Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Klausimai ir atsakymai 2018 m. Komisijos darbo programa.

Strasbūras, 2017 m. spalio 24 d.

Kas yra Komisijos darbo programa?

Europos Komisija kasmet priima savo darbo programą. Joje ji nustato pagrindines iniciatyvas, kurias ketina įgyvendinti per ateinančius metus. Šia darbo programa pranešama piliečiams, institucijoms partnerėms ir institucijų darbuotojams, kaip Komisija įgyvendins savo politinius prioritetus ir kokių konkrečių veiksmų ji imsis.

J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija teiks jau ketvirtąją savo darbo programą. Joje išdėstyta, kokių iniciatyvų imsis Komisija, kad iki savo penkerių metų kadencijos pabaigos įgyvendintų Pirmininko J.-C. Junckerio politinėse gairėse iškeltus 10 prioritetų, ir kalbama apie tolesnes, Europos ateitį iki 2025 m. ir vėliau formuosiančias iniciatyvas.

Kokie yra Komisijos 2018 m. prioritetai?

Komisija savo veiklą ir toliau vykdo remdamasi 2014 m. liepos mėn. priimtomis Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio politinėmis gairėmis. 2017 m. rugsėjo 13 d. pranešime apie Sąjungos padėtį Pirmininkas J.-C. Junckeris išdėstė Komisijos darbotvarkę iki šios kadencijos pabaigos. Šių metų pranešimas apie Sąjungos padėtį buvo grindžiamas diskusijomis dėl Europos ateities, kurios pradėtos 2017 m. kovo 1 d. paskelbus Baltąją knygą dėl Europos ateities. Ateinančių metų darbai taip pat bus grindžiami 2016 m. rugsėjo mėn. priimta Bratislavos deklaracija dėl ES 27 ir 2017 m. kovo 25 d. Romos sutarčių 60-ųjų metinių proga paskelbta visų vadovų sutarimu priimta Romos deklaracija. Dabar visi keliai veda į Sibiu (Rumunija), kur įvyks pirmasis ES 27 valstybių narių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimas. J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija siekia ne tik įgyvendinti artimiausius tikslus, bet ir kloti pamatą Europos ateičiai.

Svarbios ne tik naujos šiais metais pristatytos iniciatyvos. Ne mažiau svarbu yra toliau bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir Taryba, kad būtų galima susitarti dėl plataus užmojo pasiūlymų, Komisijos pateiktų per pirmuosius trejus kadencijos metus. Darbo programoje Komisija nurodė 66 dar nepriimtus pasiūlymus, dėl kurių kitais metais susitarti reikėtų visų pirmiausia. Komisija ir toliau sieks, kad galiojantys ES teisės aktai būtų tinkamai taikomi ir būtų užtikrinamas deramas jų vykdymas, o ES teisynas atitiktų savo paskirtį. Todėl bus atšaukta 15 dar nepriimtų pasiūlymų, kurie tapo nebeaktualūs arba dėl kurių susitarti neįmanoma, ir bus panaikinti trys jau galiojantys teisės aktai.

Kaip rengiama ir priimama darbo programa?

Šią Komisiją, atsižvelgdamas į aiškias Europos Vadovų Tarybos strateginę darbotvarkę atitinkančias politines gaires, patvirtino Europos Parlamentas. Komisija savo metinę veiklą planuoja remdamasi šiose gairėse nustatytais 10-čia prioritetų.

Kasmet rugsėjo mėn. Europos Komisijos pirmininkas Europos Parlamente skaito pranešimą apie Sąjungos padėtį. Tame pranešime ir ketinimų rašte, kurį Komisijos pirmininkas ir pirmasis jo pavaduotojas tą pačią dieną išsiunčia Europos Parlamento pirmininkui ir Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės vadovui, išdėstomi pagrindiniai Komisijos prioritetai, kuriuos ji ketina įgyvendinti ateinančiais mėnesiais.

Pranešimu apie Sąjungos padėtį pradedamas dialogas su Parlamentu ir Taryba dėl ateinančių metų Komisijos darbo programos. Šiuo dialogu siekiama, kad Parlamentas, valstybės narės ir Komisija vienodai suprastų būsimus prioritetus.

Rengdama darbo programą, Komisija taip pat išklauso Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bei Regionų komiteto nuomones.

Ar darbo programą turi patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba?

Artimiausiomis savaitėmis Komisija turi susitarti su Europos Parlamentu ir Taryba dėl bendros trijų pirmininkų deklaracijos, kurioje bus išdėstyti platūs 2018 m. tikslai bei prioritetai ir nustatyti pasiūlymai, kuriems turėtų būti teikiama pirmenybė teisėkūros procese. Tai naujas bendras įsipareigojimas pagal 2015 m. gegužės 19 d. Komisijos pasiūlytą ir 2016 m. balandžio 13 d. visų trijų institucijų pasirašytą Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros.

Kokia yra Komisijos darbo programos struktūra?

Komisijos darbo programą sudaro politinis komunikatas ir penki priedai.

  • I priedą sudaro ne tik svarbiausios ateinančiais metais pateiksimos iniciatyvos, kuriose numatytais konkrečiais veiksmais bus įgyvendinti dešimt J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetų, bet ir veiksmai bei iniciatyvos, jau dabar siūlomi mąstant apie 27 valstybių narių Sąjungos ateitį iki 2025 m. ir vėliau.
  • II priede pateikiamos kitos svarbios REFIT iniciatyvos, pagal kurias kitais metais bus siūloma peržiūrėti galiojančius teisės aktus.
  • III priede išvardijami tebesvarstomi prioritetiniai teisės aktai, kuriuos teisėkūros institucijos – Europos Parlamentas ir Taryba – turėtų kuo skubiau priimti, kad piliečiai pajustų naudą.
  • IV priede pateikiamas dar nepriimtų pasiūlymų, kuriuos numatoma atšaukti, sąrašas.
  • V priede pateikiamas galiojančių teisės aktų, kuriuos Komisija ketina panaikinti, sąrašas.

Kas yra REFIT?

REFIT yra Europos Komisijos reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa. Ja siekiama peržiūrėti galiojančius ES teisės aktus ir užtikrinti, kad jie atitiktų paskirtį ir duotų norimų rezultatų. Ja taip pat siekiama, kad ES teisynas nebūtų perteklinis ir per sudėtingas, kad būtų atsisakyta nereikalingos naštos ir kad galiojantys teisės aktai būtų pritaikyti nenukrypstant nuo ES plataus užmojo politikos tikslų.

J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija nuolat atnaujina ir tobulina galiojančius teisės aktus, kad jų tikslų būtų siekiama veiksmingai ir be reikalo nesukuriant naštos. Nustatydama programos REFIT prioritetus, Komisija atsižvelgė į REFIT platformos pateiktas nuomones.

Kas yra REFIT platforma?

Komisija subūrė aukšto lygio ekspertų grupę, kurioje dalyvauja valstybių narių, patariamųjų įstaigų, verslo bei pilietinės visuomenės atstovai ir kuri teikia rekomendacijas, kaip sumažinti sąnaudas bei naštą ir nenukrypstant nuo politikos tikslų užtikrinti, kad ES reglamentavimas būtų veiksmingas.

Iki šiol ši REFIT platforma pateikė 58 nuomones dėl įvairių ES reglamentavimo sričių, kaip antai dėl e. privatumo, cheminių medžiagų reglamentavimo, finansinių paslaugų, sveikatos ir maisto saugos, bendros žemės ūkio politikos, sanglaudos politikos ir pridėtinės vertės mokesčio.

Kaip Komisija nusprendžia, kuriuos pasiūlymus atšaukti?

Europos piliečiai ir įmonės trokšta, kad daugiausia laiko ir pastangų būtų skiriama svarbiems bei skubiems klausimams ir kad teisės aktai būtų paprasti, pagrįsti faktais, nuspėjami bei proporcingi ir duotų kuo daugiau naudos.

Komisija kasmet atidžiai išnagrinėja visus dar nepriimtus pasiūlymus ir įvertina, kuriuos iš jų reikėtų palikti, kuriuos – iš dalies pakeisti, o kuriuos – atšaukti. Tam, kad teisėkūros institucijos galėtų sutelkti dėmesį į išties svarbius pasiūlymus, Komisija siūlo atšaukti 15 dar nepriimtų, tačiau techniškai neaktualių arba savo tikslo nebeatitinkančių pasiūlymų.

Ar šioje darbo programoje nurodyta viskas, ką Komisija ketina nuveikti 2018 m.?

Komisijos darbo programoje nušviečiamos naujos pagrindinės politikos iniciatyvos, kurias Komisija ketina įgyvendinti 2018 m. Komisija taip pat turi nuolat užtikrinti, kad galiojantys teisės aktai ir programos būtų tinkamai įgyvendinami ir teiktų konkrečios naudos. Be to, Komisija, reaguodama į metų įvykius, dėl kurių būtina imtis skubių Europos lygmens veiksmų, gali pradėti neplanuotas iniciatyvas.

Kada Komisija įgyvendins darbo programoje pateiktus pasiūlymus?

Laikantis įsipareigojimų pagal naują Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros, darbo programoje, jei tik įmanoma, pateikiamas numatomas pasiūlymų įgyvendinimo grafikas. Darbo programoje taip pat pateikiama preliminari informacija apie numatomą teisinį pagrindą, teisės akto rūšį ir visa kita svarbi informacija apie procedūras, įskaitant informaciją apie poveikio vertinimą ir vertinimo veiklą. 

Jau paskelbti arba netrukus bus paskelbti atskirų veiksmų planai, kuriuose pateikiama daugiau informacijos apie planuojamas iniciatyvas. Piliečiai ir suinteresuotieji subjektai gali teikti atsiliepimus apie šiuos Komisijos planus.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai: 2018 m. Komisijos darbo programa Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Europos kūrimo darbotvarkė

MEMO/17/4003

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar