplné provedení předpisů EU týkajících se Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci na moři

Komise prostřednictvím aktuálního odůvodněného stanoviska vyzývá Itálii, aby oznámila všechna vnitrostátní opatření, jimiž provádí předpisy EU týkající se Úmluvy o práci na moři z roku 2006 (MLC) (směrnice Rady 2009/13/ES) ve vnitrostátním právu. Touto směrnicí se provádí dohoda sociálních partnerů EU v odvětví námořní dopravy o uplatňování úmluvy MLC. Směrnice vstoupila v platnost dne 20. srpna 2013, což byl den vstupu úmluvy MLC v platnost. Přebírá závazná ustanovení úmluvy MLC, pokud jde o životní a pracovní podmínky námořníků, které spadají do působnosti článku 153 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména ustanovení týkající se pracovní smlouvy námořníků, jejich minimálního věku, pracovní doby, ochrany zdraví a bezpečnosti a dobrých životních podmínek. Itálie oznámila řadu vnitrostátních prováděcích opatření, ale několik ustanovení zůstalo nejasných. Italské orgány řádně poskytly objasnění, o které je Komise požádala. Jejich odpověď však osvětlila jen některé nejasnosti; rovněž stále nejsou k dispozici žádné informace o vnitrostátních opatřeních, kterými se provádějí některé povinnosti vyplývající ze směrnice. Komise se proto domnívá, že Itálie neprovedla úplné oznámení všech opatření k provedení směrnice do 20. srpna 2014. Komise nyní vyzývá Itálii, aby přijala nezbytná opatření pro zajištění úplného souladu se směrnicí. Pokud Itálie do dvou měsíců neuvede své vnitrostátní právní předpisy do souladu s právem EU, může Komise tuto věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie.http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention

 

3. Energetika

(Další informace: Anna-Kaisa Itkonen – tel. +32 22956186, Nicole Bockstaller – tel. +32 22952589)

Výzvy

Vnitřní trh s energií: Komise vyzývá KYPR a ČESKOU REPUBLIKU, aby provedly třetí energetický balíček EU

Komise se rozhodla zaslat Kypru a České republice výzvu, v níž je oficiálně požádala, aby zajistily správné provedení a uplatňování směrnice o elektřině (směrnice 2009/72/ES) a směrnice o plynu (směrnice 2009/73/ES). Tyto směrnice jsou součástí třetího energetického balíčku a obsahují právní ustanovení, jež jsou klíčová pro správné fungování energetických trhů.

Energetická účinnost: Komise vyzývá ŘECKO a MALTU, aby řádně provedly předpisy EU týkající se energetické náročnosti budov

Komise zaslala Řecku a Maltě výzvu, v níž tyto státy žádá, aby zajistily řádné provedení směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU). Směrnice požaduje, aby členské státy zavedly a uplatňovaly minimální požadavky na energetickou náročnost nových a stávajících budov, zajistily certifikaci energetické náročnosti budov a zavedly povinné pravidelné inspekce topných soustav a klimatizačních systémů. Členské státy EU mají podle směrnice navíc zajistit, aby od roku 2021 (od roku 2019 v případě veřejných budov) měly všechny nové budovy „téměř nulovou spotřebu energie“.

 

4. Životní prostředí

(Další informace: Enrico Brivio – tel. +32 22956172, Iris Petsa – tel. +32 22993321)

Odůvodněná stanoviska

Vlivy na životní prostředí: Komise vyzývá ČESKOU REPUBLIKU, aby dosáhla úplné shody s předpisy EU

Evropská komise vyzývá Českou republiku, aby se zabývala zbývajícími případy nesouladu s právními předpisy EU o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA; směrnice 2011/92/EU). Cílem směrnice je zajistit, aby projekty, které mohou mít významný vliv na životní prostředí, byly před schválením náležitě posouzeny. Komise zahájila formální řízení ve věci nesplnění povinnosti v dubnu 2013. Většinu záležitostí, na něž Komise upozornila, české orgány v roce 2015 vyřešily. Je zde však řada nedořešených problémů. Česká právní úprava opomíjí projekty, které dosud nebyly provedeny, prošly zjišťovacím řízením před 1. dubnem 2015, nebo před získáním povolení doznaly změn. Kromě toho u těchto projektů není zajištěn přístup ke spravedlnosti, jak to požaduje směrnice. České orgány mají nyní dva měsíce na to, aby odpověděly, jakým způsobem zjednají nápravu. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že věc České republiky předloží Soudnímu dvoru EU.

Voda: Komise vyzývá MAĎARSKO, aby zajistilo dodržování předpisů EU týkajících čištění městských odpadních vod

Komise se rozhodla zaslat Maďarsku odůvodněné stanovisko týkající se nesplnění požadavků EU stanovených ve směrnici o čištění městských odpadních vod (směrnice Rady 91/271/EHS) v celkem 22 aglomeracích. Nečištěné odpadní vody mohou ohrozit lidské zdraví a znečišťovat jezera, řeky, půdu a pobřežní a podzemní vody. Ve všech těchto aglomeracích mělo být dosaženo souladu do 31. prosince 2008 (na citlivých územích s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000) nebo do 31. prosince 2010 (na běžných územích s populačním ekvivalentem vyšším než 15 000), jak je stanoveno v aktu o přistoupení Maďarska. Komise zahájila formální řízení o nesplnění povinnosti v únoru 2017. Z nejnovějších údajů poskytnutých maďarskými orgány vyplývá, že souladu s právními předpisy EU nebylo dosaženo, a z odpovědi Maďarska není jasné, kdy k tomu dojde. Maďarské orgány mají dva měsíce na to, aby odpověděly, jakým způsobem zjednají nápravu. Pokud tak neučiní, Komise se může rozhodnout, že věc Maďarska předloží Soudnímu dvoru EU. Tento případ je součástí horizontální akce zahrnující 12 členských států, které podle svých smluv o přistoupení využívaly dočasné odchylky.

Ovzduší: Komise vyzývá POLSKO, aby provedlo nové právní předpisy EU o zlepšování kvality ovzduší

Komise vyzývá Polsko, aby provedlo předpisy EU týkající se referenčních metod, ověřování údajů a umístění míst odběru vzorků při posuzování kvality vnějšího ovzduší (směrnice Komise (EU) 2015/1480). Směrnice aktualizuje řadu cílů, pokud jde o kvalitu údajů a referenční metody měření některých znečišťujících látek v ovzduší. Doplňuje rovněž kritéria pro posuzování kvality vnějšího ovzduší a polohu míst odběru vzorků. Členské státy měly tuto směrnici provést do 31. prosince 2016. Jelikož tak Polsko neučinilo, Komise mu zasílá odůvodněné stanovisko a dává polským orgánům dvouměsíční lhůtu na odpověď. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může věc Polska předložit Soudnímu dvoru EU.

Plastové tašky: Komise vyzývá PORTUGALSKO, aby provedlo předpisy EU týkající se lehkých plastových nákupních tašek

Komise vyzývá Portugalsko, aby dokončilo provedení právních předpisů EU o odpadech (směrnice o plastových taškách, směrnice (EU) 2015/720) ve svém právu. Členské státy měly v zájmu boje proti plýtvání zdroji a vzniku odpadů přijmout opatření omezující spotřebu lehkých plastových nákupních tašek, jak požaduje směrnice ze dne 27. listopadu 2016. Vlády členských států si mohou vybrat z řady opatření ta, jejichž pomocí dosáhnou společně dohodnutých cílů. Patří mezi ně ekonomické nástroje, jako jsou poplatky či daně. Další možností jsou vnitrostátní cíle pro snížení spotřeby: členské státy musí zajistit, že do konce roku 2019 nebude spotřeba těchto tašek vyšší než 90 na osobu ročně. Do konce roku 2025 by se měl tento počet snížit na maximálně 40 tašek na osobu. Obou možností lze dosáhnout buď prostřednictvím povinných opatření, nebo dohod s hospodářskými odvětvími. Je rovněž možné plastové tašky zakázat, pokud takový zákaz nepřekročí hranice, jež směrnice stanoví v zájmu zachování volného pohybu zboží na jednotném evropském trhu. Pro Komisi je ověření, zda členské státy povinnost provést tuto směrnici splnily, prioritou. Dnes Komise zasílá odůvodněné stanovisko Portugalsku, které Komisi stále ještě svá opatření neoznámilo. Portugalské orgány mají nyní dva měsíce na to, aby odpověděly. Pokud tak neučiní, Komise se může rozhodnout, že věc Portugalska předloží Soudnímu dvoru EU.

 

Výzvy

Voda: Komise vyzývá MAĎARSKO, aby provedlo předpisy EU týkající se pitné vody

Komise vyzývá Maďarsko, aby ve všech oblastech země zajistilo splnění hodnot ukazatelů pro arzen, bor a fluorid, jak stanoví směrnice o pitné vodě (směrnice Rady 98/83/ES). 365 oblastí v Maďarsku využívalo dočasnou odchylku, jejíž platnost vypršela 25. prosince 2012. Zpráva maďarských orgánů v dubnu 2016 odhalila, že řada těchto oblastí stále není v souladu s požadavky směrnice. V květnu 2016 proto Komise zahájila formální řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy týkající se 66 nevyhovujících oblastí. V nedávné zprávě z Maďarska však vyšlo najevo, že předchozí zpráva obsahovala u několika oblastí chybné údaje. Proto se dnes Komise rozhodla zaslat Maďarsku doplňující výzvu týkající se 28 nevyhovujících oblastí. Maďarsko má nyní dva měsíce na to, aby reagovalo na argumenty vznesené Komisí. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko.

Dobré životní podmínky zvířat: Komise vyzývá MAĎARSKO, aby řádně provedlo opatření na ochranu laboratorních zvířat

Evropská komise se rozhodla zaslat výzvu Maďarsku týkající se nesprávného provedení řady ustanovení právních předpisů EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (směrnice 2010/63/EU) v maďarském právu. Směrnice, která měla být provedena do 10. listopadu 2012, zajišťuje vysokou úroveň dobrých životních podmínek zvířat a současně zajišťuje řádné fungování vnitřního trhu. Jejím cílem je rovněž snížit na minimum počet zvířat používaných při pokusech a vyžaduje použít alternativy tam, kde je to možné. Maďarské orgány provedly směrnici do vnitrostátních právních předpisů nesprávně, a proto se musí zabývat několika případy nesouladu. Maďarské orgány sice vyjádřily ochotu většinu těchto problémů řešit, nezbytné legislativní změny však dosud nebyly přijaty. Maďarsko má nyní dva měsíce na to, aby reagovalo na argumenty vznesené Komisí. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko.

Hluk: Komise vyzývá FRANCII a ŘECKO, aby přijaly akční plány o hluku ve venkovním prostředí

Komise vyzývá Francii a Řecko, aby splnily klíčová ustanovení směrnice o hluku (směrnice 2002/49/ES). Hluk ve venkovním prostředí způsobený silniční, železniční a leteckou dopravou je hned po znečištění ovzduší druhou hlavní příčinou předčasných úmrtí. Směrnice o hluku požaduje, aby členské státy přijaly hlukové mapy, jež znázorňují zatížení hlukem ve větších aglomeracích, podél hlavních železničních tratí a hlavních silnic a na hlavních letištích. Tyto mapy poté poslouží jako základ ke stanovení opatření v akčních plánech pro regulaci hluku. Francii chybí akční plány pro 58 určených aglomerací, jakož i pro mnoho hlavních silnic, hlavních železničních tratí nebo hlavních letišť. Řecko dosud nepřijalo všechny hlukové mapy a akční plány pro regulaci hluku pro aglomerace a hlavní silnice a ani nepřezkoumalo stávající akční plán pro jedno z hlavních letišť. Kromě toho Francie a Řecko řádně neurčily všechny stávající hlavní infrastruktury na svém území. Komise se proto rozhodla zaslat oběma členským státům výzvu a poskytnout jim dva měsíce na to, aby zjednaly nápravu. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko. Od roku 2016 Komise iniciovala horizontální řízení o nesplnění povinnosti proti 13 členským státům kvůli hluku ve venkovním prostředí.

Vlivy na životní prostředí: Komise vyzývá ŠPANĚLSKO, aby při regularizaci některých projektů řádně uplatňovalo předpisy EU

Komise se dnes rozhodla zahájit formální řízení pro nesplnění povinnosti proti Španělsku na základě stížností na důsledky projektu městského rozvoje, který má být realizován v turistickém letovisku na španělském ostrově Fuerteventura. Komise se domnívá, že projekt byl schválen, aniž by bylo řádně rozhodnuto o nutnosti provést nejprve posouzení jeho vlivů na životní prostředí v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU a provedeno příslušné posouzení jeho dopadu na zvláště chráněnou oblast podle směrnice o přírodních stanovištích (směrnice Rady 92/43/EHS). Navíc přestože byl projekt španělskými soudy prohlášen za neplatný, stavební práce nebyly zastaveny a pokračovaly na pozměněném projektu. Komise proto zasílá Španělsku výzvu, v níž tento stát žádá, aby při regularizaci nezákonných staveb podle regionálních právních předpisů Kanárských ostrovů zajistil soulad se směrnicí o posuzování vlivů na životní prostředí a směrnicí o přírodních stanovištích. Španělsko má dva měsíce na to, aby odpovědělo. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko.

 

5. Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

(Další informace: Lucia Caudet – tel. +32 22956182, Maud Noyon – tel. +32 22980379)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Opožděná platba: Komise předkládá Soudnímu dvoru věc ITÁLIE z důvodu nezajištění včasného placení dodavatelům

Evropská komise dnes rozhodla, že Soudnímu dvoru EU předloží věc Itálie z důvodu systematicky opožděných plateb italských orgánů veřejné moci v obchodních transakcích. Jsou tím porušována pravidla EU o platebních ujednáních (směrnice o opožděných platbách, směrnice 2011/7/EU). Podle směrnice o opožděných platbách musí orgány veřejné moci za dodané zboží a služby zaplatit do 30 dnů, nebo ve velmi výjimečných případech do 60 dnů od obdržení faktury. Komise klade na problematiku opožděných plateb orgány veřejné moci, která se objevuje v řadě členských států, velký důraz a uplatňuje přísnou politiku vymáhání práva podle směrnice o opožděných platbách. Včasné platby jsou obzvláště důležité pro malé a střední podniky, které počítají s kladným peněžním tokem, aby zajistily své finanční řízení, konkurenceschopnost a v mnoha případech přežití společnosti. Komise si je vědoma úsilí italské vlády o zlepšení situace od zahájení řízení o nesplnění povinnosti prostřednictvím výzvy z června 2014 a následného odůvodněného stanoviska zaslaného v únoru 2017. Nicméně po více než třech letech od zahájení řízení o nesplnění povinnosti trvá italským orgánům veřejné moci stále v průměru přibližně 100 dní, než proplatí obdržené faktury, přičemž v některých případech je tato doba ještě mnohem delší. Z tohoto důvodu se Komise rozhodla, že věc Itálie předloží Soudnímu dvoru EU. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

Komise předává Soudnímu dvoru EU věc MAĎARSKA kvůli zákonu o vysokoškolském vzdělávání

Evropská komise dnes rozhodla, že předá Soudnímu dvoru EU věc Maďarska, neboť jeho zákon o vysokoškolském vzdělávání, který byl změněn dne 4. dubna 2017, nepřiměřeně omezuje provoz univerzit z EU i třetích zemí a musí být opět uveden v soulad s právními předpisy EU. Komise věc předložila Soudnímu dvoru z toho důvodu, že pozměněný zákon není slučitelný se svobodou vysokoškolských institucí poskytovat služby a usadit se kdekoli v EU. Komise se dále domnívá, že tento nový právní akt je v rozporu s právem na akademickou svobodu, právem na vzdělávání a svobodou podnikání, které jsou stanoveny v Listině základních práv Evropské unie, a s právními závazky Unie v rámci mezinárodního obchodního práva (Všeobecná dohoda o obchodu službami, GATS, v rámci Světové obchodní organizace, WTO). Řízení o nesplnění povinnosti proti Maďarsku Komise zahájila v dubnu 2017. Vzhledem k tomu, že Maďarsko na svém stanovisku trvalo v odpovědích na výzvu, odůvodněné stanovisko i doplňující odůvodněné stanovisko a zákon o vysokoškolském vzdělávání neuvedlo v soulad s právními předpisy EU, rozhodla se Komise, že věc Maďarska předá Soudnímu dvoru EU. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie, výzva a odůvodněné stanovisko

Odborné kvalifikace: Komise předkládá věci BELGIE, FRANCIE a NĚMECKA Soudnímu dvoru a zahajuje řízení o nesplnění povinnosti proti KYPRU

Komise rozhodla, že předloží věci Belgie, Francie a Německa Soudnímu dvoru EU, jelikož tyto země neoznámily úplné provedení práva EU o uznávání odborných kvalifikací (směrnice 2013/55/EU). Ve vnitrostátním právu měla být revidovaná směrnice provedena do 18. ledna 2016. Komise zaslala v září 2016 odůvodněné stanovisko belgickým, francouzským a německým orgánům. Belgie, Francie ani Německo dosud Komisi neoznámily úplné provedení směrnice. Přestože bylo, zejména v Německu a ve Francii, dosaženo značného pokroku, Komise se rozhodla, že předá věci těchto tří zemí Soudnímu dvoru EU. Komise vyzve Soudní dvůr, aby Belgii uložil denní penále ve výši 22 260,48 EUR, Francii 53 287,52 EUR a Německu 62 203,68 EUR, a to ode dne vynesení rozsudku až do úplného a účinného provedení dotčené směrnice ve vnitrostátním právu. Komise současně vyzývá Kypr, aby odstranil omezení stanovená některými předpisy upravujícími povolání, jež jsou v rozporu s právem EU. Komise Kypru zasílá výzvu, neboť tento stát neuznává odbornou přípravu v oblasti stavebního inženýrství a architektury, kterou kyperští občané získali v jiných členských státech EU, což, jak se zdá, není v souladu se směrnicí 2005/36/ES. Kromě toho vnitrostátní pravidla nerespektují beze zbytku zásadu automatického uznávání odborných kvalifikací získaných architekty v zahraničí, jak stanoví článek 49 směrnice 2005/36/ES. Kypr má nyní dva měsíce na to, aby zjednal nápravu; v opačném případě může Komise rozhodnout, že této zemi zašle odůvodněné stanovisko. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32005L0036

 

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie a výzva

Zadávání veřejných zakázek: Komise předkládá Soudnímu dvoru věc čtyř členských států a zahajuje nové řízení

Evropská komise rozhodla, že předloží Soudnímu dvoru EU věc Rakouska, Lucemburska, Slovinska a Španělska, jelikož tyto země neoznámily úplné provedení pravidel EU o zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí (směrnice 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU) ve vnitrostátním právu. Všechny členské státy měly povinnost oznámit provedení těchto nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek do 18. dubna 2016. Komise zaslala v květnu 2016 výzvu 21 členským státům, které tato pravidla neprovedla, a v prosinci 2016 poté 15 z nich zaslala odůvodněné stanovisko. Čtyři členské státy dosud neoznámily provedení těchto právních předpisů: Rakousko a Lucembursko – směrnice 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU; Španělsko – směrnice 2014/23/EU, 2014/25/EU; Slovinsko – směrnice 2014/23/EU. Z tohoto důvodu se Komise rozhodla, že věc uvedených čtyř zemí předloží Soudnímu dvoru EU. Komise vyzve Soudní dvůr, aby v závislosti na tom, o jaké směrnice se jedná, uložil denní penále, a to ve výši 52 972, € 42 377,6 a € 42 377,6 EUR pro Rakousko, 12 920, € 11 628 a € 11 628 EUR pro Lucembursko, 8 992,32 EUR pro Slovinsko a 61 964,32 EUR a 123 928,64 EUR pro Španělsko, a to ode dne vynesení rozsudku až do úplného a účinného provedení směrnic ve vnitrostátním právu. Současně zasílá Komise výzvu Nizozemsku, protože tato země neuznává nizozemské společnosti působící v oblasti bydlení jako veřejné zadavatele, přestože jsou zapojeny do zadávání veřejných zakázek. Komise se domnívá, že Nizozemsko porušuje povinnost transparentnosti stanovenou ve směrnicích 2014/23/EU a 2014/24/EU. Nizozemsko má nyní dva měsíce na to, aby reagovalo na argumenty Komise; v opačném případě může Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie a ukončení řízení

Služby: Komise předkládá Soudnímu dvoru věc RAKOUSKA a ukončuje řízení proti KYPRU

Komise dnes rozhodla, že předloží Soudnímu dvoru EU věc Rakouska, neboť tato země uplatňuje příliš omezující pravidla pro poskytování architektonických, inženýrských a veterinárních služeb a služeb patentových zástupců. Současně Komise ukončuje řízení proti Kypru, který reagoval na obavy Komise a odstranil omezení pro strojírenské společnosti. Rakouské právní předpisy kladou na regulovaná povolání řadu požadavků: požadavky na sídlo pro architekty, inženýry a patentové zástupce; požadavky na právní formu a nepřiměřené požadavky na vlastnictví pro architekty, inženýry, patentové zástupce a zvěrolékaře; omezení pro víceoborové společnosti pro architekty, inženýry a patentové zástupce. Komise zastává názor, že tyto požadavky vytvářejí neoprávněné překážky při poskytování služeb v těchto povoláních, brání svobodnému poskytování služeb (články 49 a 56 Smlouvy o fungování EU, SFEU) a jsou v rozporu se směrnicí o službách (články 14, 15 a 25 směrnice 2006/123/ES). Komise požádala Rakousko, aby porušování práva EU napravilo, a to nejdříve výzvou zaslanou v červnu 2015, poté odůvodněným stanoviskem v únoru 2016 a následně doplňujícím odůvodněným stanoviskem z listopadu 2016, které bylo zasláno v reakci na výměnu s rakouskými orgány. Jelikož rakouské orgány trvají na svém stanovisku, Komise se rozhodla předat věc Rakouska Soudnímu dvoru EU. Komise dále rozhodla o ukončení řízení proti Kypru ohledně požadavku na 100% vlastnictví, pokud jde o strojírenské společnosti zapsané v obchodním rejstříku na Kypru. Podle ustanovení kyperských právních předpisů musí být všichni akcionáři takových společností kvalifikovaní odborníci a musí mít veškerá hlasovací práva. Komise má za to, že takové omezení je nepřiměřené a brání svobodě usazování a svobodnému poskytování služeb (směrnice 2006/123/ES). Poté, co Komise v listopadu 2016 rozhodla o předložení věci Soudnímu dvoru EU, změnil Kypr právní předpisy v tom smyslu, že odborníci musí disponovat pouze prostou většinou akcií a hlasovacích práv. Vzhledem k této skutečnosti dnes Komise rozhodla o uzavření případu. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Výzva

Volný pohyb zboží: Komise vyzývá ŠPANĚLSKO, aby odstranilo omezení dovozu homeopatických léčivých přípravků

Evropská komise se dnes rozhodla zaslat Španělsku výzvu kvůli omezování paralelního dovozu homeopatických léčivých přípravků. Stávající pravidla prakticky znemožňují uvádět na španělský trh homeopatické léčivé přípravky, jež jsou v souladu se zákonem uvedeny na trh v jiných členských státech EU. Komise zastává názor, že tato situace je v rozporu s pravidly EU o volném pohybu zboží (článek 34 SFEU) a směrnicí o humánních léčivých přípravcích (článek 6 a čl. 13 odst. 1 směrnice 2001/83). Španělsko má nyní dva měsíce na to, aby reagovalo na argumenty Komise; v opačném případě může Komise rozhodnout, že této zemi zašle odůvodněné stanovisko.

 

Uzavřená řízení

Komise uzavírá řízení o nesplnění povinnosti a řešení stížností v odvětví hazardních her

Evropská komise dnes rozhodla, že uzavře řízení o nesplnění povinnosti a řešení stížností v oblasti hazardních her, a to v souladu se svým politickým závazkem strategičtějšího přístupu při prosazování práva EU. Junckerova Komise od počátku důsledně uskutečňuje své politické priority a usiluje rozhodně o jejich naplnění. Tento politický přístup se odráží rovněž ve způsobu, jímž Komise vyřizuje případy porušování práva. Ve sdělení „Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování“ se uvádí přístup Komise, který spočívá v tom, že strategicky upřednostňuje řešení určitých případů, přičemž pečlivě zohledňuje nejrůznější veřejné i soukromé zájmy, které jsou ve hře. V tomto duchu dnes Komise rozhodla, že uzavře řízení o nesplnění povinnosti v oblasti hazardních her online a řešení příslušných stížností proti několika členským státům. Soudní dvůr Evropské unie opakovaně uznal právo členských států omezit poskytování služeb hazardních her, pokud je to nezbytné pro ochranu cílů veřejného zájmu, jako je ochrana nezletilých, boj proti návykovému hraní hazardních her a předcházení nesrovnalostem a podvodům. Komise uznává širší politickou legitimitu cílů veřejného zájmu, které mají členské státy při regulaci služeb hazardních her na zřeteli. Komise dále bere na vědomí úsilí členských států o modernizaci jejich právního rámce pro hazardní hry online, směřování poptávky občanů po hazardních hrách od neregulované nabídky k povoleným webovým stránkám, které podléhají kontrole, a též snahu o to, aby provozovatelé hazardních her online platili daně. Vzhledem k tomu není pro Komisi prioritou, aby využila svých pravomocí v případech nesplnění povinnosti k podpoře jednotného trhu EU, pokud jde o služby hazardních her online. Komise bude nadále podporovat členské státy v jejich úsilí o modernizaci jejich právních rámců pro hazardní hry online a usnadňovat spolupráci mezi vnitrostátními regulačními orgány pro hazardní hry. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

6. Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost žen a mužů

(Další informace: Christian Wigand – tel: +32 22962253, Melanie Voin – tel: +32 229 58659)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Evropská komise předává Soudnímu dvoru věc MAĎARSKA kvůli jeho zákonu o nevládních organizacích

Evropská komise se dnes rozhodla předat Soudnímu dvoru EU věc Maďarska kvůli jeho zákonu o nevládních organizacích financovaných ze zahraničí. Jedná se o třetí krok v řízení o nesplnění povinnosti. Následuje po výzvě, kterou Komise zaslala dne 14. července, a odůvodněném stanovisku vydaném dne 4. října tohoto roku. Komise se rozhodla zahájit proti Maďarsku právní řízení kvůli nesplnění povinností plynoucích z ustanovení Smlouvy o volném pohybu kapitálu. Důvodem jsou ustanovení zmíněného zákona, jež nepřímo diskriminují a nepřiměřeně omezují dary ze zahraničí určené organizacím občanské společnosti. Vedle těchto výhrad je Komise dále toho názoru, že Maďarsko porušuje právo na svobodu sdružování a právo na ochranu soukromého života a osobních údajů zakotvené v Listině základních práv Evropské unie, jež musí být vykládány ve spojení s ustanoveními Smlouvy o EU týkajícími se volného pohybu kapitálu. Maďarsko odpovědělo na výzvu Komise 14. srpna a 7. září. Po pečlivé analýze vysvětlení předloženého Maďarskem dospěla Evropská komise k závěru, že její závažné výhrady nebyly vyřešeny, a vydala tudíž odůvodněné stanovisko. Maďarsko dostalo jeden měsíc na to, aby přijalo nezbytná opatření k dosažení souladu s tímto odůvodněným stanoviskem. Maďarské orgány na odůvodněné stanovisko ve stanovené lhůtě neodpověděly. Maďarsko dosud ani nezměnilo či nezrušilo napadená ustanovení zákona o nevládních organizacích tak, aby byl v souladu s právními předpisy EU. Proto se Komise rozhodla, že tuto věc předloží podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) Soudnímu dvoru. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Odůvodněná stanoviska a výzvy

Komise vyzývá osm členských států, aby provedly čtvrtou směrnici proti praní peněz.

Komise dnes vyzvala Bulharsko, Kypr, Řecko, Lucembursko, Maltu, Nizozemsko, Polsko a Rumunsko, aby ve vnitrostátním právu provedly „čtvrtou směrnici proti praní peněz“ (směrnice (EU) 2015/849). Nová pravidla EU posílí stávající požadavky proti praní peněz a zefektivní boj proti praní peněz a financování terorismu. Všechny členské státy měly směrnici provést do 26. června 2017. Osm členských států neoznámilo, že byla opatření provedena, a jejich návrhy příslušných předpisů jsou stále ještě v legislativním procesu. Poté, co Komise těmto osmi členským státům poskytla příležitost předložit připomínky v reakci na její výzvy zaslané v červenci 2017, naléhá nyní na tyto země, aby přijaly nezbytná opatření pro zajištění úplného souladu s uvedenou směrnicí. Pokud tyto členské státy neuvedou do dvou měsíců své vnitrostátní právní předpisy do souladu s právem EU, může Komise tuto věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie. Kromě řízení o nesplnění povinnosti proti řadě členských států, jež Komise zahájila letos v červenci, zahájila dne 23. listopadu 2017 také nové řízení o nesplnění povinnosti proti Belgii a Španělsku a zaslala těmto státům výzvu. Důvodem byla skutečnost, že podle posouzení Komise nepředstavovala oznámená opatření úplné provedení pravidel EU podle směrnice proti praní peněz ve vnitrostátním právu. Belgie a Španělsko mají nyní dva měsíce na to, aby reagovaly na výzvu; v opačném případě může Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko.

 

Uzavření případu

Komise a ITÁLIE úspěšně vyřešily problém souborných služeb pro cesty tak, aby byla zajištěna ochrana spotřebitelů v případě krachu poskytovatele těchto služeb

Komise dnes uzavřela řízení o nesplnění povinnosti, jež vedla proti Itálii, poté co tato země uvedla své vnitrostátní předpisy o souborných službách pro cesty do souladu se směrnicí EU o souborných službách pro cesty (směrnice Rady 90/314/EHS). Podle předpisů EU musí mít poskytovatelé souborných služeb pro cesty sjednánu ochranu pro případ platební neschopnosti, jež spotřebitelům zaručuje proplacení peněz a dopravu zpět domů v případě krachu tohoto poskytovatele. Díky stížnosti italské spotřebitelské organizace z roku 2011 se Komise dozvěděla o případu Italského národního záručního fondu (italsky Fondo Nazionale di Garanzia). Poté, co v roce 2009 zkrachovala společnost Todomondo, obdržel tento fond více než 4 000 žádostí o uhrazení nákladů v celkové výši téměř 7 milionů eur. Ve fondu však nebyl dostatek prostředků k jejich pokrytí. V důsledku toho zahájila Komise v roce 2012 řízení o nesplnění povinnosti. V důsledku změn v italských právních předpisech, jež vstoupily v platnost v červenci 2016, nyní italské orgány nahradily uvedený fond, který neměl dostatek finančních prostředků, povinností poskytovatelů souborných služeb v cestovním ruchu a cestovních kanceláří sjednat si pojištění nebo poskytnout bankovní záruku za všechny platby, které od zákazníků obdrží. Tuto ochranu lze sjednat rovněž prostřednictvím soukromých kolektivních fondů. Cestovatelé využívající služeb italských poskytovatelů v tomto odvětví nyní požívají úplné ochrany pro případ, že by dotčená společnost zkrachovala. Itálie rovněž zavedla ujednání o úhradě pro všechny zákazníky, kteří v minulosti v důsledku insolvence poskytovatele služeb v tomto odvětví přišli o peníze.

 

7. Námořní záležitosti a rybolov

(Další informace: Enrico Brivio – tel: +32 22956172, Iris Petsa – tel: +32 22993321)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Evropská integrovaná námořní politika: Komise rozhodla, že předloží Soudnímu dvoru věc BULHARSKA, FINSKA a ŘECKA

Evropská komise se dnes rozhodla předložit Soudnímu dvoru EU věc Bulharska, Finska a Řecka, neboť tyto země neoznámily nebo oznámily jen částečně opatření, jimiž se provádí pravidla EU, kterými se stanoví rámec pro územní plánování námořních prostor (směrnice 2014/89/EU). Členské státy měly povinnost tuto směrnici provést ve vnitrostátním právu do 18. září 2016. Komise vyzve Soudní dvůr, aby Bulharsku uložil denní penále ve výši 14 089,60 EUR, Finsku 7 739,76 EUR a Řecku 31 416,00 EUR, a to ode dne vynesení rozsudku až do úplného a účinného provedení dotčené směrnice ve vnitrostátním právu. Řízení o nesplnění povinnosti proti Bulharsku, Finsku a Řecku byla zahájena v listopadu 2016 a odůvodněná stanoviska v rámci těchto řízení byla zaslána v červenci 2017. Bulharsko ani Řecko Komisi neoznámily přijetí opatření nezbytných k provedení zmíněné směrnice. Finsko Komisi přijetí opatření nezbytných k provedení zmíněné směrnice oznámilo, avšak tato opatření jsou platná pouze pro pevninské Finsko, a nikoli pro provincii Alandy, na niž se směrnice rovněž uplatňuje. Soutěž o námořní prostor, pokud jde o zařízení energie z obnovitelných zdrojů, lodní dopravu, rybolov, akvakulturu a jiná využití, zdůraznila potřebu společného a soudržnějšího vodohospodářství. Účelem územního plánování námořních prostor je prostřednictvím přeshraničního působení napříč odvětvími zajistit, aby lidské činnosti na moři probíhaly efektivně, bezpečně a udržitelně. Územní plánování námořních prostor přímo podporuje a usnadňuje provádění strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Jedním z hlavních cílů je vysoká úroveň zaměstnanosti a produktivity, sociální soudržnost a začleňování. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

8. Migrace, vnitřní věci a občanství

(Další informace: Tove Ernst – tel: +32 22986764, Katarzyna Kolanko – tel: +32 22963444)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Relokace: Komise předkládá Soudnímu dvoru věci ČESKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKA a POLSKA

Evropská komise dnes rozhodla, že předá Soudnímu dvoru EU věci České republiky, Maďarska a Polska z důvodu nedodržení jejich právních povinností v souvislosti s relokacemi. Dne 15. června 2017 zahájila Komise s Českou republikou, Maďarskem a Polskem řízení o nesplnění povinnosti. Odpovědi těchto tří členských států neshledala Komise jako uspokojivé a rozhodla se, že přistoupí k další fázi řízení o nesplnění povinnosti a zašle odůvodněná stanoviska, což učinila dne 26. července 2017. Navzdory tomu, že Soudní dvůr EU ve svém rozsudku ze dne 6. září 2017 potvrdil platnost relokačního mechanismu, tyto tři země nadále porušují své právní povinnosti. Odpovědi, jež Komise obdržela, byly opět shledány jako neuspokojivé a Česká republika, Maďarsko ani Polsko nenaznačily, že se budou na nouzovém programu relokace podílet. Komise se proto rozhodla, že potvrdí, že porušování právních předpisů, na něž upozornila ve výzvě, nadále trvá, tím, že přistoupí k další fázi řízení o nesplnění povinnosti. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Odůvodněná stanoviska

Migrace: Komise postupuje do další fáze řízení o nesplnění povinnosti proti MAĎARSKU ohledně jeho azylového zákona

Zasláním odůvodněného stanoviska se dnes Evropská komise rozhodla zahájit další fázi řízení o nesplnění povinnosti proti Maďarsku ohledně jeho azylových právních předpisů. Řízení o nesplnění povinnosti proti Maďarsku Komise zahájila v prosinci 2015. Po řadě výměn na politické i odborné úrovni s maďarskými orgány a v návaznosti na obavy, jež vyvolaly změny maďarského azylového zákona, jež byly provedeny v březnu tohoto roku, se Komise rozhodla zaslat dne 17. května 2017 doplňující výzvu. Komise analyzovala odpověď maďarských orgánů a s ohledem na nové právní předpisy, jež maďarský parlament přijal v říjnu, se již nebude zabývat čtyřmi z jedenácti problémů, jež byly v doplňující výzvě shledány. Odpověď maďarských orgánů však byla přesto shledána jako neuspokojivá, neboť se většině problémů vůbec nevěnovala. Komise je nadále názoru, že maďarské právní předpisy nejsou v souladu s právními předpisy EU, konkrétně se směrnicí 2013/32/EU o azylovém řízení, směrnicí 2008/115/ES o navracení a směrnicí 2013/33/EU o podmínkách přijímání a s řadou ustanovení Listiny základních práv. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Výzvy

Legální migrace: Komise vyzývá ŘECKO, NIZOZEMSKO a PORTUGALSKO, aby přehodnotily poplatky za povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, a naléhavě žádá RUMUNSKO, aby správně provedlo směrnice týkající se legální migrace

Komise se dnes rozhodla zaslat výzvu Řecku, Nizozemsku a Portugalsku z důvodu účtování příliš vysokých a nepřiměřených poplatků za povolení k pobytu podle směrnic EU týkajících se legální migrace a také Rumunsku, a to z důvodu nesprávného provedení a uplatňování některých ustanovení směrnic EU o legální migraci. Tyto směrnice zahrnují podmínky vstupu a pobytu určité kategorie migrantů, jako například studentů, výzkumných pracovníků a vysoce kvalifikovaných pracovníků, ale i dlouhodobě pobývajících rezidentů a osob, které využívají pravidla týkající se sloučení rodiny. Třebaže členské státy mohou za vyřizování žádostí vybírat poplatky, jsou nadměrné a nepřiměřené poplatky porušením práv žadatelů. To se týká provedení směrnice o studentech (směrnice Rady 2004/114/ES), směrnice o výzkumných pracovnících (směrnice Rady 2005/71/ES), směrnice o modré kartě (směrnice Rady 2009/50/ES) a směrnice o jednotném povolení (směrnice 2011/98/EU), jakož i směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech (směrnice Rady 2003/109/ES) těmito čtyřmi členskými státy a také provedení směrnice o právu na sloučení rodiny (směrnice Rady 2003/86/ES) Řeckem, Portugalskem a Rumunskem. Komise je též toho názoru, že Řecko nesplnilo své povinnosti podle směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech, jelikož ukládá podmínky pro obnovení dlouhodobých povolení místo toho, aby je obnovovalo automaticky. Kromě toho Komise dnes zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti Rumunsku z důvodu nesprávného provedení a uplatňování ustanovení, která se týkají zamítnutí žádosti o povolení k pobytu a povinnosti uvádět důvody pro zamítnutí podle směrnic EU týkajících se legální migrace. Dotčenými směrnicemi jsou směrnice o právu na sloučení rodiny (směrnice 2003/86/ES), směrnice o studentech (směrnice 2004/114/ES), směrnice o výzkumných pracovnících (směrnice 2005/71/ES), směrnice o modré kartě (směrnice 2009/50/ES) a směrnice o jednotném povolení (směrnice 2011/98/EU). Řecko, Nizozemsko, Portugalsko a Rumunsko mají nyní dva měsíce na to, aby na argumenty předložené Komisí zareagovaly.

 

9. Mobilita a doprava

(Další informace: Enrico Brivio – tel: +32 22956172, Alexis Perier – tel.: +32 229 69143)

Odůvodněné stanovisko

Udržitelná doprava: Komise vyzývá RAKOUSKO, aby provedlo předpis o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

Komise vyzvala Rakousko, aby v plném rozsahu provedlo předpis EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (směrnice 2014/94/EU). Hlavním účelem této směrnice je vytvořit společný rámec pro rozsáhlé zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropě. To je nezbytné ke snížení závislosti dopravy na ropě, zmírnění jejího dopadu na životní prostředí, a tím k plnění Evropské strategie pro nízkoemisní mobilitu, kterou Komise přijala dne 20. června 2016. Směrnice stanoví minimální požadavky na vytvoření infrastruktury pro alternativní paliva, včetně dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a plnicích stanic se zemním plynem a vodíkem. Směrnice měla být provedena nejpozději do 18. listopadu 2016. Rakousko však oznámilo Komisi opatření k provedení směrnice ve vnitrostátním právu pouze částečně. Rakousko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi tato opatření oznámilo. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

 

Výzvy

Bezpečnost silničního provozu: Komise vyzývá KYPR, aby plně provedl předpis týkající se technických prohlídek

Evropská komise se rozhodla zaslat Kypru výzvu k tomu, aby plně provedl a uplatňoval předpis EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (směrnici 2014/45/EU). Tato směrnice se vztahuje na všechny typy vozidel a definuje harmonizované požadavky na položky, které mají být při technické prohlídce zkoušeny, metody, závady a jejich posuzování. Nesplnění povinnosti provést a uplatňovat směrnici vede k nejednotnému uplatňování pravidel v celé EU, což má negativní dopad na bezpečnost silničního provozu. Kypr má nyní dva měsíce na to, aby zajistil soulad s právními předpisy EU, v opačném případě může Komise zaslat v této věci odůvodněné stanovisko.

Námořníci: Komise vyzývá IRSKO, aby dodržovalo předpis EU týkající se vzájemného uznávání průkazů způsobilosti námořníků

Evropská komise se rozhodla zaslat Irsku výzvu z důvodu nezajištění souladu s právním předpisem EU týkajícím se vzájemného uznávání průkazů způsobilosti námořníků (směrnice 2005/45/ES). V únoru 2017 irské orgány vydaly námořní oznámení (Marine Notice), podle něhož se mimo jiné neuznávají osvědčení o odborné přípravě provedené v Irsku, která vydali poskytovatelé profesní přípravy schválení příslušnými orgány jiných členských států. Irsko má dva měsíce na to, aby zajistilo soulad s právními předpisy EU, v opačném případě může Komise zaslat v této věci odůvodněné stanovisko.

Námořníci: Komise vyzývá ITÁLII, aby zajistila soulad s předpisem EU týkajícím se minimální úrovně odborné přípravy námořníků

Komise se rozhodla zaslat Itálii výzvu z důvodu nezajištění souladu s evropským předpisem týkajícím se minimální úrovně odborné přípravy námořníků (směrnice 2008/106/ES, ve znění pozdějších předpisů). Komise vyzývá Itálii, aby přijala nápravná opatření, zejména pokud jde o programy vzdělávání a odborné přípravy v námořní oblasti, jakož i navrhování, přezkum a schvalování kurzů, uznávání průkazů, osvědčování a potvrzování osvědčení o odborné způsobilosti pro strojní důstojníky na úrovni řízení a požadavky na vydávání průkazů. Itálie má nyní dva měsíce na to, aby zajistila soulad s právními předpisy EU, v opačném případě může Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko.

Komise žádá RUMUNSKO, aby správně provedlo právní předpis EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru

Evropská komise se dnes rozhodla zaslat Rumunsku výzvu z důvodu nedostatečného provedení předpisu EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (směrnice 2012/34/EU). Výzva se týká nových služeb mezinárodní osobní železniční dopravy, vydávání licencí železničním podnikům, informací o podmínkách přístupu a poplatcích za služby v terminálech, stanicích a dílnách. Vnitrostátní právní předpis neobsahuje povinnost konzultovat železniční odvětví ohledně nových smluvních dohod a sladění stávajících dohod s novými pravidly. Vnitrostátní právní předpis by měl rovněž vyžadovat transparentní postup pro výběr pracovníků s rozhodovací pravomocí v železničním regulačním subjektu. Rumunsko má nyní dva měsíce na to, aby zajistilo soulad s právními předpisy EU, v opačném případě může Komise zaslat v této věci odůvodněné stanovisko.

 

10. Daně a celní unie

(Další informace: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 22987183)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Daně: Komise předkládá Soudnímu dvoru EU věc RAKOUSKA týkající se zacházení s právy na opětný prodej uměleckých děl z hlediska DPH

Evropská komise se rozhodla předložit Soudnímu dvoru EU věc Rakouska z důvodu nesprávného uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) u plateb licenčních poplatků umělcům za opětný prodej uměleckých děl. Právo na opětný prodej – které vede ke vzniku poplatků obvykle označovaných jako „licenční poplatky“ – je nepřevoditelným a nezcizitelným právem, které požívá autor originálu výtvarného díla či plastiky, na hospodářskou účast při opětných prodejích daného díla. Toto právo umělci umožňuje, aby za určitých podmínek získal procentní podíl z prodejní ceny uměleckého díla při jeho opětném prodeji. Podle rakouského práva jsou platby licenčních poplatků umělcům nebo osobám, které mají nárok na licenční poplatky za opětný prodej původního uměleckého díla, v současné době předmětem DPH. To představuje porušení práva EU, podle něhož se DPH uplatní pouze u zboží nebo služeb „za úplatu“ (viz směrnice o DPH, směrnice Rady 2006/112/ES). V dřívějším rozsudku Soudní dvůr EU rozhodl, že pokud osoba poskytuje služby bez přímého protiplnění, neexistuje žádný vyměřovací základ nebo částka, na jejichž základě lze DPH uplatnit. Podle Soudního dvora proto takové služby DPH nepodléhají (rozsudek ze dne 3. března 1994 C-16/93, R. J. Tolsma). Jelikož platby licenčních poplatků za opětný prodej práv nepředstavují protiplnění za poskytnutí zboží nebo služby umělcem, neměly by podléhat DPH. V červenci 2016 se Evropská komise rozhodla zaslat rakouským orgánům odůvodněné stanovisko. Jelikož Rakousko neuvedlo své právo do souladu s právem EU, Komise se rozhodla předložit věc Rakouska Soudnímu dvoru EU. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Odůvodněné stanovisko

Daně: Komise žádá LOTYŠSKO, aby své vnitrostátní předpisy týkající se zdanění kapitálu vloženého do společností ve formě nemovitostí sladilo s právem EU

Komise se dnes rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Lotyšsku za porušení předpisu EU týkajícího se nepřímých daní z navýšení kapitálu (směrnice Rady 2008/7/ES). V současné době lotyšská právní úprava stanoví strop pro registrační poplatky z převodu nebytových nemovitostí v případě zakoupení nebo dohody o výměně nebo dražby. Tento strop však není stanoven pro převod vlastnictví ve formě vloženého kapitálu. V některých případech to vede k nepříznivému zacházení s vloženým kapitálem, což je neslučitelné s právem EU. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska. Neobdrží-li Komise do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může věc Lotyšska předložit Soudnímu dvoru EU.

 

Odůvodněná stanoviska a ukončení řízení

Daně: Komise vyzývá BELGII, aby provedla nový předpis týkající se transparentnosti pro výměnu daňových rozhodnutí, a uzavírá věci BULHARSKA, KYPRU a PORTUGALSKA

Komise se rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Belgii, jelikož Belgie neoznámila provedení nových opatření týkajících se automatické výměny informací o daňových rozhodnutích mezi daňovými orgány EU (směrnice Rady (EU) 2015/2376). Členské státy měly tato opatření provést do 31. prosince 2016. Nový předpis je navržen tak, aby pomohl zabránit přeshraničnímu vyhýbání se daňovým povinnostem, agresivnímu daňovému plánování a škodlivé daňové soutěži. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska. Neobdrží-li Komise do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může věc Belgie předložit Soudnímu dvoru EU. Komise také mezitím přivítala provedení stejných opatření Bulharskem, Kyprem a Portugalskem a dnes se rozhodla, že příslušná řízení o nesplnění povinnosti ukončí.

Daně: Komise žádá KYPR, aby provedl nový předpis týkající se automatické výměny informací v daňové oblasti s jednotlivými zeměmi, a uzavírá řízení se šesti členskými státy

Komise se rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Kypru, jelikož Kypr neoznámil provedení nových opatření týkajících se automatické výměny informací v oblasti daní (směrnice Rady (EU) 2016/881). Členské státy měly tato opatření provést do 4. června 2017. Nový předpis je navržen tak, aby pomohl zabránit přeshraničnímu vyhýbání se daňovým povinnostem, agresivnímu daňovému plánování a škodlivé daňové soutěži. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska. Neobdrží-li Komise do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může věc Kypru předložit Soudnímu dvoru EU. Komise také mezitím přivítala provedení stejných opatření Belgií, Bulharskem, Českou republikou, Řeckem, Portugalskem a Spojeným královstvím a dnes se rozhodla, že příslušná řízení o nesplnění povinnosti ukončí.

 

Výzvy

Daně: Komise žádá FRANCII, aby sladila své předpisy o zdanění dluhopisů a ustanovení týkající se odpočitatelnosti poplatků za účast s právem EU

Komise se dnes rozhodla zaslat Francii výzvu z důvodu omezení práva na odečtení kapitálových ztrát pouze na upisovatele dluhopisů vydaných rezidentskými subjekty. Komise dnes také zasílá Francii výzvu z důvodu nepříznivého zacházení s daňovými poplatníky-nerezidenty. Podle současných francouzských předpisů si daňoví rezidenti mohou z daňového základu odečíst náklady a výdaje týkající se účasti, avšak u daňových poplatníků-nerezidentů jsou takové náklady odpočitatelné jen částečně. Tato omezení porušují právní předpisy EU týkající se svobody usazování (článek 49 SFEU), volného pohybu kapitálu (článek 63 SFEU) a články 31 a 40 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP), které zaručují svobodu usazování a volný pohyb kapitálu v EU a EHP. Pokud Francie nezareaguje do dvou měsíců, může Komise ohledně této záležitosti zaslat francouzským orgánům odůvodněné stanovisko.

 

Uzavřená řízení

Daně: Komise dnes uzavírá řízení se čtyřmi členskými státy, které oznámily provedení pravidel pro povinnou automatickou výměnu informací

Evropská komise vítá provedení pravidel pro povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (směrnice Rady 2014/107/EU) Kyprem, Chorvatskem, Maltou a Slovenskem. Podle těchto pravidel výnosy z finančních činností, včetně dividend a kapitálových zisků, a zůstatky na účtech podléhají automatické výměně informací v rámci EU. Komise se dnes rozhodla ukončit řízení o nesplnění povinnosti zahájená s těmito členskými státy v lednu 2016.

MEMO/17/4767

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar