Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Uusi luomuasetus

Bryssel 20. marraskuuta 2017

Uusi luomuasetus

Komissio on tyytyväinen neuvoston tukeen lainsäätäjien sopimukselle uusista luonnonmukaisen tuotannon säännöistä ja odottaa mielenkiinnolla uuden asetuksen hyväksymistä. Uudet säännöt tulevat voimaan hyväksynnän jälkeen 1. tammikuuta 2021. Tämä antaa alan tuottajille, alan toimijoille ja kauppakumppaneille riittävästi aikaa sopeutua uuteen lainsäädäntökehykseen.

Miksi luomutuotantoalalle tarvitaan uusia sääntöjä?

Monet nykyisistä säännöistä ovat yli 20 vuotta vanhoja, ja niitä on päivitettävä EU:n luomutuotannon alalla tuona aikana tapahtuneiden merkittävien muutosten huomioon ottamiseksi. Luonnonmukainen tuotanto ei ole enää samanlainen marginaalinen osa EU:n elintarviketuotantoa kuin silloin, kun nykyisiä sääntöjä laadittiin. Nyt se on yksi EU:n maatalouden elinvoimaisimpia aloja, ja luonnonmukaiseen viljelyyn käytettävä maa-ala kasvaa noin 400 000 hehtaaria vuodessa. EU:n luomutuotteiden markkinoiden kasvu on ollut noin 125 prosenttia viimeisten kymmenen vuoden aikana, ja niiden nykyarvo on noin 27 miljardia euroa. Nykyisten sääntöjen ja poikkeusten hajanaisuus ei luo riittävää varmuutta ja turvallisuutta tällä erittäin tärkeällä eurooppalaisen maatalouden alalla. Uuden asetuksen lähestymistapa on yksinkertaisempi ja yhdenmukaisempi, millä pyritään mahdollistamaan alan entistäkin nopeampi kasvu.

Mitä lisäarvoa uudistuksesta saadaan ja mikä tulee muuttumaan?

Uudistuksella varmistetaan kaikkien EU:n luomutuottajien oikeudenmukainen kohtelu. EU:n luomutunnus puolestaan antaa kuluttajille samat laatutakeet kaikkialla Euroopassa. Koska useimmat kuluttajat maksavat luomutuotteista korkeamman hinnan, laadun takaaminen on erittäin tärkeää.

Merkittävin parannus on EU:n laajuisen sääntökokonaisuuden käyttöönotto koko EU:n luonnonmukaisen tuotannon alalla. Vanhoissa säännöissä sallittiin à la carte -poikkeusjärjestelmä, joskus jopa yhden tuottajan tasolla. Uusissa säännöissä huomioidaan se joustavuuden tarve, jonka mainitut poikkeukset täyttivät aiemmin – asianmukaisesti perustellut poikkeukset sallitaan edelleen, kuten luomuainesosan väliaikainen korvaaminen ei-luonnonmukaisesti tuotetulla ainesosalla, kun varastot ovat rajallisia – mutta poikkeukset on nyt rajattu ajallisesti ja niitä arvioidaan säännöllisesti ja sovelletaan tarvittaessa kaikkiin tuottajiin, mikä takaa oikeudenmukaisen kohtelun. Kaikkiin luomutuottajiin ja -tuotteisiin sovelletaan siis samoja sääntöjä.

Uusia sääntöjä sovelletaan myös EU:n ulkopuolisiin viljelijöihin, jotka tuovat luonnonmukaisesti tuottamiaan tuotteita EU:n markkinoille. Säännöillä korvataan yli 60 vastaavaa standardia, joita on tähän asti sovellettu luomuelintarvikkeiden tuontiin. Maissa, joilla ei ole EU:n kanssa vastaavuussopimusta, eri tuottajiin voidaan tällä hetkellä soveltaa eri standardeja, sillä kukin sertifiointielin on määrittänyt omat standardinsa. EU:n uusi sääntökokonaisuus korvaa vastaavuusperiaatteen käsitteen. Se tuo merkittäviä parannuksia kaupankäyntiin erityisesti luomalla tasavertaiset toimintaedellytykset EU-maista ja EU:n ulkopuolisista maista peräisin oleville toimijoille.

Uusien sääntöjen soveltamisalaan sisältyy nyt myös uusia tuotteita, kuten suola, korkki ja eteeriset öljyt. Lisäksi soveltamisalaan voidaan sisällyttää uusia tuotteita alan kehityksen ja kuluttajien toiveiden mukaisesti, mikä luo uusia mahdollisuuksia tuottajille.

Uusi asetus yksinkertaistaa tilannetta myös viljelijöiden kannalta. Esimerkiksi pienviljelijät voivat nyt valita ryhmäsertifioinnin, mikä pienentää niiden sertifiointikustannuksia ja tekee luomujärjestelmään liittymisen helpommaksi.

Uusia mahdollisuuksia luodaan avaamalla uudet markkinat luonnonmukaisille siemenille ja muulle kasvien lisäysaineistolle, jonka geneettisen monimuotoisuuden taso on korkea. Tämä parantaa biodiversiteettiä ja viljelykasvien kestävyyttä ja edistää innovointia. Lisäksi tuholais- ja tautiresistenssi paranee. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on myös lisätä paikallisiin olosuhteisiin sopeutumista.

Lisäävätkö uudet säännöt luomutuottajiin ja sertifiointielimiin kohdistuvaa valvonta- ja sääntelytaakkaa?

Itse asiassa tilanne on päinvastainen. Uudet säännöt tasapainottavat kuluttajien luottamuksen varmistamiseksi tehtävien tarkastusten tarvetta ja niistä viljelijöille ja toimivaltaisille viranomaisille aiheutuvaa rasitetta. Tarkastukset toteutetaan jäsenvaltioiden tasolla eikä niistä ilmoiteta ennakkoon, mikä takaa niiden toimivuuden. Tarkastukset ovat perinteisesti vuositarkastuksia. Uusissa säännöissä kuitenkin todetaan, ettei tämä välttämättä aina ole tarpeen vakiintuneiden luomutuottajien tapauksessa. Jos jokin tuottaja on saanut vuositarkastuksesta puhtaat paperit kolmena peräkkäisenä vuotena, kansallinen viranomainen voi kyseisessä tapauksessa päättää tehdä vuositarkastuksen vain joka toinen vuosi. Tämä vähentää niin viljelijöille kuin kansallisille hallinnoille aiheutuvaa rasitetta.

Saako luomuruoassa olla torjunta-aineita?*

Luomutuotannon säännöt ovat hyvin selkeät: sertifioidut tuottajat eivät missään tapauksessa saa käyttää viljelykasveissaan kiellettyjä torjunta-aineita. Näin on aina ollut, eikä tähän ole tulossa muutoksia uusissa säännöissä.

Sen sijaan uusiin sääntöihin on lisätty varotoimenpiteitä, joihin alan toimijoiden on ryhdyttävä pienentääkseen tahattoman saastumisen riskiä, joka aiheutuu luonnonmukaisten viljelykasvien vieressä viljeltävissä tavanomaisissa viljelykasveissa käytettävistä torjunta-aineista. Kansalliset viranomaiset ovat vastuussa näiden toimenpiteiden valvonnasta. Kuluttajien pitäisi pystyä luottamaan täysin siihen, ettei EU:n luomutunnuksella merkittyjen tuotteiden tuotannossa ole käytetty kiellettyjä torjunta-aineita ja että kaikki mahdolliset varotoimenpiteet on toteutettu kiellettyjen torjunta-aineiden tahattoman esiintymisen riskin pienentämiseksi.

Siinä tapauksessa, että luomutuotteen väitetään sisältävän kiellettyjä torjunta-aineita, kansalliset viranomaiset ovat velvoitettuja tutkimaan asiaa. Kyseiset väitteet on kuitenkin perusteltava selkeästi, jotta virallinen tutkimus voidaan käynnistää. Tutkimuksessa on voitava määrittää kiellettyjen torjunta-aineiden esiintymisen syy ja lähde, josta ne ovat peräisin, ja siinä on voitava käyttää asianmukaista menetelmää, jolla epäilykset voidaan kumota viipymättä.

Komissio arvioi tilannetta uudelleen neljän vuoden kuluessa uuden asetuksen soveltamisen alkamispäivästä, joka on 1. tammikuuta 2021. Arvioinnin yhteydessä on mahdollista tehdä kattava analyysi kiellettyjen aineiden kynnysarvoja koskevista kansallisista säännöistä ja käytännöistä ja arvioida, kuinka asiassa olisi parasta edetä.

Miten uudet säännöt vaikuttavat luomutuotteiden tuontiin?

Uusi asetus kattaa EU:n luomutuotteiden lisäksi myös EU:hun muista maista tuodut luomutuotteet.

Tunnustetut valvontaelimet soveltavat uusia sääntöjä yhtäläisesti EU:n tuottajiin ja kolmansien maiden tuottajiin, jotka haluavat myydä tuotteitaan Euroopan unionin sisämarkkinoille. EU:n sääntöjä vastaavien standardien sijaan kolmansien maiden tuottajien on nyt noudatettava samoja sääntöjä kuin EU:n tuottajien. Vastaavuusperiaatteen korvaa näin ollen vaatimustenmukaisuuden periaate. Tämä luo tasavertaiset toimintaolosuhteet kaikille tuottajille, jotka voivat luottaa siihen, että kaikkien on noudatettava samoja korkeatasoisia standardeja. Kuluttajat puolestaan voivat luottaa siihen, että EU:ssa myydyt luomutuotteet täyttävät samat laatustandardit riippumatta siitä, onko ne tuotettu EU:ssa vai sen ulkopuolella.

Tuontituotteet on tähän asti sertifioitu kolmansien maiden vastaavien kansallisten sääntöjen mukaisesti tai valvontaelinten laatimien noin 60 eri sääntökokonaisuuden mukaisesti, jotka EU on tunnustanut omia luonnonmukaista tuotantoa koskevia sääntöjään vastaaviksi. Jotkut valvontaelimet ovat sallineet esimerkiksi sellaisten tiettyjen kasvinkäsittelytuotteiden käytön, joita ei käytetä EU:ssa (muun muassa sellaisten tautien hoitamiseksi, joita ei esiinny Euroopassa ja joita koskevia sääntöjä ei näin ollen myöskään ole olemassa EU:ssa).

Mitä tapahtuu luomutuotantoa koskeville sopimuksille, joita EU on tehnyt muiden maiden kanssa?

EU on tunnustanut useiden EU:n ulkopuolisten maiden (nk. kolmansien maiden) luonnonmukaisen tuotannon säännöt ja valvontajärjestelmät omia sääntöjään ja valvontajärjestelmiään vastaaviksi. Jotkin kolmannet maat, kuten Kanada, Japani, Yhdysvallat, Tunisia ja Uusi-Seelanti, ovat myös tunnustaneet EU:n sääntöjen ja järjestelmien vastaavuuden vastaavuusjärjestelyjen tai -sopimusten kautta. Kumpikin osapuoli on siis hyväksynyt toisen osapuolen luomutuotannon säännöt ja valvontajärjestelmät omia sääntöjään vastaaviksi. Näiden vastaavuuksien ansiosta eurooppalaiset kuluttajat saavat nauttia laajasta luomutuotteiden valikoimasta. Samalla EU:n tuottajille tarjoutuu vientimahdollisuuksia.

Uudet säännöt on tarvittaessa sisällytettävä voimassa oleviin järjestelyihin tai sopimuksiin kohtuullisen ajan kuluessa.

Tällä hetkellä vastavuoroisten järjestelyjen ulkopuolella olevien kolmansien maiden kanssa voimassa olevat vastaavuusjärjestelyt tai -sopimukset on muunnettava vastavuoroisiksi kauppasopimuksiksi, jotta alan toimijoilla olisi tukenaan vakaampi oikeudellinen kehys. Viiden vuoden siirtymäajalla varmistetaan, että EU:lla ja sen kumppaneilla on riittävästi aikaa neuvotella kumpaakin osapuolta hyödyttävät sopimukset.

Miten uudet säännöt vaikuttavat luonnonmukaiseen tuotantoon kasvihuoneissa?

Ravinnon antaminen kasveille pääasiassa maaperän ekosysteemin kautta on yksi luonnonmukaisen tuotannon keskeisistä vaatimuksista. Yhteys maaperään on yksi uuden asetuksen perusperiaatteista. Rajoitettujen kasvualustojen käytön katsotaan sellaisenaan olevan epäsopivaa luonnonmukaisen tuotannon laajempiin periaatteisiin nähden.

Uusi asetus sallii kuitenkin kasvihuoneiden käytön vielä 10 vuoden rajoitetun ajan niissä jäsenvaltioissa, joissa kyseinen käytäntö on aiemmin luokiteltu sallituksi luonnonmukaisen viljelyn käytännöksi. Viiden vuoden kuluttua uuden asetuksen soveltamispäivästä komissio esittää rajoitettujen kasvualustojen käyttöä kasvihuoneissa koskevan kertomuksen ja tarvittaessa myös siihen liittyvän lainsäädäntöehdotuksen.

Sovelletaanko sääntöjä kaikkeen luomutuotantoon, jalostetut tuotteet mukaan luettuina?

Uutta luomuasetusta sovelletaan eläviin ja jalostamattomiin maataloustuotteisiin, myös siemeniin ja muuhun kasvien lisäysaineistoon sekä jalostettuihin viljelytuotteisiin, joita käytetään elintarvikkeina ja eläinten rehuna. Jalostettuja tuotteita voidaan markkinoida luomutuotteina vain, jos niiden maatalousperäisistä ainesosista vähintään 95 prosenttia on tuotettu luonnonmukaisesti.

 

* Päivitetty 19.4.2018 klo 15.10.

MEMO/17/4686

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar