Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Pytania i odpowiedzi: Program prac Komisji na 2018 r.

Strasburg, 24 października 2017 r.

Czym jest program prac Komisji?

Co roku Komisja Europejska przyjmuje program prac, w którym przedstawia swoje główne inicjatywy na kolejny rok. W programie prac Komisja informuje obywateli UE oraz partnerów instytucjonalnych i pracowników, w jaki sposób zamierza przełożyć priorytety polityczne Unii na konkretne działania.

To czwarty program prac przedstawiony przez Komisję pod przewodnictwem J.-C. Junckera. Zawiera działania, które mają na celu dokończenie przed upływem pięcioletniej kadencji Komisji prac nad 10 priorytetami wyznaczonymi w wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera, a także bardziej długoterminowe inicjatywy, zaplanowane z myślą o kształtowaniu przyszłości UE do 2025 r. i w dalszej perspektywie.

Jakie są priorytety Komisji na 2018 r.?

Komisja w dalszym ciągu organizuje swoją pracę w oparciu o wytyczne polityczne przewodniczącego Junckera z lipca 2014 r. Przewodniczący nakreślił program Komisji do końca obecnej kadencji w orędziu o stanie Unii, które wygłosił 13 września 2017 r. Tegoroczne orędzie o stanie Unii opiera się na wynikach debaty na temat przyszłości Europy, którą Komisja zainicjowała, publikując 1 marca 2017 r. Białą księgę w sprawie przyszłości Europy. Działania na przyszły rok zaplanowano także na podstawie deklaracji z Bratysławy z września 2016 r., dotyczącej przyszłości UE–27, oraz deklaracji rzymskiej przyjętej przez przywódców państw 25 marca 2017 r. z okazji 60. rocznicy traktatów rzymskich. Wszystkie drogi prowadzą teraz do Sybina w Rumunii, gdzie odbędzie się pierwszy szczyt Unii Europejskiej składającej się z 27 państw członkowskich. Komisja pod przewodnictwem J.-C. Junckera koncentruje się zarówno na działaniach przynoszących efekty w krótkim terminie, jak i na kształtowaniu przyszłości UE.

Równie ważna jak nowe inicjatywy przedkładane w tym roku jest kontynuacja współpracy z Parlamentem Europejskim i Radą w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie ambitnych wniosków, które Komisja zgłosiła już w ciągu pierwszych trzech lat swojej kadencji. W programie prac Komisja wskazała 66 wniosków oczekujących na przyjęcie, w przypadku których osiągnięcie porozumienia powinno być priorytetem w przyszłym roku. Komisja będzie również kontynuować prace nad zapewnieniem prawidłowego stosowania i egzekwowania obowiązującego prawa oraz dalej dbać o to, aby całe prawodawstwo unijne było adekwatne do potrzeb. Oznacza to wycofanie 15 nierozpatrzonych wniosków, które się przedawniły lub w przypadku których porozumienie nie jest możliwe, a także uchylenie trzech obowiązujących aktów prawnych.

W jaki sposób przygotowywano i przyjęto program prac?

Obecna Komisja została wybrana przez Parlament Europejski na podstawie jasnych wytycznych politycznych, w których uwzględniono również strategiczny program Rady Europejskiej. Dziesięć priorytetów wyznaczonych w tych wytycznych nadal służy Komisji jako ramy przy planowaniu rocznym.

Co roku we wrześniu przewodniczący Komisji Europejskiej wygłasza orędzie o stanie Unii na forum Parlamentu Europejskiego. Orędzie i list intencyjny przesyłany w tym samym dniu przez przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i prezydencji Rady zawierają priorytety Komisji na nadchodzące miesiące.

Orędzie o stanie Unii rozpoczyna dialog z Parlamentem i Radą, który prowadzi do opracowania programu prac Komisji na następny rok. Celem tego dialogu jest zbliżenie stanowisk Parlamentu, państw członkowskich i Komisji na temat przyszłych priorytetów.

Przygotowując program prac, Komisja zasięga także opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.

Czy program prac musi zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę?

W nadchodzących tygodniach Komisja będzie współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą, aby trzech przewodniczących mogło osiągnąć porozumienie w sprawie wspólnej deklaracji określającej szeroko zakrojone cele i priorytety na 2018 r. oraz wnioski, którym należy nadać pierwszeństwo w procesie ustawodawczym. Jest to nowe wspólne zobowiązanie podjęte w ramach Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa, które Komisja zaproponowała 19 maja 2015 r., a trzy instytucje Unii Europejskiej podpisały 13 kwietnia 2016 r.

Jaka jest struktura programu prac Komisji?

Program prac Komisji składa się z komunikatu politycznego i pięciu załączników.

  • W załączniku I przedstawiono najważniejsze inicjatywy planowane na nadchodzący rok, które skupiają się na konkretnych działaniach i służą osiągnięciu dziesięciu priorytetowych celów politycznych Komisji Junckera, a także działania i inicjatywy o bardziej dalekosiężnym charakterze, dotyczące przyszłości Unii złożonej z 27 państw członkowskich w perspektywie do 2025 r. i dalszej.
  • Załącznik II określa inne ważne inicjatywy REFIT, w przypadku których w nadchodzącym roku Komisja przeprowadzi przegląd obowiązujących przepisów.
  • Załącznik III zawiera wykaz priorytetowych aktów ustawodawczych oczekujących na rozpatrzenie, w przypadku których Parlament Europejski i Rada powinny podjąć jak najszybsze działania, aby ich wyniki odczuli obywatele.
  • W załączniku IV wymieniono dotąd nieprzyjęte wnioski ustawodawcze, które mają zostać wycofane.
  • Załącznik V wskazuje istniejące akty ustawodawcze, które Komisja zamierza uchylić.

Czym jest REFIT?

REFIT (ang. Regulatory Fitness and Performance Programme) to program sprawności i wydajności regulacyjnej realizowany przez Komisję Europejską. Jego celem jest przegląd obowiązujących przepisów unijnych służący zapewnieniu, aby nadal były one adekwatne do założonych celów i przynosiły oczekiwane wyniki. Założeniem programu jest „odchudzenie” prawodawstwa UE, wyeliminowanie niepotrzebnych obciążeń i dostosowanie istniejących przepisów bez rezygnowania z ambitnych celów politycznych.

Komisja pod przewodnictwem J.-C. Junckera kontynuuje prace nad aktualizacją i ulepszeniem obowiązujących przepisów, aby skutecznie i bez niepotrzebnych obciążeń przyczyniały się do osiągania zamierzonych celów. Przy określaniu priorytetów REFIT Komisja wzięła pod uwagę opinie platformy REFIT.

Co to jest platforma REFIT?

Komisja powołała grupę ekspertów wysokiego szczebla, wywodzących się m.in. z państw członkowskich, organów doradczych, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego. Ich zadaniem jest doradzać, jak ulepszyć przepisy UE, tak by były one efektywne i skuteczne, oraz jak zmniejszyć koszty i obciążenia bez podważania celów politycznych, którym te przepisy mają służyć.

Jak dotąd platforma REFIT przyjęła 58 opinie na temat przepisów UE w bardzo różnych dziedzinach, m.in. w zakresie prywatności i łączności elektronicznej, chemikaliów, usług finansowych, zdrowia i bezpieczeństwa żywności, wspólnej polityki rolnej, polityki spójności oraz podatku od wartości dodanej.

W jaki sposób Komisja decyduje, które wnioski ustawodawcze wycofać?

Europejscy obywatele i przedsiębiorcy chcą, abyśmy nasz czas i nasze starania poświęcili na ważne i pilne sprawy, a jednocześnie dążyli do tego, aby przyjmowane przepisy były proste, oparte na dowodach naukowych, przewidywalne i proporcjonalne i aby przynosiły jak największe korzyści.

Komisja co roku dokładnie analizuje wszystkie wnioski ustawodawcze oczekujące na rozpatrzenie, aby ocenić, czy należy je utrzymać, poprawić czy też wycofać. Do wycofania zaproponowano 15 wniosków, które są technicznie nieaktualne lub przestały spełniać swoją rolę, aby pozwolić współprawodawcom skoncentrować się na wnioskach, które są naprawdę ważne.

Czy program prac zawiera kompletną listę zadań, które Komisja zrealizuje w 2018 r.?

W programie prac Komisja kładzie nacisk na nowe kluczowe inicjatywy polityczne zaplanowane na 2018 r. Ponadto ma też bieżące obowiązki, do których należy zapewnienie, aby obowiązujące ustawodawstwo i programy były sprawnie wdrażane i przynosiły konkretne wyniki. Komisja może również podejmować nieplanowane inicjatywy w odpowiedzi na sytuacje, które występują w ciągu roku i wymagają natychmiastowych działań na szczeblu europejskim.

Kiedy Komisja wdroży wnioski przedstawione w programie prac?

Zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z nowego Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa w programie prac wskazano, na ile to możliwe, przewidywany harmonogram działań. Program prac zawiera także dostępne, orientacyjne informacje na temat przewidywanej podstawy prawnej i rodzaju aktu prawnego, a także wszelkie inne istotne informacje dotyczące procedury, w tym informacje dotyczące oceny skutków i ewaluacji. 

Plany realizacji poszczególnych działań zostały już opublikowane lub zostaną opublikowane wkrótce. Znajdą się w nich dalsze szczegóły na temat planowanych inicjatyw, a zainteresowane strony i obywatele będą mogli wyrazić opinie w sprawie planów Komisji.

Więcej informacji

Komunikat prasowy: Program prac Komisji na rok 2018: Plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Unii

MEMO/17/4003

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar