Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Naujas ekologinės gamybos reglamentas

Briuselis, 2017 m. lapkričio 20 d.

Naujas ekologinės gamybos reglamentas

Komisija džiaugiasi, kad Taryba patvirtino teisėkūros institucijų susitarimą dėl naujų ekologinės gamybos taisyklių, ir laukia naujo reglamento priėmimo paskutinio etapo. Priimtos naujos taisyklės įsigalios 2021 m. sausio 1 d. Todėl gamintojai, ūkio subjektai ir prekybos partneriai turės pakankamai laiko prisitaikyti prie naujos sistemos.

Kodėl reikia naujų ekologinės gamybos taisyklių?

Daugelis šiuo metu galiojančių taisyklių buvo priimtos prieš daugiau nei 20 metų. Per pastaruosius du dešimtmečius ES ekologinės gamybos sektoriuje įvyko didelių pokyčių, todėl tas taisykles reikia atnaujinti. Kai tos taisyklės buvo rengiamos, ekologiški produktai sudarė tik tam tikrą ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus nišą, tačiau dabar situacija pasikeitė. Šiuo metu ekologinė gamyba yra vienas iš dinamiškiausių ES žemės ūkio sektorių: ekologiniam ūkininkavimui naudojamos žemės plotas kasmet padidėja maždaug 400 tūkst. ha. ES ekologiškų produktų rinkos vertė yra apie 27 mlrd. EUR, t. y. maždaug 125 proc. daugiau nei prieš dešimt metų. Dėl didelės taikomų taisyklių ir išimčių įvairovės šis itin svarbus Europos žemės ūkio sektorius nėra pakankamai nuspėjamas ir saugus, todėl naujajame reglamente numatyta taikyti paprastesnę ir vienodesnę sistemą, kuri turėtų dar labiau paspartinti to sektoriaus augimą.

Kokia šios reformos nauda ir ką ji pakeis?

Ekologiškus produktus gaminantiems ES ūkininkams bus taikomos vienodos taisyklės, o ES ekologinės gamybos logotipas garantuos vartotojams, kad visoje Europoje taikomi vienodi kokybės standartai. Dauguma vartotojų už ekologiškus maisto produktus moka brangiau, todėl ši kokybės garantija yra itin svarbi.

Svarbiausias dabartinės sistemos patobulinimas – visame ES ekologinės gamybos sektoriuje taikomas bendras ES taisyklių rinkinys. Pagal ankstesnes taisykles buvo leidžiama taikyti individualių išimčių sistemą, kartais išimtys buvo taikomos pavieniams gamintojams. Rengiant naująsias taisykles atsižvelgta į poreikį jas taikyti lanksčiai (šiuo tikslu praeityje ir buvo taikomos minėtos išimtys). Tinkamai pagrįstas išimtis (pavyzdžiui, kai nepakanka atsargų, ekologiška sudedamoji dalis gali būti laikinai pakeičiama neekologiška sudedamąja dalimi) ir toliau bus leidžiama taikyti, tačiau jų taikymo trukmė bus ribota, jos bus reguliariai vertinamos, o prireikus taikomos visiems gamintojams, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos. Visiems ekologiškų produktų gamintojams ir produktams bus taikomos vienodos taisyklės.

Šis bendras taisyklių rinkinys taip pat bus taikomas ES nepriklausančių šalių ūkininkams, eksportuojantiems į ES savo ekologiškus produktus. Minėtas taisyklių rinkinys pakeis daugiau kaip 60 lygiaverčiais laikomų skirtingų standartų, taikomų importuojamiems ekologiškiems produktams. Jei šalis nėra su ES sudariusi susitarimo dėl lygiavertiškumo, tos šalies gamintojams šiuo metu gali būti taikomi skirtingi standartai tik dėl to, kad sertifikavimo įstaigos nustato savo standartus. Atitiktis bendram ES taisyklių rinkiniui pakeis lygiavertiškumo principą. Dėl bendro taisyklių rinkinio labai pagerės prekybos sąlygos. Svarbiausia naujovė – ES ūkio subjektams ir ES nepriklausančių šalių ūkio subjektams bus sudarytos vienodos veiklos sąlygos.

Į šių taisyklių taikymo sritį įtraukta naujų produktų, pavyzdžiui, druska, kamštiena ir eterinis aliejus. Be to, plečiantis sektoriui ir keičiantis vartotojų poreikiams, bus galima įtraukti naujų produktų ir taip suteikti gamintojams naujų galimybių.

Naujuoju reglamentu supaprastinamos ūkininkams taikomos procedūros. Pavyzdžiui, smulkieji ūkininkai dabar galės prisijungti prie ūkininkų grupių sertifikavimo sistemų. Tai reiškia, kad jų sertifikavimo išlaidos bus mažesnės ir jiems bus lengviau prisijungti prie ekologinės gamybos sistemos.

Naujų galimybių atvers ir nauja ekologiškų sėklų ir kitos didele genetine įvairove pasižyminčios augalų dauginamosios medžiagos rinka, pagerinsianti biologinę įvairovę, kultūrinių augalų tvarumą ir paskatinsianti inovacijas. Padidės atsparumas kenksmingiesiems organizmams ir ligoms, taip pat daug dėmesio bus skiriama gebėjimui prisitaikyti prie vietos sąlygų.

Ar dėl naujųjų taisyklių bus atliekama daugiau patikrinimų, o ekologiškų produktų gamintojams ir sertifikavimo įstaigoms teks didesnė biurokratinė našta?

Veikiau priešingai – naujosiomis taisyklėmis užtikrinama, kad vartotojų pasitikėjimui garantuoti būtini patikrinimai nebūtų pernelyg didelė našta ūkininkams ir kompetentingoms institucijoms. Patikrinimai atliekami valstybėse narėse ir apie juos nėra pranešama iš anksto, kad jie būtų veiksmingi. Paprastai patikrinimai atliekami kasmet, tačiau naujosiose taisyklėse pripažįstama, kad ne visuomet reikia taip dažnai tikrinti rinkoje jau įsitvirtinusius ekologiškų produktų gamintojus. Jei trejus metus iš eilės gamintojai tikrinami ir nenustatoma jokių pažeidimų, nacionalinės valdžios institucijos gali nuspręsti juos tikrinti tik kas dvejus metus. Dėl tokios patikrinimų tvarkos sumažės ir ūkininkams, ir nacionalinėms administracijoms tenkanti biurokratinė našta.

Ar gaminant ekologiškus maisto produktus galima naudoti pesticidus?*

Ekologinės gamybos taisyklėse aiškiai nustatyta: sertifikuotų ekologiškų produktų gamintojams jokiu būdu neleidžiama auginant kultūrinius augalus naudoti draudžiamų pesticidų. Tokia tvarka galioja nuo seno ir priėmus naująsias taisykles nepasikeis.

Tačiau pagal naująsias taisykles ūkio subjektai privalo imtis atsargumo priemonių, kad sumažintų atsitiktinio užteršimo pesticidais riziką tais atvejais, kai ekologiški kultūriniai augalai auginami šalia tais pesticidais tręšiamų kultūrinių augalų. Tikrinti, kaip taikomos šios priemonės, pavesta nacionalinėms valdžios institucijoms. Vartotojai turėtų būti visiškai tikri, kad gaminant ES ekologinės gamybos logotipu pažymėtus produktus nebuvo naudojama jokių draudžiamų pesticidų ir kad imtasi visų įmanomų atsargumo priemonių nedidelei atsitiktinio užteršimo draudžiamais pesticidais rizikai sumažinti.

Jei įtariama, kad ekologiškuose produktuose yra draudžiamų pesticidų, nacionalinės valdžios institucijos privalo atlikti tyrimą. Tačiau tam, kad būtų galima pradėti oficialų tyrimą, tokie įtarimai turi būti tinkamai pagrįsti. Atliekant tokį tyrimą turėtų būti nustatytas tokių medžiagų šaltinis ir užteršimo jomis priežastis, taip pat turėtų būti pasiūlytas tinkamas metodas, kurį taikant kuo greičiau būtų pašalinti pareikšti įtarimai.

Komisija įvertins padėtį per ketverius metus nuo naujojo reglamento taikymo pradžios, t. y. nuo 2021 m. sausio 1 d. Ji atliks išsamią nacionalinių taisyklių bei draudžiamų medžiagų ribinių verčių taikymo analizę ir nuspręs dėl tolesnių šios srities veiksmų.

Koks bus naujųjų taisyklių poveikis importuojamiems ekologiškiems produktams?

Naujasis reglamentas taikomas ne tik ES pagamintiems ekologiškiems produktams, bet ir produktams, importuojamiems į ES iš trečiųjų šalių.

Pripažintos kontrolės įstaigos naująsias taisykles vienodai taikys tiek ES šalių gamintojams, tiek prekiauti savo produktais Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje pageidaujantiems trečiųjų šalių gamintojams. Jei anksčiau trečiųjų šalių gamintojai turėjo laikytis ES taisyklėms lygiaverčiais laikomų gamybos standartų, dabar jie turės laikytis tokių pačių taisyklių, kokios taikomos Europos Sąjungoje. Taip bus pereita nuo lygiavertiškumo prie atitikties principo. Visiems gamintojams bus sudarytos vienodos veiklos sąlygos – jie gali būti tikri, kad visiems bus privaloma laikytis tų pačių aukštų standartų, o vartotojams bus suteikta garantija, kad Europos Sąjungoje parduodami ekologiški produktai, nesvarbu, ar pagaminti ES ar už jos ribų, atitinka tuos pačius kokybės standartus.

Iki šiol importuojami produktai buvo sertifikuojami pagal nacionalines lygiaverčių standartų besilaikančių trečiųjų šalių taisykles arba pagal kuriuos nors iš kontrolės įstaigų taikomų maždaug 60 skirtingų taisyklių rinkinių, kuriuos ES pripažino lygiaverčiais savo ekologinės gamybos taisyklėms. Kai kurios kontrolės įstaigos leisdavo naudoti tam tikrus Europos Sąjungoje nenaudojamus augalų priežiūros produktus (pavyzdžiui, ligoms, kurios nėra paplitusios Europoje ir dėl kurių nėra patvirtinta bendrų Europos taisyklių, gydyti skirtus produktus).

Kas laukia susitarimų dėl ekologinės gamybos, kuriuos ES yra sudariusi su kitomis šalimis?

ES yra pripažinusi kelias jai nepriklausančias (trečiąsias) šalis taikančiomis lygiavertes ekologinės gamybos taisykles ir kontrolės sistemas. Kai kurios trečiosios šalys, pavyzdžiui, Kanada, Japonija, Jungtinės Valstijos, Tunisas ir Naujoji Zelandija, taip pat yra pripažinusios ES taisyklių lygiavertiškumą, o tai reiškia, kad susitariančiosios šalys pagal atitinkamas savo taisykles yra pripažinusios viena kitos ekologinės gamybos taisyklių ir kontrolės sistemų lygiavertiškumą. Dėl pripažinto lygiavertiškumo Europos vartotojai gali rinktis įvairius ekologiškus produktus, o ES gamintojams suteikiama galimybė eksportuoti savo produktus.

Kai bus būtina, naujosios taisyklės per pagrįstą laikotarpį turės būti įtrauktos į šiuo metu galiojančius susitarimus.

Trečiųjų šalių, kurioms šiuo metu netaikomi abipusio lygiavertiškumo susitarimai, taisyklių lygiavertiškumo pripažinimo sistemos turės būti pertvarkytos į dvišalius prekybos susitarimus, suteiksiančius ūkio subjektams tvirtesnį teisinį pagrindą. Bus taikomas pereinamasis penkerių metų laikotarpis, todėl ES ir jos partnerės turės laiko abipusiškai naudingam susitarimui sudaryti.

Koks bus naujųjų taisyklių poveikis ekologiškiems šiltnamiuose užaugintiems produktams?

Vienas iš pagrindinių ekologinės gamybos reikalavimų – užtikrinti, kad augalai maitintųsi per dirvožemio ekosistemą. Naujuoju reglamentu patvirtinama, kad auginimas dirvoje yra vienas iš pagrindinių principų, todėl pakeltų lysvių naudojimas negali būti suderinamas su platesniais ekologinės gamybos principais.

Tačiau pagal naująjį reglamentą valstybių narių, kuriose tokias lysves jau leista naudoti ekologiniame žemės ūkyje, gamintojai galės ir toliau šiltnamiuose naudoti pakeltas lysves ne ilgiau kaip 10 metų. Po penkerių metų nuo naujojo reglamento taikymo pradžios Komisija pateiks ataskaitą dėl pakeltų lysvių naudojimo šiltnamiuose, prie kurios prireikus bus pridėtas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Ar taisyklės bus taikomos visiems ekologiškiems produktams, įskaitant perdirbtus produktus?

Naujasis ekologinės gamybos reglamentas bus taikomas gyviems ir neperdirbtiems žemės ūkio produktams, įskaitant sėklas bei kitą augalų dauginamąją medžiagą ir maistui ar pašarams skirtus perdirbtus žemės ūkio produktus. Perdirbti produktai galės būti ženklinami kaip ekologiški tik jei ne mažiau kaip 95 proc. jų žemės ūkio kilmės sudedamųjų dalių bus ekologiškos.

 

*Atnaujinta 2018 04 19 15.10 val.

MEMO/17/4686

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar