Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Frågor och svar: Kommissionens arbetsprogram för 2018

Strasbourg den 24 oktober 2017

Vad är EU-kommissionens arbetsprogram?

Varje år antar EU-kommissionen ett arbetsprogram som innehåller kommissionens centrala initiativ för det kommande året. Kommissionens arbetsprogram ger allmänheten, EU-institutionerna och EU-institutionernas personal information om hur vi kommer att genomföra våra politiska prioriteringar i praktiken.

Det här är det fjärde arbetsprogrammet som läggs fram av Junckerkommissionen. I programmet ingår initiativ som avslutar arbetet med de tio prioriteringarna i ordförande Junckers politiska riktlinjer vid slutet av kommissionens femårsmandat, men också långsiktiga initiativ för EU:s framtid fram till 2025 och tiden efter det.

Vad kommer kommissionen att prioritera under 2018?

Kommissionen fortsätter att lägga upp sitt arbete kring ordförande Junckers politiska riktlinjer från juli 2014. Kommissionens agenda fram till slutet av det nuvarande mandatet fastställdes i ordförande Junckers tal om tillståndet i unionen den 13 september 2017. Årets tal byggde på debatten om EU:s framtid som kommissionen inledde genom sin vitbok om EU:s framtid, som publicerades den 1 mars 2017. Insatserna under det kommande året baserar sig också på Bratislavaförklaringen från september 2016 om ett EU med 27 medlemsländer och på Romförklaringen som EU-ledarna antog den 25 mars 2017 i samband med 60-årsjubileet av Romfördragen. Alla vägar leder nu till Sibiu i Rumänien, där det första toppmötet med ett EU med 27 medlemsländer kommer att äga rum. Junckerkommissionen har siktet inställt både på arbetet på kort sikt och EU:s framtid.

Lika viktigt som de nya initiativen är vårt fortsatta samarbete med Europaparlamentet och rådet för att nå enighet om de omfattande förslag som redan lades fram under de tre första åren av kommissionens mandatperiod. I arbetsprogrammet ingår 66 förslag som kommissionen anser att det är ytterst viktigt att vi når enighet om under nästa år. Kommissionen kommer också att fortsätta sitt arbete för att se till att befintlig EU-lagstiftning tillämpas korrekt och verkställs och att EU:s samlade lagstiftning fortsätter att vara ändamålsenlig. Vi kommer därför att dra tillbaka 15 förslag som är föråldrade eller där enighet inte kan nås, och tre gällande rättsakter kommer att upphävas.

Hur har arbetsprogrammet tagits fram och antagits?

Den nuvarande kommissionen har tillsatts av Europaparlamentet på grundval av tydliga politiska riktlinjer, vilka även återspeglade Europeiska rådets strategiska agenda. De tio prioriteringarna i riktlinjerna fortsätter att fungera som ram för kommissionens årliga planering.

I september varje år håller Europeiska kommissionens ordförande ett tal i Europaparlamentet om tillståndet i unionen. Tillsammans med avsiktförklaringen, som kommissionens ordförande och förste vice ordförande skickar samma dag till Europaparlamentets och rådets ordförande, fastställer det kommissionens centrala prioriteringar för de kommande månaderna.

Talet om tillståndet i unionen är det första steget i den dialog som förs med parlamentet och rådet inför utarbetandet av kommissionens arbetsprogram för påföljande år. Dialogen gör det möjligt att bygga upp en gemensam förståelse mellan parlamentet, medlemsländerna och kommissionen av de kommande prioriteringarna.

Kommissionen lyssnar även till Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs synpunkter.

Behöver arbetsprogrammet godkännas av Europaparlamentet och rådet?

De närmaste veckorna kommer kommissionen att arbeta tillsammans med Europaparlamentet och rådet för att nå en överenskommelse mellan de tre ordförandena om en gemensam förklaring om de allmänna målen och prioriteringarna för 2018 och de förslag som behöver prioriteras i lagstiftningsprocessen. Detta är ett nytt gemensamt åtagande enligt det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning som kommissionen lade fram den 19 maj 2015 och som de tre EU-institutionerna undertecknade den 13 april 2016.

Hur är EU-kommissionens arbetsprogram uppbyggt?

Kommissionens arbetsprogram består av ett meddelande med fem bilagor.

  • Bilaga I innehåller nästa års centrala initiativ, vilka fokuserar på konkreta åtgärder för att tillämpa Junckerkommissionens tio politiska prioriteringar samt insatser och initiativ som är mer långsiktiga, som då den nya unionen med 27 medlemsländer utformar sin framtid fram till 2025 och tiden efter det.
  • Bilaga II innehåller andra centrala Refitinitiativ där vi kommer att se över gällande lagstiftning under nästa år.
  • I bilaga III listas pågående prioriterade lagstiftningsärenden där vi vill att medlagstiftarna i Europaparlamentet och rådet snarast ska vidta åtgärder som leder till konkreta resultat för EU:s invånare.
  • Bilaga IV innehåller en lista över förslag som ska dras tillbaka.
  • Bilaga V innehåller en lista över befintlig lagstiftning som kommissionen tänker upphäva.

Vad är Refit?

Refit är Europeiska kommissionens program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat. Syftet är att se över den befintliga lagstiftningen för att se till att den är ändamålsenlig och har avsett resultat. Vi vill ha en slimmad och sund EU-lagstiftning, undanröja onödiga bördor och anpassa den befintliga lagstiftningen utan att göra avkall på våra ambitiösa politiska mål.

Junckerkommissionen fortsätter att uppdatera och förbättra befintlig lagstiftning, så att den är ändamålsenlig utan onödiga bördor Under framtagandet av Refitprioriteringar har kommissionen beaktat Refitplattformens synpunkter.

Vad är Refitplattformen?

Kommissionen har satt ihop en högnivågrupp av experter, som företräder medlemsländerna, rådgivande organ, näringslivet och civilsamhället, vars uppgift är att bistå med råd om hur EU:s lagstiftning kan göras effektivare och mer ändamålsenlig genom att minska kostnader och bördor, utan att göra avkall på de politiska målen.

Hittills har Refitplattformen avgett 58 yttranden inom en rad områden för EU-lagstiftning, t.ex. integritet och elektronisk kommunikation, kemikalier, finansiella tjänster, hälsa och livsmedelssäkerhet, den gemensamma jordbrukspolitiken, sammanhållningspolitik och mervärdesskatt.

Hur avgör kommissionen vilka förslag som ska dras tillbaka?

EU:s invånare och företag vill att vi lägger tid och energi på stora och brådskande frågor, samtidigt som vi strävar efter enkel, evidensbaserad, förutsebar och proportionerlig lagstiftning som leder till största möjliga nytta.

Kommissionen granskar noga alla förslag för att se om de bör behållas, ändras eller dras tillbaka. Vi vill dra tillbaka 15 förslag som är tekniskt föråldrade eller inte längre tjänar sitt syfte för att göra det möjligt för parlamentet och rådet att fokusera på de viktigaste förslagen.

Är arbetsprogrammet en uttömmande lista på allt som kommissionen kommer att göra under 2018?

Arbetsprogrammet lyfter fram de nya centrala politiska initiativ som kommissionen planerat för 2018. Kommissionen har också löpande åtaganden att se till att befintlig lagstiftning eller redan påbörjade program tillämpas på bästa sätt och ger konkreta resultat. Kommissionen kan också ta oplanerade initiativ som svar på sådant som händer under året och som kräver omedelbara åtgärder på EU-nivå.

När ska kommissionen genomföra förslagen i arbetsprogrammet?

I linje med åtagandena i det nya interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning anger arbetsprogrammet, i den mån det är möjligt, en tidsplan. Arbetsprogrammet anger även närmare uppgifter, i den mån det är möjligt och på preliminär basis, om den avsedda rättsliga grunden, typen av rättsakt och annan relevant information om förfarandet, t.ex. om konsekvensbedömningar och utvärderingar. 

Färdplaner för enskilda åtgärder med mer information om de planerade initiativen har redan publicerats eller kommer att publiceras inom kort. Dessa gör det möjligt för intressenter och allmänheten att lämna synpunkter på kommissionens planer.

Mer information

Pressmeddelande: Kommissionens arbetsprogram 2018: en agenda för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU

MEMO/17/4003

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar