Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Новият регламент за биологичното производство

Брюксел, 20 ноември 2017 r.

Новият регламент за биологичното производство

Комисията приветства одобряването от Съвета на споразумението за новите правила за биологичното производство и очаква окончателното приемане на новия регламент. След като регламентът бъде приет, новите правила ще влязат в сила на 1 януари 2021 г. Така производителите, операторите и търговските партньори ще имат достатъчно време да се приспособят към новата рамка.

Защо са необходими нови правила за сектора на биологичното производство?

Голям брой от текущите правила са приети преди повече от 20 години и трябва да бъдат актуализирани, за да отразят големите промени в сектора на биологичното производство в ЕС през последните две десетилетия. Това производство вече не е малка ниша от хранително-вкусовия сектор на ЕС както по време на изготвянето на настоящите правила. Днес това е един от най-динамичните сектори на европейското селско стопанство, като използваните за него земеделски площи нарастват с около 400 000 хектара на година. Пазарът на биологични продукти в ЕС е на стойност около 27 милиарда евро — със 125% повече от преди десет години. Разнородната смесица от правила и дерогации, действащи понастоящем, не осигуряват достатъчна сигурност за този особено важен сектор на европейското селско стопанство. Опростеният и хармонизиран подход на новия регламент ще му помогне да се разраства още по-бързо.

Каква е добавената стойност на тази реформа и какво ще се промени?

Ще се гарантира справедливост стопаните в ЕС, занимаващи се с биологично земеделие, а логото на ЕС за биологични продукти ще предлага на потребителите еднаква гаранция за качество в цяла Европа. Като се има предвид високата цена, която повечето потребители плащат за биологични храни, тази гаранция за качество е изключително важна.

Основното подобрение е въвеждането на единен набор от европейски правила за целия сектор на биологичното производство в ЕС. Старите правила позволяваха да се правят най-различни изключение, понякога дори за отделни производители. Новите правила вземат предвид необходимостта от гъвкавост, обслужвана от тези дерогации в миналото. Все още ще се допускат надлежно обосновани изключения, като например временна замяна на биологична с небиологична съставка в случай на ограничени запаси, но те ще бъдат ограничени във времето, ще се преразглеждат редовно и ако е необходимо ще се прилагат за всички производители, за да се гарантира равноправното им третиране. Едни и същи правила ще важат за всички биологични производители и продукти.

Единният набор от правила ще се прилага и за производители извън ЕС, които изнасят своите биологични продукти за пазара на ЕС. Той ще замени над 60 различни стандарта, смятани за еквивалентни, прилагащи се днес за вносните биологични храни. Ситуацията в момента позволява прилагане на различни стандарти за производители от една и съща държава, ако тя няма споразумение за еквивалентност с ЕС, просто защото сертифициращите органи определят свои собствени стандарти. Принципът на еквивалентност ще бъде заменен от единен набор от правила на ЕС. Това ще доведе до подобряване на търговските отношения, тъй като операторите от ЕС и извън него вече ще действат при еднакви условия.

Обхватът на правилата е разширен, за да се включат редица нови продукти като сол, корк и етерични масла. В бъдеще ще бъде възможно също да се добавят нови продукти в отговор на развитието на сектора и на потребителското търсене, което ще предостави допълнителни възможности за производителите.

Новият регламент опростява нещата за селските стопани. Дребните производители например ще могат да избират групово сертифициране, което ще намали разходите им за сертифициране и ще улесни присъединяването към схемата за биологично земеделие.

Нови възможности ще бъдат създадени и благодарение на откриването на нов пазар за биологични семена и друг растителен репродуктивен материал с висока степен на генетично биологично разнообразие. Това ще подобри биологичното разнообразие и устойчивостта на културите и ще стимулира иновациите. Устойчивостта на вредители и болести ще се подобри и ще бъде обърнато специално внимание на по-доброто приспособяване към местните условия.

Новите правила ще доведат ли до повече проверки и административни формалности за производителите и сертифициращите органи?

Точно обратното. Новите правила създават равновесие между необходимостта от проверки за гарантиране на доверието на потребителите в сектора и тежестта от тези проверки върху земеделските стопани и компетентните органи. Инспекциите се извършват на равнището на държавите и не се обявяват предварително, за да се гарантира тяхната ефективност. Стандартната процедура е да се извършват годишни проверки, но според новите правила това не е непременно необходимо за утвърдени биологични производители. Националните органи могат да решат да проверяват производителите с чисто досие през последните три последователни години само веднъж на всеки две години. Това ще намали административната тежест за фермерите и националните администрации.

Разрешени ли са пестицидите в биологичното земеделие?*

Правилата са пределно ясни: сертифицираните производители не могат в никакъв случай да използват неразрешени пестициди за своите култури. Това е било така винаги и остава непроменено при новите правила.

Това, което се определя в тези правила, са предпазните мерки, които трябва да бъдат взети, за да се намали рискът от случайно „замърсяване“ с пестициди, използвани за конвенционални култури, отглеждани в съседство. За контролирането на тези мерки отговарят националните органи. Потребителите трябва да бъдат напълно сигурни, че при производството на продуктите, носещи логото на ЕС за биологични продукти, не са използвани никакви неразрешени пестициди и че са взети всички възможни предпазни мерки за ограничаване на малкия риск от случайно присъствие на неразрешени пестициди.

В случаите, в които се твърди, че биологични продукти съдържат неразрешени пестициди, националните органи са длъжни да проведат разследване. За да предизвикат официално разследване обаче, подобни твърдения трябва да бъдат ясно обосновани. При разследването трябва да се установи източникът и причината за наличието на подобни вещества и да се използват всички подходящи методи за отстраняване на подозренията без ненужно забавяне.

Комисията ще направи оценка на ситуацията до 4 години след датата на влизане в сила на новия регламент — 1 януари 2021 г. Това ще позволи да се извърши цялостен анализ на националните правила и практики относно праговете за неразрешени вещества и да се оценят бъдещите стъпки по този въпрос.

Какво означават новите правила за вносните биологични продукти?

Новият регламент обхваща не само биологични продукти от ЕС, но и продукти, внесени в ЕС от други страни.

По отношение на признатите контролни органи новите правила ще бъдат еднакви за производителито от ЕС и производителите от страни извън ЕС, желаещи да продават продукцията си на единния пазар на Съюза. Вместо да произвеждат в съответствие със стандарти, които се считат за еквивалентни на правилата на ЕС, производителите в трети държави вече трябва да спазват същия набор от правила като производителите в ЕС. Това представлява преминаване от принципа на еквивалентност към принципа на съответствие. По този начин не само се създават условия на равнопоставеност за всички производители, които могат да са сигурни, че са длъжни да спазват едни и същи високи стандарти, но също така се вдъхва увереност на потребителите, че биологичните продукти, продавани в ЕС, независимо дали са произведени на европейска почва или не, отговарят на едни и същи стандарти за качество.

Досега внесените продукти бяха сертифицирани в съответствие с еквивалентни национални правила на трети държави или с близо 60 различни набора от правила на контролни органи, признати от ЕС за еквивалентни на неговите собствени правила за биологично производство. Така например някои контролни органи позволяваха използването на определени продукти за третиране на растенията, които не се използват в ЕС (в случаи, в които те се използват за лечение на болести, които не се срещат в Европа, и за които съответно няма европейски правила).

Какво ще се случи с действащите споразумения за биологични продукти между ЕС и други държави?

ЕС е признал правилата за производство и системите за контрол в няколко държави извън Съюза за еквивалентни на неговите собствени. Някои трети държави като Канада, Япония, САЩ, Тунис, Нова Зеландия и др. също са признали правилата на ЕС за еквивалентни чрез договорености или споразумения за еквивалентност. Взаимното признаване дава на европейските потребители избор измежду широк набор от биологични продукти и създава възможности за износ за производителите от ЕС.

Когато това е уместно, съществуващите договорености или споразумения ще трябва да бъдат приведени в съответствие с новите правила в разумен срок.

Съществуващите случаи на признаване на еквивалентността на трети държави, които понастоящем са извън обхвата на взаимните договорености за еквивалентност, ще трябва да бъдат преобразувани в реципрочни търговски споразумения, за да се осигури по-стабилна правна уредба за операторите. Преходният период от 5 години гарантира, че както ЕС, така и неговите партньори ще имат време за договаряне на взаимно изгодно споразумение.

Какво означават новите правила за биологичните продукти от оранжерии?

Храненето на растенията предимно чрез почвената екосистема е едно от основните изисквания на биологичното производство. В новия регламент се потвърждава основният принцип за връзка с почвата и използването на отделени лехи не се смята за съвместимо с общите принципи на биологичното земеделие.

Въпреки това новият регламент ще позволи на производителите в държави от ЕС, в които тази практика е разрешена за биологичното земеделие, да продължат да използват култивационни съоръжения за ограничен период от 10 години. Комисията ще представи доклад за използването на отделени лехи в парници 5 години след датата на влизане в сила на новия регламент, който може да бъде придружен, ако е уместно, от законодателно предложение.

Ще се прилагат ли правилата за всички биологични продукти, включително за преработени продукти?

Новият регламент за биологичното производство ще се прилага за живи и непреработени селскостопански продукти, включително семена и друг растителен репродуктивен материал, както и за преработени селскостопански продукти, използвани като храни и фуражи. Преработените продукти може да се етикетират като биологични само ако поне 95 % от съставките от земеделски произход са биологични.

 

*Актуализирано на 19.4.2018 г. в 15:10 ч.

MEMO/17/4686

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar