Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Întrebări și răspunsuri: Programul de lucru al Comisiei pentru 2018

Strasbourg, 24 octombrie 2017

Ce este programul de lucru al Comisiei?

În fiecare an, Comisia Europeană adoptă un program de lucru care stabilește inițiativele sale cheie pentru următorul an. Programul de lucru al Comisiei informează cetățenii, partenerii noștri instituționali și membrii personalului cu privire la modul în care ne vom onora prioritățile politice și le vom transpune în acțiuni concrete.

Acesta este cel de-al patrulea program de lucru prezentat de Comisia Juncker și ilustrează inițiativele menite să asigure îndeplinirea celor 10 priorități prezentate în Orientările politice stabilite de președintele Juncker, până la sfârșitul mandatului de cinci ani al Comisiei, precum și inițiativele concepute pe termen mai lung, pentru a trasa calea până în 2025 și mai departe.

Care sunt prioritățile Comisiei în 2018?

Comisia continuă să își structureze activitatea pe baza Orientărilor politice ale președintelui Juncker din iulie 2014. Agenda Comisiei până la sfârșitul mandatului actual a fost prezentată în discursul privind starea Uniunii, pe care președintele Juncker l-a pronunțat la 13 septembrie 2017. Discursul din acest an s-a bazat pe dezbaterea privind viitorul Europei, lansată de Comisie prin Cartea albă privind viitorul Europei, publicată la 1 martie 2017. Acțiunile pentru anul următor se bazează, de asemenea, pe Declarația de la Bratislava din septembrie 2016 privind UE-27 și pe Declarația de la Roma asupra căreia au convenit liderii europeni la 25 martie 2017, cu ocazia aniversării a 60 de ani de la semnarea tratatelor de la Roma. Acum toate drumurile duc la Sibiu, unde va avea loc primul summit european al UE-27; Comisia Juncker urmărește îndeplinirea pe termen scurt a obiectivelor și, totodată, trasarea viitorului UE.

La fel de importantă ca noile inițiative prevăzute în acest an este și colaborarea noastră continuă cu Parlamentul European și Consiliul pentru a ajunge la un acord cu privire la propunerile ambițioase care au fost deja prezentate în cursul primilor trei ani ai mandatului Comisiei. În programul său de lucru, Comisia a identificat 66 de propuneri pendinte care necesită un acord, acest lucru fiind o prioritate pentru anul următor. Comisia va continua, de asemenea, să se asigure că actualele acte legislative europene sunt aplicate și respectate în mod corespunzător și că legislația UE rămâne adecvată obiectivelor urmărite. Printre altele, se prevede retragerea a 15 propuneri pendinte care sunt depășite sau în cazul cărora nu este posibil un acord, precum și abrogarea a trei acte legislative existente.

Cum este elaborat și adoptat programul de lucru?

Actuala Comisie a fost aleasă de Parlamentul European pe baza unor Orientări politice clare, care au reflectat, de asemenea, agenda strategică a Consiliului European. Cele 10 priorități stabilite în aceste orientări reprezintă în continuare cadrul pentru planificarea anuală a Comisiei.

În luna septembrie a fiecărui an, președintele Comisiei Europene prezintă în fața Parlamentului European discursul privind starea Uniunii. Împreună cu scrisoarea de intenție pe care președintele și prim-vicepreședintele o trimit în aceeași zi președintelui Parlamentului European și Președinției Consiliului, acest discurs prezintă prioritățile-cheie ale Comisiei pentru lunile următoare.

Discursul privind starea Uniunii dă startul dialogului cu Parlamentul și Consiliul, în vederea pregătirii programului de lucru al Comisiei pentru anul următor. Acest dialog servește la obținerea unei viziuni comune a Parlamentului, a statelor membre și a Comisiei asupra priorităților viitoare.

În pregătirea programului de lucru, Comisia ține cont, de asemenea, de punctele de vedere ale Comitetului Economic și Social European și ale Comitetului Regiunilor.

Este nevoie ca programul de lucru să fie aprobat de Parlamentul European și de Consiliu?

În săptămânile viitoare, Comisia va colabora cu Parlamentul European și Consiliul pentru a ajunge la un acord între cei trei președinți cu privire la o declarație comună care va stabili obiectivele și prioritățile generale pentru anul 2018 și va identifica propunerile care merită un tratament prioritar în cadrul procesului legislativ. Acesta este un nou angajament comun asumat în temeiul Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, care a fost propus de Comisie la 19 mai 2015 și semnat de cele trei instituții la 13 aprilie 2016.

Cum este structurat programul de lucru al Comisiei?

Programul de lucru al Comisiei constă într-o comunicare politică și cinci anexe:

  • anexa I conține inițiativele majore care urmează să fie prezentate în anul în curs și care se axează pe acțiuni concrete menite să pună în aplicare cele zece priorități politice ale Comisiei Juncker, precum și acțiunile și inițiativele pe termen mai lung, întrucât noua Uniune formată din 27 de state membre se proiectează în viitor, către 2025 și mai departe;
  • anexa II conține alte inițiative-cheie REFIT, în cazul cărora vom revizui legislația existentă în cursul anului viitor;
  • anexa III conține o listă a dosarelor legislative prioritare pendinte cu privire la care dorim acțiuni cât mai rapide din partea colegiuitorilor din cadrul Parlamentului European și al Consiliului pentru a obține rezultate pentru cetățeni;
  • anexa IV conține lista propunerilor pendinte preconizate a fi retrase;
  • anexa V conține lista actelor legislative în vigoare pe care Comisia intenționează să le abroge.

Ce este REFIT?

REFIT este programul Comisiei Europene privind o reglementare adecvată și funcțională. Obiectivul acestuia este de a evalua legislația actuală a UE pentru a garanta faptul că aceasta corespunde în continuare obiectivului urmărit și conduce la rezultatele dorite. Programul vizează menținerea unui corp legislativ al UE flexibil și sănătos, eliminarea poverilor inutile și adaptarea legislației existente fără a compromite obiectivele ambițioase ale Comisiei în materie de politici.

Comisia Juncker actualizează și îmbunătățește în continuare legislația în vigoare, astfel încât aceasta să continue să își atingă obiectivele cu eficacitate și fără poveri nejustificate. Pentru identificarea priorităților REFIT, Comisia a ținut seama și de opiniile Platformei REFIT.

Ce este Platforma REFIT?

Comisia a instituit un grup de experți la nivel înalt care reunește reprezentanți ai statelor membre, ai organismelor consultative, ai mediului de afaceri și ai societății civile, pentru a obține consiliere cu privire la modalitățile de creștere a eficienței și eficacității legislației UE, prin reducerea costurilor și a poverilor fără a submina obiectivele de politică.

Până în prezent, Platforma REFIT a adoptat 58 de opinii într-o gamă largă de domenii de reglementare ale UE, printre care se numără confidențialitatea și comunicațiile electronice, reglementarea substanțelor chimice, serviciile financiare, sănătatea și siguranța alimentară, politica agricolă comună, politica de coeziune și taxa pe valoarea adăugată.

Cum hotărăște Comisia ce propuneri să retragă?

Cetățenii și întreprinderile europene doresc ca timpul și eforturile noastre să se concentreze asupra chestiunilor importante și urgente și în același timp să vizeze formularea de acte legislative simple, bazate pe probe, previzibile și proporționale care să aducă beneficii maxime.

În fiecare an, Comisia examinează cu atenție toate propunerile pendinte pentru a evalua dacă acestea ar trebui să fie menținute, modificate sau retrase. Am propus să retragem 15 propuneri pendinte care sunt depășite din punct de vedere tehnic sau care nu își mai pot atinge scopul, pentru a le permite colegiuitorilor să se concentreze asupra propunerilor cu adevărat importante.

Acest program de lucru reprezintă o listă completă a tot ceea ce va face Comisia în 2018?

Programul de lucru al Comisiei evidențiază noile inițiative politice cheie planificate de Comisie pentru anul 2018. Comisia are, totodată, obligații continue legate de garantarea faptului că legislația sau programele existente sunt bine puse în aplicare și aduc rezultate concrete pe teren. Comisia poate, de asemenea, să adopte inițiative neplanificate ca reacție la evenimente survenite în cursul anului care necesită o intervenție urgentă la nivel european.

Când va pune Comisia în aplicare propunerile prezentate în programul de lucru?

În conformitate cu angajamentele asumate în cadrul noului Acord interinstituțional privind o mai bună legiferare, programul de lucru prezintă, pe cât posibil, calendarul avut în vedere. Programul de lucru oferă și detalii, în măsura în care acestea sunt disponibile și în mod estimativ, cu privire la temeiul juridic avut în vedere, tipul de act legislativ, precum și orice alte informații procedurale relevante, inclusiv informații cu privire la evaluarea impactului și la acțiunile de evaluare. 

Deja au fost publicate sau vor fi publicate în scurt timp foi de parcurs pentru acțiuni individuale, care vor cuprinde mai multe detalii cu privire la inițiativele planificate și vor oferi părților interesate și cetățenilor posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la planurile Comisiei.

Informații suplimentare

Comunicat de presă: Programul de lucru al Comisiei pentru 2018: un program pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică

MEMO/17/4003

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar