Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

Jautājumi un atbildes: Komisijas 2018. gada darba programma

Strasbūrā, 2017. gada 24. oktobrī

Kas ir Komisijas darba programma?

Eiropas Komisija katru gadu pieņem darba programmu, kurā tiek izklāstītas tās galvenās iniciatīvas nākamajam gadam. Ar Komisijas darba programmu iedzīvotāji un mūsu institucionālie partneri un personāls tiek informēti par to, kā mēs īstenosim savas politiskās prioritātes un pārvērtīsim tās konkrētās darbībās.

Šī ir ceturtā darba programma, ko iesniedz Ž. K. Junkera vadītā Komisija, un tajā izklāstītas iniciatīvas, ar kurām līdz Komisijas piecu gadu pilnvaru termiņa beigām jāpabeidz darbs pie Komisijas priekšsēdētāja Junkera politikas pamatnostādnēs paredzētajām 10 prioritātēm, kā arī ilgtermiņa iniciatīvas ar mērķi veidot ES nākotni 2025. gadam un turpmākajiem gadiem.

Kādas ir Komisijas prioritātes 2018. gadā?

Komisija turpina savu darbu virzīt, pamatojoties uz priekšsēdētāja Ž. K. Junkera 2014. gada jūlija politikas pamatnostādnēm. Komisijas darba programma līdz pašreizējā pilnvaru termiņa beigām tika izklāstīta priekšsēdētāja Ž. K. Junkera 2017. gada 13. septembra runā par stāvokli Savienībā. Šā gada runa par stāvokli Savienībā bija balstīta uz diskusijām par Eiropas nākotni, kuras Komisija uzsāka ar savu 2017. gada 1. martā publicēto Balto grāmatu par Eiropas nākotni. Turpmākajam gadam paredzēto darbību pamatā arī ir 2016. gada septembra Bratislavas deklarācija par ES 27 dalībvalstu sastāvā un Romas deklarācija, par kuru 2017. gada 25. martā vienojās valstu vadītāji saistībā ar Romas līgumu 60. gadadienu. Visi ceļi tagad ved uz Sibiu Rumānijā, kur notiks 27 ES dalībvalstu pirmais samits; Junkera vadītā Komisija galveno uzmanību vērš gan uz rezultātu panākšanu īstermiņā, gan uz ES nākotnes veidošanu.

Tikpat svarīgs kā šajā gadā nospraustās jaunās iniciatīvas ir mūsu nemitīgais darbs ar Eiropas Parlamentu un Padomi, lai panāktu vienošanos par vērienīgajiem priekšlikumiem, kas jau ir iesniegti Komisijas pirmajos trīs pilnvaru gados. Komisija darba programmā ir noteikusi 66 vēl nepieņemtus priekšlikumus, attiecībā uz kuriem nākamajā gadā vienošanās panākšanai vajadzētu būt prioritātei. Komisija arī turpinās darbu, lai nodrošinātu, ka spēkā esošie ES tiesību akti tiek pareizi piemēroti un izpildīti un ka ES tiesību aktu kopums joprojām atbilst paredzētajam mērķim. Tas ietvers 15 vēl nepieņemtu priekšlikumu atsaukšanu, jo tie ir vai nu novecojuši, vai arī vienošanās nav iespējama, kā arī trīs spēkā esošu tiesību aktu atcelšanu.

Kā darba programma tiek sagatavota un pieņemta?

Šo Komisiju ievēlēja Eiropas Parlaments, pamatojoties uz skaidrām politiskām pamatnostādnēm, kas atspoguļo arī Eiropadomes stratēģiskās programmas. Šajās pamatnostādnēs izklāstītās 10 prioritātes arī turpmāk ir Komisijas gada plānošanas pamatā.

Katru gadu septembrī Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Eiropas Parlamentā saka runu par stāvokli Savienībā. Līdz ar nodomu vēstuli, ko tajā pašā dienā priekšsēdētājs un priekšsēdētāja pirmais vietnieks nosūta Eiropas Parlamenta un Padomes priekšsēdētājiem, tajā tiek izklāstītas Komisijas galvenās prioritātes turpmākajiem mēnešiem.

Ar runu par stāvokli Savienībā tiek uzsākts dialogs ar Parlamentu un Padomi, lai sagatavotu Komisijas darba programmu nākamajam gadam. Šo dialogu izmanto, lai nodrošinātu vienotu Eiropas Parlamenta, dalībvalstu un Komisijas izpratni par turpmākajām prioritātēm.

Gatavojot darba programmu, Komisija uzklausa arī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas viedokļus.

Vai darba programma ir jāapstiprina Eiropas Parlamentam un Padomei?

Tuvākajās nedēļās Komisija sadarbosies ar Eiropas Parlamentu un Padomi, lai panāktu vienošanos starp trīs priekšsēdētājiem par kopīgu paziņojumu, kurā būs izklāstīti 2018. gada vispārējie mērķi un prioritātes un noteikti priekšlikumi, kas likumdošanas procesā būtu jāizskata prioritārā kārtā. Šī ir jauna kopīga apņemšanās saskaņā ar Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu, ko Komisija ierosināja 2015. gada 19. maijā un kas tika parakstīts 2016. gada 13. aprīlī.

Kā Komisijas darba programma ir strukturēta?

Komisijas darba programmā ir iekļauts politisks paziņojums un pieci pielikumi.

  • I pielikumā ir iekļautas galvenās iniciatīvas, kuras tiks iesniegtas nākamajā gadā un kurās galvenā uzmanība ir pievērsta konkrētām darbībām, lai īstenotu Junkera vadītās Komisijas desmit politiskās prioritātes, kā arī darbības un iniciatīvas ar tālejošāku perspektīvu, laikā, kad Savienība 27 valstu sastāvā veido savu nākotni 2025. gadam un turpmākajiem gadiem;
  • II pielikumā ir ietvertas citas būtiskas REFIT iniciatīvas, ar kurām mēs pārskatīsim spēkā esošos tiesību aktus nākamajā gadā;
  • III pielikumā ir uzskaitīti vēl nepieņemtie prioritārie leģislatīvie dokumenti, attiecībā uz kuriem mēs vēlamies, lai abi likumdevēji – Eiropas Parlaments un Padome – rīkotos pēc iespējas ātrāk ar mērķi sniegt rezultātus Eiropas iedzīvotājiem;
  • IV pielikumā ir uzskaitīti vēl nepieņemtie priekšlikumi, kurus plānots atsaukt;
  • V pielikumā ir sniegts saraksts ar spēkā esošiem tiesību aktiem, kurus Komisija vēlas atcelt.

Kas ir REFIT?

REFIT ir Eiropas Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes programma. Tās uzdevums ir pārskatīt spēkā esošo ES tiesību aktu kopumu, lai nodrošinātu, ka tie joprojām atbilst mērķim un sniedz plānotos rezultātus. Tās mērķis ir uzturēt ES tiesību aktu kopumu veselīgu, novērst nevajadzīgu slogu un pielāgot spēkā esošos tiesību aktus, neapdraudot mūsu vērienīgos politikas mērķus.

Junkera vadītā Komisija turpina atjaunināt un uzlabot spēkā esošos tiesību aktus, lai varētu efektīvi un bez lieka sloga īstenot savus mērķus. Nosakot REFIT prioritātes, Komisija ir ņēmusi vērā REFIT platformas atzinumus.

Kas ir REFIT platforma?

Komisija ir izveidojusi augsta līmeņa ekspertu grupu, kurā ietilpst dalībvalstis, padomdevējas struktūras, uzņēmumi un pilsoniskā sabiedrība, lai sniegtu padomus par to, kā ES regulējumu padarīt lietderīgāku un efektīvāku, samazinot izmaksas un slogu un vienlaikus neapdraudot politikas mērķu sasniegšanu.

Līdz šim REFIT platforma ir pieņēmusi 58 atzinumus daudzās ES regulējuma jomās, tostarp attiecībā uz e-privātumu, ķimikāliju regulējumu, finanšu pakalpojumiem, veselību un pārtikas nekaitīgumu, kopējo lauksaimniecības politiku, kohēzijas politiku un pievienotās vērtības nodokli.

Kā Komisija nolemj, kurus priekšlikumus atsaukt?

Eiropas iedzīvotāji un uzņēmumi vēlas, lai mēs savu laiku un centienus veltītu lieliem un steidzamiem jautājumiem, vienlaikus cenšoties izstrādāt vienkāršus, uz pierādījumiem balstītus, paredzamus un samērīgus tiesību aktus, kuriem ir vislielākā atdeve.

Komisija katru gadu rūpīgi izskata visus vēl nepieņemtos priekšlikumus, lai izvērtētu, vai tie būtu jāsaglabā, jāgroza vai jāatsauc. Mēs esam ierosinājuši atsaukt 15 vēl nepieņemtus priekšlikumus, kas ir tehniski novecojuši vai vairs neatbilst to mērķim, lai likumdevēji varētu pievērst uzmanību priekšlikumiem, kas ir patiešām svarīgi.

Vai šī darba programma ietver visaptverošu sarakstu ar visiem pasākumiem, ko Komisija veiks 2018. gadā?

Komisijas darba programmā ir uzsvērtas galvenās jaunās politiskās iniciatīvas, ko Komisija ieplānojusi 2018. gadam. Komisijai ir arī spēkā esoši pienākumi, kuru mērķis ir nodrošināt, ka spēkā esošie tiesību akti un programmas tiek efektīvi īstenotas un dod konkrētus rezultātus uz vietas. Komisija var veikt arī neplānotas iniciatīvas, reaģējot uz notikumiem visā attiecīgā gada laikā, kam nepieciešama steidzama rīcība Eiropas līmenī.

Kad Komisija īstenos darba programmā izklāstītos priekšlikumus?

Saskaņā ar saistībām atbilstīgi Iestāžu nolīgumam par labāku likumdošanas procesu darba programmā ir norādīts paredzētais grafiks, cik vien tas ir iespējams. Darba programmā ir iekļauta arī orientējoša sīkāka informācija, ciktāl tā ir pieejama, par plānoto juridisko pamatu, tiesību akta veidu un jebkādu citu būtisku procesuālo informāciju, tostarp informāciju par ietekmes novērtējumu un izvērtēšanas darbu. 

Ceļveži atsevišķām darbībām jau ir publicēti vai drīzumā tiks publicēti, sniedzot papildu informāciju par plānotajām iniciatīvām un dodot iespēju ieinteresētajām personām un iedzīvotājiem sniegt atsauksmes par Komisijas plāniem.

Sīkāka informācija

Paziņojums presei: Komisijas 2018. gada darba programma – Vienotākas, stiprākas un demokrātiskākas Eiropas darba programma

MEMO/17/4003

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar