Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Otázky a odpovede: Pracovný program Komisie na rok 2018

Strasburg 24. október 2017

Čo je pracovný program Komisie?

Európska komisia každoročne prijíma pracovný program, v ktorom stanovuje svoje kľúčové iniciatívy na nasledujúci rok. Pracovný program Komisie informuje občanov, našich inštitucionálnych partnerov a zamestnancov o tom, ako budeme napĺňať naše politické priority a ako ich premeníme na konkrétne opatrenia.

Ide o štvrtý pracovný program predkladaný Junckerovou Komisiou a uvádzajú sa v ňom iniciatívy, ktorých cieľom je do konca päťročného funkčného obdobia Komisie dokončiť realizáciu desiatich priorít stanovených v politických usmerneniach predsedu Junckera, ako aj dlhodobejšie iniciatívy, ktoré by mali formovať budúcnosť EÚ do roku 2025 a neskôr.

Aké sú priority Komisie na rok 2018?

Komisia naďalej určuje štruktúru svojej činnosti v súlade s politickými usmerneniami predsedu Junckera z júla 2014. Program Komisie do konca súčasného funkčného obdobia stanovil predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie, ktorú predniesol 13. septembra 2017. Tohtoročná správa o stave Únie čerpala z diskusie o budúcnosti Európy, ktorú začala Komisia, keď 1. marca 2017 zverejnila Bielu knihu o budúcnosti Európy. Opatrenia v nadchádzajúcom roku budú vychádzať aj z Bratislavského vyhlásenia zo septembra 2016, ktoré sa týka fungovania EÚ s 27 členmi, a z Rímskej deklarácie, na ktorej sa dohodli vedúci predstavitelia členských krajín 25. marca 2017 pri príležitosti 60. výročia Rímskych zmlúv. Všetky cesty teraz vedú do rumunského Sibiu, kde sa uskutoční prvý samit 27-člennej EÚ. Junckerova komisia sa sústredí tak na dosiahnutie výsledkov v krátkodobom horizonte, ako aj na formovanie budúcnosti EÚ.

Rovnako dôležitá ako nové iniciatívy predstavené v tomto roku je aj naša nepretržitá spolupráca s Európskym parlamentom a Radou s cieľom dohodnúť sa na ambicióznych návrhoch, ktoré Komisia predložila počas prvých troch rokov svojho funkčného obdobia. Komisia v pracovnom programe identifikovala 66 návrhov v štádiu schvaľovania, v prípade ktorých by dosiahnutie dohody malo byť v budúcom roku prioritou. Komisia bude takisto pokračovať vo svojej činnosti zameranej na riadne uplatňovanie a presadzovanie existujúcich európskych právnych predpisov a na to, aby všetky právne predpisy EÚ spĺňali svoj účel. Súčasťou tohto úsilia bude aj stiahnutie 15 návrhov v štádiu schvaľovania, ktoré sú zastarané alebo v prípade ktorých nie je možné dosiahnuť dohodu, a zrušenie troch existujúcich právnych aktov.

Ako sa pracovný program zostavuje a prijíma?

Európsky parlament zvolil túto Komisiu na základe jasných politických usmernení, v ktorých sa zohľadnil aj strategický program Európskej rady. Desať priorít stanovených v týchto usmerneniach naďalej slúži ako rámec pre ročné plánovanie Komisie.

Každý rok v septembri prednáša predseda Európskej komisie svoj prejav o stave Únie pred Európskym parlamentom. Spolu s vyhlásením o zámere, ktorý v ten istý deň odosiela predseda a prvý podpredseda predsedovi Európskeho parlamentu a predsedníctvu Rady, obsahuje náčrt kľúčových priorít Komisie v nasledujúcich mesiacoch.

Prejav o stave Únie je východiskovým bodom pre dialóg s Parlamentom a Radou o príprave pracovného programu Komisie na nasledujúci rok. Tento dialóg slúži na zabezpečenie spoločného chápania budúcich priorít zo strany Parlamentu, členských štátov a Komisie.

Komisia si okrem toho pri vypracovávaní pracovného programu vypočuje názory Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov.

Musia Európsky parlament a Rada schváliť pracovný program Komisie?

V najbližších týždňoch sa bude Komisia spoločne s Európskym parlamentom a Radou usilovať o dosiahnutie dohody troch predsedov o spoločnom vyhlásení, v ktorom sa stanovia všeobecné ciele a priority na rok 2018, a určenie návrhov, ktorým by sa mala v legislatívnom procese venovať prioritne pozornosť. Ide o nový spoločný záväzok podľa Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva, návrh ktorej predložila Komisia 19. mája 2015 a ktorú tri inštitúcie podpísali 13. apríla 2016.

Aká je štruktúra pracovného programu Komisie?

Pracovný program Komisie pozostáva z politického oznámenia a piatich príloh.

  • V prílohe I sa uvádzajú hlavné iniciatívy, ktoré sa majú predložiť v nasledujúcom roku a ktoré sú zamerané na konkrétne opatrenia týkajúce sa realizácie desiatich politických priorít Junckerovej Komisie. Zároveň zahŕňa opatrenia a iniciatívy, ktoré majú dlhodobejší charakter a majú formovať budúcnosť novej Únie 27 členov do roku 2025 a neskôr,
  • príloha II obsahuje iné kľúčové iniciatívy REFIT, v rámci ktorých v nasledujúcom roku preskúmame existujúce právne predpisy,
  • v prílohe III sa uvádza zoznam prioritných legislatívnych aktov v štádiu schvaľovania, v prípade ktorých chceme, aby spoluzákonodarcovia v Európskom parlamente a Rade čo najrýchlejšie prijali opatrenia, ktoré prinesú výsledky pre občanov,
  • v prílohe IV je zoznam návrhov v štádiu schvaľovania, ktoré Komisia plánuje stiahnuť,
  • v prílohe V je uvedený zoznam existujúcich právnych predpisov, ktoré Komisia plánuje zrušiť.

Čo je REFIT?

REFIT je program regulačnej vhodnosti a efektívnosti Európskej komisie. Jeho cieľom je preskúmať existujúce právne predpisy EÚ a zabezpečiť, aby naďalej spĺňali svoj účel a skutočne prinášali zamýšľané výsledky. Zameriava sa na zaistenie toho, aby súbor právnych predpisov EÚ nebol neprimerane objemný a aby bol funkčný, aby sa odstránila zbytočná záťaž a prispôsobili existujúce právne predpisy bez toho, aby to ohrozilo naše ambiciózne politické ciele.

Junckerova komisia pokračuje v aktualizácii a zlepšovaní súčasných právnych predpisov, aby naďalej plnili svoje ciele účinne a bez zbytočnej záťaže. Pri určovaní priorít programu REFIT Komisia vzala do úvahy stanoviská platformy REFIT.

Čo je platforma REFIT?

Komisia vytvorila skupinu odborníkov na vysokej úrovni, ktorej členmi sú zástupcovia členských štátov, poradných orgánov, podnikateľského sektora a občianskej spoločnosti. Jej úlohou je poskytovať poradenstvo o tom, ako zabezpečiť, aby boli právne predpisy EÚ účinnejšie a efektívnejšie pri znižovaní nákladov a záťaže bez toho, aby boli ohrozené politické ciele.

Platforma REFIT doteraz prijala 58 stanovísk v širokej škále právnych predpisov EÚ vrátane ochrany súkromia a elektronických komunikácií, predpisov týkajúcich sa chemických látok, finančných služieb, zdravia a bezpečnosti potravín, spoločnej poľnohospodárskej politiky, politiky súdržnosti a dane z pridanej hodnoty.

Ako Komisia rozhoduje o tom, ktoré návrhy stiahnuť?

Európski občania a podniky chcú, aby sme náš čas a úsilie zamerali na veľké a naliehavé otázky a navrhovali jednoduché, predvídateľné a primerané právne predpisy založené na dôkazoch, ktoré prinášajú najväčší úžitok.

Komisia každý rok dôkladne skúma všetky návrhy, ktoré dosiaľ neboli schválené, aby posúdila, či by sa mali zachovať, zmeniť alebo stiahnuť. Navrhujeme stiahnuť 15 návrhov v štádiu schvaľovania, ktoré sú technicky zastarané alebo už neslúžia svojmu účelu, aby sme zákonodarcom umožnili sústrediť sa na návrhy, ktoré sú naozaj dôležité.

Predstavuje tento pracovný program úplný zoznam činností Komisie v roku 2018?

V pracovnom programe Komisie sa kladie dôraz na nové kľúčové politické iniciatívy, ktoré Komisia plánuje na rok 2018. Komisia má takisto priebežnú povinnosť zabezpečiť, aby sa existujúce právne predpisy alebo programy náležite implementovali a prinášali konkrétne výsledky v praxi. Môže taktiež navrhnúť neplánované iniciatívy s cieľom reagovať na udalosti počas roka, ktoré si vyžadujú mimoriadne opatrenia na európskej úrovni.

Kedy bude Komisia návrhy uvedené v pracovnom programe implementovať?

V súlade so záväzkami vyplývajúcimi z novej Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva sa v pracovnom programe uvádza plánovaný harmonogram v rozsahu, v akom je to možné. Pracovný program zároveň obsahuje podrobnejšie informácie (orientačné a ak sú dostupné) o zamýšľanom právnom základe, type právneho aktu a ďalšie relevantné procesné informácie vrátane informácií o činnostiach v oblasti posúdenia vplyvu a hodnotenia. 

Plány realizácie jednotlivých opatrení už boli zverejnené alebo sa čoskoro uverejnia. V týchto plánoch sa uvádzajú ďalšie podrobnosti o plánovaných iniciatívach a umožňujú zainteresovaným stranám a občanom, aby sa k zámerom Komisie vyjadrili.

Ďalšie informácie

Tlačová správa: Pracovný program Komisie na rok 2018: program na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie

MEMO/17/4003

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar