Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Процедури за установяване на нарушение от месец декември: основни решения

Брюксел, 7 декември 2017 r.

Преглед по области на политиката

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия („Комисията“) предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията, са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Комисията прекратява също така производствата по 130 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава производствата.

За повече информация относно производството на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията за установяване на нарушение.

 

1. Цифров единен пазар

(За повече информация: Nathalie Vandystadt — тел.: +32 229 67083, Inga Höglund — тел.: +32 229 50698)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Колективно управление на права: Европейската комисия предявява иск пред Съда на ЕС срещу БЪЛГАРИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, РУМЪНИЯ и ИСПАНИЯ

Европейската комисия реши днес да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Люксембург, Румъния и Испания поради липса на уведомление за цялостно транспониране в националното законодателство на тези държави членки на разпоредбите на ЕС в областта на колективното управление на авторското право и сродните му права и на многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн — транспониране, което беше предвидено да се извърши до 10 април 2016 г. (Директивата относно колективното управление на правата — Директива 2014/26/ЕС). Комисията призовава Съда да наложи финансови санкции на тези четири държави членки (България — 19 121,60 EUR на ден, Люксембург — 12 920,00 EUR на ден, Румъния — 42 377,60 EUR на ден и Испания — 123 928,64 EUR на ден). Производствата срещу тях за нарушение бяха открити през май 2016 г. Към днешна дата Комисията все още не е получила уведомление, че са предприети необходимите мерки за транспониране на директивата в съответното им национално законодателство. В рамките на отделно производство за нарушение, която се отнася до Румъния, през май 2016 г. Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо във връзка с въвеждането на задължителната система за колективно управление по отношение на музикалните произведения. Комисията счита, че румънското законодателство не спазва разпоредбите на Директивата относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, нито на Директивата относно колективното управление на правата. Директивата относно колективното управление на правата има за цел да подобри начина, по който се управляват всички организации за колективно управление чрез създаване на общи стандарти за управление, прозрачност и финансова дисциплина. С нея също така се определят общи стандарти за многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар. Директивата относно колективното управление на правата е важна част от законодателството за авторското право в Европа. Всички организации за колективно управление трябва да подобрят своите стандарти за управление и за прозрачност. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Официално уведомително писмо

Комисията призовава настоятелно РУМЪНИЯ да осигури правилното прилагане на системата за задължително колективно управление

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо до Румъния поради това, че тя не я е уведомила за цялостното транспониране на правилата на ЕС относно системата за задължително колективно управление на музикални произведения. Комисията счита, че румънското законодателство не спазва разпоредбите на Директивата относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (Директива 2001/29/ЕО) и на Директивата относно колективното управление на правата (Директива 2014/26/ЕС). Съгласно законодателството на ЕС авторите могат да разрешават или забраняват разгласяването пред публика на своите произведения. Съгласно румънското законодателство обаче, авторите нямат друг избор, освен да оставят управлението на своето право на публично разгласяване на музикални произведения на организация за колективно управление. Това води до лишаване от изключителното авторско право на публично разгласяване, което, по мнението на Комисията, не е оправдано по смисъла на правото на ЕС. Румъния разполага със срок от два месеца, за да отговори на това писмо.

 

2. Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване

(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253, Sara Soumillion — тел.: +32 229 67094)

Мотивирано становище

Комисията призовава настоятелно ИТАЛИЯ да я уведоми за пълното транспониране на правилата на ЕС относно Морската трудова конвенция на Международната организация на труда

С настоящото мотивирано становище Европейската комисия призовава настоятелно Италия да я уведоми за всички национални мерки за транспониране на правилата на ЕС относно Морската трудова конвенция от 2006 г. (МТК; Директива 2009/13/ЕО на Съвета). С директивата се изпълнява споразумението на социалните партньори в ЕС в сектора на морския транспорт относно прилагането на МТК. Тя влезе в сила на 20 август 2013 г., т.е. в деня на влизане в сила на Конвенцията. В директивата са включени задължителните разпоредби на МТК относно условията на живот и труд на морските лица, попадащи в обхвата на член 153 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), по-специално разпоредбите относно споразуменията за наемане на работа на морски лица, минималната възраст, работното време, здравето, безопасността, както и благосъстоянието на морските лица. Италия уведоми за редица национални мерки за транспониране, но въвеждането в националното законодателство на някои разпоредби все още не е ясно. Комисията поиска разяснения от италианските органи, които бяха съответно предоставени. Този отговор обаче разсея само някои от съмненията и все още няма информация по отношение на националните мерки за транспониране на някои задължения, определени от директивата. Ето защо Комисията смята, че Италия частично не е уведомила за мерките, необходими за пълното прилагане на директивата до 20 август 2014 г. Комисията приканва Италия да предприеме необходимите мерки, за да се съобрази изцяло с директивата. Ако Италия не успее да приведе националното си законодателство в съответствие с правото на ЕС в срок от два месеца, Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

 

3. Енергетика

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller — тел.: +32 229 52589)

Официални уведомителни писма

Вътрешен енергиен пазар: Комисията призовава КИПЪР и ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА да транспонират третия енергиен пакет на ЕС

Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на Кипър и Чешката република, с които изисква официално да се осигури правилното транспониране и прилагане на Директивата за електроенергията (Директива 2009/72/ЕО) и Директивата за природния газ (Директива 2009/73/ЕО). Директивите са част от третия енергиен пакет и съдържат важни правни норми, позволяващи на енергийните пазари да функционират правилно.

Енергийна ефективност: Комисията призовава ГЪРЦИЯ и МАЛТА да транспонират правилно правилата на ЕС относно енергийните характеристики на сградите

Комисията изпрати официални уведомителни писма на Гърция и Малта с искане да осигурят правилното транспониране на Директивата за енергийните характеристики на сградите (Директива 2010/31/ЕС). Тази директива изисква от държавите членки да установят и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради, да осигурят сертифициране на енергийните характеристики на сградите и да изискват редовна инспекция на отоплителните и климатичните инсталации. Директивата също така изисква от държавите от ЕС да гарантират, че считано от 2021 г. всички нови сгради ще са с близко до нулево потребление на енергия (считано от 2019 г. за обществените сгради).

 

4. Околна среда

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Iris Petsa — тел.: +32 229 93321)

Мотивирани становища

Въздействие върху околната среда: Комисията призовава ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА да завърши процеса на привеждане в съответствие с правилата на ЕС

Европейската комисия призовава Чешката република да преодолее оставащите проблеми на несъответствие във връзка със законодателството на ЕС относно оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС; Директива 2011/92/ЕС). Целта на тази директива е да осигури провеждането на адекватно оценяване на проектите, които е възможно да имат значително въздействие върху околната среда, преди те да бъдат одобрени. Комисията започна официална производство за нарушение през април 2013 г. През 2015 г. чешките органи дадоха задоволителен отговор на повечето от опасенията, изразени от Комисията. При все това остават редица нерешени въпроси. В чешкото законодателство не се засягат проектите, които все още не са изпълнени, тези, които са били проверени преди 1 април 2015 г. или тези, които са претърпели промени преди получаването на разрешение за осъществяване. В допълнение достъпът до правосъдие по отношение на такива проекти не е осигурен в съответствие с изискванията на директивата. Чешките органи разполагат с два месеца, за да предоставят отговор относно корективните мерки, които смятат да предприемат. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу Чешката република пред Съда на ЕС.

Води: Комисията призовава настоятелно УНГАРИЯ да гарантира спазването на правилата на ЕС в областта на пречистването на градските отпадъчни води

Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Унгария във връзка с неспазването от нейна страна на изискванията на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО на Съвета) в общо 22 агломерации. Непречистените отпадъчни води могат да изложат на риск човешкото здраве и да замърсят езерата, реките, почвата, крайбрежните и подземните води. Съответствието на всички тези агломерации с изискванията е трябвало да бъде осигурено до 31 декември 2008 г. (в чувствителни зони с еквивалент жители над 10 000) и до 31 декември 2010 г. (в нормални зони с еквивалент жители над 15 000), както е определено в Акта за присъединяване на Унгария. Комисията започна официална производство за нарушение през февруари 2017 г. Последните данни, предоставени от унгарските органи, показват, че все още не е постигнато съответствие със законодателството на ЕС и от отговора не е ясно кога това ще бъде направено. Унгарските органи разполагат с два месеца, за да предоставят отговор относно корективните мерки, които смятат да предприемат. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу Унгария пред Съда на ЕС. Този случай е част от хоризонтално действие, включващо 12 държави членки, на които са били предоставени временни дерогации по силата на съответните им договори за присъединяване.

Въздух: Комисията призовава ПОЛША да транспонира новото законодателство на ЕС за подобряване на качеството на въздуха

Комисията призовава Полша да транспонира правилата на ЕС относно референтните методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби при оценяване на качеството на атмосферния въздух (Директива (ЕС) 2015/1480 на Комисията). Директивата актуализира редица цели за качество на данните и референтните методи за измерване на определени замърсители на въздуха. Също така, тя допълва критериите за оценка на качеството на атмосферния въздух и за разполагането на точките за вземане на проби. Държавите членки трябваше да транспонират директивата най-късно до 31 декември 2016 г. Полша все още не го е направила и Комисията изпраща мотивирано становище, като дава два месеца на полските органи за отговор. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Полша.

Пластмасови торбички: Комисията призовава настоятелно ПОРТУГАЛИЯ да транспонира правилата на ЕС относно тънките пластмасови торбички за пазаруване

Комисията призовава Португалия да транспонира изцяло законодателството на ЕС в областта на отпадъците (Директива за пластмасовите торбички — Директива (ЕС) 2015/720) в националното си законодателство. С оглед на справянето с разхищението на ресурси и замърсяването, в директивата се въвежда изискване до 27 ноември 2016 г. държавите членки да приемат мерки за намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване. Националните правителства могат да избират от списък с мерки за постигане на съвместно договорените цели. В мерките са включени икономически инструменти, например данъци или налози. Друга възможност е да бъдат определени национални цели за намаляване на потреблението на тези торбички. До 31 декември 2019 г. държавите членки трябва да са предприели мерки, гарантиращи, че нивото на годишното потребление не превишава 90 тънки пластмасови торбички за пазаруване на човек. До края на 2025 г. броят на употребяваните през годината от един човек торбички следва да бъде ограничен до 40 торбички. И двете цели могат да бъдат осъществени чрез задължителни мерки или чрез споразумения с икономическите сектори. Възможно е също да се наложи забрана на торбичките, при условие че въпросната забрана не надвишава границите, установени в директивата с цел запазване на свободното движение на стоки в рамките на европейския вътрешен пазар. Комисията проверява приоритетно дали държавите членки са изпълнили задължението си за транспониране на тази директива. Днес Комисията изпраща мотивирано становище до Португалия поради продължаващата липса на уведомяване за мерките, предприети за транспониране на директивата. Португалските органи разполагат със срок от два месеца за отговор. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу Португалия пред Съда на ЕС.

 

Официални уведомителни писма

Води: Комисията призовава настоятелно УНГАРИЯ да транспонира правилата на ЕС относно питейната вода

Комисията призовава Унгария да се съобрази с параметричните стойности за арсен, бор и флуорид съгласно Директивата за питейната вода (Директива 98/83/ЕО на Съвета) във всички зони на страната. От временната дерогация, която изтече на 25 декември 2012 г., се ползваха 365 унгарски зони. В доклад на унгарските органи от април 2016 г. се посочва, че определен брой от тези зони все още не изпълняват изискванията на директивата. Ето защо Комисията започна официално производство за нарушение като изпрати през май 2016 г. официално уведомително писмо, обхващащо 66 зони, неизпълняващи задълженията си по директивата. В наскоро публикуван унгарски доклад обаче се посочва, че предишният доклад е съдържал грешни данни за няколко зони. Ето защо днес Комисията реши да изпрати допълнително официално уведомително писмо до Унгария за 28 зони, неизпълняващи задълженията си по директивата. Унгария разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Хуманно отношение към животните: Комисията призовава УНГАРИЯ да транспонира правилно мерките за защита на лабораторните животни

Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо до Унгария, относно неправилното транспониране в унгарското право на някои разпоредби от законодателството на ЕС относно защитата на животните, използвани за научни цели (Директива 2010/63/ЕС). Директивата, която трябваше да бъде транспонирана до 10 ноември 2012 г., гарантира високо равнище на хуманно отношение към животните, като същевременно се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар. Тя също така има за цел да се сведе до минимум броят на опитните животни и изисква да се използват алтернативни методи, когато това е възможно. Унгарските органи са транспонирали неправилно директивата в националното законодателство и следователно трябва да коригират няколко несъответствия с директивата. Въпреки че унгарските органи заявиха намерението си да отстранят повечето от тези проблеми, до настоящия момент необходимите законодателни изменения все още не са приети. Унгария разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Шум: Комисията призовава настоятелно ФРАНЦИЯ и ГЪРЦИЯ да приемат планове за действие в областта на борбата срещу шума в околната среда

Европейската комисия призовава Франция и Гърция да се съобразят с ключовите разпоредби от Директивата за шума (Директива 2002/49/ЕО). Шумът в околната среда, причинен от автомобилния, железопътния и летищния трафик, е втората основна причина за преждевременна смърт след замърсяването на въздуха. Директивата за шума изисква от държавите членки да приемат карти на шума, които показват експозицията на шум в рамките на по-големите агломерации, както и по главните железопътни линии, главните пътища и на основните летища. Тези карти ще служат като основа за определянето на мерки в плановете за действие по отношение на шума. За Франция липсват планове за действие за 58 агломерации, както и за значителен брой от главните пътища, железопътни линии или летища. Гърция все още не е приела всички карти на шума и планове за действие за агломерации, главни пътища, и също така не е преразгледала съществуващия план за действие за едно голямо летище. Освен това Франция и Гърция не са определили правилно всички съществуващи основни инфраструктури на тяхна територия. Затова Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо до двете държави членки, в което им дава два месеца за справяне със ситуацията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище. От 2016 г. насам Комисията е започнала хоризонтални производства срещу 13 държави членки за нарушение във връзка със шума в околната среда.

Въздействие върху околната среда: Комисията призовава ИСПАНИЯ да прилага правилно правилата на ЕС при узаконяването на някои проекти

Комисията реши днес да започне официално производство срещу Испания за установяване на нарушение след получени жалби относно отражението на проект за градско развитие, който е планирано да бъде осъществен в туристически курорт на остров Фуертевентура в Испания. Комисията смята, че проектът е бил одобрен без надлежна преценка за необходимостта от предварителна оценка на въздействието му върху околната среда съгласно законодателството относно оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС; Директива 2011/92/ЕС) и без подходяща оценка на въздействието върху специалните защитени зони, каквато се изисква съгласно Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета). Освен това проектът е бил обявен за нищожен от испанските съдилища, но строителните работи не са били спрени и са продължили като изменен проект. Поради това Комисията изпраща официално уведомително писмо, с което иска от Испания да гарантира спазването на Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда и Директивата за местообитанията при узаконяване на незаконните строежи съгласно регионалното законодателство на Канарските острови. Испания разполага със срок от два месеца, за да представи отговор; В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

5. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

(За повече информация: Lucia Caudet — тел.: +32 229 56182, Maud Noyon — тел.: +32 229 80379)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Забава на плащане: Комисията предявява иск срещу ИТАЛИЯ пред Съда на Европейския съюз за това, че не е осигурила плащане в срок на доставчиците

Днес Европейската комисия реши да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Италия поради системно забавяне на плащанията по търговски сделки от италианските публични органи, с което се нарушават правилата на ЕС относно договореностите за плащане (Директива за борбата със забавянето на плащанията, Директива 2011/7/ЕС). Съгласно Директивата за борбата със забавянето на плащанията публичните органи трябва да заплащат за получените от тях стоки или услуги в срок от 30 дни след получаване на фактурата или, при изключителни обстоятелства — в срок от 60 дни след нейното получаване. Комисията отдава голямо значение на решаването на проблема със забавянето на плащанията от публичните органи, който е установен в няколко държави членки, и има строга политика на прилагане на Директивата за борбата със забавянето на плащанията. Плащанията в срок са особено важни за малките и средните предприятия (МСП), които разчитат на положителен паричен поток, за да обезпечат финансовото си управление, конкурентоспособността си, а в много случаи и оцеляването си. Комисията отбелязва усилията, положени от италианското правителство за подобряване на ситуацията след започването през юни 2014 г. на производството за установяване на нарушение посредством официално уведомително писмо и последвалото мотивирано становище, изпратено през февруари 2017 г. Въпреки това, повече от три години след започването на производството за установяване на нарушение на италианските публични органи все още им отнема средно приблизително 100 дни, за да платят фактурите си, като най-големите просрочвания може значително да надвишават този срок. Ето защо Комисията реши да предяви иск срещу Италия пред Съда на ЕС. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

Комисията предявява иск срещу УНГАРИЯ пред Съда на ЕС във връзка със Закона за висшето образование

Днес Европейската комисия реши да предяви иск срещу Унгария пред Съда на ЕС на основание, че унгарският Закон за висшето образование, изменен на 4 април 2017 г., налага непропорционални ограничения на дейността на университети от ЕС и на университети от държави извън ЕС и е необходимо отново да бъде приведен в съответствие с правото на ЕС. Комисията сезира Съда с мотива, че така измененият закон не е съвместим със свободата на висшите учебни заведения да предоставят услуги и да се установяват навсякъде в ЕС. Освен това Комисията остава на мнение, че новото законодателство противоречи на правото на академична свобода, правото на образование и свободата на стопанска инициатива, предвидени в Хартата на основните права на Европейския съюз, както и на правните задължения на Съюза съгласно международното търговско право (Общото споразумение по търговията с услуги — ГАТС, в рамките на Световната търговска организация (СТО). Комисията започна производството срещу Унгария за установяване на нарушение през април 2017 г. Тъй като в отговорите си на официалното уведомително писмо, мотивираното становище и допълнителното мотивирано становище Унгария поддържаше неизменно позицията си и не приведе Закона за висшето образование в съответствие с правото на ЕС, Комисията реши да заведе дело срещу нея пред Съда на ЕС. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Сезиране на Съда на Европейския съюз, официално уведомително писмо и мотивирано становище

Професионални квалификации: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу БЕЛГИЯ, ФРАНЦИЯ и ГЕРМАНИЯ и започва производство за установяване на нарушение срещу КИПЪР

Комисията реши да сезира Съда на ЕС с искове срещу Белгия, Франция и Германия поради неизпълнение на задължението за уведомяване за пълното транспониране на правото на ЕС относно признаването на професионалните квалификации (Директива 2013/55/ЕС). Изменената директива трябваше да бъде транспонирана в националния правен ред до 18 януари 2016 г. Комисията изпрати мотивирани становища на белгийските, френските и германските власти през септември 2016 г. Оттогава досега Белгия, Франция и Германия все още не са уведомили Комисията за пълното транспониране на Директивата. Въпреки че беше постигнат значителен напредък, по-специално от Германия и Франция, Комисията реши да предяви иск срещу трите държави пред Съда на ЕС. Комисията ще поиска Съдът да наложи дневна парична санкция в размер на 22 260,48 EUR на ден на Белгия, 53 287,52 EUR на ден на Франция и 62 203,68 EUR на ден на Германия, считано от датата на постановяване на съдебното решение до момента, в който Директивата бъде напълно транспонирана в националния правен ред. Същевременно Комисията настоятелно призовава Кипър да премахне ограниченията в някои нормативни актове за регулиране на професии, които са несъвместими с правото на ЕС. Комисията изпраща официално уведомително писмо на Кипър във връзка с непризнаването на професионалното обучение в областта на инженерството и архитектурата, придобито от кипърски граждани в други държави членки. Това непризнаване не изглежда да е в съответствие с Директива 2005/36/ЕО. Освен това националните правила не спазват напълно принципа за автоматично признаване на професионалните квалификации, придобити в чужбина от архитектите, предвиден в член 49 от Директива 2005/36/ЕО. Кипър разполага с два месеца, за да коригира положението. В противен случай Комисията може да реши да изпрати на Кипър мотивирано становище. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Сезиране на Съда на Европейския съюз и официално уведомително писмо

Обществени поръчки: Комисията предявява искове пред Съда на ЕС срещу 4 държави членки и започва ново производство

Европейската комисия реши да предяви искове пред Съда на ЕС срещу Австрия, Люксембург, Словения и Испания за това, че тези държави членки не са я уведомили за пълното транспониране в своя национален правен ред на разпоредбите на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите (директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС). Всички държави членки бяха длъжни да уведомят Комисията за транспонирането на най-новите разпоредби в областта на обществените поръчки до 18 април 2016 г. През май 2016 г. Комисията изпрати официални уведомителни писма до 21 държави членки, които не бяха транспонирали въпросните разпоредби, а през декември 2016 г. изпрати мотивирани становища до 15 от тези държави членки. Посочените 4 държави членки все още не са изпратили уведомления за транспонирането на следните законодателни актове: Австрия и Люксембург — директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС; Испания — директиви 2014/23/ЕС и 2014/25/ЕС; Словения — Директива 2014/23/ЕС. Ето защо Комисията реши да предяви иск срещу тези 4 държави членки пред Съда на ЕС. Комисията ще поиска Съдът да наложи, в зависимост от съответната директива, дневна парична санкция в размер на 52 972,00 EUR, 42 377,60 EUR и 42 377,60 EUR на ден на Австрия, 12 920,00 EUR, 11 628,00 EUR и 11 628,00 EUR на ден на Люксембург, 8 992,32 EUR на ден на Словения и 61 964,32 EUR и 123 928,64 EUR на ден на Испания, считано от датата на постановяване на съдебното решение до момента, в който посочените директиви бъдат напълно транспонирани в националния правен ред. Същевременно Комисията изпраща официално уведомително писмо на Нидерландия, тъй като нидерландските дружества за жилищно настаняване не са квалифицирани като възлагащи органи, макар те да участват в обществени поръчки. Комисията счита, че Нидерландия е нарушила задължението за прозрачност, предвидено в Директива 2014/23/ЕС и Директива 2014/24/ЕС. Нидерландия разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията, В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Сезиране на Съда на Европейския съюз и прекратяване на преписка

Услуги: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу АВСТРИЯ и прекратява преписка срещу КИПЪР

Комисията реши днес да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Австрия поради твърде ограничителните правила за предоставянето на услуги от архитекти, инженери, адвокати по патентно право и ветеринарни лекари. Същевременно Комисията прекратява преписка срещу Кипър, тъй като той е предприел действия в отговор на опасенията на Комисията и е премахнал ограниченията за инженерните дружества. Австрийското законодателство предвижда редица изисквания за регулираните професии: изисквания по отношение на седалището — за архитектите, инженерите и адвокатите по патентно право; изисквания относно правната форма, както и прекомерни изисквания по отношение на дружественото участие — за архитектите, инженерите, адвокатите по патентно право и ветеринарните лекари; ограничения по отношение на мултидисциплинарните дружества — за архитектите, инженерите и адвокатите по патентно право. Комисията смята, че посочените изисквания създават неоснователни пречки за предоставянето на услуги от тези професии и противоречат на свободното предоставяне на услуги (членове 49 и 56 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) и на Директивата за услугите (членове 14, 15 и 25 от Директива 2006/123/ЕО). Към Австрия бе отправено искане да отстрани нарушението на правото на ЕС — първо чрез официално уведомително писмо, изпратено през юни 2015 г., след това чрез мотивирано становище, изпратено през февруари 2016 г., и накрая, след обмен с австрийските власти, чрез допълнително мотивирано становище, изпратено през ноември 2016 г. Тъй като австрийските власти поддържат становището си, Комисията реши да предяви иск срещу Австрия пред Съда на ЕС. Наред с това Комисията реши също така да прекрати преписка срещу Кипър във връзка с изискване за 100 % от участниците в дружествения капитал, наложено на инженеринговите дружества, регистрирани в Кипър. Разпоредбата на кипърското право означаваше, че всички притежатели на дялове в такива дружества трябва да са квалифицирани специалисти и трябва да притежават всички права на глас. Комисията счете, че такива ограничения са непропорционални и противоречат на свободата на установяване и на Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО). След като през ноември 2016 г. Комисията взе решение да предяви иск по случая пред Съда на ЕС, Кипър измени закона, като разреши обикновено мнозинство от дружествените дялове и от правата на глас да се притежават от специалисти в областта. Вследствие на това Комисията днес реши да прекрати преписката. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Официално уведомително писмо

Свободно движение на стоки: Комисията призовава ИСПАНИЯ да премахне ограниченията върху вноса на хомеопатични лекарства

Днес Европейската комисия взе решение да изпрати официално уведомително писмо до Испания във връзка с ограниченията върху паралелния внос на хомеопатични лекарства. Настоящата практика прави в действителност невъзможно въвеждането на испанския пазар на хомеопатични лекарства, търгувани законно в други държави — членки на ЕС. Комисията смята, че тази практика противоречи на правилата на ЕС за свободно движение на стоките (член 34 от ДФЕС) и на Директивата относно лекарствените продукти за хуманна употреба (член 6 и член 13, параграф 1 от Директива 2001/83). Испания разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати на Испания мотивирано становище.

 

Прекратяване на производства

Комисията прекратява производства за установяване на нарушение и работата по жалби в сектора на хазартните игри

В съответствие с политическия си ангажимент за по-стратегически подход при прилагането на правото на ЕС, Европейската комисия реши днес да прекрати производствата за установяване на нарушение и обработването на жалби в сектора на хазартните игри. От самото начало на работата си Комисията „Юнкер“ съсредоточава усилията си върху политическите си приоритети и ги преследва енергично. Този политически подход е отразен и в начина, по който Комисията работи по случаи, свързани с установяване на нарушения. В Съобщението „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“ се установява подхода на Комисията във връзка със стратегическото определяне на приоритетите по случаите, като внимателно се претеглят различните публични и частни интереси, които са засегнати. В този дух Комисията реши днес да прекрати производствата за установяване на нарушения в областта на хазартните игри по интернет, както и работата по съответни жалби срещу редица държави членки. Съдът на ЕС е признавал многократно правата на държавите членки да ограничават услугите в областта на хазартните игри, когато това е необходимо за защитата на целите от обществен интерес, като например защитата на малолетните и непълнолетните, борбата с пристрастяването към хазарта и борбата с нередностите и измамите. Комисията признава по-голямата политическа легитимност на целите от обществен интерес, които държавите членки преследват с регулирането на услугите в областта на хазартните игри. Комисията отбелязва също така усилията на държавите членки да модернизират правната си уредба в областта на хазартните игри по интернет, да пренасочат търсенето на хазартни игри от страна на гражданите от нерегламентираното предлагане към разрешени и контролирани уебсайтове, и да гарантират, че стопанските субекти плащат данъци. С оглед на това Комисията няма за приоритет да използва правомощията си във връзка с установяването на нарушения, за да насърчава единен пазар на ЕС в областта на услугите за хазартни игри по интернет. Комисията ще продължи да подкрепя държавите членки в усилията им да модернизират националната си правна уредба в областта на хазартните игри по интернет и да улеснява сътрудничеството между националните регулаторни органи в областта на хазарта. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

6. Правосъдие, потребители и равенство между половете

(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253, Melanie Voin — тел.: +32 229 58659)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Европейската комисия предявява пред Съда на ЕС иск срещу УНГАРИЯ във връзка с нейния Закон за НПО

Днес Европейската комисия предяви пред Съда на ЕС иск срещу Унгария във връзка с нейния закон относно НПО с чуждестранно финансиране. Това е третият етап от производството за установяване на нарушение. Той бе предшестван от официално уведомително писмо, изпратено от Комисията на 14 юли, и от мотивирано становище, издадено на 4 октомври тази година. Комисията реши да започне съдебно производство срещу Унгария поради неизпълнение на нейните задължения съгласно разпоредбите относно свободното движение на капитали, съдържащи се в Договорите, тъй като в Закона за НПО има разпоредби, които водят до непряка дискриминация и непропорционално ограничаване на даренията от чужбина за организациите на гражданското общество. В допълнение към тези опасения, Комисията също така е на мнение, че Унгария нарушава правото на свободно сдружаване и правото на защита на личния живот и на личните данни, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, тълкувани във връзка с разпоредбите относно свободното движение на капитали, съдържащи се в Договорите за ЕС. Унгария отговори на официалното уведомително писмо на Комисията на 14 август и 7 септември. След като анализира внимателно обясненията, представени от Унгария, Комисията заключи, че нейните сериозни опасения не са взети под внимание, вследствие на което издаде мотивирано становище. На Унгария бе даден срок от един месец, за да предприеме необходимите мерки за съобразяване с мотивираното становище. Унгарските органи не отговориха на мотивираното становище в определения срок. Наред с това, Унгария и до днес не е изменила, нито отменила проблемните разпоредби от Закона за НПО в съответствие с правото на ЕС. Поради това Комисията реши да сезира Съда на ЕС съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирани становища и официални уведомителни писма

Комисията призовава настоятелно 8 държави членки да транспонират 4-тата Директива относно борбата с изпирането на пари

Днес Комисията прикани настоятелно България, Кипър, Гърция, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша и Румъния да транспонират „4-тата Директива относно борбата с изпирането на пари“ (Директива (ЕС) 2015/849) в националното си законодателство. Новите правила на ЕС ще укрепят действащите изисквания относно борбата с изпирането на пари и ще усъвършенстват тази борба, както и борбата с финансирането на тероризма. Всички държави членки трябваше да транспонират тази директива до 26 юни 2017 г. Посочените 8 държави членки не са уведомили Комисията за въведени мерки за транспониране и законопроектите им все още се разглеждат в рамките на националните законодателни процедури. Поради това, след като даде възможност на тези 8 държави да представят съображенията си в отговор на официалните уведомителни писма, изпратени през юли 2017 г., сега Комисията настоятелно призовава въпросните държави да предприемат необходимите мерки за пълното спазване на Директивата. Ако в рамките на следващите два месеца тези държави членки не приведат законодателствата си в съответствие с правото на ЕС, Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС. Освен производствата за нарушение срещу редица държави членки, които Комисията започна през юли миналата година, на 23 ноември 2017 г. Комисията започна нови производства за нарушение и изпрати официални уведомителни писма на Белгия и Испания, тъй като Комисията прецени, че мерките, за които са уведомили, не представляват пълно транспониране в националните им правни системи на правилата на ЕС, съдържащи се в Директивата относно борбата с изпирането на пари. Белгия и Испания разполагат с два месеца, за да отговорят на официалните уведомителни писма. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

Прекратяване на преписка

Комисията и ИТАЛИЯ решават успешно проблема, свързан с пакетните туристически пътувания, за да гарантират защита на потребителите в случай на изпадане в несъстоятелност на туроператора

Комисията прекрати днес производство срещу Италия за установяване на нарушение, след като страната приведе националните си норми относно пакетните туристически пътувания в съответствие с Директивата на ЕС относно пакетните туристически пътувания (Директива 90/314/ЕИО на Съвета). Законодателството на ЕС изисква организаторите на пакетни туристически обиколки да разполагат със защита срещу изпадане в несъстоятелност, осигуряваща на потребителите възстановяване на вложените от тях средства и връщане в родината им в случай на изпадане в несъстоятелност на организатора на пътуването. Благодарение на жалба, подадена от италианска организация на потребителите през 2011 г., Комисията научи за проблем, свързан с италианския Национален гаранционен фонд (на италиански — Fondo Nazionale di Garanzia). След изпадането в несъстоятелност на туроператора Todomondo през 2009 г., фондът е получил над 4000 искания за възстановяване на платеното, за обща сума от почти 7 милиона евро. Във фонда обаче не е имало достатъчно пари за изплащането им. Вследствие на това през 2012 г. Комисията започна производство за установяване на нарушение. Благодарение на промени в италианското законодателство, които започнаха да се прилагат през юли 2016 г., италианските власти замениха страдащия от недостиг на финансиране Национален гаранционен фонд със задължение за туроператорите и туристическите агенции да сключват застраховка или да предоставят банкова гаранция за всички плащания, получавани от потребителите. Тази защита може да се осигурява и чрез частни колективни фондове. Сега пътниците, ползващи италиански туроператори, са напълно защитени в случай на изпадане в несъстоятелност на дружеството. Италия направи необходимото и за възстановяване на средствата на всички пътници, изгубили пари в миналото вследствие на обявяване на несъстоятелност.

 

7. Морско дело и рибарство

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Iris Petsa — тел.: +32 229 93321)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Европейска интегрирана морска политика: Комисията реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу БЪЛГАРИЯ, ФИНЛАНДИЯ и ГЪРЦИЯ

Днес Европейската комисия реши да предяви искове пред Съда на ЕС срещу България, Финландия и Гърция за това, че същите не са я уведомили или са направили само частично уведомяване за националните мерки за транспониране на правилата на ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране (Директива 2014/89/ЕС). Държавите членки трябваше да транспонират Директивата в националното си право до 18 септември 2016 г. Комисията ще поиска Съдът да наложи дневна парична санкция в размер на 14 089,60 EUR на ден на България, 7 739,76 EUR на ден на Финландия и 31 416,00 EUR на ден на Гърция, считано от датата на постановяване на съдебното решение до момента, в който Директивата бъде напълно транспонирана в националния правен ред. Производствата срещу България, Финландия и Гърция за установяване на нарушение започнаха през ноември 2016 г., а през юли 2017 г. в рамките на тези производства бяха изпратени мотивирани становища. България и Гърция не са уведомили Комисията за приемането на мерките, необходими за транспониране на Директивата. Финландия е уведомила Комисията за приемането на мерките, необходими за транспонирането на Директивата, но тези мерки се прилагат само за континенталната част на Финландия, но не и за провинция Åland, която също попада в приложното поле на Директивата. Конкуренцията за морското пространство — за съоръжения за възобновяема енергия, корабоплаване, рибарство, аквакултури и други видове употреба — подчерта необходимостта от съвместно и по-съгласувано управление на водите в Европа. Морското пространствено планиране действа в трансграничен и междусекторен план, за да осигури ефикасно, безопасно и устойчиво осъществяване на човешките дейности в морето. Морското пространствено планиране подпомага и улеснява пряко изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Сред нейните основни цели са постигането на високи равнища на заетост и производителност на труда и социално сближаване и приобщаване. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

8. Миграция, вътрешни работи и гражданство

(За повече информация: Tove Ernst — тел.: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko — тел.: +32 229 63444)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Преместване: Европейската комисия предявява иск пред Съда на ЕС срещу ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, УНГАРИЯ и ПОЛША

Европейската комисия днес реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Чешката република, Унгария и Полша поради неспазване на правните им задължения по отношение на преместването. На 15 юни 2017 г. Комисията започна производства срещу Чешката република, Унгария и Полша за установяване на нарушение. Отговорите, предоставени от трите държави членки, бяха оценени като незадоволителни и Комисията реши да премине към следващия етап от производството за установяване на нарушение, като на 26 юли 2017 г. изпрати мотивирани становища. Въпреки че Съдът на ЕС в своето решение от 6 септември потвърди валидността на схемата за преместване, Чешката република, Унгария и Полша остават в нарушение на правните си задължения. Получените отговори отново бяха оценени като незадоволителни и трите държави членки не показаха по никакъв начин, че ще допринесат за изпълнението на схемата за спешно преместване. Поради тези причини Комисията реши да потвърди, че нарушенията, които е установила в своите мотивирани становища, продължават да съществуват, като понастоящем премине към следващия етап от производството за установяване на нарушение. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирани становища

Миграция: Комисията ускорява производството срещу УНГАРИЯ за установяване на нарушение във връзка с нейното законодателство в областта на убежището

Европейската комисия днес реши да предприеме по-нататъшни действия по производството срещу Унгария за установяване на нарушение във връзка с нейното законодателство в областта на убежището, като изпрати мотивирано становище. Комисията започна производството срещу Унгария за установяване на нарушение през декември 2015 г. След редица обсъждания с унгарските органи както на политическо, така и на техническо равнище и във връзка с опасенията, предизвикани от измененията в унгарското законодателство в областта на убежището, въведени през март тази година, на 17 май 2017 г. Комисията реши да изпрати допълнително официално уведомително писмо. След анализ на отговора, предоставен от унгарските органи, както и с оглед на новото законодателство, прието от унгарския парламент през октомври, Комисията повече няма да продължи процедурата по четири от единадесетте проблема, установени в допълнителното официално уведомително писмо. Отговорът, предоставен от унгарските органи, обаче бе оценен отново като незадоволителен, тъй като не разсея по-голямата част от опасенията. Комисията все още смята, че унгарското законодателство не е в съответствие с правото на ЕС, и по-специално с Директива 2013/32/ЕС за процедурите за убежище, Директива 2008/115/ЕО относно връщането, Директива 2013/33/ЕС относно условията на приемане и с няколко разпоредби на Хартата на основните права. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Официални уведомителни писма:

Законна миграция: Комисията приканва ГЪРЦИЯ, НИДЕРЛАНДИЯ и ПОРТУГАЛИЯ да преразгледат таксите за разрешения за пребиваване за граждани на трети държави и настоятелно призовава РУМЪНИЯ да прилага правилно директивите в областта на законната миграция

Комисията днес реши да изпрати официални уведомителни писма на: Гърция, Нидерландия и Португалия поради прилагането от тях на прекомерни и непропорционални такси за издаване на разрешения за пребиваване съгласно директивите на ЕС в областта на законната миграция; както и на Румъния — поради неправилното транспониране и прилагане на някои разпоредби на директивите на ЕС в областта на законната миграция. Тези директиви уреждат условията за влизане и пребиваване на някои категории мигранти, като например студенти, научни работници и висококвалифицирани работници, но също така на дългосрочно пребиваващите лица и лицата, ползващи се от правилата за събиране на семейството. Държавите членки имат право да събират административни такси за обработката на заявленията, но налагането на прекомерни и непропорционални такси нарушава правата на кандидатите. Това се отнася за прилагането от всички 4 държави членки на Директивата за студентите (Директива 2004/114/ЕО на Съвета), Директивата за научните работници (Директива 2005/71/ЕО на Съвета), Директивата за синята карта (Директива 2009/50/ЕО на Съвета) и Директивата за единното разрешение (Директива 2011/98/ЕС), както и за прилагането на Директивата за дългосрочно пребиваващите лица (Директива 2003/109/ЕО на Съвета) и Директивата относно събирането на семейството (Директива 2003/86/ЕО на Съвета) от Гърция, Португалия и Румъния. Комисията смята също така, че с налагането на условия за подновяване на разрешенията за дългосрочно пребиваване вместо автоматичното удължаване на техния срок Гърция не е изпълнила задълженията си по Директивата за дългосрочно пребиваващите лица. Освен това днес Комисията започна производство срещу Румъния за установяване на нарушение поради неправилното транспониране и прилагане на разпоредби в директивите на ЕС относно законната миграция, отнасящи се до отхвърлянето на заявленията за издаване на разрешения за пребиваване и до задължението за обосноваване на причините за отказ. Въпросните директиви са Директивата относно събирането на семейството (Директива 2003/86/ЕО), Директивата за студентите (Директива 2004/114/ЕО), Директивата за научните работници (Директива 2005/71/ЕО), Директивата за синята карта (Директива 2009/50/ЕО) и Директивата за единното разрешение (Директива 2011/98/ЕС). Гърция, Нидерландия, Португалия и Румъния разполагат с два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията.

 

9. Мобилност и транспорт

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Alexis Perier — тел.: +32 229 69143)

Мотивирано становище

Устойчив транспорт: Комисията настойчиво призовава АВСТРИЯ да транспонира правилата относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива

Комисията прикани Австрия да транспонира изцяло правилата на ЕС относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (Директива 2014/94/ЕС). Основната цел на Директивата е да установи обща рамка за широкомащабно разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива в Европа. Това е от съществено значение, за да се намали зависимостта на транспорта от нефта, да се смекчи въздействието му върху околната среда и по този начин да се изпълни Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии, приета от Комисията на 20 юни 2016 г. В Директивата са определени минимални изисквания за изграждането на инфраструктура за алтернативни горива, включително зарядни точки за електрически превозни средства и точки за зареждане с природен газ и водород. Тя трябваше да бъде транспонирана до 18 ноември 2016 г. най-късно. Въпреки това Австрия само частично е уведомила Комисията за мерки за транспониране на Директивата в националното право. Австрия разполага със срок от два месеца, за да уведоми Комисията за такива мерки. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

 

Официални уведомителни писма

Пътна безопасност: Комисията приканва КИПЪР да транспонира изцяло правилата относно прегледите за проверка на техническата изправност

Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на Кипър, съдържащо искане за цялостно транспониране и прилагане на правото на ЕС относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (Директива 2014/45/ЕС). В Директивата се обхващат всички видове превозни средства и се определят хармонизирани изисквания за елементите, които трябва да се проверят по време на прегледа за проверка на техническата изправност, както и методите, дефектите и тяхната оценка. Нетранспонирането и неприлагането на Директивата води до непоследователно прилагане на правилата в целия ЕС, което има неблагоприятни последици за пътната безопасност. Кипър разполага с два месеца, за да се съобрази с правото на ЕС. В противен случай Комисията може да изпрати мотивирано становище по този въпрос.

Морски лица: Комисията приканва ИРЛАНДИЯ да спазва правилата на ЕС относно взаимното признаване на свидетелства за морски лица

Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на Ирландия поради неспазване на правото на ЕС относно взаимното признаване на свидетелства за морски лица (Директива 2005/45/ЕО). През февруари 2017 г. ирландските органи издадоха морско известие, съгласно което, наред с другото, свидетелствата, издадени от доставчиците на услуги за образование и обучение, одобрени от компетентния орган на други държави членки, не се приемат за обучение, проведено в Ирландия. Ирландия разполага с два месеца, за да се съобрази с правото на ЕС. В противен случай Комисията може да изпрати мотивирано становище по този въпрос.

Морски лица: Комисията настойчиво призовава ИТАЛИЯ да спазва правилата на ЕС относно минималното ниво на обучение на морските лица

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Италия поради неспазване на европейските правила относно минималното ниво на обучение на морските лица (Директива 2008/106/ЕО, с измененията). Комисията настойчиво призовава Италия да предприеме коригиращи действия, по-специално що се отнася до програмите за морско образование и обучение, както и за създаването, преразглеждането и одобрението на курсовете; признаването на свидетелствата; освидетелстването на механиците на управленско ниво и потвърждението на техните свидетелствата за правоспособност; и изискванията за освидетелстване. Италия разполага с два месеца, за да се съобрази с правото на ЕС. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Комисията настойчиво призовава РУМЪНИЯ да транспонира правилно законодателството на ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство

Европейската комисия днес реши да изпрати официално уведомително писмо на Румъния поради недостатъци в прилагането на правилата на ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство (Директива 2012/34/ЕС). Официалното уведомително писмо касае новите международни услуги за железопътен пътнически превоз, лицензирането на железопътните предприятия, информацията за условията за достъп и таксите за услугите, предоставяни в терминалите, гарите и ремонтните заводи. В националното право липсва задължение за консултации с железопътния сектор относно нови договорни споразумения и относно привеждането на действащите споразумения в съответствие с новите правила. Националното право следва също така да съдържа изискване за прозрачна процедура при подбора на служителите, които вземат решения, в регулаторния орган за железопътния транспорт. Румъния разполага с два месеца, за да се съобрази с правото на ЕС. В противен случай Комисията може да изпрати мотивирано становище по този въпрос.

 

10. Данъчно облагане и митнически съюз

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: + 32 229 56194, Patrick Mc Cullough — тел.: +32 229 87183)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Данъчно облагане: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу АВСТРИЯ във връзка с третирането за целите на ДДС на правото на препродажба на произведения на изкуството

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Австрия поради неправилно прилагане на данъка върху добавената стойност (ДДС) към отчисленията, изплащани на творците за препродажбата на произведения на изкуството. Правото на препродажба — което поражда т.нар. „роялти“ — е непрехвърлимо и неотчуждимо имуществено право на автора на оригинално произведение на графичното или пластичното изкуство, осигуряващо му икономически интерес от последващи продажби на съответното произведение. Това право позволява на твореца да получава, при определени условия, процент от продажната цена на произведение на изкуството, когато то се препродава. Съгласно австрийското право отчисленията, изплащани на даден творец или на лицата, които имат право на роялти, при препродажбата на оригинално произведение на изкуството понастоящем се облагат с ДДС. Това нарушава правото на ЕС, съгласно което ДДС се дължи само за „възмездната доставка“ на стоки или услуги, т.е. срещу заплащане (Директивата за ДДС, Директива 2006/112/ЕО на Съвета). В свое предишно решение Съдът на ЕС постанови, че когато дадено лице предоставя услуги, без да получи пряка насрещна престация, няма данъчна основа или сума, въз основа на която да може да се приложи ДДС. Според Съда такива услуги следователно не подлежат на облагане с ДДС (Решение по дело R.J. Tolsma от 3 март 1994 г., C-16/93). Тъй като отчисленията във връзка с правото на препродажба не се явяват насрещна престация за стоки или услуги, предоставени от твореца, те не би трябвало да се облагат с ДДС. Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на австрийските органи през юли 2016 г. Тъй като Австрия не приведе законодателството си в съответствие с правото на ЕС, Комисията реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Австрия. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирано становище

Данъчно облагане: Комисията иска от ЛАТВИЯ да хармонизира с правото на ЕС националните си правила за данъчно облагане на вноските в капитала на дружества под формата на недвижимо имущество

Комисията днес реши да изпрати мотивирано становище на Латвия поради нарушаването на правилата на ЕС относно косвените данъци върху набирането на капитал (Директива 2008/7/ЕО на Съвета). Понастоящем в законодателството на Латвия е определен таван за таксите за регистрация при прехвърлянето на собствеността на нежилищни имоти чрез покупка или споразумение за замяна или чрез публична продан. Такъв таван не е предвиден обаче в случаите, когато прехвърлянето на собствеността се извършва под формата на вноска в капитала. В някои случаи това води до неблагоприятно третиране на вноските в капитала, което е несъвместимо с правото на ЕС. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Латвия.

 

Мотивирани становища и прекратени производства

Данъчно облагане: Комисията приканва БЕЛГИЯ да транспонира новите правила за прозрачност за обмена на данъчни становища и прекратява производствата срещу БЪЛГАРИЯ, КИПЪР и ПОРТУГАЛИЯ

Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на Белгия поради несъобщаване за транспонирането на новите мерки за автоматичния обмен на данъчни становища между данъчните органи в ЕС (Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета). Държавите членки трябваше да транспонират тези мерки до 31 декември 2016 г. Новите правила са замислени така, че да спомогнат за ограничаване на трансграничното избягване на данъчно облагане, на агресивното данъчно планиране и на вредната данъчна конкуренция. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Белгия. Междувременно Комисията приветства също така транспонирането на същите мерки от България, Кипър и Португалия и днес реши да прекрати съответните производства за установяване на нарушение.

Данъчно облагане: Комисията иска от КИПЪР да транспонира новите правила за автоматичния обмен на данъчна информация по държави и прекратява производствата срещу 6 държави членки

Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на Кипър поради несъобщаване за транспонирането на новите мерки за задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (Директива (ЕС) 2016/881 на Съвета). Държавите членки трябваше да транспонират тези мерки до 4 юни 2017 г. Новите правила са замислени така, че да спомогнат за ограничаване на трансграничното избягване на данъчно облагане, на агресивното данъчно планиране и на вредната данъчна конкуренция. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Кипър. Междувременно Комисията приветства също така транспонирането на същите мерки от Белгия, България, Чешката република, Гърция, Португалия и Обединеното кралство и днес реши да прекрати съответните производства за установяване на нарушение.

 

Официални уведомителни писма

Данъчно облагане: Комисията иска от ФРАНЦИЯ да хармонизира с правилата на ЕС правилата си за данъчно облагане на облигациите и разпоредбите си относно приспадането на таксите за участие

Комисията днес реши да изпрати официално уведомително писмо на Франция поради ограничаването на правото на приспадане на загубата на капитал само до лицата, записали облигации, емитирани от резидентни лица. Комисията също така изпраща официално уведомително писмо на Франция поради неблагоприятното третиране на чуждестранните данъкоплатци. Съгласно настоящите френски правила местните данъкоплатци могат да приспаднат изцяло разноските и разходите, свързани с участие, от данъчната основа, но тези разноски могат да бъдат само частично приспаднати от чуждестранните данъкоплатци. Тези ограничения са в нарушение на правото на ЕС относно свободата на установяване (член 49 от ДФЕС), свободното движение на капитали (член 63 от ДФЕС) и членове 31 и 40 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), което гарантира правото на установяване и свободното движение на капитали в ЕС и ЕИП. Ако Франция не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на френските органи.

 

Прекратени производства

Данъчно облагане: Комисията прекратява 4 производства, тъй като държавите членки съобщиха относно транспонирането на правилата за задължителния автоматичен обмен на информация

Европейската комисия приветства транспонирането на правилата за задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (Директива 2014/107/ЕС на Съвета) от Кипър, Хърватия, Малта и Словакия. Съгласно тези правила финансовите приходи, включително дивидентите и капиталовата печалба, както и салдата по сметките, подлежат на автоматичен обмен на информация в рамките на ЕС. Комисията днес реши да прекрати производства за установяване на нарушение, започнати срещу тези държави членки през януари 2016 г.

MEMO/17/4767

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar