Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Vprašanja in odgovori: delovni program Komisije za leto 2018

Strasbourg, 24. oktobra 2017

Kaj je delovni program Komisije?

Evropska komisija vsako leto sprejme delovni program, v katerem so opredeljene ključne pobude, ki jih bo predstavila v naslednjem letu. Delovni program Komisije državljane ter naše institucionalne partnerje in uslužbence seznanja s tem, kako bomo uresničili politične prednostne naloge in jih preoblikovali v konkretne ukrepe.

To je četrti delovni program, ki ga bo predstavila Junckerjeva Komisija, zajema pa pobude za dokončanje desetih prednostnih nalog iz političnih smernic predsednika Junckerja do konca petletnega mandata Komisije, pa tudi dolgoročnejše pobude za oblikovanje prihodnosti EU do leta 2025 in pozneje.

Katere bodo prednostne naloge Komisije v letu 2018?

Komisija se pri strukturiranju svojega dela še naprej opira na politične usmeritve predsednika Junckerja iz julija 2014. Program Komisije do konca tega mandata je bil določen v govoru o stanju v Uniji, ki ga je imel predsednik Juncker 13. septembra 2017. Letošnji govor o stanju v Uniji nadgrajuje razpravo o prihodnosti Evrope, ki jo je Komisija pričela z belo knjigo o prihodnosti Evrope, objavljeno 1. marca 2017. Ukrepi, ki se načrtujejo za prihodnje leto, temeljijo tudi na Izjavi iz Bratislave iz septembra 2016 o EU s 27 članicami in Rimski izjavi, ki so jo voditelji sprejeli 25. marca 2017 ob 60. obletnici Rimskih pogodb. Zdaj vse poti vodijo v Sibiu v Romuniji, kjer bo potekal prvi vrh EU s 27 državami članicami. Junckerjeva Komisija je osredotočena tako na kratkoročne rezultate kot tudi na oblikovanje prihodnosti za EU.

Prav tako pomembno kot nove pobude, opredeljene v tem letu, je nadaljnje sodelovanje z Evropskim parlamentom in Svetom, da bi dosegli dogovor o ambicioznih predlogih, ki jih je Komisija že predložila v prvih treh letih svojega mandata. Komisija je v delovnem programu opredelila 66 predlogov v obravnavi, ki bi jih bilo treba prihodnje leto obravnavati prednostno. Komisija si bo pri svojem delu prav tako prizadevala zagotoviti, da se veljavni evropski predpisi pravilno uporabljajo in uveljavljajo ter da zakonodaja EU še naprej ustreza svojemu namenu. V skladu s tem bo umaknila 15 predlogov v obravnavi, ki so zastareli ali dogovor v zvezi z njimi ni mogoč, razveljavila pa bo tudi tri veljavne zakonodajne akte.

Kako potekata priprava in sprejetje delovnega programa?

Sedanjo Komisijo je Evropski parlament izvolil na podlagi jasnih političnih usmeritev, ki so odražale tudi strateško agendo Evropskega sveta. Deset prednostnih nalog, določenih v teh usmeritvah, je še naprej okvir za letno načrtovanje dejavnosti Komisije.

Predsednik Evropske komisije ima v Evropskem parlamentu vsako leto septembra govor o stanju v Uniji. Ta govor in pismo o nameri, ki ga predsednik in prvi podpredsednik istega dne pošljeta predsedniku Evropskega parlamenta in predsedstvu Sveta, opredeljujeta ključne prednostne naloge Komisije v prihajajočih mesecih.

Z govorom o stanju v Uniji se začne dialog s Parlamentom in Svetom za pripravo delovnega programa Komisije za naslednje leto. Ta dialog Parlamentu, državam članicam in Komisiji služi kot orodje za oblikovanje skupnega razumevanja prihodnjih prednostnih nalog.

Med pripravo delovnega programa Komisija upošteva tudi mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij.

Ali morata delovni program odobriti Evropski parlament in Svet?

Komisija bo v prihodnjih tednih sodelovala z Evropskim parlamentom in Svetom, da bi dosegli dogovor med vsemi tremi predsedniki glede skupne izjave, ki bo določala splošne cilje in prednostne naloge v letu 2018 ter opredeljevala predloge, ki bodo v zakonodajnem postopku deležni prednostne obravnave. To je nova skupna zaveza iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, ki ga je Komisija predlagala 19. maja 2015, tri institucije pa so ga podpisale 13. aprila 2016.

Kako je strukturiran delovni program Komisije?

Delovni program Komisije sestavljajo politično sporočilo in pet prilog:

  • v Prilogi I so navedene ključne pobude, ki bodo predstavljene v naslednjem letu in ki se osredotočajo na konkretne ukrepe za uresničevanje desetih političnih prednostnih nalog Junckerjeve Komisije, pa tudi ukrepi in pobude, ki so bolj dolgoročni, saj mora nova Unija s 27 državami članicami oblikovati svojo prihodnost do leta 2025 in pozneje;
  • Priloga II vključuje druge ključne pobude na podlagi programa REFIT, v okviru katerih bomo v naslednjem letu pregledali veljavno zakonodajo;
  • Priloga III vsebuje seznam prednostnih zakonodajnih predlogov v obravnavi, ki bi jih morala Evropski parlament in Svet kot sozakonodajalca kar najhitreje sprejeti, da se zagotovijo rezultati za državljane;
  • v Prilogi IV so povzeti načrtovani umiki predlogov v obravnavi;
  • Priloga V pa vsebuje seznam obstoječe zakonodaje, ki jo namerava Komisija razveljaviti.

Kaj je REFIT?

REFIT je program ustreznosti in uspešnosti predpisov Evropske komisije. Cilj programa je s pregledom obstoječe zakonodaje EU zagotoviti, da ta še vedno ustreza svojemu namenu in daje želene rezultate. Tako naj bi se ohranjalo smotrno in zdravo pravo EU, odpravila nepotrebna bremena ter prilagodila veljavna zakonodaja, ne da bi bili pri tem ogroženi ambiciozni cilji politik.

Junckerjeva Komisija še naprej posodablja in izboljšuje obstoječo zakonodajo, da bo lahko učinkovito dosegala svoje cilje brez nepotrebnih bremen. Pri določanju prednostnih nalog na podlagi programa REFIT je Komisija upoštevala mnenja platforme REFIT.

Kaj je platforma REFIT?

Komisija je ustanovila strokovno skupino na visoki ravni, v kateri sodelujejo države članice, posvetovalni organi, podjetja in civilna družba. Skupina Komisiji svetuje, kako izboljšati učinkovitost in uspešnost zakonodaje EU ter zmanjšati stroške in bremena, ne da bi se pri tem ogrozili cilji politik.

Platforma REFIT je doslej sprejela 58 mnenj na najrazličnejših področjih prepisov EU, vključno z e-zasebnostjo, uredbo o kemikalijah, finančnimi storitvami, zdravjem in varnostjo hrane, skupno kmetijsko politiko, kohezijsko politiko in davkom na dodano vrednost.

Kako se Komisija odloči, katere predloge bo umaknila?

Evropski državljani in podjetja želijo, da svoj čas in delo osredotočimo na velika in nujna vprašanja, obenem pa si prizadevamo za preproste, predvidljive in sorazmerne zakone, podprte z dokazi, ki prinašajo kar največje koristi.

Komisija vsako leto skrbno prouči vse predloge v obravnavi in oceni, ali bi morala podpirati njihovo sprejetje, jih spremeniti ali umakniti. Predlagali smo umik 15 predlogov v obravnavi, ki so tehnično zastareli ali ne služijo več svojemu namenu, da bi se lahko sozakonodajalca osredotočila na predloge, ki so resnično pomembni.

Ali je ta delovni program izčrpen seznam dejavnosti Komisije v letu 2018?

V delovnem programu so navedene nove ključne pobude politik, ki jih namerava Komisija predstaviti v letu 2018. Poleg tega mora Komisija nenehno zagotavljati, da se obstoječa zakonodaja in programi pravilno izvajajo ter prispevajo h konkretnim rezultatom v praksi. Komisija lahko sprejme tudi nenačrtovane pobude, če je zaradi dogodkov med letom potrebno ukrepanje na evropski ravni.

Kdaj bodo predlogi Komisije, navedeni v delovnem programu, tudi izvedeni?

V skladu z zavezami v okviru novega Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje je predvideni časovni razpored predlogov v največji možni meri opredeljen v delovnem programu. V delovnem programu so navedene tudi okvirne informacije o pravni podlagi, ki se bo predvidoma uporabila, in vrsti pravnega akta, pa tudi druge pomembne postopkovne informacije, vključno z informacijami glede ocene učinka in vrednotenja, če so na voljo. 

Kažipoti o posameznih ukrepih so že objavljeni ali bodo objavljeni v kratkem. V njih so navedene podrobnejše informacije o načrtovanih pobudah, zainteresiranim stranem in državljanom pa dajejo možnost, da sporočijo svoje mnenje o načrtih Komisije.

Več informacij

Sporočilo za medije: Delovni program Komisije za leto 2018: Načrt za enotnejšo, močnejšo in bolj demokratično Evropo

MEMO/17/4003

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar