Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Ny förordning om ekologiska produkter

Bryssel den 20 november 2017

Ny förordning om ekologiska produkter

Kommissionen välkomnar att rådet stöder medlagstiftarnas överenskommelse om de nya reglerna för ekologisk produktion och ser fram emot slutförberedelserna så att den nya förordningen kan antas. När den väl har antagits kommer de nya reglerna att träda i kraft den 1 januari 2021. Producenter, aktörer och handelspartner får på så sätt tillräckligt med tid att anpassa sig till den nya ramen.

Varför behöver vi nya regler för den ekologiska sektorn?

Många regler är över tjugo år gamla och måste uppdateras så att de håller jämna steg med de stora ändringar som ägt rum inom EU:s ekologiska sektor under de senaste tjugo åren. Det ekologiska jordbruket är inte längre en liten nisch av EU:s jordbrukssektor som när reglerna utarbetades. I själva verket är det en av de mest dynamiska sektorerna inom EU:s jordbruk, och den areal som används för ekologiskt jordbruk ökar med cirka 400 000 hektar per år. Den ekologiska marknaden inom EU har ett värde på cirka 27 miljarder euro, vilket är 125 % mer än för tio år sedan. Till följd av det nuvarande lapptäcket av regler och undantag råder ovisshet om vad som egentligen gäller för denna mycket viktiga sektor inom europeiskt jordbruk. En enklare och mer harmoniserad förordning kan hjälpa sektorn att växa ännu snabbare.

Vilket mervärde ger reformen och vad kommer att ändras?

EU:s ekologiska jordbrukare garanteras rättvis konkurrens, och EU:s ekomärke garanterar konsumenterna samma kvalitet i hela Europa. Med tanke på det högre pris som de flesta konsumenter är villiga att betala för ekologiska livsmedel är denna kvalitetsgaranti ytterst viktig.

Den främsta förbättringen är att vi nu får en uppsättning EU-regler för hela den ekologiska sektorn inom EU. Tidigare fanns det ett à la carte-system med undantag, ibland t.o.m. enbart för en enda producent. I de nya reglerna har man tagit hänsyn till det behov av flexibilitet som de tidigare – visserligen väl motiverade – undantagen stod för. Till exempel kan en ekologisk ingrediens fortfarande ersättas av en icke-ekologisk om utbudet är begränsat, men reglerna kommer nu att vara tidsbegränsade, utvärderas regelbundet och vid behov tillämpas på alla producenter. Alla ska behandlas lika: samma regler ska tillämpas på alla ekologiska producenter och produkter.

Reglerna ska också tillämpas på jordbrukare utanför EU som exporterar sina ekologiska produkter till EU:s marknad. De ska ersätta de mer än sextio olika gällande standarder som betraktas som likvärdiga och som tillämpas på importerade ekologiska livsmedel. I dagens läge kan olika standarder tillämpas på producenter i samma land om landet inte har något likvärdighetsarrangemang med EU, eftersom certifieringsorganen fastställer sina egna standarder. I stället för likvärdighetsprincipen kommer nu överensstämmelse med EU:s regler att gälla. Handeln kommer att förbättras avsevärt, eftersom samma villkor nu kommer att gälla för aktörer både inom och utanför EU.

Reglerna omfattar nu också nya produkter såsom salt, kork och essentiella oljor. I framtiden kan nya produkter läggas till i takt med utvecklingen inom sektorn och konsumenteras efterfrågan, och producenterna får på så sätt nya inkomstmöjligheter.

Den nya förordningen gör livet enklare för jordbrukarna. Till exempel kan småbrukare välja gruppcertifiering som minskar deras certifieringskostnader och gör det lättare för dem att certifiera sina produkter som ekologiska.

Nya möjligheter skapas också genom att en ny marknad öppnas för ekologiskt utsäde och annat växtförökningsmaterial med stor genetisk mångfald. Den biologiska mångfalden förbättras, grödorna blir mer hållbara och innovationerna ökar. Grödorna har större möjligheter att stå emot skadegörare och sjukdomar, och allt större hänsyn kommer att tas till de lokala förhållandena.

Medför de nya reglerna fler kontroller och mer byråkrati för ekologiska producenter och certifieringsorgan?

Det är snarare tvärtom. I de nya reglerna skapas en jämvikt mellan behovet av kontroller så att konsumenterna ska ha förtroende för sektorn och den börda kontrollerna medför för jordbrukare och behöriga myndigheter. Kontrollerna görs på medlemsstatsnivå, och är oannonserade och därför effektiva. I nuläget görs årliga kontroller, men enligt de nya reglerna är detta inte alltid nödvändigt för etablerade ekologiska producenter. Om en producent inte fått någon anmärkning vid de årliga kontrollerna tre år i rad, kan de nationella myndigheterna besluta att enbart kontrollera producenten en gång vartannat år. På så sätt minskar byråkratin för både jordbrukare och nationella myndigheter.

Är bekämpningsmedel tillåtna i ekologiska livsmedel?*

De ekologiska reglerna är mycket tydliga: certifierade producenter får inte använda otillåtna bekämpningsmedel på sina grödor. Så har det alltid varit, och de nya reglerna medför inga förändringar.

I de nya reglerna fastställs de förebyggande åtgärder som aktörer måste vidta för att minska risken för oavsiktlig kontaminering genom bekämpningsmedel som används i konventionella grödor som odlas i närheten av ekologiska grödor. Det är de nationella myndigheterna som bär ansvaret för att kontrollera dessa åtgärder. Konsumenterna måste kunna lita på att inga otillåtna bekämpningsmedel använts vid produktionen av produkter med EU:s ekomärke och att alla förebyggande åtgärder vidtagits för att minska den mycket lilla risken att otillåtna bekämpningsmedel oavsiktligt använts.

Om ekologiska produkter påstås innehålla otillåtna bekämpningsmedel måste de nationella myndigheterna undersöka påståendet. Påståendena måste emellertid vara väl underbyggda innan en formell undersökning kan inledas. Syftet med undersökningen bör vara att fastställa källan och orsaken till förekomsten av bekämpningsmedel. Alla lämpliga åtgärder bör vidtas så att misstanken så snabbt som möjligt kan avfärdas eller bekräftas.

Kommissionen kommer att utvärdera situationen inom fyra år efter det att den nya förordningen börjar tillämpas (den 1 januari 2021). Då görs en omfattande analys av nationella regler och praxis gällande gränsvärden för otillåtna ämnen samt avgörs hur man ska gå vidare.

Vad innebär de nya reglerna för importerade ekologiska produkter?

Den nya förordningen gäller inte enbart ekologiska produkter inom EU utan också produkter som importerats från andra länder.

När det gäller erkända kontrollorgan kommer de nya reglerna att vara de samma för producenter både inom och utanför EU som vill sälja sina produkter på EU:s inre marknad. I stället för att producera enligt standarder som anses likvärdiga med EU:s regler måste producenter i länder utanför EU följa samma regler som i EU. Det här innebär en övergång från principen om likvärdighet till principen om överensstämmelse. Alla producenter kan nu vara säkra på att de måste uppfylla samma höga standarder, men även konsumenterna kan vara säkra på att alla ekologiska produkter som säljs i EU uppfyller samma kvalitetskrav, oberoende av om de producerats här eller inte.

Hittills har importerade produkter certifierats i enlighet med de nationella reglerna i likvärdiga länder utanför EU eller i enlighet med någon av de runt sextio uppsättningar olika regler från kontrollorgan som EU erkände som likvärdig med sina egna ekologiska regler. Till exempel tillät vissa kontrollorgan användningen av vissa växtskyddsmedel som inte används inom EU, t.ex. för behandling av sjukdomar som inte finns inom EU och som det därför inte finns några EU-regler för.

Vad händer med de avtal om ekologiska produkter som EU slutit med andra länder?

EU har erkänt att flera länder utanför EU har likvärdiga regler och kontrollsystem för ekologisk produktion. Vissa länder, såsom Kanada, Japan, USA, Tunisien och Nya Zeeland, har också erkänt EU som likvärdigt genom arrangemang eller avtal om likvärdighet. Båda parterna har alltså erkänt varandras regler och kontrollsystem för ekologisk produktion som likvärdiga med landets egna. Dessa erkännanden ger de europeiska konsumenterna ett brett utbud av ekologiska produkter samtidigt som exportmöjligheterna ökar för EU:s producenter.

Befintliga arrangemang eller avtal måste, vid behov, anpassas till de nya reglerna inom en skälig tidsfrist.

Befintliga erkännanden av icke-EU-länders likvärdighet som ligger utanför arrangemangen med ömsesidig likvärdighet måste ändras till ömsesidiga handelsavtal så att aktörerna har en mer solid rättslig ram att gå efter. Övergångsperioden på fem år innebär att både EU och dess parter har tid att förhandla om ett avtal med ömsesidiga fördelar.

Vad innebär de nya reglerna för ekologisk produktion i växthus?

Ett av de viktigaste kraven i ekologisk produktion är att växterna främst måste få sin näring från markekosystem. I den nya förordningen bekräftas kopplingen till marken som en grundläggande princip, och användningen av avgränsade bäddar anses inte förenlig med allmänna ekologiska principer.

Enligt den nya förordningen kan producenter dock fortsätta att använda växthus för en begränsad period på tio år i de EU-länder där avgränsade bäddar varit tillåtna för ekologiskt jordbruk. Kommissionen ska lägga fram en rapport om användningen av avgränsade bäddar i växthus fem år efter det att den nya förordningen började tillämpas, och, vid behov, lägga fram ett lagstiftningsförslag.

Ska reglerna gälla för alla ekologiska produkter, inklusive bearbetade produkter?

Den nya förordningen ska tillämpas på levande och obearbetade jordbruksprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial samt bearbetade jordbruksprodukter som används som livsmedel och foder. Bearbetade produkter kan endast märkas som ekologiska om minst 95 % av jordbruksingredienserna är ekologiska.

 

*Uppdaterat den 19 april 2018, kl. 15.10.

MEMO/17/4686

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar