Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Nové nařízení o ekologické produkci

Brusel 20. listopadu 2017

Nové nařízení o ekologické produkci

Komise vítá, že Rada stvrdila dohodu ostatních zákonodárných orgánů ohledně nových pravidel pro ekologickou produkci, a se zájmem očekává závěrečné kroky, které povedou k přijetí nového nařízení. Přijetím nová pravidla vstoupí v platnost dne 1. ledna 2021. To poskytne dostatek času producentům, hospodářským subjektům a obchodním partnerům na to, aby se novému rámci přizpůsobili.

Proč odvětví ekologické produkce potřebuje nový soubor pravidel?

Řada stávajících pravidel slouží již více než 20 let a je třeba je aktualizovat – odvětví ekologické produkce v EU se v posledních dvou desetiletích výrazně změnilo. Ekologické zemědělství již není pouze okrajovou součástí zemědělsko-potravinářského odvětví EU, jak tomu bylo v době, kdy právě aktualizovaná pravidla vznikala. Je nyní jedním z nejdynamičtějších odvětví zemědělství EU. Rozsah půdy využívané pro ekologické zemědělství roste přibližně o 400 000 hektarů ročně. Trh s ekologickými produkty má v EU hodnotu přibližně 27 miliard eur, což je asi o 125 % více než před deseti lety. Nesourodá pravidla a odchylky tomuto velmi významnému odvětví evropského zemědělství v současné době neposkytují dostatečnou právní jistotu a bezpečnost. Přístup obsažený v novém nařízení by mu měl díky zjednodušení a harmonizaci dopomoci k ještě rychlejšímu růstu.

Jaká je přidaná hodnota reformy a co přesně se změní?

Ekologickým zemědělcům reforma zaručí rovné zacházení a spotřebitelům v celé Evropě nabídne logo EU pro ekologické produkty záruku kvality. Vzhledem k tomu, že většina spotřebitelů platí za ekologicky vyrobené potraviny vyšší ceny, je tato záruka kvality mimořádně důležitá.

Hlavní zdokonalení spočívá v zavedení jednoho souboru pravidel platných pro celou EU, tedy v celém odvětví ekologické produkce EU. Dosavadní pravidla umožňovala systém výjimek, někdy dokonce na úrovni jednotlivých producentů. Nová pravidla zohledňují potřebu flexibility, kvůli které vznikaly v minulosti uvedené odchylky. Řádně odůvodněné výjimky, jako například dočasné nahrazení ekologické složky neekologickou v případě vyčerpání zásob, budou umožněny i nadále. Budou ale časově omezeny, pravidelně posuzovány a v případě nutnosti uplatněny na všechny producenty, aby se se všemi zacházelo skutečně spravedlivě. Všem bioproducentům a bioproduktům bude měřeno stejným metrem.

Tato jednotná pravidla budou platit také pro ekologické zemědělce ze zemí mimo EU, kteří své výrobky na unijní trh vyvážejí. Nahradí tak stávající soubor čítající přes 60 různých ekvivalentních norem, které se v současnosti na dovážené biopotraviny uplatňují. V současné době se nacházíme v situaci, kdy lze na různé producenty v rámci jedné země uplatňovat různé normy, pokud země nemá s EU uzavřenou dohodu o rovnocennosti, a to pouze proto, že certifikační orgány si stanovují vlastní normy. Zásadu rovnocennosti nově nahradí povinnost dodržovat jeden jediný soubor pravidel. To přináší významný pokrok v oblasti obchodu. Především jde o to, že hospodářské subjekty z EU a ze zemí mimo EU budou mít stejné podmínky.

Oblast působnosti předpisů byla dále rozšířena na řadu nových produktů, např. na sůl, korek a vonné silice. V budoucnu bude rovněž možné zařadit nové výrobky a reagovat tak na vývoj odvětví a na požadavky spotřebitelů a poskytovat další příležitosti výrobcům.

Zjednodušení přináší nové nařízení i pro zemědělce. Ti drobní budou nyní moci například využít skupinovou certifikaci, která jim sníží administrativní náklady a usnadní jim se do režimu ekologické produkce zapojit.

Další příležitosti vzniknou také otevřením nového trhu s ekologickým osivem a dalším rostlinným rozmnožovacím materiálem s vysokou mírou genetické rozmanitosti. Zvýší se díky tomu biologická rozmanitost a posílí udržitelnost pěstování plodina zrychlí vývoj inovací. Přínosem bude zvýšená odolnost vůči škůdcům a chorobám a větší pozornost bude věnována přizpůsobení lokálním podmínkám.

Budou nová pravidla pro ekoproducenty a certifikační subjekty znamenat další kontroly a větší administrativní zátěž?

Právě naopak. Nová pravidla usilují o rovnováhu mezi potřebou provádět kontroly v zájmu důvěry spotřebitelů v odvětví a zátěží, kterou tato povinnost způsobuje zemědělcům a příslušným orgánům. Kontroly se provádějí na úrovni členských států a v zájmu účinnosti nejsou dopředu hlášené. Standardním postupem jsou každoroční kontroly, avšak podle nových pravidel toto nebude u zavedených ekoproducentů nezbytně nutné. U těch, u kterých proběhnou tři po sobě jdoucí každoroční kontroly bez problémů, budou moci vnitrostátní orgány stanovit povinnou kontrolu jednou za dva roky. To sníží administrativní zátěž jak pro samotné zemědělce, tak pro vnitrostátní správní orgány.

Smí ekologické potraviny obsahovat pesticidy?*

Pravidla ekologické produkce hovoří velmi jasně: certifikovaný producent nesmí plodiny v žádném případě ošetřovat žádnými nepovolenými pesticidy. Tak tomu bylo vždy a s novými pravidly se situace nemění.

Nová pravidla však stanoví preventivní opatření, která musí hospodářské subjekty přijmout, aby snížily riziko náhodné kontaminace pesticidy používanými u konvenčních plodin pěstovaných v blízkosti bioprodukce. Za kontrolu těchto opatření jsou odpovědné vnitrostátní orgány. Spotřebitelé musí mít jistotu, že u produktů označených logem EU pro ekologickou produkci žádné nepovolené pesticidy použity nebyly a že byla přijata veškerá možná preventivní opatření, aby se riziku náhodného styku s nepovolenými pesticidy zabránilo.

Při podezření, že určitý ekologický produkt obsahuje nepovolené pesticidy, mají vnitrostátní orgány povinnost toto ověřit. Aby však mohlo být zahájeno formální vyšetřování, musí být takové tvrzení podloženo. Šetření pak slouží k určení zdroje a příčiny přítomnosti zakázaných látek a může využít jakýchkoli vhodných metod, aby se podezření bez zbytečné prodlevy mohlo případně vyvrátit.

Komise situaci posoudí do 4 let od data, kdy se nová pravidla začnou používat, tj. od 1. ledna 2021. To umožní komplexní analýzu vnitrostátních předpisů a postupů týkajících se prahových hodnot pro přítomnost nepovolených látek a stanoví se další postup.

Co nového přinášejí aktualizovaná pravidla pro dovoz ekologických produktů?

Nové nařízení se nevztahuje pouze na ekologické produkty z EU, ale i na produkty dovážené do Unie z třetích zemí.

Pokud jde o uznané kontrolní subjekty, budou nová pravidla uplatňována stejně jak na producenty z EU, tak na producenty ze třetích zemí, kteří chtějí prodávat v rámci jednotného trhu Evropské unie. Místo ekvivalentních norem budou nyní producenti ze třetích zemích muset splňovat stejná pravidla jako ti z EU. Jde o krok, který je součástí přechodu od zásady rovnocennosti k zásadě souladu. To jednak vytváří rovné podmínky pro všechny výrobce, kteří budou muset plošně dodržovat stejný soubor přísných norem, a jednak dává jistotu spotřebitelům, že ekologické produkty prodávané v EU splňují stejné normy kvality, ať jsou vyprodukovány kdekoli.

Až do současnosti byly dovážené výrobky certifikovány v souladu s rovnocennými vnitrostátními pravidly třetích zemí nebo v souladu s některou z přibližně 60 různých norem aplikovaných kontrolními subjekty, které EU považovala za rovnocenné jejím vlastním pravidlům ekologické produkce. Některé kontrolní subjekty například povolovaly používání určitých přípravků na ošetření rostlin, které se v EU nepoužívají (např. k eliminaci chorob, se kterými se Evropa nepotýká a tudíž nereguluje).

Co se stane s dohodami o ekologické produkci, které EU uzavřela s dalšími zeměmi?

U několika třetích zemí (tzn. zemí za hranicemi EU) EU uznala, že uplatňují soubor pravidel a kontrolních systémů, který je rovnocenný pravidlům ekologické produkce EU. Některé třetí země, jako je Kanada, Japonsko, Spojené státy, Tunisko nebo Nový Zéland uznaly prostřednictvím ujednání či dohod pravidla Evropské unie, takže obě strany považují svá pravidla ekologické produkce a kontrolní systémy za vzájemně rovnocenné. To evropským spotřebitelům zajišťuje výběr z širokého sortimentu ekologického zemědělství a producentům z Evropské unii vývozní trh.

Stávající ujednání a dohody bude třeba novým pravidlům přizpůsobit – tam kde to bude nutné a v přiměřené lhůtě.

Stávající uznání rovnocennosti pravidel třetích zemí, které v současné době přesahuje působnost ujednání o vzájemné rovnocennosti, bude muset být transformováno vzájemnými obchodními dohodami, aby hospodářským subjektům zaručovalo pevnější právní rámec. Pět let trvající přechodné období zajišťuje, že jak EU, tak její partneři budou mít dostatek času k vyjednání vzájemně výhodné dohody.

Upravují nějak nová pravidla i pěstování plodin ve sklenících?

Jedním z hlavních požadavků na ekologickou produkci je vyživování rostlin především prostřednictvím půdního ekosystému. Nové nařízení potvrzuje tuto souvislost s půdou jako základní zásadu, a použití „ohraničených záhonů“ tak není považováno za slučitelné.

Nové nařízení však producentům z těch zemí, kde již bylo používání skleníků pro potřeby ekologického zemědělství povoleno, umožní v této praxi pokračovat ještě po dobu 10 let. Do 5 let od data použitelnosti nového nařízení Komise předloží zprávu týkající se využívání ohraničených záhonů ve sklenících, která bude eventuálně doprovázena legislativním návrhem.

Budou se pravidla vztahovat na všechny bioprodukty, tedy i na ty zpracované?

Nové nařízení pro ekologickou produkci se bude vztahovat i na živé a nezpracované zemědělské produkty včetně osiva a dalšího rozmnožovacího rostlinného materiálu a zpracovaných zemědělských produktů používaných jako potraviny či krmiva. Zpracované produkty smí být označovány jako ekologické pouze tehdy, pokud ekologická složka tvoří minimálně 95 %.

 

* Aktualizováno 19/04/2018 v 15:10 hod

MEMO/17/4686

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar