Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Nové nariadenie o ekologickej výrobe

Brusel 20. november 2017

Nové nariadenie o ekologickej výrobe

Komisia uvítala, že Rada schválila dohodu spoluzákonodarcov o nových pravidlách týkajúcich sa ekologickej výroby a s potešením očakáva záverečné kroky vedúce k prijatiu nového nariadenia. Nové pravidlá, ktoré budú platiť po prijatí nariadenia, nadobudnú učinnosť 1. januára 2021. Tak budú mať výrobcovia, prevádzkovatelia a obchodní partneri dosť času na to, aby sa prispôsobili novému rámcu.

Prečo potrebujeme nový súbor pravidiel pre sektor ekologickej výroby?

Mnohé zo súčasných pravidiel už platia viac ako 20 rokov a treba ich aktualizovať, aby sa zohľadnili významné zmeny, ktoré sa udiali v sektore ekologickej výroby v EÚ v posledných dvoch desaťročiach. Ekologická výroba už nie je okrajová časť agropotravinárskeho odvetvia EÚ, ako to bolo v čase, keď sa vypracúvali súčasné pravidlá. V skutočnosti ide dnes o jeden z najdynamickejších sektorov poľnohospodárstva EÚ, pričom k rozlohe pôdy využívanej na ekologické poľnohospodárstvo ročne pribúda približne 400 000 hektárov. Trh s ekologickými výrobkami v EÚ má hodnotu približne 27 miliárd EUR, čo je zhruba o 125 % viac ako pred desiatimi rokmi. Spleť pravidiel a výnimiek, ktoré platia v súčasnosti, neposkytuje tomuto veľmi dôležitému sektoru európskeho poľnohospodárstva dostatočnú istotu a bezpečnosť. Preto sa od jednoduchšieho, harmonizovanejšieho prístupu v novom nariadení očakáva, že prispeje k ešte rýchlejšiemu rastu tohto sektora.

V čom spočíva pridaná hodnota tejto reformy a čo sa ňou zmení?

Ekologickým poľnohospodárom v EÚ zabezpečí reforma spravodlivosť a spotrebiteľom ponúkne prostredníctvom ekologického loga EÚ záruky rovnakej kvality v celej Európe. Vzhľadom na vyššie ceny, ktoré väčšina spotrebiteľov platí za ekologické potraviny, je táto záruka kvality mimoriadne dôležitá.

Hlavným zlepšením je zavedenie jedného súboru pravidiel platných v celej EÚ so zameraním na celý sektor ekologickej výroby v EÚ. Staré pravidlá umožňovali individualizovaný systém výnimiek, niekedy až na úrovni jediného výrobcu. V nových pravidlách sa zohľadňuje potreba flexibility, ktorú poskytovali tieto výnimky v minulosti: riadne odôvodnené výnimky, ako je napríklad dočasná náhrada ekologickej zložky neekologickou v prípade obmedzených zásob, budú naďalej povolené, ale už budú časovo obmedzené, pravidelne posudzované a v prípade potreby uplatňované na všetkých výrobcov, čím sa zabezpečí spravodlivé zaobchádzanie pre všetkých. Rovnaké pravidlá budú platiť pre všetkých ekologických výrobcov a všetky ekologické výrobky.

Tento jednotný súbor pravidiel sa bude vzťahovať aj na poľnohospodárov z krajín mimo EÚ, ktorí vyvážajú svoje ekologické výrobky na trh Európskej únie. Súbor nahradí viac ako 60 rôznych súčasných noriem, ktoré sa považujú za rovnocenné a ktoré platia pre dovážané ekologické potraviny. Dnes sme v situácii, keď sa na výrobcov v tej istej krajine môžu vzťahovať rôzne normy, ak daná krajina nemá s EÚ uzavreté žiadne dojednanie o rovnocennosti, a to len preto, že certifikačné orgány stanovujú svoje vlastné normy. Zhoda s jednotným súborom pravidiel EÚ nahradí zásadu rovnocennosti. Táto zmena prinesie významné zlepšenia v oblasti obchodu, pričom hlavným z nich je nastolenie rovnakých podmienok pre prevádzkovateľov z EÚ a z krajín mimo EÚ.

Rozsah pôsobnosti pravidiel sa rozšíril na nové produkty, ako sú soľ, korok a éterické oleje. Takisto bude v budúcnosti možné pridať nové výrobky s cieľom reagovať na vývoj v sektore a na požiadavky spotrebiteľov, čo zároveň poskytne výrobcom ďalšie príležitosti.

Nové nariadenie prináša poľnohospodárom zjednodušenie. Napríklad malí poľnohospodári si teraz budú môcť zvoliť skupinovú certifikáciu, čím sa znížia ich certifikačné náklady a uľahčí im prístup do systému ekologickej výroby.

Nové príležitosti sa vytvoria takisto otvorením nového trhu s ekologickým osivom a iným rastlinným rozmnožovacím materiálom s vysokou mierou genetickej biodiverzity. Tým sa prispeje k zlepšeniu biodiverzity, udržateľnosti plodín a zároveň sa tým podnieti inovácia. Zlepší sa odolnosť proti škodcom a chorobám a pozornosť sa zameria na lepšie prispôsobenie sa miestnym podmienkam.

Budú tieto nové pravidlá znamenať viac kontrol a väčšiu byrokraciu pre ekologických výrobcov a certifikačné orgány?

Práve naopak. V nových pravidlách sa našla rovnováha medzi potrebou vykonávať kontroly s cieľom zabezpečiť dôveru spotrebiteľov v tomto sektore a bremenom, ktoré sa nimi uvaľuje tak na poľnohospodárov, ako aj na príslušné orgány. Kontroly sa vykonávajú na úrovni členských štátov a sú neohlásené, čím sa zabezpečuje ich účinnosť. Podľa štandardného postupu sa vykonávajú kontroly každý rok, ale v nových pravidlách sa uznáva, že táto frekvencia nie je vždy nevyhnutná v prípade skúsených ekologických výrobcov. Ak majú výrobcovia čistý register po troch po sebe nasledujúcich rokoch s jednou kontrolou ročne, vnútroštátne orgány sa môžu rozhodnúť, že ich budú kontrolovať iba každý druhý rok. Zníži sa tak administratívna záťaž pre poľnohospodárov, ako aj pre vnútroštátne správne orgány.

Sú pesticídy povolené v ekologických potravinách?*

Pravidlá ekologickej výroby sú veľmi jasné: certifikovaní výrobcovia nesmú v žiadnom prípade na svojich plodinách použiť žiadne nepovolené pesticídy. Toto vždy platilo a novými pravidlami sa nič v tomto zmysle nemení.

Zmena, ktorú prinášajú nové pravidlá spočíva v stanovení preventívnych opatrení, ktoré musia prevádzkovatelia prijať na zníženie rizika náhodnej „kontaminácie“ pesticídmi použitými na konvenčných plodinách pestovaných vedľa ekologických plodín. Vnútroštátne orgány sú zodpovedné za kontrolu týchto opatrení. Spotrebitelia by mali mať možnosť v plnej miere dôverovať tomu, že pri výrobe výrobkov s ekologickým logom EÚ neboli použité žiadne nepovolené pesticídy a že boli prijaté všetky možné preventívne opatrenia na zníženie čo i len minimálneho rizika náhodnej prítomnosti nepovolených pesticídov.

V prípade existencie tvrdení o prítomnosti nepovolených pesticídov v ekologických výrobkoch sú vnútroštátne orgány povinné záležitosť vyšetriť. Na začatie formálneho vyšetrovania je však potrebné, aby boli tieto tvrdenia jasne odôvodnené. Vyšetrovanie by malo slúžiť na určenie zdroja a príčiny prítomnosti takýchto látok a zahŕňať všetky vhodné metódy na vylúčenie podozrenia bez zbytočného odkladu.

Komisia posúdi situáciu v lehote štyroch rokov po začatí uplatňovania nového nariadenia, t. j. do 1. januára 2021. Bude tak možné komplexne zanalyzovať vnútroštátne pravidlá a postupy týkajúce sa prahových hodnôt pre prítomnosť nepovolených látok, a zároveň sa posúdi, ako napredovať v tejto otázke.

Čo znamenajú nové pravidlá pre dovážané ekologické výrobky?

Nové nariadenie sa nevzťahuje len na ekologické výrobky EÚ, ale aj na výrobky dovážané do EÚ z iných krajín.

Pokiaľ ide o uznané kontrolné orgány, nové pravidlá budú rovnaké tak pre výrobcov v EÚ, ako aj pre výrobcov v tretích krajinách, ktorí majú úmysel predávať na jednotnom trhu Európskej únie. Výrobcovia v tretích krajinách teraz namiesto toho, aby dodržiavali pri výrobe pravidlá rovnocenné pravidlám EÚ, musia dodržiavať ten istý súbor pravidiel ako výrobcovia v EÚ. Je to posun od zásady rovnocennosti k zásade zhody. Touto zmenou sa nielen vytvárajú rovnaké podmienky pre všetkých výrobcov, ktorí si môžu byť istí, že sú všetci povinní dodržiavať rovnaké vysoké normy, ale zároveň sa aj spotrebitelia uisťujú o tom, že ekologické výrobky predávané v EÚ, či už v nej boli vyrobené alebo nie, spĺňajú rovnaké kvalitatívne normy.

Doteraz boli dovezené výrobky certifikované v súlade s vnútroštátnymi pravidlami rovnocenných tretích krajín alebo v súlade s niektorými z približne 60 rôznych súborov pravidiel vytvorených kontrolnými orgánmi, ktoré EÚ uznala za rovnocenné so svojimi vlastnými pravidlami o ekologickej výrobe. Napríklad niektoré kontrolné orgány povoľovali používanie určitých prípravkov na ošetrovanie rastlín, ktoré sa nepoužívajú v EÚ (napríklad preto, že sa nimi liečia choroby, ktoré sa nevyskytujú v Európe a v prípade ktorých preto neexistujú žiadne európske pravidlá).

Čo sa stane s dohodami o ekologických výrobkoch, ktoré uzavrela EÚ s inými krajinami?

EÚ uznala niekoľko krajín mimo EÚ (tzv. tretích krajín) za krajiny s rovnocennými pravidlami a systémami kontroly ekologickej výroby. Niektoré tretie krajiny, ako sú Kanada, Japonsko, Spojené štáty, Tunisko, Nový Zéland atď., takisto uznali EÚ za rovnocennú prostredníctvom dojednaní či dohôd o rovnocennosti, čo znamená, že obe strany uznali pravidlá a systémy kontroly ekologickej výroby druhej strany za rovnocenné svojim príslušným pravidlám. Tieto uznania umožňujú európskym spotrebiteľom vybrať si zo širokej škály ekologických výrobkov a zároveň poskytujú výrobcom z EÚ príležitosti na vývoz.

Existujúce opatrenia alebo dohody sa budú musieť podľa potreby upraviť v súlade s novými pravidlami a v primeranom časovom rámci.

Existujúce uznania rovnocennosti tretích krajín, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahujú recipročné dojednania týkajúce sa rovnocennosti, sa budú musieť transformovať do recipročných obchodných dohôd, aby sa prevádzkovateľom poskytol pevnejší právny rámec. Prechodné obdobie 5 rokov zabezpečuje Európskej únii, ako aj jej partnerom čas na rokovania o vzájomne prospešnej dohode.

Čo znamenajú nové pravidlá pre ekologickú výrobu v skleníkoch?

Vyživovanie rastlín najmä prostredníctvom pôdneho ekosystému je jednou z hlavných požiadaviek ekologickej výroby. Nové nariadenie potvrdzuje previazanosť s pôdou ako základnú zásadu, podľa ktorej sa používanie „skleníkov s betónovými korytami“ nepovažuje za zlučiteľné so širšími ekologickými zásadami.

Nové nariadenie však umožňuje výrobcom v členských štátoch, v ktorých už bol tento postup schválený pre ekologické poľnohospodárstvo, naďalej používať takéto skleníky počas obmedzeného obdobia 10 rokov. Komisia päť rokov po začatí uplatňovania nového nariadenia predloží správu o používaní skleníkov s betónovými korytami, ku ktorej môže podľa potreby priložiť legislatívny návrh.

Budú sa tieto pravidlá vzťahovať na všetky ekologické výrobky vrátane spracovaných výrobkov?

Nové nariadenie o ekologickej výrobe sa bude vzťahovať na živé a nespracované poľnohospodárske produkty vrátane osiva a iného rastlinného rozmnožovacieho materiálu a na spracované poľnohospodárske výrobky používané ako potraviny a krmivá. Spracované výrobky možno označovať ako ekologické len vtedy, ak aspoň 95 % poľnohospodárskych zložiek pochádza z ekologickej výroby.

 

*Aktualizované 19. 4. 2018 o 15:10 h.

MEMO/17/4686

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar